Back

ΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ

ay ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ο” SIRS! TO KTHNOTPOOIKO Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ πολεμ:- κη περίοδος εὐνόηα, τὴν η. ΠΙΑΟΡΟΥ MAPKOYAAH votpogix Kal ToAU neptoodte-|7 σος ρο τοὺς τυροκόµους. Τὸ 1947 σὲ ἐξευτελιστικὲς τιμὲς τὸ γά- --4θ ἦταν ἐξαιρετικὰ εὐνοϊκόι λα μιὰ κι’ οἱ συνθῆκες τοὺς τὸ yee ue κτηνοτροφία. Οἱ και-. ἐπιτρέπουν. | ρικὲς συνθῆκες ἧταν τέτοιες, Εἴπαμε πὼς ψηλὸς τιµάριθ- ποὔδωκαν νωρὶς ἀρκετὴ δόσκη| µος ἔχει σὰ omens co yeh ση στά κοπάδια κι ἡ γαλακτο| κόστος τῆς παραγωγῆς ποὺ παραγωγὴ, ὅσο κι ἡ κρεοπα: |σηµαίνει πὼς συγκριτικὰ μὲ Ιραγωώγὴ, εὐνοήθηκαν. Ἡ ΕΑΜ]τὶς ἄλλες χῶρες ποὺ παρά- ἱκαταθάλλοντας σοθαρὴ προ:|γουν τυριά μὲ χαμηλὸ κόστος! 'σπάθεια κατόρθώσε νὰ κινητο-| δὲ μᾶς ἀφήνει ορια συν- ποιήσει καὶ νὰ καθοδηγήσει ναγωνισμοῦ. Αὐτὸς εἶναι ὁ λό- τοὺς παραγωγοὺς ἔτσι ποὺ νὰ, γος ποὺ τὸ ὉὈλλανδικὸ τυρὶ, πετόχουν καλὲς τιμές γιὰ τὸ| ἐνῶ ἐπιθαρύνεται μὲ 1)- εἶσα- γάλα τους, στὴν γενικότητά [γωγικὸ δασμὸ τὴν ὁκᾶ καὶ μὲ τους. Ἐν τούτοις σήµερα ἀντι- {1950 κέρδος γιὰ τὸν εἰσαγω- µετωπίζει κι ὁ κτηνοτρόφος! γέα καὶ ἄλλα 197 γιὰ τὸ µε- με τὴ σειρά του THY µετα- [ταπουλητὴ πουλιέται στὴν ἆγο πολεμικὴ κρίση, δίπλα στὸν |ρἀ μὲ 11)- τὴν ὀκᾶ καὶ συνα- ἀμπελουργὸ καὶ τὸν Χαρουπο-/ γωνίζεταί τὸ ντόπιο χαλλούμι. παραγωγό. Διαδίδεται St. off ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Να ΓΙΜΕΙ τυροκόµοι θ) ἀγοράσουν γάλα] Πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα ἀπ' ὅ,τι φαί- σὲ τιμὴ γύρω ἀπὸ τὰ 5-0 Ὑρ.ίνειαι στὴ διαπίστωσή µας δὲ τὴν ὀκᾶ, ποὺ σηµαίνει γιὰ τὸν [θὰ μποροῦμε νὰ κάνουµε κά- κτηνοτρόφο µας µεγάλη ὄη:, μιὰ ἐξαγωγὴ μὲ τὸ σημερινὸ μια, δεδομένου ὅτι ἡ Φετεινή τιμµάριθμο καὶ τὴν τακτικὴ ποὺ Χρονιά εἶναι ἐξαιρετικά κακὴ κρατᾶ τὸ Γ φεῖο τοῦ Ἐλεγ- γιό τὴν νομαδικὴ µας κτηνο: κτῆ Προμηθειῶν, Πρέπει τὸ τροφία. κόστος τῆς παραγωγῆς νὰ πέ- Γιατὶ εἶναι ἡ φετεινὴ χρονιά σει γιὰ νὰ μπορέσει κι ὁ πα- δύσκολη ᾿Εξαιτίας τῆς ἀνομ-[ ραγωγὸς ve πουλήσει σὲ χα- δρίας ὁλάκερες περιοχὲς σ'-| μηλὲς τιμὲς τὸ γάλα. Δὲ µπο- τηρῶν ξεράθηκαν καὶ δὲν ἔ-ρεῖ ν᾿ ἀγοράζει τὴν τροφή 6 µεινε οὔτε ἄχυρο οὔτε καρπὀς| γρ. ἡ ὁκά καὶ νὰ πούλεῖ τὸ γιὰ τὸ γεωργὸ καὶ τὸν κτη-| γόλα του στὴν ἴδια τιµή. Προ- νοτρόφ2. Καὶ τὸ χειρότερο για πολεμικὰ ἀγόραζε τὶς ζωοτρο: τὶ φέτος ἄργησε πολὺ νὰ δρέ- φὲς Ἡ γρ. µέχρι Ἰ γρ. ἡ ὀκᾶ ἒει κι ἔτσι δὲν εἴχαμε νωρὶ»! καὶ πουλοῦσε τὸ γάλα 2 γρό- χορτάρι νὰ θοσκήσουν τὰ ζῶα]σια ἡ ὁκᾶ, δηλ. αὲ διπλάσια κατὰ τὴ γέννα τους ἀλλὰ κ. ἱτιμή. Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ γίνει οἱ ζωοτροφὲς, ποὺ ἀναγκάστη-] καὶ σήµερα. Τὸ γάλα σὲ κα- καν ὅσοι μποροῦσαν νὰ δώ-| μιὰ περίπτώση δὲν πρέπει νά σουν στὰ κουπάδια τους γιὰ πουληθεῖ κάτω ἀπὸ 12 Υρ. ἡ! γὰ μὴ ψοφήσουν, κόστιζε πολὺ! ὀκά. Γιὰ νὰ γίνει ὅμως αὐτὸ ἀκριδά, πιὸ ἀκριδά ἀπὸ τὲς] πρέπει ν᾿ ἀφεθεῖ ἐλεύθερη ἄλλες χρονιὲς (6 Υρ. ἡ ὀκᾶ).Ι ἐξαγωγὴ τυριοῦ ἔτσι ποὺ νὰ Ἔτσι ἡ φετεινἠὴ παραγωγὴ μπορέσουμε νὰ ἐξάξουμε τὸ θάναι ἐξαιρετικά λίγη καὶ θα! περἰσσευµά µας καὶ συνάλλαγ στοιχίζει πολὺ περισσότερα ἆ-ἱ μα νὰ εἰσάξουμε κρατώντας πὸ τὶς προηγούμενες χρονιές. ἔτσι σταθερἁἀ ὁρισμένες άγο- Κοντὰ σ’ αὐτὰ ἔρχεται σήµ:| ρὲς Υιὰ τὰ τοριά µας. ρα κι ὁ τυροκόµος νὰ ζητᾶἱ Κάθε εὐκολία πρέπει νὰ πα- νὰ προμηθευτεῖ τὸ γάλα στὴν] ρέχεται γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ τυ- ἐξευτελιστικὴ τιµὴ τῶν 5—6 /ριοῦ. Εἶναι γνωστὸ ὅτι κατα- yp. ἡ ὀκᾶ. σκευάζουνται κάθε χρόνο περὶ Ποιὰ εἶναι ἡ αἰτία τῆς κρί-] Ὡς «360 χιλ. ὁκάδες τυρὶ καὶ σης. Ἡ θασικὴ αἰτία τῆς κρί-| ἕνα ἑκατομμῦριο ὀκάδες χα: σης εἶναι ὁ ψηλὸς τιµάριθµος λούµια, συνολικῆς ἀξίας » ἔ- καὶ ἡ τακτικὴἡ τοῦ ᾿Ελεγκτῆι ΚάΤΟΝ. λιρῶν. Αν εἴχαμε μιά Προμηθειῶν. “Ἡ τακτικἡὴ τοῦ othe parr τακτικὴ ποὺ νὰ Ἐλεγκτῆ Προμηθειῶν μπορεῖ εὐνοεῖ τὴν ἐξαγωγὴ τῶν Κυ- νὰ θεωρηθεῖ γιά τὴν κτηνοτρο-| πριακῶν προϊόντων µας τότε φία µας καὶ τὴ θιοµηχανία τοῦ | θά μπορούσαμε νὰ ἐξάξουμε γάλακτος καταστρεπτική. Για- τὴν µιτή µας παραγωγἡ To: τὶ, τὸ νὰ pr ἐπιτρέψει τὴν ἐξ- θάχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν εἰ- αγωγὴ τοῦ τυριοῦ µας μᾶς σαγῶγ στὸν τόπο 250 χιλ. στέρησε ἀπὸ κεῖνες τὶς ἀγορὲς| λιρῶν. ήμερα εἶναι Καρακτη: ποὺ κατακτήσαµε κατὰ τὴ δι-| ριστικὀ πὠς στὰ παντοπωλεῖα άρκεια τοῦ πολέμου καὶ μέχρι] µας θρίσκει κανεὶς περισσότε-' τοῦ 1948. Ἔτσι, ἄλλες χῶρες! ρο ἐξωτερικὸ τυρὶ παρά ντο: πιο, ἐνῶ μποροῦμε νὰ πούμε πὼς τὸ ντόπιο τυρὶ εἶναι καλύ: τερης ποιότητας ἀπὸ τὸ ἐξω- τερικὸ στὴν γενικότητα του. Γιὰ τὸν κτηνοτρόφο µας ἕνα μὲ γερὴ οἰκονομικὴ πολιτικὴ κατόρθωσαν νὰ τροφοδο- τήσουν τὶς χῶρες αὐτὲς καὶ τὸ χειρότερο καὶ τὴ δική µας ᾱ- yopa ae ἐπέτρεψε wv el- aie Une rete σαγω νων τυριῶν, (κυρί- { ροστ 3 ως Oh ανδικῶν) es div €-|NA OP ANSE! KAI One πέτρεψε τὴν ἐξαγωγὴ τοῦ δ.: ΓΑΜΩΜΕΝΑ. Β ar - κοῦ µας, Οἱ τυροκόµοι, ποὺ ΣΤΕΙ: Ἱ. Γιὰ τὴν πτώση nal στὰ χέρια τους θρίσκεται ἡ τιµαρίθµου (Φτηνὴ ζωοτροφὴ, µισὴ παραγωγἠ τυριού τῆς ὄχι μη ἀπὸ τὰ γρ. χρονιᾶς, καὶ μιὰ ποὺ ἡ τακτι-| ἡ ὀκᾶ). 2.Γιὰ τὴν ἀπαγόρευση κἡ τοῦ Ελεγκτῆ Προμηθειῶν τῆς εἰσαγῶγῆς τοῦ Ὃ tu- δὲν ξεκαθάρισε τὸ ζήτημα τῆς ριου. 3. Γιὰ τὴν προστασ τῆς ἐξαγωγῆς τυριοῦ,δρίσκουν τὴν εξαγωγῆς τῶν πλεονασμάτω εὐκαιρία νὰ ζητοῦν νὰ πάρουν τυριοῦ. νου. tat ως σπορ