Back

ΑΓΓΛΙΑ - ΑΜΕΡΙΚΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ο ΑΓΓΛΙΑ-- ΑΜΕΡΙΚΗ © κι Oo ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ AHMOKPATIAZ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Καὶ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ 30 λόγος τοῦ Προέδρου Τροῦ- µαν καὶ ἡ κατάσταση στὴν Ἑλ- λάδα ἐξακολουθοῦν νὰ θρίσκουν- πρι, στὰ κέντρο τῆς προσαχῆς τῆς παγκόσμιας κοινῆς γνώνης, Οἱ διάφοροι κύκλοι τῆς δεξιᾶς ἐξα- κολουθοῦν νὰ ἐκφράζουν τὴν ἀγαλ- λίαση τους γιὰ τὸν λόγο αὐτό, χαρακτηρίζοντάς τον σὰν «δρο- σερὰν πνοὴ ἀνέμου πάνω ἀπὸ τὴν ἀρρωστημένη Εὐρώπη». Οἱ ἴδιοι ἀντιδραστικοὶ πρὶν ἀπὸ λίγους | ρακτηρίζουν τὴν µόνο μῆνες καὶ ἰδίως στὴν ‘EX λάδα καὶ τὴν Τουρκία. στήριζας [ τὶς ἐλπίδες τους πάνω στὴν Μ. πλωματικὰ ἀποτελέσματα τὴν ᾽Αμερικάνικη κυριαρχία. Μὰ ὁποιαδήποτέ κι’ ἂν εἶναι τὰ δι- τῆς Βρεττανία... Μὰ. αἱ ἐλπίδες αὐτὲς δράπης. Ἑλληνικῆς Κυδέρνη- ὄγῆκαν ψεύτικες ὅπως ψεύτικες θγῆκαν καὶ οἱ ἐλπίδες ποὺ στή- ριζαν πάνω στὸ Γερμανικὸ Φα- σισµό. Καὶ τώρα οἱ κύοιοι αὐτοὶ εἶναι πρόθυμοι νὰ πουλήσουν τὸν ἑαυτό τους καὶ τὴν χώρα τους στὴν ᾽Αμερικὴ ἐλπίζοντας Tras θὰ τοὺς δοθοῦν μερικὰ ψυχία ἆ- πὸ τὴν πλούσια Τράπεζα tou *A- µερικάνικου κεφαλαίου. Md ‘oi ἐλπίδες αὐτὲς θὰ παραμείνουν ἐλπίδες γιατὶ αὔτε τὸ δολλάριο οὔτε ἡ θόµδα δὲν φαίνουνται ἵκα- νὲς νὰ σταματήσουν τὸν δηµο- κρατικὸ σίφουνα ποὺ Φυσᾶ ὄχι µό- νο στὴν Εὐρώπη μὰ καὶ σ) αὐτὴ ἀκόμα τὴν ᾽Αμερική. Eva of Α- μερικανοὶ ἑτοιμάζουν τὰ σχέδια τους γιὰ τὴν κατάπνιξη τῆς Δημο- κρατίας στὴν Εὐρώπη, σὲ μιὰ χώ- Pa τῆς Μοτίου ᾽Αμερικῆής στὴν Παταγωνία ἡ Δημοκρατικὴ ἐπανά- σταση ἐναντίον τῆς ἀντιδραστικῆς Κυθέρνησης ἐπικρατεῖ, Στὴν ἴδια τὴν ᾽Αμερικὴ ἡ ἀν- τιπολίτευση ἐναντίον τῶν Τροῦ- µαν-- Βάντεμπερκ καὶ Σία δυνα- paver Οχι µόνο δημοκρατικοὶ μὰ καὶ ρεπουπλικάνοι ἀκόμα χα- πολιτικὴ τοῦ Τροῦμαν σὰν ἐθνικὴ συμφορὰ [ποὺ Θὰ ὁδηγήσει τὴ χώρα τους καὶ τὸν κόσµο ὅλο στὴν κατα- στροφή. Εἶναι χαρακτηριστικὀπὼς οἱ προπαγανδιστές τῆς πολιτι- κῆς τοῦ Τροῦµαν στὴν ᾽Αμερικὴ ἀπεφεύγουν νὰ τονίσουν τοὺς ὅ- Ρευς ποὺ καθορίζουν τὴν Βοήθειαν καὶ πὠς τὸ πιὸ µεγάλο µέρος θὰ ξοδευτεῖ γιὰ στρατιωτικοῖς σκοπούς. ᾽Αντίθετα μιλοῦν γιὰ &- ναστήλωση θιοµηχανίας, οἰκονο- µίας κλπ. Καὶ αὐτὸ γιατὶ ἂν ὁ δτµοκρατικὸς λαός τῆς ᾽Αμερικῆς θὰ μποροῦσε νἁ μάθει τὴν ἁλή- θεια, ἡ κατάσταση θὰ ἦταν διαφο- ρετικἠ γιὰ τὸν Τροῦμαν Aév χρειάζεται καὶ µεγάλη διορατικό- της γιὰ νὰ διαπιστώσει ἕνας πὼς ὅταν σὲ λίγους µῆνες θὰ ἔχει ξο- δευτεῖ τὸ ποσὸ τῶν 250 Exar, δολλαρίων, ἡ Ἑλλάδα θὰ εἶναι σὲ χειρότερη αἰκονομικὴ κατάσταση ἀπὰ σήµερα, τὸ ἀντάρτικο θὰ εἷ- ναι πιὸ δυνατὸ καὶ ἡ τροµοχρα- τία στὶς πόλεις χειρότερη. Ma ἕνας ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῆς 6οη- Βείας θὰ ἔχει ἐπιτευχθεῖ, Ἠ Α- µερικὴ θὰ ἔχει κάµει ἀκόμη ἕνα θῆμα στὴν οἰκονομικὴ κατάκτηση τῆς Ἑλλάδος. Πρὶν ἀκόμη δοθεῖ ἡ θοήθεια ἄρχισαν κι ὅλας νὰ φαίνουνται τὰ ἀγαθά της ἀποτελέσματα, τὰ ὄργανα τῆς Κυθέρνησης δαλοφο- νοῦν στὴ Θεσσαλονίκη τὸν Zevyo, ἐλπίζοντας ἔτσι νὰ προκαλέσουν, ταραχὲς στὶς πόλεις καὶ νὰ κη- ρύξουν τὸ ΕΑΜ καὶ τὰ ΚΚΕ be τὸς νόµου. Ταυτόχρονα ἀρχίδει ἡ περιδόητη ἑαρινὴ ἐπίθεση ποὺ ρεκλαμάρεται ἐδῶ καὶ τόσο και- ρό, Εἶναίι ὅμως σηµαντικὸ τὸ Ότι fh ἐπίθεση αὐτὴ ἄρχισε ἐκεῖ ποὺ θρίσκεται ὁ Στρατηγος Μάρκος μαζὺ μὲ τοὺς ἀντιπροσώπους της Σοδξιετ Ένωσης καὶ τῆς ΓΠολω- νίας γιὰ τοὺς ὁποίους πρόλαδαν κι’ ὅλας νὰ μᾶς ποῦν πὼς δὲν έγ- γυοῦνται τὴν ἀσφάλειά τους, ο σκοπὸς εἶναι Φανερὸς. Νὰ προ- κληθοῦν ἐπεισόδια, νὰ σκοτωθοῦν ἴσως οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν bus αὐτῶν χωρῶν καὶ νὰ ναυαγησει ἡ, δουλειἁ τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς ΟΗΕ ἀπὸ τὴν ὁποία τιποτε τὸ καλὸ δὲν μπορεῖ νὰ περιμένει ἡ Ἑλληνικὴ Κυθέρνηση, Αυτὸ ται» ριάζει μὲ τὴν πολιτικὴ του Τροῦμαν ποὺ προσπαθεῖ Φανε- ρὰ νὰ μειώσει τὸ κΌρος fic ΟΗΕ καὶ νὰ τὴν ἀντικαταστήσει μὲ σης γιὰ ἕνα πρᾶγμα μπορεῖ νὰ εἴμαστε θέδαιοι ὅτι οἱ ἀντάρτες θὰ θΥοῦν πιὸ δυνατοὶ καὶ πιὸ καλά ἐξοπλισμένοι ἀπὸ τὴν ἐπί- θεση. ΄Ἡ στάση τῆς ᾽Αγγλικῆς Κυ- θέρνησης πάνω στὸ Ἑλληνικὸ εἷ- ναι δυστυχῶς ὅτι θὰ περίμενε ἕ- vag ἀπὸ µμιὰ Κυθέρνηση ποὺ προτιμᾶ νὰ πουλήσει τὴ χώρα στὴν ᾽Αμερικὴ παρὰ ν᾿ ἀφήσει τὶς. δηµοκρατικὲς δυνάμεις νὰ προχώὠρήσουν. Εἶναι ἀλήθεια πὼς ἡ πίεση τῆς ἀριστερᾶς τοῦ έργα- πικοῦ Κόμματος εἶναι σημαντικὴ καὶ διαρκῶς αὐξάνει μὰ δὲν εἶναι ἀκόμα ἀρκετὰ δυνατὴ γιὰ νὰ ἆλ- λάξει τὴν πολιτικὴ τῆς ἄκρας δεξιᾶς ποὺ ἀντιπροσωπεύουν οἱ Μπέθιν καὶ Αττλη. Ἡ ᾽Αγγλικὴ κυθέρνηση δηλώνει κι ὅλας πὼς θὰ ἀναθληθεῖ ἡ ἀποχώρηση τῶν Βρεττανικῶν στρατευμάτων ὡς ὅτου δοθεῖ ἡ ᾽Αμερικανικὴ 6οή- θεια. Ma fh χρηµατικὴ δοήθεια µόνο δὲν πρόκειται νὰ κάµει τὴν Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδας σταθε- ρή. 'H ἀπόφαση τῆς ᾿᾽Αγγλικῆς Κυδέρνησης εἶναι ἁπλῶς μιὰ ἀνα- 6ολὴ ποὺ θὰ γίνει γιατὶ τὸ ἐπι- θάλλει ἡ οἰκτρὰ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ κατάσταση στὴν ᾿Αγ- γλία, Στὸ μεταξὺ ἡ ᾿Αγγλικὴ Κυθέρνηση ἐλπίζει πὼς κάποιο θαῦμα θά συντρίψει τὸ δηµοκρα- τικὸ κίνηµα τῆς Ἑλλάδας καὶ ἕ- τσι θὰ µπορέσει ν᾿ ἀποσύρει τὰ στρατεύματα της χωρὶς od6ouc. Ἡ. ἴδια ὑποξούλωση τῆς ᾿ΑΥγ- γλίας στὴν ᾽Αμερικὴ φαίνεται καὶ στὴ Συνδιάσκεψη τῆς Λλόσχας σὲ κάθε ζήτγμα ποὺ ἀφορᾶ τὴν συνθήκη μὲ τὴν Γερμανία συνεχί- ζοντας ἔτσι τὴν πολιτικὴ ποὺ κα- θιερώθηκε μὲ τὴν συγχώνευση τῶν δυὸ ζωνῶν, «τῆς Αμερικάνικης καὶ τῆς ᾿Αγγλικῆς, Ἡ Αγγλία καὶ προπαντὸς ἡ ᾽Αμερικὴ πῆραν omy πράξη 10 δισεκατομμύρια δολλάρια ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὴν Γερμανία σὲ χρυσὸ, σὲ µηχανήµα µατα, σὲ πρῶτες ὕλες κλπ. ἐνῶ ταυτόχρονα διετήρησαν καὶ κατέ- κτησαν οἰκονομικὰ τὰ µεγάλα µονοπώλια. Ἔρχουνται, ὅμως τώ ρα νὰ ζητοῦν ὅπως ἐλαττωθοῦν οἱ ἐπανορθώσεις στὶς ἄλλες χῶρες ποὺ ὑπέφεραν πραγματικὰ ἀπὸ τὴ γερµανικὴ ἐπιδρομή, Ὁ κ. Μάρσιαλ θάζει ὡρισμένα σηµεία γιὰ τὴ, δηµοκρατικοποίηση τῆς Γερμανίας, μὰ στὴν Αμε- ρικανικὴ ζώνη τὸ ΆἈωυντεχνι- ακὸ κίνημα συναντᾶ © τὴν ἀντίδραση τῶν ἀρχῶν κατοχῆς. Ἡ ἀποναζικοποίηση ἀνατίθεται σὲ γνωστὸ Ναξὶ καὶ πολλοὶ δρα- στήριοι ναζὶ τώρα κατέχουν µε- γάλες θέσεις, Τὰ μονοπώλια πα- ραμένουν καὶ τά μεγάλα ἀγρο- κτήµατα δ6ρίσκουνται ἀκόμη στὰ χέρια τῶν Υιούνκερς καὶ τῶν ὐ- ποστηρικτῶν κάθε ἀντιδραστικοῦ κινήματος, Εἶναι φανερὸ πῶς μὲ τὴν κατάσταση αὐτὴ δὲν µπορεί νὰ σχηματιστεῖ σύντομα κεντρι- Kh δηµοκρατικὴ Κυθέρνηση στὴ Γερμανία ποὺ νὰ ὑπογράψει τὶς συνθῆκες εἰρήνης, Στὴν Γαλλία ὅλα τὰ κόµµατα ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Κομμουνιστικὸ πῆ- ραν τὸ δρόµο τῆς ἀντίδρασης, στὸ ζήτημα τοῦ Βιετνᾶμ ἐπιδοκι- µάζοντας τὴν ἀντιδραστικὴ πολι- τικὴ τῆς Γαλλικῆς Κυδέρνησης. Ἡ ἄρνηση τοῦ Κ.Κ. νὰ ὕποστη- ρίξει τὴ συνέχιση τῆς ἵμπερια- λιστικῆς πολιτικῆς τοῦ Ραματιὲ καὶ τοῦ Μουτὲ εἶχε σὰν ἀποτέ- λεσμα τὴ δηµιουργία κρίσης ποὺ δὲν ἀποκλείεται νὰ ρίξει τὴν Κυ- θέρνηση. Εἰναι κι’ αὐτὸ μιὰ ἕἔν- δειξη τῆς πολιτικῆς τῶν Κομμου- νιστικῶν Κομμάτων ποὺ ἀνεπι- φύλακτα ὑποστηρίζουν τὰ ΄ ἐθνι- κά. κιήµιατα, ἀχντίθετας μὲ τοὺς σοσιαλδηµοκράτες τῆς Αγγλίας καὶ τῆς Γαλλίας καὶ τῶν ἄλλων χωρῶν ποὺ δὲν διστάζουν νὰ χρη- σιµοποιήσουν τὰ Tid δάρδαρα µέσα γιὰ νὰ καταπνίξουν τὴν προσπάθεια τῶν ἀποικιακῶν λα- ὧν ν᾿ ἀπελευθερωθοῦν, .Εἶναι ὅμως πιὰ φανερὸ πώς ἡ δία δὲν μπορεῖ νὰ φέρει σηµαντικὰ ἀποτελέσμα- τα καὶ πὼς ἡ ᾿ἱνδοκίνα, ἡ ᾿Ίνδονη σία, ἡ Βούρμα καὶ οἱ ᾿Ινδίες εἷ- ναι προορισµένες νὰ γίνουν ἐλεύ. θερες. Κάθε ἀπόπειρα χρησιµο- ποίησης, δίας θὰ αὐξάνει µόνο τὶς συμφορὲς τῶν λαῶν αὐτῶν μὰ δὲν θὰ τοὺς ἀνακόψει τὸ δρόµο, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πλησιάζουν οἱ 25 τοῦ Μάρτη καὶ ὅπως κάθε χρόνο τέτοια ἐ- ποχἠ τὸ ζήτημα τῆς ἐθνικῆς ἑνό- τητας στὴν Κύπρο μπαίνει μὲ ὀξύτητα, Ἡ δεξιὰ, ὅπως συνήθως ἀρνεῖται τὸν κοινὸ ἐπιθλητικὸ ἑ- ορτασμὸ τῆς ἐθνικῆς. µας ἐπετεί- ου, ἐνῶ ἡ ᾿ἘΕθναρχία νίπτει τὰς χεῖρας της. Εἶναι κάπως κωμικὸ νὰ παρακολουθεῖ κανεὶς τὰ κλω- θογωρίσµατα τῆς δεξιᾶς ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀποφύγει τὸ κοινὸ ἑαρτασμό, Τὸ πρᾶγ- μα δὲν ἔχει καὶ τόση µεγάλη σημασία ὅσον ᾱ- φορᾷ τὴν ἴδια τὴν γιορτὴ, Υιατὶ ὅπως συνήθως, εἴτε μὲ συμμµετοχὴ τοῦ ΚΕΚ κεἴτε ὄχι ὁ λαὸς θὰ προσέλθει μὲ τὶς χιλιάδες του γιὰ νὰ προσθώσει ἐπιδλητικότητα στὴ γιορτή Μὰ ἔχει σηµασία τὸ ὅτι ἐξακολουθοῦμε νὰ εἴμαστε χω- ρισµένοι μπροστὰ στὰ µάτια τῆς ξένης Κυθέρνησης, πρᾶγµα ποὺ ἐξασδενίζει, κάθε δράση µας πά- νω στὸ ἐθνικὸ ζήτημα καὶ ἐπιτρέ- πει στὴν Κυδέρνηση νὰ ἐλπίζει πὼς μὲ τὶς μανοῦδρες της θὰ μπορέσει νὰ διασπάσει τὸν ἀγῶ- να µας, a Μιὰ ἀπὸ τὶς μαγοῦθρες πάνω στὶς ὁποῖες ἐλπίζει ἡ Κυδέρνηση εἶναι καὶ ἡ ἐκλογὴ ᾿Αρχιεπισκό- που, Καταδάλλεται προσπάθεια νὰ μᾶς ἔλθει ᾿Αρχιεπίσκοπος ἆ- πὸ ἔξω ποὺ νὰ συνεργάζεται πο- λιτικἁ μὲ τὴν Κυδέρνηση ἔτσι ποὺ νὰ εὐνουχίσει τὸ ἐθνικό µας |ζήτηµα. Τὸ πρόσωπο τοῦ ᾿Αρχις- πισκόπου στὴν Κύπρο δὲν ἔχει µόνο θρησκευτικὴ σηµασία μὰ καὶ πολιτικὴ, ἀφοῦ ὁ Αρχιεπίσκοπος ἀπὸ Ἱστορικὴ παράδοση εἶναι καὶ ὁ Ἐθνάρχης τοῦ λαοῦ καὶ ὁ ἡ- Γγέτης του στὸν ἐθνικο-άπελενθε- Ρρώωτικὸ του ἀγώνα, 'Ὁ κίνδυνος ἐκλογῆς ξένου ἀντιδραστικοῦ ᾿Αρ- χιεπισκόπου ποὺ νὰ εἶναι ὄργανο τῶν ”Αγγλων εἶναι σοδαρὸς γιατὶ ὁ ἔμμεσος τρόπος τῆς ἐκλογῆς δυστυχῶς ἐπιτρέπει τὶς παρα- σκηνιακὲς μανοῦδρες καὶ δολοπλο- κίες σὲ δάρος τοῦ Ἀσοῦ. Γι’ αὐτὸ ἐπιδάλλεται ἡ ἑνότης τῶν πα- ῥρατάξεων, χωρὶς τὴν ὁποία θὰ εἷ- ναι δύσκολο ν ἀποσοθηθεῖ ὁ iv | δυνος. Ἡ ἑνότης αὐτὴ πρέπει πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα νὰ θρεῖ τὴν ἔκφραση της μὲ τὴν διάλυση τοῦ σημερινοῦ ᾿Εθναρχικοῦ Συµδουλίου καὶ τὴν ἐκλογὴ ἑνὸς νέου ἀντιπροσώπευ- τικοῦ συµθουλίου ἱκανοῦ νὰ χειρι- στεῖ τὰ σοδαρὰ προθλήµατα τοῦ ἐθνικοῦ ἀγῶνα. Τὸ σημερινὸ συµ- θούλιο δὲν ἀντιπροσωπέύει κα- νένα παρὰ µόνο τὰ µέλη του, Πολλὰ ἀπὸ τὰ µέλη του δὲν ἔχουν καμμιὰ ἐκτίμηση µέσα στὶς μᾶ- ζες, ἡ δὲ δράση τους περιορίζε- ται. στοὺς προσωπικοὺς διαπλη- κτισμούς, Τὸ σημερινὸ Συμδού- λιο ἔχασε κάθε ἐμπιστοσύνη τοῦ κοινοῦ μὲ τὶς προσπάβΒειες τῶν frre eee nee ee peeves, ssosesacestenuraseuanraunonsaussusnecasaizenesaasesssesnes- δεξιῶν νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν ἑἐ- νάντια στὴν παράταξη ᾿Εθνικῆς Συνεργασίας, Τὰ µέλη τῆς Πρεσθείας ἡ ὁ- ποία μόλις πρὶν λίγες µέρες ἐπέ- στρεψε ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ πρέπει νὰ ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὴν τεράστια σηµασία τῆς ἑνότητας τοῦ Κυ- πριακοῦ λαοῦ, ἑνότητα ποὺ µπο- ρεῖ νὰ πραγματοποιηθε μὲ ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ ᾿Εθμαρχικὸ Συμδούλιο, Αἱ δηλώσεις τοῦ κ. Κληρίδη μᾶς δείχνουν πῶς ἐννοεῖ πλήρως τὴν σηµασία τῆς ἑνότη- τας καὶ τῆς ἀναδιοργάνωσης τοῦ ᾿Εθναρχικοῦ Συµδουλίου, καὶ πὼς εἶναι ἀποφασισμένος νὰ ἀγωνι- στεῖ γιὰ νὰ τὸ πετύχει. ᾿ΓΕλπί- ζουμε πὼς καὶ ὁ Σεδασμιώτατος Τοποτηρητὴς καθὼς καὶ ὁ κ. Δη- µητρίου θὰ ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὴν ἀνάγκη τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς καὶ θὰ Χρησιμοποιήσουν τὸ κΌρος τους γιὰ νὰ τὸ πετύχουν. Τὸ ᾿Εθναρχικὸ Συμδούλιο πρώ- τιστο καθῆκο ἔχει νὰ τηρεῖ τὸν Κυπριακὸ λαὸ ἐνήμερο γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἀπειλοῦν τὸ ἐθνικό µας κίνηµα καὶ νὰ τὸ κινητοποι- ef ἐνάντια στὸν κάθε κίνδυνο. Εἰ- δικὰ τὸ ἀντιπροσωπευτικὸ Ἐθναρ χικὸ Συμδούλια ποὺ θὰ γίνει πρέ- πει νὰ δώσει σαφεῖς ὁδηγίες στὸν Κυπρισκὸ λαὸ πῶς νὰ δώσει Thy pido του γιὰ ν᾿ ἀποφευχθεῖ ἡ ἐκλογὴ ὀργάνου τῶν Άγγλων ὡς ᾿Αρχιεπισκόπου, Πρέπει νὰ καταθληθεῖ κάθε προσπάθεια γιὰ νὰ, ἐπιτεωχθε συμφωνία πόνω στὸ πρόσωπο. ἩΗ ποτυχία θὰ εἶναι ἔγκλημα ἐνάντια στὸν ἐθνι- κόν µας ἀγῶνα καὶ θὰ δαρύνει τὸ Ἐθναρχικὸ Συμθούλιο καθὼς καὶ αὐτοὺς ποὺ τορπιλλίζουν συ- στηματικὰ τὴν συνεργασία,