Back

Δ' ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

A’ KOINOMOAITEIAKO NEPIGEPEIAKO XYNEAPIO EKMAIMEYTIKH AIOIKHYHD Κυπριακές Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΕΜΟΚ, ΠΟΛΤΕ, Με συμμετοχή 158 περίπου συνέδρων απὀ 16 χώρες της Korvonoar Teiac npayyatonomnOnke and Tic 3 ώς τις 8 του Γενάρη στην Αίθουσα Συ- γεδρἰων του ξενοδοχείου ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ το 4ο Κοινοπολιτειακό Περιφερεια: κὀ Συνἑδριο Εκπαιδευτικής Διοίκησης. Το Συνέδριο οργανώθηκε σπὀ το Κοινοπολιτειακό Συμθούλιο Εκπαι- δευτικής Διοίκησης (0ΕΑ) σε συνεργασία µε τον Κυπριακό ΄Όµιλο Εκπαι- δευτικής Διοίκησης (ΚΟΕΔ). Με τον ΄Όμιλο συνεργάστηκαν για τη διοργάνωση του Σὐνεδρίου οι ~ Τους Eévouc συνέδρους καλωσόρισε στην Κύπρο ο Πρόεδρος του ΚΟΕΔ κ. Α. Αναστοσιάδης, Γενικός΄ Επιθεωρητής Anuo- τικής Εκπαίδευσης. Τέτοιου εἴδους συνέδρια, τόνισε ὁ κ. Αναστασιάδης, συµδάλλοιν στη οὐσφιγξη των δεσμών της Κύπρου µε τις χώρες της Κοινοπολιτείας και ενιοχύουν τον κοινό a- γώνο για πρόοδο και δημοκρατία. Από πλευράς των Εένων συνέδρων αν- ταπάντησε ο Αντιπρόεδρος του CCEA x. R. Ἑαταιματ ο οποίος αφού εξέφρασε ευ-᾽ οι Συντεχνίες Επιθεωρητών Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης και η ΠΟΕΔ. Στην εναρκτήρια τελετή του Συνεδρίου διαθάστηκε απὀ τον Υφυπουρ- γό παρά τω Προέδρω κ. Πάτροκλο Σταύρου µήνυµα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Σπύρου Κυπριανού. Την κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου έκαμε ο Υπουργός Παιδείας Δρ Χρ. Σοφιανός. χαριστίες για τη φιλοξενία και ικανοποίηση για την ἄρτια οργάνωση του Συνεδρίου, σαμφώνησε µε τον Ὑποιργό Παιδείος στο ὁ- τι η Εκπαίδευση των Ὑπευθύνων για τη διο(- κηση των σχολείων θα πρέπει να ατοχεύει στη δημιουργία πνεύματος κατανοήσεως που εἶναι απαράίτητο για την αντιμετώπιση πολ- λών κοινωνικών, οικονοµικών, εθνικών και διεθνών προθληµότων. Αναφερόμενος στην Κύπρο ο κ. Farquhar διαθεθαίωσε ότι όλοι αναγνωρίζουν την Κύ- προ ααν χώρα φιλοξενίας, µε πλούσια ιστο: ρική και πολιτιστική παράδοση, καθώς eni- σης και σαν σηµαντικό σύνδεσμο μεταξύ ανατολής και δύσης. As θεωρούμε, τόνισε χαρακτηριστικἁ ο κ. Farquhar thy Κύπρο σαν απομακρυσμένη από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αμερική ἡ απὀ οποιεσδήποτε χώρες της Κοινοπολιτείας yi’ αυτό Βρίσκουµε πολύ συµθολικἡ την επιλογή της Κύπρου σαν χώ- ρας πραγματοποίησης του Συνεδρίου. Στην επίσηµη évapEn του Συνεδρίου παραθρέθηκαν εκτος απὀ τους npoavagpep- θέντες επισήμους ο Ὑπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αιμ. Θεοδούλου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Λ. Δημητριάδης, ἐκπρόσωποι τοῦ Διπλωματικοὐ Σώματος, Βουλευτές, Γενικοί Διευθυντές Ὑπουργείων και ὀλλοι επίσημοι. Κατά τη διόρκεια των εργασιών του αυνεδρίου έγιναν οἱ πιο κάτω οισηγήσεις: 1... «Ὑπόθαθρο της Διοίκησης Σχολείων στην Κύπρο», απὀ τον κ. Α. Αναστασιάδη, Γενικὸ Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Κύ- πρου, 2. «Νέο κρασί σε παλιό μπουκάλια: Αλ- λαγή στη Διοίκηση» παὀ το Ώεαι R, Εαται- har, University of Saskatchewan. 3. «To Kolvwviké nepiexdyevo tc Διοί- κησης Σχολείων: Νέες απαιτήσεις οε µια Νέα Κοινωνία» and τον Professor Ben UKeje, Rector, Awka College, Nigeria. 4. «To napév δεν µπορεί να περιμένει: Γκανότητες που χρειάζονται τώρα and To Διευθυντή» απὀ τον Ὦς Ἐταπείὶς Chetcuti Διευθυντή Εκπαιδεύσεως στη Μάλτα 5. «Ο Διειθυντὴς του μέλλοντος» and to Dr J. Bone Διευθυντή του. ]οτάαπ]ιϊ]] College, Glasgow. tee 6. «Κατευθύνοντας τη λειτουργία των σχολείων του μέλλοντος» απὀ τον κ. R, Nicholson, University of West Indico, Bar- bados. 7. Εισηγήσεις στις οµάδες ενδιαφερὀν- των, a. «Ὁ Διευθυντής στις [νδίες» and tov Dr G. Chaurasia. B. «H Τεχνολογία του péAAovtoc, xiv- δυνος ἡ ενίσχυση» απὀ tov Dr W. Mellor, Monash University. y. «H Σχολή Κωφών Λευκωσίας- απὀ τον κ. Μάρκου, Διευθυντή της Σχο- Ans. δ. «Κολυτέρευση της anoteAcopatiKétn- τας διοικήσεως του Διευθυντή σχο- Aciwv» and rov «x. G. Williams, Sheffi- eld City Polytechnic. ε. «EniSopatiky KAivaKa nyetiKic ικανό- tnrac> ané to Dr L. Miller, University of Queensland, Brisbane. «Διοικητική διακριτικότητα -- καίρια έννοια για το Διευθυντή» απὀ τον κ. L. Watson, Sheffield City Polytechnic. , & «Διοικητικές (κανότητες που απαιτούν- ται από το Διευθυντή και τους Επι- θεωρητές -- Γνώμη δασκάλων της Κύπρου» απὀ το Δρα Α. Παπαδόπουλο, Επιθεωµητή Δημοτικών Σχολείων Κύ- πρου. η. «Ὀρθολογιστικός προγραμματισμός Α- ναλυτικού προγράµµατος για τη Δη- µοτική Εκπαίδευση στην Κύπρο, απὀ τον κ. Μ. Θεοδώρου, Διευθυντή Δη- μοτικού Σχολείου, Κύπρος, ϐ. «Στρατηγικές αυτοαξιολόγησης για τα axokela» and tov x. G, Lyons, Anglian Regional Management Centre, Danbury. 1. «