Back

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΗ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ

KOMMATIKH ZQH ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ NA ZYNEAPIAZH MIA ΟΜΑΛΑ Η συνεδρίαση τῆς ὁμάδας εἷ- ναι τὸ δασικώτερο γεγονᾶς τοῦ ᾿Κόμματος µέσα σὲ μιὰ περιοχή. Καὶ ἀπὸ τὸν Γραμματέα ἐξαρ- τᾶται: ἂν μιά διάδα θὰ συνεδρι- coe κανονικά καὶ ἂν ἡ δουλειά της θᾶναι παραγωγική, Γι) αὐτὸ ὁ Γραμματέας τῆς ὁμάδας πρὶν ἀπὸ τὴν συνεδρίαση΄ πρέπει νὰ πρεπαρασκευαστεῖ πολὺ καλά καὶ νὰ ἑτοιμάσει τὰ θέµατα μαζὺ μὲ τὸν θοηθὸ του καὶ τοὺς πυρηνάρ- yes. 'Η ἡμερήσ. διάταξη πρέπει νὰ περιλαμθάνει ἁπαραίτητα τ' ἀκό- λουθα θέµατα: ΕἙξωτερικὴ πο- λιτική cere 2. Ἔσωτερι- κὴ πολιτικὴ κατάσταση. 3, “Ex- θεση τῶν πυρηναρχῶν. 4. ᾿Ανα- κοινώσεις ἀνωτέρων ὀργανισμῶν. 5. Εἰσηγήσεις ὁμάδας πρὸς τοὺς ἀνωτέρους ὀργανισμοὺς. ό, ΄Ελεγ χος προηγουμένων. Αὐτὰ τὰ ό θέµατα πρέπει νᾶ- ναι παντοτεινά. ὍὉ Γραμματέας μαζύ μὲ τοὺς πυρηνάρχες καὶ τὸν Βοηθὸ Γραμματέα, κανονίζουν τοὺς εἰσηγητές εξ τὰ διάφορα θέ- µατα. Οἱ εἰσηγητὲς πρέπει νάναι εἰδοποιημένοι ἀπὸ τὴν προηγεύ- ΄µενη συνεδοίαση καὶ νὰ ἔχουν ὑπό ΨΊ τους νὰ ἑτοιμαστεῦ», Π.χ. Συ νεδριάζει A ὁιιάδα. Στὸ τέλος κατόπιν κοινῆς ἀπόφασης Γραμμα TER, οηθοῦ καὶ πυβηναρχῶν, ἆ- νακοινώνεται µέσα στὴν ὁμάδα: Ὁ ο. Α. θᾶνὰι ὁ εἰσηγητὴς Υιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ κατάστα: ΤΟ ο Β, θᾶναι ὁ εἰσηγητῆς γιὰ τὴν ἐσωτεοικὴ πολιτικὴ κα. τάσταση. Χρόνος διαρκείος τῆς Γ εἰσήγησης 10 λεφτά. Συζήτηση 1% λεφτά. Δηλαδὴ΄ 50 λεφτά δό κλείσουν καὶ τὰ δυὸ θέµατα πά- ἵνω στὴν πολιτικὴ κατάσταση Ἔξρχεται τὸ 39 θέα. Ἔκθεση τῶν πυρηναρχῶν. Ἡ ἔκθεση αὐτὴ πρέπει νἆναι ἢ ἀπὸ τὸν Γραμμα- τέα ἢ ἀπὸ τὸν κάθε πυρηνάρχη | ξέχωρα. Πάντως πρέπει νᾶναι σύντομη καὶ ξεκαθαρισµένη. Λέμε | 7X. ὁ πυρήνας Α:- ᾽Απουσίασαν ἀπὸ τὴν προηγθύµενη συνεδρίαση τρεῖς, Οἱ ᾱ.Φ.... Εἶναι δικαιλογη- µένοι ἢ δὲν εἶναι (γίνεται στὸ μεταξὺ δυὸ συνεδριάσεων ἔλεγ- χος ἀπὸ τὸν πυρηνάρχη γιὰ τὸ δικαιλογηµένο ἢ ιὴ τῶν ἀπόντων. Ἔτσι ἡ ὁμάδα ἀκούεὶ ξεκαθαρι- σµένα τὸ ζήτημα καὶ κρίνει), Ο- λα τὰ µέλη τοῦ πυρῆνα µου (λέει ὁ πυρηνάρχης). ἔχουν δου- λειά (ἀναφέρει τί ἔκαναν). Ἡ πε- ριοχὴ µας παρουσιάζει αὐτὲς τὶς ἀνάγκες ( (νερὸ, φῶς κλπι͵), Κάνου µε αὐτὴ τὴν εἰσήγηση. Moore. νουµε αὐτὰ τὰ δόκιµα µέλη. Προτείνουμε αὐτὸ γιὰ τακτικὰ µέλος, Ἡ δουλειὰ αὐτὴ ὅπως τονίσα- µε ιπορεῖ νὰ γίνει γιὰ κέρδισµα χρόνου ἀπὸ. τὸν Γραμματέα, Αὐ- τὸς μιὰ 6δοµάδα πρίν, ἀφοῦ κά- τσει μὲ τοὺς πυρηνάρχες του, παίρνει τὴν ἔκθεση τους καὶ κα- ταρτίζει πλήρη ἔκθεση ὡς ἑξῆς:- Πυρῆνας Α:- τίποτε τὸ νέον. Πυ- ρῆνας Β]- Εἶχε δυὸ ἀπόντες δι’ καιολογηµένους. Πυρῆνας Γ:- ΕΙ. | xe αὐτοὺς τοὺς ἀπόντες, οἱ 2 ᾱ- ἐπεξεργάζουνται. Tot M. MAPKOYAAH δικαιολόγητοι, προτείνω αὐτὴ τὴ τιμωρία κλπ. Όλοι οἱ πυρῆνες δούλεψαν καλὰ ἢ ὑστέρησε ὁ πυ. ρῆνας Α καὶ Γ, ᾽᾿Απὸ τὴν ἔκθεση τῶν πυρηναρχῶν θγαίνουν οἱ πιὸ κάτω εἰσηγήσεις. (α) ᾿Η συνοι- κία µας ἔχει αὐτὲς τὶς ἀνάγκες. Πρέπει ἡ ἐνοριακὴ ἐπιτροπὴ νὰ καλέσει συγκέντρωση καὶ νὰ μποῦν αὐτὰ τὰ ζητήματα γιὰ προῴθηση. ᾿᾽Αφοῦ κατέθει ὅλη ἡ ἔκθεση γιὰ τοὺς πυρῆνες, ἀκολουθοῦν οἱ εἰσηγήσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες συ- ζητὰ ἡ ὁμάδα. “ο χρόνος εἰσή- Ύησης καὶ συζήτησης δὲν πρέπει νὰ ξεπερνᾷ τὰ 25 λεφτά, Βάση εἶναι νὰ παρουσιάζεται ἡ δουλειὰ τοῦ κάθε πυρῆνα καὶ 4 ἀτομικὴ κακὴ ἢ καλἡ δουλειά τῶν μελῶν. Νὰ παρουσιάζονται οἱ ἀνάγκες τοῦ λαοῦ στὴν évopia καὶ νὰ προωθεῖται ἡ λύση τους. Γι’ αὐ- τὸ ἡ ἐνοριακὴ ἐπιτροπή, οἱ σύλ. λογοι, ἡ ἀντίδραση καὶ τὸ κάθε τι ποὺ λαμθάνει χώραν στὴν ἑνο- pick πρέπει νὰ θρίσκεται κάτῳ ἆ- πὸ τὸ κονχρόλ τῆς ὁμάδας. Οἱ ὁμάδες πρέπει νὰ πάψουν νὰ σπα. αλοῦν χρόνο γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀπόντων, Κάθε πυρηνάρχης μόλις ἀρχίσει ἡ συνεδρίαση πρέπει νᾶ. χει σημειωμένους τοὺς ἀπόντες τοῦ πυρῆνα του. Τὴν ἐπομένην τρέπει νὰ δεῖ τοὺς ἀπόντες καὶ α κάμει τὸν ἔλεγχο καὶ νάχει ἕ- on εἰσήγηση μιὰ ὄδομάδα πρὶν καὶ νὰ τὴν δώσει στὸν Γραμ µατέα του, Επίσης, καὶ γιὰ τὴν ἀτομικὴ δουλειά τοῦ κάθε μέλους τοῦ πυρῆνα του, τὴν δουλειά τῶν Ῥοκίμων ιιελῶν, τῶν ἀναγκῶν τῆς περιοχῆς του. Ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ παρουσιάσει στὸν Γραμματέα πιὰ θδομάδα πρὶν ἀπὸ τὴν συνε- δρίαση τῆς ὁμάδας. Καὶ ἐκεῖ θ) ἀποφασιστεῖ ἂν θὰ κάνει τὴν ἕκ- θεση ὁ πυρηνάρχης ἢ ὁ Γραμμα- τέας, , Ὅσον ἀφορῷ τὸ-4ον, 5ον, θέ- μα αὐτὰ θὰ γίνουν ἀπὸ τὸν Γραμ µατέα τῆς ὁμάδας Πρέπει ὅμως τὰ ἔγγραφα ποὺ, κατεδαίνουν νᾶ Όχι νὰ κατε- δαΐνουν μὲ μιὰ ἀνάγνωση. Ἱ- πάρχουν δέδαια ἔγγραφα πούναι ἀνάγκη νὰ διαδαστοῦν ὅλα. Τὰ πλεῖστα διιώς πρέπει καὶ εἶναι σωστὸ νὰ ἐπεξεργάζουνται καὶ νὰ κατεδαίνει ἡ οὐσία. Όσον ἀἁφορῷᾷ τὸν ἔλεγχο τῶν προηγουμένων, κι’ αὐτὸς πρέπει νὰ γίνεται μὲ ἐπεξεργασία, Γενι- κὰ ἡ συνεδρίαση τῆς ὁμάδας δὲν πρέπει νὰ ξεπερνᾷ τὶς 291... 3 ἃ- ρες, Πρέπει ἡ ἡμερήσια διάταξη τῆς ὁμάδας νὰ κλείει 5 µέρες πρίν. Καὶ. μόνον πολὺ ἐπείγοντα ἢ ἕκτακτα θέµατα πρέπει νὰ μπαίνουν, Πρέπει νὰ μάθουν τὰ µέλη µας, ὅτι θέµα ἔχουν νὰ δά- λουν, νὰ τὸ θάζουν μέσον τοῦ πυρηνάρχη τους. Επομένως μιὰ θδοµάδα νωρίτερον γιὰ νὰ τὸ δά λει αὐτὸς στὴν κοινὴ συνεδρίαση τῶν πυρηναρχών μὲ τὸν Γραμμα- τέα. Δὲν θὰ γίνεται δεκτὸν κανέ- να θέµα ποὺ δὲν θὰ η πρίν.