Back

ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

em ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΛΑΙΓΟΥΣ ΜΕ ΠΕΙΡΑΧΕΙΛΙΑ» ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ KAI «ΣΧΕΔΙΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ» Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΥΙ. 3ov Ας δοῦμε τώρα ποιὰ θὰ εἶναι τ) ἀποτελέσματα. ποὺ προθλέπει ἡ Κυθέρνηση ἀπὸ τὴν ἐξόδευση 6.000.000 περίπου λιρῶν τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ Ἕνα δασικὸ χαρακτηριστικὸ κάθε οἰκονομικοῦ σχεδίου εἶναι οἱ σκοποὶ ποὺ 6ά- ζει καὶ πρέπει νὰ ξεπεραστοῦν ὡς τὸ τέλος τοῦ σχεδίου. Γιὰ κάθε παραγωγικὀ κλάδο τῆς Ὑεωργίας ἢ τῆς 6ιοµηχανίας, προθλέπεται μιὰ αὔξηση παρα- γωγῆς. Προθλέπεται ἐπίσης τὸ ποσοστὸ τῆς αὔξησης τῆς άγορα- στικῆς δύναμης καὶ τῆς κατανά- λωσης, ΛΑπαΐνουν ταυτόχρονα ὁ- | ρισµένοι ἐκπολιτιστικοὶ σκοποί, ὅπως ἡ ἐλάττωση τῆς άγραμµα- τοσύνης καὶ ἡ Θελτιώση τῆς Ἄ- γείας κλπ. Ἡ ἐπιτυχία ἤ ἡ ἀπο- τυχία τοῦ σχεδίου κρίνεται ἀπὸ τὸ κατὰ πόσο οἱ σκοποὶ αὐτοὶ προσεγγίστηκαν ἤ ξεπεράστηκαν. Τέτοια ἦσαν τὰ περίφημα Πεντά- χρονα Σχέδια. τῆς Σοδιετικῆς | Ἕνωσης καὶ τέτοια εἶναι τὰ ση- [ραφείου τὴς Κεν (Μιὰ σειρὰ ἐξαιρετικῶν ἄρθρων τοῦ δηµοσιον. τρικῆς ᾿ἘΕπιτροπῆς τοῦ Α.Κ.Ε.Λ.] μερινὰ σχέδια τῆς ἰδίας τῆς Σο-! τέλος τῶν δέκα χρόνων ἡ πορα- θιετικῆς Ἕνωσης, τῆς Τσεχοσλο- δακίας͵ τῆς Γιουγκοσλαδίας κλπε. Μαζὺ μὲ τὶς χῶρες αὐτὲς ἔχει καὶ ἡ Κυπριακὴ Κυθέρνηση τὸ σχέδιο γιὰ τὴν νῆσο µάς ποὺ φέ- Ρει τὸ κτυπητὸ τίτλο «Δεκάχρονο σχέδιο ἀποικιακῆς ἀνάπτυξης καὶ εὐημερίας», Αὐτὸ δείχνει πό- oo ἀποφασισμένη εἶναι ἡ Κυ- θέρνηση νὰ συνεχίσει τὸ έ«σοσια- λισμὸ» τὴν ἐποχὴ ἀκόμα τοῦ πολέμου αὐτὸ τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθε- στώτων τῆς ᾿Ανατολικῆς Εὐρώ- mms! σχέδιὀ εἶναι ὁλότελα πρωτότυ- πο. Μάταια ϐ) ἀναζητήσουμε σ᾿ αὐτὸ μιὰ σαφῆ δήλωση γιὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ σχεδίου, Κανένα µέρος τῆς Κυθερνητικῆς δηµο- [κοπίας πάνω στὸ σχέδιο δὲν μᾶς διαφωτίζει κατὰ πόσο μετὰ τὸ ποὺ ἄρχισε νὰ εἰσάγει | γωγἠ θὰ αὐξηθεῖ κατὰ 10 ἢ κατὰ 20 τοίς ἕκατον, κατὰ πόσο η ἀγα- ραστικἠ ὄνναμη τοῦ λαού θὰ αὐ. ξηθεί κλπ, Δεν ὑπάρχει κάν δια- οευαίωση πως δὲν υσὰ πέσει τὸ διωτικὸ έπιπεοο ἐφόσον ὁ πληθυ. σμὸς αὐξάνεται κατὰ 8.000 τὸν χρονο δηλ. περίπου 203 ot 10 χρόνια. Όπως θὰ δούµε πιὸ κά- τω μᾶλλον τὸ ἀντίθετο συµδαί. ᾽ » vel : Ἡ Κυθέρνηση δὲν εἶναι τόσον μὲ τὰ περιδόητα σχέδια τοῦ κ. [«ουτὴ νὰ δεσμευτεῖ μὲ ὑποσχέ- Τέύλορ, Μὰ δὲν πρέπει νὰ φαντα. σεις. Αντίθετα σὲ ὄχι λίγα µέρη στοῦμε πὼς ὁ Κυπριακὸς σοσια- τον σχεδιου καὶ προπαντὸς πάνω λισμὸς ἔχει τίποτε τὸ κοινὸ μὲ] ζστὁ 6πτημα τῆς γεωργίας θαστᾶ καὶ την πισινή. 'Εμεῖς κάµνουµς ὅτι μποροῦμε, μᾶς λέει ἡ Κυδέρ- Τὸ Κυπριακὸ οἰκονομικὸ Ἴση μὰ τὶ φταῖμε ἂν οἱ γεωρ» Yor wag εἶναι συντηρητικοι καὶ καθυστερηµένοι καὶ propel vk ἀρνηθοῦν τὶς σωτήριες συµδουλές μας Θἀ ἐξετάσουμε στὰ ἑπόμε- να ἄρύρα πόσον σωτήριες εἶναι οἱ πρόνοιες τοῦ σχεδίου, ‘ESS θὰ σημειώσουμε ἀκόμα μιὰ δια- φορὰ τοῦ Κυπριακοῦ σχεδίου ἀπὸ κ κκλλκκ ολλ νκκσε» ολα ἁκακαλαλλααλενακαα Εακακα λκά κ 2 ΗΗΗΗ ΣΕΚΕ ΕΕΣ ΗΕ ΗΗΗΗΗ ΣΕ κ Σεκ μΕλ Ελλ λλεκλρ αὐτὰ τῶν ἄλλων χωρῶν.. Πρὶν μπεῖ σ᾿ ἐφαρμογὴ ἕνα σχεδιο μελετοῦν. ται ὅλοι οἱ κοινωνικοὶ, οἰκονομι. κοὶ καὶ πολιτικοὶ πα τῆς χώρας καὶ καταθάλλεται κά- θε προσπάθεια γιὰ τὴ δηµιουρ. Υία ἐκείνων τῶν συνθηκῶν ποὺ θὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἐπιτυχία τοῦ σχεδιου, Οἱ θασικὲς διοµηχανίες ἀπαλλοτριώνουνται, τὰ µεγάλα. κτήµατα διανέµουνται στοὺς γε- ὠργούς, οἱ παραγωγοί ἐνθαρρύ- νουνται νὰ ὀργανώσουν συνεργα- τικὲς κλπ, tou, Τὸ σχέδιο τῆς Κυπριακῆς Κυ- θέρνησης ἀγνοεῖ ὁλότελα τέτοιες λεπτομέρειες, Τὸ σοδαρώτατσ πρόὀδληµα τοῦ κατακομματιάσµα- τος τῆς γῆς δὲν ἀναφέρεται καθό- λου. Τὸ ἴδιο μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἀγροτικῶν χρεῶν ποὺ θὰ μπεῖ μὲ ὀξεῖα μορφὴ στὰ ἑπόμενα λίγα Χρόνια. Τὸ ἂν οἱ γεωργοὶ µας οἱ- κονομικὰ θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἑ- φαρµόσουν τὶς ὑποδειγματικὲς καλλιέργειες γιὰ τὶς ὁποίες θὰ ξοδευτοῦν τόσα λεφτὰ --αὐτὸ δὲν ἀπασχολεῖ καθόλου τὴν Κυδέρνη- ση, Επίσης καμμιὰ πρόνοια δὲν γίνεται γιὰ τὴ συστηματικὴ µε- λέτη τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πόρων τοῦ τόπου ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα μικρό κονδύλι γιὰ τὰ ὑπόγειςσ νερά. Ὅλα αὐτὰ δὲν ἀπασχολοξύ τὴν Κυβέρνηση. Τὸ µμοναδικὸ πρόθληµα γι΄ αὐτὴν εἶναι τὸ πῶς νὰ ξοδεύσει ό ἑκατομμύρια λί- ρες τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ γιὰ ρε- κλάμα τῆς ἀποικιακῆς πολίτι. κῆς. . Ὑπεύθυνος Διευθυντής ΦΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ἱυπογραφεῖον «ΚΟΣΜΟΣ» Ἵω, Χ. Κνριακίδη, Λευκωσία