Back

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ

ΠΛ ΧΘΕΣΙΝΛ ΛΙΝΛΤΗΡΛ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΛΥΡΟΒΟΥΝΙ Ἡ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΝ. ΑΟΠΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΡΥΧΟΝ ΓΛΠΕΡΓΟΙ ΛΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΦΡΟΥΡΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ 05 Τ0 ΤΕΛΟΣ Ἰσφαλῶς τὰ περίμεναν. Avil | EE Myo fox | ε ἐκεῖ ἕνας Λοχίας Κάποια αἵματα πάνω στὴν ἄρφαλτο τοῦ Μαυροβου- le A TT τῆς ᾽Αστυνομίας μὲ πέντε Gotu κ ο νο νι ο μμ ὁδηγοῦνται μὲ τὴ δία στὴ δουλειά.- Ἡ Goruvopia nea fe enter ele ωμό ων LUE toot tei “ate Be* arc” ἆτορας τῆς Ἑταιρείας --Ἡ ἄνανδρη ἐπίδεση-«Τουρκικὸ καὶ Ἑλληνικὸ ης elena cies titan nas es ο ο υσιάζεται στὸ Θωμὸ τῶν ἀνδρώπινων δικαιωμάτων.” Τρομακτικὲς ἐκρήξεις εντος seontnpdnape‘Aoswoping oh dpb dove: ατα ων συγκλόνισαν ψὲς τὸ Ξερό- 10Υ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΑΝΧΙΣΥΝΤΑΣΤΗ ΜΑΣ Γ. ΛΕΡΝΗ τατο΄μο λὸ ἄδησως too bobs. αἱ τῶν τὸ πλλθος νὰ Sea Kaos Anas οτι τὴ στάση ste Kubernons [oe Seobornoesensae san, oad mpbanr a Baten Ika 28: θυπαστωνό soy wot . πω ο... παπαρκάσωσταὰ 4 μα κ. Πάνον καὶ 7 τραδᾶτε! αἶσχος! αἴσχοςι | Χωριό, στὸ µερί, ᾿Αχμὲτ Νε- !νοµίας καὶ τῆς Ἑταιρείας κ ν h Πρὶν ἀπὸ τὸ μεσημέρι χθὲς σ’ ἐκείνη τὴ λασθάλασσα ἡ | ἄλλους ἀστυνομικοὺς, µέσα Η. ΣΥΜΠΛΟΚΗ: ξιατῆ,΄ ἀπὸ τὴν '᾿Αντρολύκου,! χε ἀποκορυφωθεῖ. Μόνον συ- στὴν ὑπόθεση τῶν μετολλαρύ- | µεταλλο] ύχων, ὤθησης σ᾿ ᾱ- Ιθγῆκαν ἀπὸ τὴν κλινικη τὸ πλῆ- ρναμε τὴν εἴδηση πὼς ἕἔ- | ἀγανάχτιση. 8 [σὲ μεγάλα αὐτοκίνητο, Ἔτσι -Τότε μερικοῖ ἀπεργοὶ ὅρμπ-, στὸ πλευρό, Γεώργιος Γεώρ. |νετῇ στάση τῆς ἡγεσίας τῶν χων καὶ τόνισε ὅτι θεωρεῖ ὗ- ώτερα ἐπίπεδα, θος ὅρμησε ἐναντίαν τους κ΄ ἐ- νε σύγκρουση τῶν ἀπεργῶν ered {στὸν τόπο ποὺ ἐπρόκειτο νὰ σαν ν᾿ ἀποσπάσουν τοὺς ᾱ- ἡγιάδης ἀπὸ τὸ Κτῆμα. Ἡ ἀπεργῶν ἐπρόλαδε σοδαρότε-| πεύθυνη τὴν Κυθέρνηση γιὰ ΓΙΑΤΡΟΙ, Νοσοκοµνοι τον τῆς ἀστυνομίας μὲ πέ- Ἰἡν ἀστυνομία, πῶς. ὑ- ᾽Αλλὰ πῶς ἐξελίχθηκαν τὰ 1ἐξελιχθοῦν τὰ κατοπινὰ γεγο-| περγοσπάστες ἀπὸ τὰ χέρια. σφαῖρα πέρασε, τὴ φτέρναι τοῦ] ρα καὶ θλιθερώτερα γεγονότα, τὰ γεγονότα τοῦ Μαυροδουνι-ι ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ [ζει Ἕνας ᾿Ἐπιθεορητῆς προει. d ¢ Ἓθηκαν τὰ !γότα ἦταν Τὰ ἀστυναμικοί.. .|τῆς ἀστυνομίας. Οἱ ἀστυνοµις ποδιοῦ. Ἰξὲτ ‘ANN X”” “Iker, 6 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ οὗ καὶ γιὰ ὁποιαδήποτε γε: ν ‘ Bompinge <8 πλῆβας κο είπε πῶς κοὶ ὄρχισαν νὰ χτυποῦν μὲ τὰ ἀπὸ τῇ Λεύκα, στὸ µερί. Μεχ-ἰ γονότα συμξαῦν στὰ µέλλον, Μόλις ἀκούστηκαν τὰ γε-| ἂν δὲ Βιαλυθοῦν θὰ πυροδολήσει [11 πάρχουν θύματα καὶ χρειά. γεγονότα, “Ἡ πιὸ κάτω περι. γανότα τῆς Λεύκας στοῦ Μόρ- ἐναντίον τους. Καὶ πότε ἐρρί- μαι ἱατρικὴ περίθολψη, |Ὑραφὴ γίνεται μὲ δάση τὶς, (ΟΙ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΕΣ |τοποῦια στὴν apy. Ol ἅπερ- μὲτ Πιλᾶλ, ἀπὸ τὴ Λεύκ« Ἐπὶ τόπου ἔφτασε ὁ Διοι- ται lor ς γεται μὲ 6άση i . , ο, στὸ! Ἐ ἔ ὁ Διου αἱ ξοκνήσαμε, ἀμέσως γιά πληροφορίες ποὺ μᾶς ἔδωσαν] ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ. [το she a Pa cere τὸ πλευρό, καὶ AvBp. Χαραλάμ.| κατῆς Λευκωσίας, ὁ ὄσηθὰς| 9 Foe pn Φου, ὁ γιατρὸς καὶ Δήμαρχος | 4θηκαν 15 πυροβολισμοὶ ἀπὸ τὸν ry zor τοῦ δράματος | |’ Saks ἀκούσαμε στίς γενς. Όταν ἡ ἀστυνομία ὁδηγαῷ- Ἶρες πρὸς τοὺς ἀστυνομικούς.΄πους ἀπὸ τὰ Μαυροδούνι στό ἀνοιητης κ. Moves. Keto TAN FIPAXTOPON |κ. Νικολόπουλος µετέδη ἁμέ- Ἐπιθερρητὴ καὶ ἕνα ἀστυνόμικὸ, I Dr tay Brompie| Te mpulvie Geen Toe ᾱ] σε τοὺς ἀπεργοσπάστες πρὸς Τδέες οἱ ἀστυνομικοῖ ἀνέ- «χέρι, ἀστυνὸμος κ. Μἰκλ. Ορισμένοι πράχτορες τῆς σῶς στὴ Λεύκα μὲ τὸ φαρµα- Ὑπάρχουν 4 θύματα μεταξὺ τοῦ {proxi τὰ ἀουνείθιστη κἱ Tey TS ees gets τὸ αὐτοκίνητο, ποὺ θὰ τοὺς αυραν τὰ ὅπλα, ποὺ τᾶχανε ΄ Τέοσαρες ἀπ' αὐτοὺς µετα-|.,,Ἰληροφορηθήκαμε πὼς ὁ κ./ Ἑταιρείας, ἐκμεταλλευόμενοι | κοποιὸ του κι΄ ἔδωσε τὶς πρῶ- πλήθους, 3, ἐλαφρὰ, πληγωμένοι µε μιὰ η κίνηση. περγοσπάστες μὲ συνοδεία| μετέφερε στὴ δουλειά, οἱ ἑρ. |κρύψει στὸ αὐτοκίνητο καὶ ὑ- φέρτηκαν στὸ Νοσοκομεῖοι Χέντριξ συναντήθηκε μὲ . τὸ τὰ γεγονότα γυρνοῦσαν τὸν θοήθειες. 3 4, | ἕνας σοδαρά. Πέντε ἀστυνο» ρύψε i Αργότερα ἔφτασε στὴ Αεύ- µικοί, ἕνας Λοχίας κ᾿ ἕνας πι- ρα] - = a ™). κόσμος, ἄνδρες, Ὑυναῖκες ἀστυνομικῶν ἐμπῆκαν στὸ| γάτες ποὺ ἦταν στοὺς γύρω πὸ τὸ πρόσταγμα ἄξιωματι- | Αευκωσίας. Αιθικητὴ, τὸν κ. Μίκλ καὶ τὸ συναικισμὸ καὶ ἔλεγαν onus ἡ παιδιά ἐκυκλοφοροῦσαν, πρόχειρον ᾿Ιατρεῖον, νὰ ἑξε- δρό é ὃ ‘3 ὃ ATO TOU ὑ Δι ῆς ἆστι i ύ & ὢ ὁ ὸ Movoxi ὲ AG Ths ᾿, ή: ώ μ 5 “4 ie 1 tpov ἱατρεῖον, ἐ ρόµους, θλέπαντας τὴν πρα-| κοῦ, ὄρχισαν νὰ πυροθολοῦν ᾽Απὸ τοὺς ἀστυνομικοὺς εἷ- Αιοικητή τῆς ἀστυνομίας Λεύ-᾿ γυναῖκες τῶν ἀπεργῶν : κα γιατρὸς Φ. Μουσκῆς μὲ |θεωρητὴς τῆς ᾿Αστυνομίας πληγώ- pape torgernze, oeos GnSpous,'sacrowy xa, ves mgpewy gore omedcig τῶν ἁπεργοσταστῶν] κατὰ τοῦ πλήθους, Ίναι πληχωμένοι ἐλαφρὰ μὲ κας. ον οες εἶναι ἡ αἰτία ποὺ [τὸ Φαρµακοποιὸ Φ. Γαστῶν θηκαν ἀπὸ πέτρες καὶ χτυτήµατα, ταν µαζεμένοι στὶς. πόρτες γιὰ τὴ δουλειά, Τοῦτο ἔγινειν ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸν ᾿Αποτέλεσμα τῶν πυροθο- πέτρες, ὃ---ᾱ, ca AIAMAPTYP EX υπήθηκαν οἱ ἄντρε, σας. |καὶ Μἰοσοκομειακὸ προσωπικό. Τὸ μπροστινό γωαλὶ τοῦ άστυ τΏΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ Ἠγαϊνετε κι’ ἐσεῖς νὰ χτνπή:|., Χθὲς τὸ ἀπόγευμα ἐκδόδηκε|νομ]κοῦ αὐτοκινήτου ἔσπασε καὶ σπιτιῶν, αυζητοῦσαῳ, χει- γνωστό στοὺς ἀπεργοὺς Κι {κλοιό καὶ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τοὺς]λισμῶν ἦταν νὰ πληγωθοῦν Τὰ γεγονότα αὐτὰ ἀναστά- τὸ παρακάτω ἠπίνημο ἀνακοω Bree aor λ i , ter Eye Saw στὴν κλινική, Ἡ τά- ( ριομοῦσαν. Μιὰ νευρικότητα, ἀκόμα ὅτι τοὺς ἔπαιρναν στὴ] ἄλλους συναδέλφαυς των, ἄρ. οἱ πιὸ κάτώ ἀπεργοὶ µεταλ- |τωσαν ὁλόκληρη τὴν περιοχή. Τετραμελὴς ἀντιπροσωπεία σετετοῦς Συντεχνιακούς». rhe Mempigben,eruscemn: πουλειὰ μὲ τὰ Μέρι, τι ἄθελαν χισαν νὰ gumaouy ον λωρίχοι ot METOO” A ανάκτηση τῶν ἐργατῶν, ἐπεοκάόδη κὸ Λιοικητὴ, καὶ Ἐγνοεῖται πὼς διωχτήκανε μὲ ο5ἡ: . [fn ἀποκαταστάθηκε καὶ τὸ πλῆ- q π Ύουν καὶ νὰ πᾶνε στή| -Αφίστετους! τί τοὺς] σακίρ Ριζὲτ ἀπὸ τὸ Κ.|ἀπὸ τὴ στάση αὐτὴ τῆς ἀστυ-] διαμαρτυρήθηκε ἐντονώτατα πέτρες. Se oS acer νο ο κο. ! 13 πρόσωπα, ποὺ ἐπράκειτο νὰ —— πάρουν δουλείὰ στὴν ΚΑΕ», πῆ- ΕΚΡΗΞΕΙΣ μα ὅτι κάτι πολὺ σοθαρὸ Ἀυντεχνία, μὰ οἱ Πράκτορες (στυνο- ἡ ἀνακάντεχο εἶνε συμθεῖ τῆς Ἑταιρείας καὶ : | Mae gone gra Sine top vcore ΣΙ ΘΙΛΠΕΡΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΕΤΤ πο ὥρα εἴχαμε Φτάσει]γύρω δρόµαι γέμισαν ἀπὸ ᾱ- Ιαυροθούνι γιὰ νὰ ἐί ov. | a τὸ Μανροόρό, To, change περγοὺς, Κι εἶχαν την εὖκαι. Κάπον 1000) πρόσωπα τοῦ ὅπως Ἱ μα ο ATE RONTE RL υντεχνίας καὶ ὁ. Ὑύρω ρία ν᾿ ἀκοῦνε ἀπὸ τὸ στό αλά ͵ . νά A Bey Oné A . -- 4 ς ο... a, oar ἀπεργοί, / Ἱ « Il apog Area” πλημμυρισμένος |τῶν ἴδιων,, τῶν Grepyocnee| Σὲ ὀγκάδεις συνελεύσεις πάνω στὰ αἱματηρὰ ἐπεισό- ται πὼς δὲν ὑπάρχει πιὰ ἔ- Ἑλλήνων καὶ Ταύρκων µεταλ-΄ Εταιρεία ὅτι θὰ φράξουμς τὸ Spann? te ἀπὸ τὴν ‘ouh, BEROYS ΠΕΡΙΟΧΗ Του κόσµο. Εργάτες μὲ αὖὐ- στῶν τὴν ἄρνηση τους νὰ πὰ-| πού ἔγι στὸ Μαυραδούνι δια καὶ μᾶς ἀπάντησε», Ίδαφος χιὰ ἀπ᾿ εὐθείας συνεν- |λωρύχων. Θὰ πολεµήσουμε ὡς δρόμο σὲ κάθε ἀπεργοσπά- : . Ἰπωμένα τὸ.πρόσωπο ἀπὸ ινε νὰ δουλέβουν: AL BéruRE| KEL TTS Hepd ἑκαυτήριάσθη|. αἩ τελευταία στάση τῆς, νῴηση, Περιμένουμε νὰ δοῦμε]τὸ τέλος καὶ Bo vixtoguner. στα ὃς κάθε ἕνα ποὺ πάει νὰ στάση τῆς ἀστυνομίας καὶ ἀστυγομίας, ποὺ εἶχε . µετα- τὴ στᾶση τῆς Κυδέρνησης πα» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΧΑΣΕΙ [Χτυπήσει τὸν ἀγῶνο µας τι- ἀβὴν κακοπάθεια, μὰ σοδαροί, | νὰ πᾶμεί Μᾶς τραθοῦν μὲ τὴ! στ ap i eu 3 ή αλλαίσμωες κ΄ ἀνίαρισσμέροι| δἶαν, 5 σροθοῦν μὲ τὴ] της Ἑταιρείας, αφου ὁ Εραμ- τραπεὶ ἀνοιχτὰ σὲ πράχταρα ραπέρα. . . Κάῑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΜ. σώπλατα, Ἐμεῖς, ζητήσαμε νίκες μὲ κουµπώµένα τὰ Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀπεργοὺς | Μοτέας τῆς Σιντεχνίας ΓΊον- [τῆς Ἑταιρείας, Υιὰ ἐξεύρεση Πιστεύουμε πῶς µόνον ἡ ΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ φωμὶ, Καὶ νὰ, ποιὰ εἶναι ἡ ᾱ- ἀπὸ τὰ µίαθα, Ker παι. ὑπόδαλαν τὸ ἐρώτημα στήν] τελῆς Βαρνάδα, µέσα σ, ἕνα ἀπεργοσπαστῶν ἀπὸ τὴ μιά, θέσπιση μιᾶς Νομοθεσίας, ΤΟΥΡΚΩΝ ο. πάντηση: αἷμα. «ἂν δὲν ὑπῆρ- ε. Μά, Ὅλος ὁ δημιουργικὸς κὀ-, ἀστυνομία: χείμαρρο Χειροκροτηµάτων νι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ σταθερὴ πραγματικὰ προστατευτικῆς Ὁ κ. Σιασμὰς τῶν Τούρκι-|χεν ἡ σύνεση τῆς ἡγεσίας ᾱ- ώς τον μιλίων παν) Για ποὺς παίρνετε, μὲ χοὶ Ὀητωκρουγῶν, ἔκαμς ἀνά- ἀπόφαση τῶν ἀπεργθν νὰ πε, τῶν μεταλλωρύχων θὰ διορθό. Κων Συντεχνιῶν καὶ µέλος τῆς σφαλῶς θὰ εἴχαμε πιὸ θλίε- phe τὴ δία Γιατὶ δὲν τοὺς aqie Avan, TeV ON Grpay yeveverav, Ῥιφρουρήσουν τὴν ἀπεργία ἰσει τὴν κατάσταση. καὶ Βὰ]Διασκεπτικῆς μᾶς εἴπεφετα. |ρὰ γεγονότα, “Αλλὰ εἶναι ἅμ. τὸ λόγο πῆρε ὁ >. Ζιαρτίδης,, καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέψουν τὸ σπά-|προλάδει μελλοντικὰ θλιθερὰ ξὺ ἄλλων Φίδολα κατὰ πόσον θὰ µπορέ- --ἡᾶς χτυπήσανε σύντρο- νετε νὰ φύγουν > 1 ν ν ΜΔΕ. pias erie Ὀυναδελφι- Γη ἁπάντηση ἦταν: Ποὺ ἀνάμεσα στ ἄλλα εἶπε: [σιμό της, ὁδήγησαν στὴ ση- Υεγονότα. . «Ἡ Κυδέρνηση, μὲ τὴ ση- /σουµε νὰ συγκρατήσουµε αὖ- ΜΙΡΕΙ Ἅμταν οἱ πρῶτες φράσεις] -.Νὰ φύχετε ἀπὸ δῶῖ Ὁ πρῶτος κίνδυνος, μετὰ ᾱ- μερινὴ σύγκροι [ Αν ἡ Κνδέρνηση, τελικά,! μερινὴ στάση τῆς ἀστυνομί- |τὴ τὴν ξεχειλισµένη, ἀγανάχ- ον ὀλόσαμε See He τὰ) Στὸ μεταξὲ ἔφιασε καὶ ὁ |πὸ τὴν ἄνανδρη ἐπίθεση τῆς) 20ἱ ἀπεργοὶ εμαι ἀποφα. |ἀποφασίσει νὰ wry ἀπέμδω [ας, ποὺ ἔχωσε ἆδθο αἷμα ἑρ-[τηση τῶν µεταλλωρύχων, ἂν Ie Te oe emote τἂν λστωομίος |ἀστυνομίας εἶναι ν’ ἀπογοη- Ισισμένοι νὰ συνεχίσουν τὴν ἃ ἂν θελήσει νὰ ἔπάμθει ὄρνη- γατικὸ κι ἂν συνεχίσει, τῆνι ἡ ἀστυνομία ἐξακο ει Mabon νὰ κοχλάζει ΄ μέσα) Λεύκας κ. Ῥήγας μὲ τὸν ἀν. |τευθοῦν ὁρισμένοι συνάδελφοι. |περιφρούρηση καὶ τὴ συνέχι |τικό, ἐκείνα, ποὺ θὰ πετύχει στάση της κι’ ἂν δὲν ἐπέμδει |αὐτὲς τὶς ἀνοιχτὲς πρόκλή- - Ἀὐτὸ ἀκριθῶς ἐπιδιώκε hn Tod dyave, ὄτιδήποτε κι’ εἶναι νὰ ἐγκαταλειφθοῦν τὰ. |ὑπὲρ τῶν ἐργατῶν, τότε τὴν Ίσεις. Ἡ Κυβέρνηση πρέπει Ἑταιρεία. |ἂν σωμθεῖ, ὅσα δήποτε κι’ ἂν µεταλλεῖα ἀπὸ τοὺς ἐργάτες,ι προειδοποιοῦµε ὅτι θὰ χάσει |νὰ ἐπέμθει ἀμέσως. Πρέπει ἈΚαλαῦμε τοὺς ἀπεργοὺς κληθοῦν νὰ δώσουν γι αὐτὴ |νὰ μετατραπεῖ περιοχὴ σὲ |καὶ ἐκείνη τὴν ἐχτίμηση, ποὺ νὰ σημειώσετε ὅτι εἵμαστε δν. HE TOU SS : CL Oe ao ην: ες 2 η []νὰ μιμηθοῦν τοὺς. πληγῶμέ- τὴν περιφρούρηση. κόλαση, ἐκεῖ ποὺ μπορεῖ νὰ|τῆς εἶχε τὸ Τούρκικο. στοι- ἁποφασισμένοι νὰ συνεχί- νους συναδέλφους τῶν. τοὺς 5Οἱ μετολ ώρύχοι Εέρουν΄ δημιουργηθεί ἕνας μικρὰς πας, 6ουµε τὰν ἀγώνα ὥς τὸ τέλος. καλοῦμε' νὰ μιμηθοῦν τὸ πα- ὅτι θὰ χρησιμοποιηθοῦν και- [ράδεισοςα, { αΚαὶ κάτι ἄλλο, Οἱ Τούρκι-| Ὡς τὴ Nie, wos ράδειγμά τους, ἂν χρειαστεί γούργιες µέθρδες κι ἀπὰ τὴν ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΙΤΑΙ ἴκες ἐφημερίδες δὲν ἐνδιαφέρ- Έτσι ἐξελίχθησαν, χθὲς τὰ νὰ ἐμποδίσουν ἀπεργοσπά-| Ἑταιρεῖα κι’ ἀπὸ τὴν Κυδέρ Ἡ ΕΝΟΤΗΤΑ. .. Ἴτηκαν γιὰ τὸ ζήτημα τῶν µε. γεγονότα στὸ Μαυροθούνι. ίστες καὶ προπαντὸς ἂν προ» | γηση γιὰ νὰ σπάσουν τὴν «Ὁ Τοῦρκος Γραμματέας |ταλλωρύχων, ὅσον Έπρεπε. Οἱ Χιλιάδες πεινοσµένοι µεταλ- παθοῦν μὲ τὴ Εἷα νὰ Move Περγία, Ὅμως εἶναι ἔτοιμοι |τῆς Σωντεχνίας pos ἐδήλω-]Τοῦρχοι ἐργάτες δὲν εἶναι ἰ-/λωρύχοι, διεκδικώντας περισ. ντιμετωπίσουν ὁποιαδήτο-ισε τὰ πιὸ κάτω Τὰ σημερινὰ| κἀνοποιηµένοι ἀπὸ τῇ ατάση σότερο φωμὶ κι ἀνθρωπινό- στες, τε κατάσταση, δημιουργήσει αἱ ματηρὰ γεγονότα ἐσφυρηλά:| τους αὐτὴ καὶ περιμένουν τὸ -τερους κους δωυλεᾶ eet 3°O δεύτερος κίνδυνος εἶνε | τὸ πεῖσμα καὶ ὁ σκληροτραχη-/τησαν πιὸ πολὺ τὴν ἑνότητα | ἐνδιαφέρον νο Κρυσαν τὰ ὅπλα τῆς ἁστυνο- μήπως οἱ ξεσκέπαστες αὐτὲς| λισμὸς τῆς Ἑταιρείας καὶ ἡ|καὶ τὴ συναδέλφωση τῶν δυὸ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ μίας, Είδαν νὰ χύνεται στὴν. προκλήσεις κάμουν τοὺς συ. στάση τῆς ἀστυνομίας.. στοιχεία. Αὐτὸ τὸ αἷμα. πρό, “Ὁ γραμματέας τῆς Συντε- ἄσφολτρ ἀθῶς αἷμα ἐργατι- νάδελφους νὰ χάσουν τὴν pu] > Ἐκεῖ, ποὺ ἡ Ἑταιρεία ὁ-|σθεσε Καρακτηριστικ , ἅπα- δε Ἑεροῦ Φ. Κόμπος μᾶς | κό. Δὲν εἶδαν οὔτε ἴχνος grape χραιµία τους. Σᾶς καλοῦμς δήγησε τὰ πράγματα, Φαΐνε- τελεῖ τὸν πιὸ ἰσχυρὸ δεσμὸι ἑδήλωσε: «Εἰδοπαιοῦμε µτὴν/γῆς τῆς Κυθέρνησης, ποὺ ᾱ- να σταθῆτε γερὰ καὶ φύχραι- στ - — το νι μα. Ν᾿ ἀκολουθῆτε τὶς ὁδηγί- ες τῆς ἡγεσίας σας. 2H ἑργατικὴ τάξη θὰ κινη- |τοποιηθεῖ γιὰ νὰ ὑποστηρίξει τὸ δίκαιο σας, Ό,τι ζητοῦμε ἀπὸ σᾶς εἶναι: ἰῬυχραιμία, αὐτοθυσία, πειθαρχία, ἑνότη- τας [Φωνές : εἵμαστε πρόθυ- μοι). ὋὉκκ, Σιααμᾶς, τῆς Κ.Ε. τῶν Τούρκικών Συντεχνιῶν pi- λησς μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα στὰ Τούρκικα. ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΣΦΑΙΡΕΣ Στὸ Ξερὸ, µέσα σὲ μιὰ Κωδεστάτῃ συνέλευση, πο- ρά τὴ δροχὴ, μίλησε ὁ γραμ. µοπέας τῆς Ἐυντεχνίας Ξεροῦ φ. Κόµπος, Ὁ ὁμιλητῆς ἐκαυ- πηρίασε τὴ στάση τῆς ἁστυ- νοµίας, ἐπετέθη κατὰ Tic “E- ταιρείας γιὰ την ἀναλγησία της καὶ πρόσθεσε: “«ζΖητήσα» µε φωμὶ καὶ αὐτοὶ μᾶς ἔδω- σαν 6όλια. Όμως δὲ μᾶς τρο µάζουν. Γιατὶ τὸ δίκαιο εἶναι μὲ τὸ µέρος µας. Καὶ κ’ σὐτὸ] τὸ δίκηο ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ. Οἱ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Εἴδαμε τὸ Γραμματέα τῆς Συντεχνίας Μαυροδουνιοῦ καὶ roe ζητήσαμε τὴ γνώµη του Ἠμετατρέψουν σὲ ἀπεργοσπά-