Back

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ τοΥὗ «ΔΗΜΟΚΕΡΑΤΙΗΣ ------ιαἷἷτιιιωωῶωοωαμαμς ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΓΙΣΟΥΜΕ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΙΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ Πολιτικη ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙ «ΔΙΩΡΙΣΜΕΝΟΙ» ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΛΟΙΟ ΤΗΣ ΛΑΙΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ME TON ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ «. .. ΚΥΒΙΛΛΟ ΓΑΥΛΙΔΗ και Αὐτὲς οἱ στῆλες δὲν ἀνοίχθηκαν οὔτε γιὰ νὰ διαφηµίσουνε κανένα͵ οὔτε γιὰ νἁ δικαιώσουν ὅποιονδή- ποτε ἀπέναντι τῆς Ἱστορίας, “A- νοιξαν γιὰ νὰ δείξουν ἴσα.ἴσα τὴ σημαντικὴ στροφὴ, ποὺ παρατη- ρεῖται σήµερα ἀνάμεσα στοὺς πο- λιτικοὺς παράγοντες τοῦ τόπου, κυρίως μετὰ τὴν ἀπάντηση τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν ᾿Αποικιῶν στὴν Ἐθνική Πρεσδεία µας καὶ ἰδιαίτε- pa ἀπάνω στὰ ζήτημα τῆς ἑνο- ποίησης τῶν ἐθνικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου µας καὶ τῆς ἔναρξης ἑνὸς ἀγώνα μονολιθικοῦ, προγραμ µατισµένου, ἔξω ἀπὸ νεφέλες καὶ αὐταπάτες, μµακρυὰ ἀπὸ δισταγ- μοὺς καὶ παρελκύσεις, Ἡ ἐπαφή µας μὲ διάφορα πολι- Tika πρόσωπα, μᾶς ἔχει πείσει πὼς ἡ “Ὑραμμὴ τῆς ἔντασης τοῦ ἀγώνα, τῆς ἀντίστασης στὰ Κι- δερνητικὰ σχέδια, τῆς -«κατωχυ- ρωμένης ᾽ἀποχῆς» καὶιτῆς παραί- τησης τῶν «διωρισµένων», ἀνα- γνωρίζεται ὡς ἡ πιὸ σωστή κ᾿ ἡ' µόνη ποὺ ἐπιδάλλεται. “Ot. μµερικοὶ ἤ ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς «διωρισµένους» ἀσφυκτιοῦνε ἤδη µέσα στὸν κλοιό τῆς Κοινῆς “| vel πὼς δὲν ᾿Σσχετικἁἀ μὲ, 3 «διωρισμένῶν» im! cane. Γνώμης, ἀμφιταλαντεύονται ἢ εἷ- ναι ἀποφασισμένοι νὰ ὑποχωρή- σουν στὸ Κυδερνητικὸ Sma, ποὺ διεπότισε τὴν ὑπαρξή τους καὶ δυσκολεύονται ἔται ν᾿ ἀποτοξινω- θοῦν, εἶναι μιὰ διαπίστωση θγαλ- μένη ἀπὸ τὴ στάση τους---τὴ σι- ὠπή τους ἢ τὰ µασηµένα λόγια τους. ἢ τὴν ἄρνησή τους νὰ δε- χθοῦν τὴν ἐπαφή µας, Λὐτοὺς δὲν θὰ τοὺς ἀποκαλύψουμε σήµερα. Καὶ τοὺς δίδουµε ἀκόμη «πίστω. ση χρόνου» γιὰ νὰ σκεφθοῦν τὴ θέση τους μέσα στὸν κλοιό, ποὺ ὁ λαὸς ἔστησε γύρω τους. Ἔχουμε ὅμώς λόγους νὰ πι στεύουµε--θασήσμένοι καὶ σὲ σα- φεῖς δηλώσεις μερικῶν - ὅτι ἁρ- κετοὶ ἂν ὄχι ὅλοι τελικὰ θὰ πει- θαρχήσουν στὴν ἀπόφαση τῆς ἐ- θνικῆς ἡγεσίας, ἐγκαταλείποντας τὸ ἀξίωμα ποὺ δέχθηκαν. Αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια παρουσι- άζει ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον, γιατὶ μᾶς΄ δείχνει πόσο δυνατὴ εἶναι ἡ Trion, τήοὺ ἐξασκεῖται ἀπ᾿ τὶς νέες συνθῆκες τοῦ ἐθνικοῦ ἀγώνα µας κι’ ἀπὸ τὴν θαρραλέα ἀπο- φασιστικότητα τοῦ λαοῦ στὸ ν᾿ ᾱ- ποδυθεῖ σὲ νέους ἀγῶνες ἀκολου- θώντας τὴ Υραμμὴ τῆς συνετῆς ἀντίστασης στὶς νέες Κυδερνητι- κὲς πλεχτάνες, ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ..Γ. Π, ΑΡΑ- ΔΙΠΙΩΤΗ Ἡ ἐπαφή μας μὲ τὸν κ. Γ. Π. ᾿Αραδιπιώτη, Σόμδουλευτικὸ Σύμ 6ουλο καὶ «πρώην δήµαρχο, ἔχει ξεκαθαρίσει Evog ζήτημα : Δὲν ᾱ- ποδίδει καμμιὰ, ὉὈημασία στὴ θέ- ση ποὺ κατέχει, 'θεωρεῖ ἀνάξια Ao. ‘you τέθια ἀξιώματα, ποὺ δόθη- καν ἀπ᾿ τὴν Κωθέρνηση, καὶ Φρο- oes δισταγμὸς Υὴ τῶν 'ῷ ἴδιος Σπροτικὰ!- ενᾶς SO laos νὰ παροιτηθεῖ ὅταν αὐτὸ ἐπιθλη- θεῖ ἀπὸ τὴν ᾿Εβνικὴ ἡγεσία. «Θὰ πειθαρχήσω--- μᾶς εἶπε---- ἔστω καὶ διαφωνῶν» στὶς Ἀρπσο- μέρειες, Ὅτι ὁ ἐθνικὸς ἀγώνας πρέπει νὰ συνεχισθεῖ καὶ νὰ ἐνταθεῖ, ἐ- πίσης θεωρεῖται ἀπαραίτητο ἀπὸ τὸν κ. Ἀροδιπιώτη. Αὐτὸ ὅμως ὀφείλει νὰ Ὑΐνει μὲ ἰσχυρὴ ὀργά- νωση τῶν ἐθνικῶν µας δυνάμεων, μὲ σύνεση, μὲ ὁμοφωνία ἀπάνω στὴν τακτικὴ τοῦ ἀγώνα καὶ μὲ ρεαλιστικὴ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν συναφῶν ζητημάτων. ΄Ἡ. πρόταση τῶν σιυνταγµατι- κῶν μεταρρυθμίσεων πρέπει κατὰ τὴ γνώµη του ν᾿ ἀποτελέσει θέµα εὐρείας σύσκεψης, γιὰ νὰ συδη- τηθεῖ ἀπ' ὅλες τὶς ἀπόψεις καὶ νὰ παρθεῖ μιὰ γενικὴ ἀπόφαση, ποὺ νὰ ἐπιθληθεῖ σὲ ὅλους, ὥστε νὰ εἶναι κατώχυρωµένη ἀπὸ κάθε πλευρά, Ἔτσι κ᾿ ἡ ἀποχὴ-- γιὰ Ἱ νὰ μὴν ἔχουμε τὴ θλιθερὴ κώµω» δίᾳ τῶν ἑπταδικῶν-- πρέπει νὰ κατοχυρωθεῖ μὲ κάθε δυνατὸ µέσα, Σχετικά μὲ τὴν ἐρώτηση γιατὶ ὁ ἴδιος δέχθηκε τὸν διορισμό του ὡς συμδουλευτικοῦ συμβούλου, μᾶς ἐδήλωσε ὅτι αὐτὸ συνέδη κα- τὰ τὴν πολεμικὴ περίοδο-- τότε ποὺ ὑπῆρχαν διάφορα ζητήματα ποὺ ἀφορρβσαν τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴ θέση τῆς νήσου µέσα στὴ θυ- AGEN πολεμικὴ ἀτμόσφαιρα. Καὶ εἶναι γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς πολεμικῆς προσπάθειας τῆς νήσου, ποὺ δὲν ἀπέρριψε τὸ διο- ρισµό του, 'Η θητεία τοῦ Συµδου- λευτικοῦ Σώματος ἔληγε τὸν τε- Ρρασμµένο Σεπτέµθρη. [αρακλη- θήκανε ὅμως νὰ μείνουνε στὴ θέ- ση, τους ὥαπου νὰ ἔλθει ὁ νέος Κυδερνήτης, ποὺ δὲν ἐπῤόκειτό ἡ ἄφιξή του νὰ καθυστερήσει τόσο TOAD. © ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ᾿Ἔχόοντας ὑπ ὄψη πόσο onan τικὸς εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Τύπου στὴν ὑπόθεση τοῦ ᾿Εθνικοῦ ἀγώνα µας καὶ πόσο ζωτικῆς σημασίας εἶναι ἡ στάση του ἔναντι τῆς νέ- ας κατάστασης, ἤλθαμε σ) ἐπαφὴ καὶ μὲ διευθυντὲς τῶν ἐφημερίδων, θέτοντας καὶ σ᾿ αὐτοὺς τὰ ἴδια ἐρωτήματα, Εἶναι γεγονὸς πὼς µέσο τῶν ἐφημερίδων τους ἐκφρά- ζουν καθημερινἁ τὶς ἀπόψεις τους πάνω σὲ ὅλα τὰ ζητήματα, .Αλ- Ac ὑπάρχουν μερικὰ δασικἁ ση- μεῖα τῆς ἐθνικῆς πολιτικῆς µας, ποὺ ὥς τὴν ὥρα δὲν τοὺς ἁπα- σχόλησαν ἢ δὲν τὰ ξεκαθάρισαν ὀλότελα, καθορίζοντας ὁλοκληρω- τικὰ τὴ στάση τους, Γιὰ τὸ ζή- τηµα τῶν συνταγματικῶν µεταρ- ρυθμίσεων, τὴν ἀποχὴ καὶ τοὺς «διωρισµένους» λ.χ., ἢ δὲν ἐκφρά- σανε ἀναλυτικὰ τὴν ἄποψή τους ἢ δὲν τὸ ἔθιξαν διόλου, Κ' εἶναι καλὸ νὰ Ἑαΐρουμε ἀπὸ τώρα τὴ γνώμη τους. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» Ὁ κ. Κύριλλος Παυλίδης, Δι- ευθυντής τῆς «Φωνῆς τῆς Κύπρου» καὶ µέλος: τοῦ Ἐθναρχικοῦ΄ Συµ- 6ουλίου, ἀπαντώντας γενικὰ στὶς ἐρωτήσεις µας, ἐδήλώσε πώς εἷ- ναι γνωστὲς οἱ ἀπόψεις του πά- νω στὸν ἐθνικὸ ἀγώνα µας, γιατὶ διερμηνεύονται µέσον τῆς ἐφλμε- ρίδας του, Στὴ σχετικἡ συνομιλία του μὲ συντάκτη µας, διασαφήνισε ὅμως ὅτι δὲν τίθεται ζήτημα ἁπο- Γδοχῆς τῶν συνταγματικῶν µεταρ- Γρυθµίσεων καὶ ὅτι τάσσεται ὑπὲρ τῆς κατωχυρώμένης ἀποχῆς, ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» Ὁ κ. Δημοσθένης Σταυρινίδης, διευθυντἠὴς τῆς «Ελευθερίας», ἆ- Γπάντησε διεξοδικὰ στὶς ἐρωτή- ἴσεις µας, συμφωνώντας ἀπόλυτα μὲ τὴν ἠθέα τῆς διεξαγωγῆς αὖ- τῆς τῆς ἔρευνας, ποὺ τὴν θεωρεῖ καὶ ἀπαραίτητη καὶ ἐποικοδομη- τικὴ καὶ ἐπίκαιρη, ᾿Ιδοὺ ἡ ἀπάντηση τοῦ κ. Σταυ- ρινίδη : Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «Κάθε ἄλλο παρὰ νὰ σταµα- τήση ὁ. ἐνωτικὸς ἀγών. Τούναν- τίον φρονῶ, ὅτι πρέπει νὰ ἐνταθῇ --ἐντὸς Βεδαίως τοῦ πλαισίου τῆς νοµιµότητος, καθημερινῶς δὲ, ὡς γνωρίζετε, δὲν παύω ἀπὸ τοῦ νὰ γράφω καὶ νὰ εἰσηγοῦμαι τὴν τευξιν τῆς ἐθνικῆς µας ἁποκατα- ὁτάσεως, τὴν ὁποίαν ἐσφαλμένως οἱ Κυθδερνῶντες τὴν Βρεττανίαν θεώροῦν ὡς συμφοράν, ἐνῶ ἡ ἆᾱ- πόδοσις τῆς Κύπρου εἰς τὴν Ἑλ- λάδα θὰ συνέδαλλε ὄχι µόνον εἰς τὴν ἐξύψωσιν τοῦ Βρεττανικοῦ Υο- ήτρου. ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν στερέώ- ow τῆς Ἕλληνο-αγγλικῆς Φιλίας, ἐννοεῖται, εἰλικρινοῦς, ἀξιοπρε.. ποῦς, ἰσοτίμαυ καὶ ἀπολύτως σε- Βοµένης τὰ κυριαρχικὰ καὶ ἐθνι- κἁ δικαιώµατα καὶ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος. Ὁμιλῶν ὅμως περὶ συνεχίσε- ὡς τοῦ ἀγῶνος- καὶ τοῦτο διότι παρ᾽ ὕλον ὅτι οἱ ἐν Λονδίνῳ προ- σεπάθησαν νὰ ἀφήσουν τὴν ἐντύ- πώσιν ὅτι ἐκλείσθη τὸ ζήτημα τῆς ἑνώσεως τοὐναντίον τοῦτο παρα- μένει ἀνοικτὸν ἀπὸ τῆς ἰδικῆς µας πλευρᾶς- δὲν λησμονῶ τὴν ᾱ- μεσον καὶ ἀπόλυτον ἀνάγκην, ὅ- πως σνστηµατοποιηθῇ ὁ ἐθνικὸς ἀγών µας ὁ ὁποῖος δυστυχῶς ἕ- ως τώρα διεξήχθη χωρὶς. κανένα σύστημα, χωρὶς σταθερᾶν κατευ- Βυντήριον Ὑραμμήν καὶ ἐν µέσῳ κομματικῶν ἐρίδων καὶ διαπλη- κτισμῶν. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ο ρίδεχε, ὑπῆρξα πάντοτε συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος πρὸς re AHM. ἐναντίον τῶν ἐδῶ κομμάτων, διό- τι ἡ ὕπαρξίς των προκαλεῖ τὴν διαίρεσιν, ἡ ὁποία-- κατὰ τὴν γνώμην µου, ἔθλαψεν οὐσιωδῶς καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ θλάπτει τὸν ᾱ- γῶνα µας, Εἰς τὴν ὕπαρξιν τῶν κοµμµάῖων ἁἀποδίδω κατὰ τὸ πλεῖστον καὶ τὸ ἀσυστηματοποί- ητον τῆς µέχρι τοῦδε ἐθνικῆς δρά- σεώς µας καὶ τῆς ὅλης πολιτικῆς ζωῆς µας, ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ἐν τούτοις, δὲν νόµίζω ὅτι ἡ κατάστασις πρέπει νὰ ἀφεθεῖ ὅ- πως ἔχει--- πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ ᾖτο µεγάλως ἐπιζήμιον ἀλλὰ πρέπει νὰ καταθληθεῖ πᾶσα προσ- πάθεια (καὶ ἡ προσπάθεια αὐτὴ πρέπει, ὡς ἔχουν ἤδη τὰ πράγµα- τα, νὰ ἀναληφθῷ ἀπὸ τὴν TEx. κλησιαστικὴν ᾿Εθναρχίαν καὶ τὸ περὶ αὐτῆς Συμθδούλιον) ὅπως συµ πηχθῆ µία ἐνιαία ἐθνικὴ ὀργάνω- σις, ἡ ὁποία ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τῆς Ἐθναρχίας νὰ ἀναλάδη τὸν πε- ραιτέρω χειρισμὸν τῆς ἐθνικῆς ὑ- ποθέσεώς µας. Ο «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ»Σ Τὸ λεγόμενον ἐθνικὸν µέτωτον, κατὰ τὴν γνώιην µου, ὑφίσταται μᾶλλον κατ ὄνοια καὶ παρουσι- άζει τόσα ρήγματα, διὰ µέσου τῶν ὁποίων φοδοῦμαι ὅτι δὲν θὰ Εἶναι δύσκολος ἡ εἰσχώρησις τοῦ Δουρείου ἵππου τῶν «συνταγµατι- κῶν μεταρρυθμίσεων» καὶ τῶν µε- γαλεπηθόλων» οἰκοναμικῶν σχε- δίων. Γνωρίζομεν ὅλοι τὴν ἐπιτή- δειότητα, μὲ τὴν ὁποίαν. foe ζονται οἱ ἐν Λονδίνῳ καὶ ἡ ἐδῶ Κυξέρνησις διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῶν σκοπῶν των, δυστυχῶς δὲ μὲ τὴν ἀσυναρτησίαν, τὴν διαίρεσιν καὶ τὰς φατριαστικὰς διενέξεις µας, ἐνθαρρύνομεν καὶ ὑποβοηθοῦμεν µ. τὴν. ἑναντίον τῆς ὑποθέσεώς µας προπαγάνδαν. - r. 1. APAAINIQTH, ME TON EONAPXIKO ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤτηΣ «ΕΛΕΥΘΞΒΡΙΑΣ» κ. ΣΤΑΥΡΒΡΙΝΙΔΗΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Οὐδεμία ἀμφιδολία ἐπιτρέπε- ται νὰ ὑπάρχη ὅτι ἡ προσφορὰ τῶν συνταγματικῶν µμεταρρυθμἰ- σεων πρέπει νὰ ἀπορριφθῇ ἆσυ- ζητητί, Θὰ ἤτο ἀπάρνησις τῆς ὅ- λης '}στορίας τῆς Ἑλληνικῆς Κύ. πρου, ἀπάρνησις καὶ ὅλων τῶν θυσιῶν, τὰς ὁποίας ὑπέστη ὁ λα- ὃς αὐτῆς καὶ ὅλων τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων, εἰς τοὺς ὁποίους µετέσχε, ἐὰν σήµερον οὗτος (ὁ Κυπρ. λα- ὁς) ἐθυσίαζε τὸ ὄφιστον καὶ ἵε- pov δικαίωµα τῆς ἐθνικῆς του ἐ- λευθερίας. Κάῑ δὲν ἐπολέμησε κα- τὰ τὸν τελευταῖον συμμαχικὸν ke γῶνα διὰ νὰ ἴδη σήμερον νὰ τὸν µεταχειρίζωνται ὡς λαὸν ἑστερη- µένον ἐθνικῆς συνειδήσεως, νὰ τὸν χαρακτηρίζουν ὡς ἀνώριμον πολι- τικῶς καὶ νὰ τοῦ ἀμφισδητοῦν τὸ δικαίωµα τῆς ἐθνικῆς ἀποκατα- στάσεῶς του. Ἐκ τῶν ἀφωτέρω, σαφῶς συνά- γεται ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς τῆς Κύπρου δὲν εὑρίσκεται σήμερον πρὸ διλήµµατος, Ἡ ἀπόφασίς του εἶναι εἰλημμένη καὶ τὴν κατέ- στησε γνωστὴν ὅπου ἔπρεπε ἡ εἰς Λονδῖνον σταλεῖσα ῥἐθνικὴ ἁντι- προσωπεία του. ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Βεδαίως 4 κατοχύρῶσις τῆς ἆ- ποχῆς, περὶ τῆς ὁποίας μὲ ἐρωτᾶ- τε, εἶναι ἁπολύτως ἐπίδεδλημέ- vy καὶ ταύτην. µόνον µία στάθς- ρὰ καὶ ἑνιαία ἐθνικὴ ὀργάνωσια δύναται νὰ ἐξασφαλίσῃ. Ὡς πρὸς τοὺς διωρισµένους εἰς διάφορα ἀξιώματα εἶμαι we. ὢ /πεισµένος ὅτι οὗτοι δὲν θὰ ἆπσ- στοῦν ἐν δεδὀµένα στιγμᾶ τῆς καθολικῆς γνώμης τοῦ τόπου, ἕ- χοντες ὡς ὁδηγὸν πρὸς τοῦτο τὸ συμφέρον τοῦ ἑνωτικοῦ ἀγῶνος μας», ΤΗΝ ΠΕΜΗΤΗ : Άλλες ἁπαν-