Back

ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Η 25η Τὴν προσεχῆ Ἱρίτην κλείουν 126 χρόνιᾳ ἀπὸ τὴν ἡμέρα, ποὺ ὁ “Ἑλληνι- πὸς Δαὸς μὲ τ᾽ ὅπλο στὸ χέρι καὶ μὲ σύνθημα «Ἑ. λευθερία ἤ θάνατος», σή: κὠσε τὸ ἠρωϊκό του ἀνά- στηµα, Ὑιόμισε τὴ ψυχή του μὲ θάρρος, κι ἀποδύ: : Δηκε σ᾽ ἕνα ᾖτιτάνιο ἀγῶ- να γιὰ τὴ λευτεριά του ἀπὸ τὴ Σουλτανικὴ ᾽Απολυταρ- χία. 5 αὐτὸ τὸν ἀγῶνα δὲν εἶχε μονάχα ν᾿ - ἄντιμετω- πίσει τίς ἀσύγκριτα ἀνώ- τερες δυνάµεις τῆς Ὀδω- µανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄἀνιίδραση τῆς 'Ἱερᾶς Συμμαχίας τῆς ᾿βὀρώπης. “ΗΒ Μεγάλη 'Ελληνικὴ Επανάσταση τοῦ Εἰκοσιέ- να καὶ ἡ πολύχρονη ἔθνι- κο:ἀπελευδἐρωτικὴ «πάλη τοῦ “Βλληνικοῦ Λαοῦ ποὺ στοίχισε τὸ ἤμισυ τοῦ σπλη- θυσμοῦ τῆς “Ελλάδας καὶ τόσες ἄλλες ἀπέραντες Θυ- σίες, ἔγραψε τὶς Λαμπρό: τερες σελίδες τῆς ἐδνικῆς µας ἱστορίας. ' Μὲ ἁκλόνητη πίστη στὸν ἀγῶνα καὶ τὶς ἀνεξάντλη- τες λαϊκὲς δυνάµεις of ἤ- ερῶες τοῦ Εἰκοσιένα dxo- λούδησαν τὸν σκληρο, &- ποὺ ἄρχισαν οἱ Howes ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ . ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ακεΕ. Λ, a νισο κι ἀνηφορικὸ δρόµο τῆς ἐθνικῆς τιμῆς, τοῦ ἐ- δνικοῦ παθήκοντος, τὸν μµατωμένο δρόµο τῆς λευ τεριᾶς. Πίστη, καρτερία, ὀργά- νωση, αὐτοθυσία κι ἅδια- xonn ζάλη, αὐτὰ εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσμα- τα τοῦ ἔθνικο ἀπελευθερω- τικοῦ “Ελληνικοῦ ἀγῶνα Κι εἶναι αὐτὰ ποὺ συνέ τειναν στὴν νίκη. Τὸ ΕΙ. κοσιένα εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ὑπερώριμου ἕπαναστα- τικοῦ καρποῦ τετρακοσίων χρόνων ἑθνιμῆς ᾖἄντίστα- σης. Ἐΐναι ὃ ἀκραῖος βασι- κὸς σιαθμὸς τῆς ἄπελευ. δερωτικῆς ἰδέας ποὺ συγ- κεντρώνει σὰν φακὸς ὅλες τὶς φωτεινὲς ἀκτῖνες τῆς σκλαβωμένης καὶ σκορπι- σµένης ἑθνόεητας καὶ τὶς ρίχνει σιρὸς τὰ μπρὸς γιὰ νὰ φωτίσει τοὺς µελλοντι- κοὺς δρόμους. ᾿Ενῶ ὃ᾽ ἀπονέμουμε µε ὑδαύριο φόρο τιμῆς σ᾿ ὅλους ἐκείνους ποὺ συνέβαλαν στὴν ἐθδνιωὴ ἀπολύτρωση τῆς Ελλάδας, δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε τιὼς τὸ ᾖἔργο τοῦ εἰκοσιένα δέν ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωδεῖ. ᾿Αγγλοαμερικανοὶ κατα- πτηιὲς πατοῦν σήµερα τὸ 'Ελληνικὸ χῶμα. Γι’ αὐτὸ κι ἡ ἐδνικοαπελευθερω. τικὴ λαϊκὴ ἀντίσταση ποὺ ἄρχισε πρὶν ἀπὸ πεντακό- σια χθόνια σύνεχίξεται, Μέσα σιὴν ἱστοριχή της διαδρομὴ ἄνάμεσα σὲ Bv- oles, αἵματα, ξεσηκωμούς, ὁλοκαυτώματα, ἡ ἀτσαλέ. για θέληση τοῦ Λαοῦ ποὺ θέλει νὰ σπάσει τὰ κάθε λογῆς δεσμά του καὶ va προκόψει, προχωρεῖ στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐθνυκῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ἀκεραιό- τητας τῆς 'ᾖλλάδας. ‘H φωτιὰ nov &vawe τὸ εἰκοσιένα φωτίξει τὸν «ΕΛ. ληνικὸ λαὸ στοὺς ἀγῶνες του γιὰ μιὰ Ελλάδα Λεύῦ- τερη, δημοκρατικὴ καὶ προ: κομμένη, ὅπως τὴν ὥρα- µατίόθηκαν οἳ owes ἔε- σκΛλαβωτές τῆς. H φωτιὰ τοῦ Εἰκοσιένα φωτίζει καὶ τὸν δικὸ ΄ µας ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐδνικὴ µας ἀποπατάσταση, τὴν “Eva- ση µας μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ζήτω ἡ 96η Μαρτίου. Ζήτω ἡ Ἑλλάδα. Ζήτω ἡ Ενωση. ος μπα «κιν... όν