Back

Πάντα μαζί πάνε οι τρεις στην ουρά Οθέλλος - Διγενής

ΜΕΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ quta µαζί πανε οἱ τρεῖς ~liyevne Πάντα μαζὶ προχωροῦν στὴν κορυφὴ τοῦ Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Β΄ ἵζα- τηγορίας οἱ τρεῖς ὁμάδες, ᾿Ἀλκή, Ἂρης καὶ Ἐθνικὸς Άχνας ἀφοῦ κέρδισαν καὶ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ Γ.Σ.Ζ. ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ | τὸν τέταρτο ἀγώνα τους. Ἡ ἁἀγωνία συνεκῶς κορυφώνεται ἐνῶ τὸ προσεχὲς Σά6- 6ατο στὸ ΓΣζΖ θὰ γίνει τὸ πρῶτο ντέρµπυ κορυφᾷς,τὸ µάτς τᾷς μας μεταξὺ Ἀλκβῆς καὶ Άρη. Ας δοῦις ὅμως τὴν εἶλό- χα τῶν ὀγόνων τῆς dys dev γιστικῆς τοῦ πρωταθλήματος, 8 Ἡ ΑΛΕΚΗ ιιέσα στο Δά- Σι κέρδισε τὸ duvauizo Α- δωνι μὲ ἃ---θ χαὶ διατηρεῖται στήν νορυφή τῆς θαθιιο/.οψί- az. Mo xan Ἡ νικήτρια, ἶδι- αίτερα στὸ α΄ µέρος, ἐπεγοά τησε ἄνετα ἐνῶ ὁ Αδωνις ποὺ ἔπαιξε χι αὐτὸς νακά δὲν εἶχε τελικὸ ἀποτέ)εσμα. Δύο τέρματα τῆς ΑΑΚΗΣ πέτυχε ὁ Ν. Δεωνδου χν ἕνα ὁ Δημ. Παναγιώτου, Νὲ Εὔνοη καὶ γαθαρή vizy πέτυχε γι ὁ ΑΡΗΣ ποὺ μέ- σα στη Ἀεμεσὸ αέρδισε σε 4--Ώ στὸν Ακρίτα Χλώραμα. ‘O APHE εἶχε πλήση ἐδα- | of ot Δεμεσὸ γέρδισε ιξ | μὲ τοὺς δυό veors θαθμοὺς | συνεχίσει χωρὶς ἀπώλειες. Δύο τέρματα πέτοχε ὁ A. Παπαχμώστας (σὲ γέα Ββέση Φέτος) γι ἀπὸ ἕνα οἱ Π. Ν΄’ λοΐσου. καὶ Ἀὐγουστής. # στὸ υκροὺτ τῶν πρώτο πόρων εἶναι 6 Ἓνθνινος Α YVGS ποὺ πέτυχε τὴν τέταρτη vizy του, ἐπὶ τοῦ: ᾿Οθέ]ου στὸ Δασάχι μὲ 1---θ. ᾿Ανώτερος ὁ Εθνικός ἔγα- σε κα)ὲς εὐκαιρίες, ἰδιαίτερα στὸ α΄ µέρος. ἐνῶ ὁ ᾿Ο6θέ- λος ἥταν γαλὸς στην ἑπανά- AYN. Το. µοναδικὀ eek TOT LO τέρμα σημείωσε ὁ νεαρὸς ΑΔ. χάγίας. Ν Νέα κνίχὴ πέτισε τὸ Κ.Ν.Μ. λεμεσοῦ καὶ προώθή Oize θαβαοαγινα, Ἡ ὑμάδα τοῦ Α, λΠγαηλίδη φέρδισε ἐν τόὸς ἔδρας τὴν ΙΑΕΕΝ μὲ 3-θ πὲ τέρματα τῶν Αναξα γόρου. Αριστου. Οἱ δύο bua δες εἶχαν την ὑπεροχὴ ὁπυ ἕνα ἡμίχρονο ἀλλά τὸ KN, 33 αστο ‘O Παπακώστας τὴν βέση τοῦ σντερ φορ ὁδην.ῖ ov “Aon niow atny A’ Ka τηγορία. Μ. ἥταν πιό ἀποτειεσματι κό, 8ὲ Ἡ AEM Μόρφου χέρδι- of oto PEO tov Απόζιώνα Αομπιῶν μὲ 1--θ, Ὁ ἸΑνώ- νας ἧταν ἀρχετὰ wanes γα οναμιλός, [αρουσίασ Ag ζωηρύ. ἐγδιαφέρον νι τος φιλάθληνς. Ἡ ΑΕΝΜ, ποῖ ἔχα OF TIN “ULES EMCO EZ, Tipe TH νίκη μὲ τέρμα τοῦ Mea. ριον, Νὲ Ὁ Άιγενης Μόρφου ἔμει χε πάλι στην πυθμένα. ἂπον δὲν µπύρεσε γά γερδίσει τὸν Χα λάνορα ut toy ὑπαῖο é ξῆλθε ἴσόπαλος I—2 χαὶ πῆ- oe TOY πρώτο τοῦ babu, δι ὅμως 1) Mooqitizn dumdu Se- Ἀίνησν γελά. ToONYNAYZE με Ότο, µε τέοµάτα τῶν ΔΝ. ᾿Αγδρονίκος πέναλτος Γή αταθιον. Ὁ. Νρκάνορας ste Neuse καὶ Ἰσωφάσισε µε τὲρ- wate thy ὁ, λαποῦ επένο τι) zat A. Kooi, 8ὲ στὴν ᾿Αραδίαπου τελος ὁ τοπικὸς 'Ἑρμῆς, ἀποδίδον- τας σύμφώνα µε τὶς πραγµα- tats του. δυνατότητες, κέρδι σε καθαρά τὸν Ορφέα µε 4--ο, Ὁ Ορφέας ἦταν κατώ τερος τῶν δυνατοτήτων του χι ἔχασε μάλιστα πέναλτυ μὲ toy Toro. Τρία τέρματα τοῦ σημείωσε ὁ λένος χι Αν Μιχαήλ, χικητῃ ἕνα ὁ ΟΙ ΣΚΟΡΕΕΣ πετν εἶναι ona Λο.» Μὲ τὸ χάτ - tein aod 5 ὁ Ἀέγος τοῦ Hour πρώτος στὸν αίναχα τῶν ρεος µε τ τέρματα. θοῦν µε SF τέρματα οἳ Α, 1ἷα- πακώστας, Ἡ, ΧΙ Ααΐον CAont, να δ. Δεώνίδον (Arani. Me 4 τέρματα ὁ Δημ, Πανανιώτου τῆς Αλγῆς χα ὃ γκο ὁ Α, Ἀάσιης τοῦ λαλλάνορα, H BAO@MOAOTIA εεπὶ 4 ἀπ ώνων) 1 AAKEI 13—1 « ΑΡΗΣ ih os A AXNA Tn κ 4 ΕΡΜΗΣ Πή---ᾱ § > AEM Ἀπὸ ἆ & KON SM, Hes 4 7 XAAKANOP =F & TIAEEK 4-8 * AKPITASN --τ. ἃ τα ΑΠΟΛΛΩΝ Joep 3 HW OPPEAS In 39 12 ANONITS QR oy 15 OOEAAOS 3H Ἱ i4 AIPENHS 4— 1 ME NTEPMINY... H SYNENETIA Sty Sy deo TomTeAnyuiTa: Ἑ τον] χατηνηρί | ας Ἑεχωρίσει τὸ ντέρτω «ως: ahs µεταξὺ ΑΑΚΗ να APH stay Bee iver oot λάρνακα Αήσκοληή εἶναι καὶ ἡ croatia η τοῦ. ἄλλα απρώτοπορπιὴ Ἐθνικοῦ ἽΆγνας ποὺ παίζει μὲ τὸν Αγοίτα µέσα ay Ximpaza gu. fi προσπαθη- GEL VO EZUETUAAEUTEL TO YTEO αυ, τὴν ᾿Αθηαίνος θὰ ives το «ντέρμπυ οὐσωνῶν» ETO Su ἸΟθέ, κου καὶ Διγενή, Την. αρώτη tor νίχη ατη- σεύςι ὁ Απόιώσας ποὺ στα Ααπια ἀντμετωπίζε τν Αδωνι, mate Teller We την Ναζνάνοσας πε την ᾿Αμϕίρροπος ὀνθνας ὅπως κι ἡ Ola ras AEM, oe 4 NAELRK TRANS Ar siver oto PEO etude K.NM. vat “Roun, ΑΚΗΣ KYTPIAROT rs