Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ἡ ΛΗΛΣΤΛΤΟΣΗ TOY AIDAXKAAIKOY KOIMOY Μαρτυρικἡ ἔχει γίνει ἡ ζωή τῶν προοδευτικῶν δασκάλων ἀπ᾿ τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ «faba» τῶν δεδιο- φρόνων ἔστειλε γιὰ ὑπογραφή, σὲ ὅλο τὸ διδασκαλικὸ κόσµο, γνωστό ἔγγραφο «ἀποκήρυξης». Στὶς κοινότητές των οἱ δεξιόφρο- νες, μὲ κουτσομπολιὸ καὶ ἠθικὴ πίεση, ἔχουν διασαλεύσει τὴ Υα-! φράζεται ἡ ἄποψη, ὅτι ὁ σκοπὸς «λήνη τους φωνάζοντας πὼς ὅσοι δὲν ὑπογράψουν τὸ ἔγγραφο εἷ- ναι «ἀριστεροί». Ἔτσι καὶ πολλοὶ ἀκομμάτιστοι ἢ Φιλελεύθεροι ἕ- xouve προσθληθεῖ ἀπὸ πανικό. Πα ράλληλα, ἐξασκήθηκε πίεση πάνω στοὺς περισσότερους δασκάλους ἀπὸ διευθυντές τῶν σχολείων. Κ᾿ τὸ] εἶναι πολλοὶ ἐκεῖνοι ποὺ ὑπογρά- ψανε µόνο γιὰ ν᾿ ἀποφύγουν ἑ- νοχλήσεις. ᾿Αρνήθηκαν, ὡς τόσο, νὰ ὑπογράψουν τὸ ἔγγραφο καὶ μερικοὶ Φανατικοὶ δεξιόφρονες γιατὶ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν ἀπό- πειρα τῆς «ἑξάδας» ν᾿ ἀναστατώ- σει τὸ διδασκαλικὸ κόσµο. Ἐκ- τῶν ό ἤταν νὰ διαχωρίσουν τοὺς δασκάλους σὲ δεξιοὺς καὶ ἀριστε- ροὺς καὶ ν᾿ ἀπομονώσουνε τοὺς | δεύτερους, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν πρόκειται µόνο γιὰ προοδευτι- κούς, δημοκρατικοὺς κ᾿ ἐπαγγελ- ματικὰ εὐσυνείδητους δασκάλους. H EYNEXEIA THE ὃµ ΤΙ ΗΛΡΤΗ Δέκα µεταλλωρύχοι παραπέμφθηκαν στὸ κακουργιοδικεῖο. Παρεπέμφθηκαν χθὲς στὸ Κο- | τοῦ Μάρτη, στὸ Μαυροθούνι, πή- κουργιοδικεῖό Λευκωσίας, ποὺ ap xites tic συνεδριάσεις του στὶς 7 Ιουνίου, οἱ ἀκόλουθοι µεταλ- λωρύχοι: σαγής, Σαλὶχ Χαλίλ, ᾽Αλὶ Μεχ- ι μὲτ Ζεϊμπέκ, Χασὰν ᾽Αλῆ, Μεχ- | μὲτ ᾿Αχμέτ Κάττος, Χαράλαμ- (ἐλεύθεροι, πος Σοφόκλη Μίμης, ᾽Αντρέας Χαραλάμπου, Γεώργιος ᾿Αναστά- ση, Σάδ66δας Γεωργίου Πούργου- _ pos καὶ Λεωνίδας '᾿Αγαπίου, Κατηγοροῦνται, ὅτ στὶς |ἐγγύηση £50 6 καθένας, Ρρανε µέρος σὲ παράνομη συγκέν τρωση καὶ ταραχές, κι᾿ ὅτι προ- ξένησαν Sic £106. 12. 6 o& Δημήτρης Γιαννὴ Κατ- |κτίριο τῆς Κ.Μ.Ε. ποὺ χρησιµο- Γποιότανε ὡς κλινική. Οἱ κατηγορούμενοι ἀφέθηκαν ἀφοῦ δεσµεύθηκαν μὲ Τοὺς 9 ἐγγυήθηκε ὁ ἰατρὸς φ. Κ. Μου σκῆς καὶ τὸν ἰ0ο ὁ κ. Σταῦρος 3 | Συρίµης. NYPKA‘T'A X10 ΑΠΌ ANAO NEE WHMOAOOOY H MMEZINAL Noows, ‘pa 10 μ.µ., ξέσπα- σε πυρκαϊὰ, στὸ Ψημολόφου, στὸ | σπίτι τοῦ Νικόλα .Χαραλάμπου Κούρρη, κάτω ἀπὸ τὶς ἀκόλου- Κι’ ἄτσι, μὲ τὶς µεγάλες θες συνθῆκες: ᾿Ενῷ ὁ γυιὸς 7a | ἰδιοκτήτη τοῦ σπιτιοῦ, “Opnpos Νικολάου, ἔδαζε µπεζίνα ott po | τοσυκλόττα του, πῆρε Φφωτιὰ ἡ| μπεξζίνας καὶ μεταδόθηκε oT itt. στὸ Οἱ χωριανοὶ ἔτρεξαν ἀμέσας, τους προσπάθειες, ἐντοπίσθηκε καὶ ἕ- σθυσε ἡ πυρκαϊά. Ἡ ζημιὰ, ποὺ προξενήθηκε, £60, ὑπολογίζεται σὲ Μικρά Νέα Καταδικάσθηκε χθὲς στὴ Λευ- κωσία σὲ φυλάκιση ό ἑθδομάδων, |ὁ Γαθριὴλ ᾽Αναστάση Ρουσιᾶς ᾱ- πὸ τὴ ἰζυθραία, .γιατὶ ἔκλεψε 3 τοµάρια, ἀξίας Ε5, περιουσία τοῦ λΙωακεὶμ Κώστα ἀπὸ τὴ Μύρτου. -- ο Εὐριπίδης Σάόδα Κώῶν- σταντινίδης ἀπὸ τὸν Καραθᾶ καὶ τώρα κάτοικος Λευκωσίας, κατα- δικάσθηκε σὲ φυλάκιση ἑνὸς µη- νὸς γιὰ ἀντιφατικὴ κατάθεση. --'οὉ Κώστας Γ. Χίππης, ἀπὸ τὴν Αγ. Μαρίνα τοῦ Ξυλιάτου, , καταδικάσθηκε σὲ φυλάκιση 5 he μερῶν γιὰ κατοχὴ ἑνὸς στρατιω- τικοῦ σουγιᾶ. ---Ο Δημοσθένης Κυριάκου ἆ- πὸ τὴ Βυζατζιὰ καταδικάσθηκε σὲ πρόστιμο £3, EEo&& £1.9.0 καὶ ἀποζημίωση 1.8.0, γιὰ ᾱ- πρεπη συμπεριφορὰ καὶ γιατὶ προξένησε ζημιὰ στὸ ποδήλατο τοῦ Νετζϊπ Χουσεῖν ἀπὸ τὸν [Πά- νω Κουτραφᾶ. ---Ὁ Νέστωρ Φυλακτοῦ καὶ ὁ Μενέλαος Χρυσάνθου, κ᾿ οἱ Su | ἀπὸ τὴ Μηλιοῦ τῆς Πάφου, κατα-| δικάσθηκαν σὲ πρόστιμο { 5 6: καθένας γιατὶ µεταφέρανε στὸ Στρόδολο 2410 ὀκ. κάοθουνα χω- 808080062202 eee. Ὑποστηρίξετε μὲ Φανατι- σμὸ τὴ μεσημθρινῆ ἔκδοση τοῦ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ᾿Αρχίζει ἀπὸ αὔριον, Δευτέ- ρα 24)5)48 αν ερὶς ἄδεια τοῦ ἁρμόδιου Ἐλεγκτῆ. —'O ᾿Ανδρές Χαραλάμπου Κάουρος ἀπὸ τὴν Κάτω Λακατά- µια καταδικάσθηκε σὲ πρόστιμο 5 5 καὶ ἔξοδα Ε2.7.0, γιατ εἷ- χε στὴν κατοχή του ό κονσέρθες «τοῦ στρατοῦ. i τε Ὁ κ. Ζεκκιὰ ἐφ., ‘ κα- :τάγγειλε χθὲς στὴν ἀστυνομία, [ὅτι ἄγνωστοι τοῦ ἔκλεψαν μιὰ ᾿Γχρυσὴ καρφίτσα ἀξίας £9. .. --Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ “Ay. | Ἑρμόλαος ἔχουν στείλει στὴν Α. ΙΕ. τὸν Κυθερνήτη ὑπόμνημα μὲ τὸ ὁποῖο ζητεῖται ἡ ἐνίσχωση τῆς | Κυθέρνησης γιὰ τὴ μεταφορὰ νε- ροῦ στὸ χωριὸ, Σήµερα οἱ χωρι- κοὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ χρη- σιμοποιοῦν ἀκάθαρτο νερὸ ἀπὸ τοὺς λάκκους --Προχθὲς ἔπεσε στὴ νότια πε- ριοχὴ Κ. ᾿Δικώμου χαλάδι µεγά- jAou μεγέθους καὶ κατάστρεψε 200 σκάλες σιτηρῶν. ος “Σήµερα ὁ καλλιτεχνικὸς ὅμιλος τῆς ΑΟΝ Κ. ,Δικώμου ἀνεθάζει στὴ σκηνὴ τὸ δρᾶμα «Τσιγκάνικο ρωμάντζο», Ks χου, ὁ ᾽Αντιδήμαρχος καὶ ἄλλοι. | i θθςθιθθφ.ΘΦκ ΠΠ ΙΝΝΜ(Ι ΒΑΡΩΣΙ, 22 (᾿Απὸ τὸν ἀντα- | ποκριτή µας) Τὴν περασμένη Δευτέρα, ἡ ΠΕΓΑ (ΓΠιροοδευτικὴ Ἔνωση Γιωναικῶν) τῆς πόλης μας, σὲ συνεργασία μὲ τὴν ΑΟΝ διοργάνωσε Χοροεσπερίδα, ποὺ: σημείωσε ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία. Στὴν ἀρχὴ ἐκτελέστηκε καλλι- τεχνικὸ πρόγραµµα ποὺ περιλά- 6αϊνε τραγούδια καὶ ἀπαγγελίες, ἀκολούθησε δὲ χορὸς ποὺ κράτη- σε ἴσαμε τὰ µεσάνυκτα. Τὸ οἴκημα τῆς ΠΕΓΑ ήταν κα- τάµεστο ἀπὸ κόσµο. Τὴν χορο- εσπερίδα τίµησαν μὲ τὴν παρου- σία τους, ὁ κ. καὶ ἡ κ. Δημάρ- | Ὅπως πληροφορούμαστε, ἡ Ἐπιτροπὴ διοργάνωσης τῆς χο- ροεσπερίδας, καθιέρωσε ἤδη 6δο- µαδιάτικα Φιλολογικά τσάγια, ποὺ θὰ γίνουνται κάθε Δευτέρα θράδυ, στὸ οἴκημα τῆς ΠΕΓΑ.