Back

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΧΑΙΕΕΤΙΣΜΟΙ ΠσΟΣ ΤΗ ZYNAIAZKEWH ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ | ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΟΕΔΝ Χαιρετίζω την Παγκύπρια Συνδιάσκε- wn. te Γενικών Αντιπροσώπων της Παγκύ- πριας Ὀργάνωσης Ἑλλήνων Δασκάλων. Στα Πρόσωπα. των Γενικών Αντιπροσώπων και: ρετίζω όλα τα µέλη: της ΠΟΕΔ, χαιρετίζω όλους τους δασκἀλους-µας, Χαιρετίζω τους στυλοβάτες της παιδείας-μας, χαιρετίζω τους εργάτες που εμφυσούν την έφεση για γνώση και καταξίωση στα μικρά παιδιά-μας και τα παιδαγωγούν στο δρὀµο της χρηστό- τητος καὶ της αρετής. Χαιρετίζω ᾽αυτούς που διαπλάθουν σνθρώπους. Πάντοτε ἑτρεφα σεθασμό και θαυμα- oud για το ἐργο καὶ την αποστολή τών δα: σκάλων-μας. Και εἶναι τα αισθήματα αυτά καθολικά, όλης της κοινωνίας-µας, προς τους πρώτους σκαπανείς της παιδείας-µας. Τους περιθόλλω σήμερα και µε αισθήματα στοργής και τιμής. Και ζωηρόν εἶναι το ενδιαφέρον-µου για Την επίλυση των δια- φόρων συνθηκών και καταστάσεων ουντε- λεστικὠν στην απρὀσκοπτη και anoTeAcopa- τικότερη επιτέλεση του έργου-τους και της αποστολής-τους. Και τα καθήκοντα των δασκάλων-μας, όπως οἱ ἴδιοι Τα αισθάνονται και όπως οι τραγικές περιστάσεις της πατρίδασ-µας τα υπαγορεύουν, δεν περιορίζονται στα στενά όρια Των δημοτικών σχολείων-μαςο, Κοινω- νικοί Κοι εθνικοί εργάτες υπήρξαν πάντοτε οἱ δἀσκαλοί-μας. Σήμερα, κατ εξοχήν, επι- τακτική και αναγκαία εἶναι αυτή η πλευρό της Προσφοράσ-τους. Στα ευρύτερα στρώ- µατα του λαού-μας θα αυντελέσουν στη συν- τήρηση και στην ενίσχυση της υποδομής της αγωνιστικότητας, της καρτερίας, του σθένους, της ελπίδας για ευόδωση των προσπαθειών-µας για φυσικἠ και εθνική επι- Biwon, ya wa θιώσιμη λύση του Κυπριακού προθλήµατος και για καλύτερες μέρες για τον μαρτυρικὀ λαό-µας. Θε εμπνεύσουν ε- πίσης στις ψυχές των μικρών παιδιών-μας αυτά τα Ιδανικἀ, Ιδανικἀ ποι θα µας κρα- τήσουν στη ζωή Και θα µας φἑρουν τη δι- καίωση. Ας προσθέσω ότι η δική-μας πλευρά δείχνει πάντα καλή θέληση για την εξεύ- Peon ειρηνικής λύσεως του Κυπριακοῦ προ- Θλήματος µέσω των συνομιλιών. Αδιάλλα- κτη. προκλητική και αρνητική εἶναι η Τουρ- κική πλευρά, Περιφρονεί τις αρχές του Sr καΐου κοι τη θέληση της διεθνούς κοϊνότη- τος. Παρά ταύτα, θα συνεχίσουμε το δίκαιο αγώνα-µας, µε Πίστη στην τελική κατίσχυ- ση της δικαιοσύνηο. ΄Έχουμε σήµερα την Ἑλλάδα κύριο στήριγμα και αυμπαραστάτη- μας. Επιθυµώ να τονίσω ότι η Κυδέρνηση θα εξετάσει µε κατανόηση τα πορίσματα της Παγκύπριας Συνδιασκἐψεώσ-σας και θα εργασθεί πρας την κατεύβωνση της ι- κανοποιήσεως των αιτηµάτων-σας µέσα στα πλαίσια Των δυνατοτήτων-μας. Εύχομαι στη Συνδιάσκειή-σας κάθε ε- πιυχία. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ NOEA Me αιαθήµατα πατρικής αγάπης xarpe- -TiZoupe την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της Παγκύπριας Ορ- γάνωσης Ελλήνων Διδασκάλων, Με την ευ- καιρία τούτη εκφράζουμε ο᾿ όλους τους Ἕλληνες δασκάλους της Κύπρου τη 6a- θειάἀ εκτίµηση και την εωαρέσκεια της Εκ- κλησίας για το υψηλό έργο ποὺ ἐπιτελούν και που γίνεται πολύ πιο θαρύ και υπεύ- θυνο σήµερα και λόγω των αντιπνευµατι- κὠν και καταλυτικώὠν συνθηκών, που δη- µιούργησε στον τόπο-µας η΄ Τουρκική εισθο- λή, και των κινδύνων που διατρέχουµε και σαν ΄Ἓλληνες και σαν Χριστιανοί και σαν πνευµατικοί ἀνθρώποι. Όλοι. αντιλαμθάνεστε πως η Συνδιά- σκεψή-σας γίνεται σε πολύ κρίσιµεο για την εθνική-μας υπόθεση µέρες. Γιατί, πέρα απὀ τους φοθερούς κινδύνους που διατρέχουµε, το εοωτερικό-µας µέτωπο δεν παρουσιάζε» ται ενωμένο κι αρραγές, ὅπως θα έπρεπε. Χρέος για ὀλουσ-μας είναι να αγωνιστούμε, ώστε να πετύχουμε τη συνένωση του λαού- μας, κλείοντας τα ρποιαδήπατε ρήγματα, και µε κάθε τρόπο να εµποδίσουµε τη διχόνοια να υποσκάψει τον αγώνα-μας, να εξασθε- νήσει τη δύναμη του Sikaiou-yac Kal va μας ανοίξει το δρόµο προς την ολοκληρω- τικἠ καταστροφή. Γι αωτό το λόγο ἡ Ἐκ- κλησία, που πάντοτε σας έθλεπρ και σας θλέπε!, αλλά και σας θέλει, συνεργάτες στο έργο-της για την αρτίωση και ολοκλήρωση της νεολαίας-μας και για σωστό εθνικὀ φρο- νηματισμὀ, σας καλεί να αναλάθετε μαζί- της πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναστήλω- ση κι επικράτηση της ενότητας ανάμεσα στις διάφορες παρατάξεις του λαού-μας για τη σωτηρία της Ππατρίδας-µας. Γίνετε σή- µερα δάσκαλοι ὀχι τόσο της γραμματικής αλλά των επιταγών, που µας επιθάλλει το εθνικό χρέοο. Me autéc Tic σκὀψεις χαιρετίζοντός- σας, σας καλούμε να θεωρείτε την Έκκλη- σία πώντα ουμπαραστάτη στο έργο και στον αγώνα του εκπαιδευτικού κόσμου και ευ: χόµαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνδιάσκεψής-σας. Ευχέτης προς Κύριον ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1. Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 11. Ιουνίου 1980. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΑΛΕΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΟΕΔ Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνὠ µε το διδασκαλικὀ κὀσμο µε την ευκαιρία της σημερινής Συνδιάακεψης των Γενικών Αντι- προσώπων της Παγκύπριας Οργόνωσης Ελ- λήνων Διδασκόλων. Προς τους αντιπροσώ- πους. και όλα τα µέλη της ΠΟΕΔ απευθύνω τον εγκάρδιο χαιρετιομό της αγάπης και Εκτµησή-μου. > “<— Μέγα και το έργο του δασκὀάλου γι αυτό και ο λαός-μας πόὀν- τοτε περιέθαλλε τους SackdAouc-yac µε αισθήματα σεδασμού και εκτίμησης. Μετο- λαμπαδεύουν στα παιδιἀ, το φώς των πρώ- των γνώσεων καθώς και τις αξίες και τα Ἰδανικά-μας. Ό) δἀσκαλοί-µας είναι φορείς προόδου και αυμθόλλουν στην καλύτερη ορ- γάνωση και την πολιτιστική άνοδο της κοι- νότητος την οποία υπηρετούν. Σφυρηλατούν το εθνικὀ φρόνημα του λαού-μας για συ- νέχιση του αγώνα για Εθνική καὶ φυσική επιθίωση. Είναι λοιπόν οι δἀσκαλοί-μας ᾱ- γωνιστές για κοινωνική πρόοδο και δικαιο- σύνη. για πολιτιστική πρὀοδο και προκοπή, για ελευθερία και δημοκρατία. Σήµερα που ο λαός-μας αντιμετωπίζει πρύθλημα φυσικής και εθνικής επιθίωσης, σαν αποτέλεσµα της θάρθαρης τουρκικής εισθολής και συνεχιζόμενης έργο των δασκόλων γίνεται πολύ πιο 6a- ρύ και η αποστολή-τους ακόµη πιο κρίσιµη. O1 δάσκαλοι της Κύπρου όπως και στο παρελθόν είναι και πόλι οτρατευμένοι στον κοινό υπέρτατο αγώνα για αποκατά- σταση των στραγγαλισµένων ανθρώπινων δικαιωµάτων-μας και για τη διασφάλιση πραγματικής ανεξαρτησίας για τη µικρή-µας πατρίδα. Γίνονται κήρυκες αγωνιστικότητος και καρτερίας για τη συστράτευση στον κα- θολικάό αγώνα nou διεξάγει ο λαός-μας. Χαλκεύουν µέσα και έξω απὀ τις τάξεις, την. πίστη πως οι αγώνεσ-ας θα δικαιω- θαύν και θα επικρατήσει και πάλι στην Κύ- προ πραγματική ελευθερία και δικαιοσύνη. πολύπλευρα εἶναι κατοχής, το Η συνεχής άρνηση της τουρκικής πλευράς νὰ, διαπραγματευθεί µια µάνιµη και θιώσιμη λύση του προθλήµατος, δείγµα της οποίας είχαμε πρὀσφατα, δεν κάµπτει το φρόνημα οὐτε και μειώνει τις προσπάθειές-μας. Στόχοσ-μας µπαραµόνει η δηµιουργία µιος Κύπρου πραγματικά ανεξάρτητης, στην οποία να διασφαλίζεται η ενότητα του κρά- τους και του λααύ, κα στην οποία Θα υ- πάρχουν ίσες ευκαιρίες προὀδου και ανέ- AtEne ὁλων των πολιτών ανρβξάρτητο and εθνική καταγωγή και θρησκεία. Πιστεύοµε πως η συµθίωση όλων των κατοίκων της Κύπρου σε πνεύµα εµπιστο- σύνης και συνεργασίας και η διασφάλιση των. αναφαίρετων δικαιωμάτων ὁόλων των πολιτών, αποτελεί τη µόνη εγγύηση για é- να καλύτερο µέλλον. Οἱ δάσκαλοι της Κύ- πρου αποδεικνύουν καθημερινά πως οσυνει- δητοποιούν τον Ιδιαίτερό-τους ρόλο αλλά και τις ευθώνες ποι οι κρίοιµες περιστάσεις επιθάλλουν. Γνωρίζω καλὰ πως ο διδασκαλικὀς κό- σµος αντιμετωπίζει διάφορα προθλήµατα και πως καταδάλλονται συνδικαλιστικές προσπή- θειες για επἰλυσή-τους, Θέλω να σας ὅια- θεθαιώσω πὠς θα Εεἶμαι πάντα συµπαραστά- της σε κάθε δίκαιο αἰτημά-σας και θα συµ- 6όλω 600 μπορώ ατην επἱλυσή-τους µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων, όπως npao- διορίζονται απὀ τις σημερινές αυνθήκες που επικρατούν στο vnol-yac. Χαιρετίζω τη Σιυνδιάσκεψή-σας και εὖ» χοµα! επιτυχία στις εργααίες-της προς όφε- λας της παιδείας και της πατρίδας-µας ye- Υικότερα. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ . ΔΡΑ ΧΡΥΡΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΣΟΦΙΑΝΟΥ Ευχαριστώ την ΠΟΕΔ που για µια ᾱ- κόμα φορά µου έδωσε την ευκαιρία, µε την τιµητική-της πρόσκληση, να χαιρετίσω την ετήσια συνδιάσκεψη των γενικών αντι: προσώπων. Η τετράχρονη σχεδόν ουνεργασία-µου, απὀ τη θέση του Ὑπουργοί Παιδείας, µε την ΠΟΕΔ µε έχει πέραν πάσης αμϕιθολίας, για τη σοβαρότητα και την ευ- θύνη-της αναφορικἀ µε όλα τα προθλήµατα. Από τα πιο απλά ὦς τα δύσκολα και σο- θαρἀ, η ηγεαία της ΠΟΕΔ επέδειξε πάντα πνεήµα ανώτερο και οπωσδήποτε διάθεση ειλικρινή για εποικοδοµητική κι ωφέλιµη συνεργασία. Δεν µπορώ να εκτιµήσω αλ- λοιώς τη στάση-της αυτή παρά σαν ανεκτί- µητη συµθολή στη θελτίωση της θέσης των δασκάλων µέσα στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο αλλά και σαν ουσιαστική προσφορά στην εκπαιδευτική Προσπάθεια, nou To Y- πουργείο-µου καταθάλλει, για ποιοτική 68λ- τίωση κι εκσυγχρονισµὀ. Εκτιμώὠ θαθώτατα τη θέση και προσφορά-της αυτή και ανεπι- φύλακτα Πιστεύω πως επάξια εκπροσωπεί το σύνολο του διδασκαλικού κόσμου. Εἶμαι θέδαιος πως οι δάσκαλοι µε τέτοια ηγεσία θα συνεχίσουν να σημαδεύουν µε το δυνα- µικό-τους παρὀν την εθνική, κοινωνική, πνευματική, πολιτιατικἠή κ.ᾱ. ζωή του τόπου κι έμπρακτα θ) αποδείξουν ότι ο ρόλος του δασκάλου στη διαµόρφωση της τύχης ενός τόπου και πρωταρχικός και υπολογίσιμος. πείσει, Όλοι γνωρίζουν ότι ο δάσκαλος Είναι © πρὠτος πλάστης δημιουργός Tou nveupa- τικοὐ χώρου στον οποίο καλούνται ν᾿ ἂν- Βοθολήσουν οι veapéc-yac υπάρξει. Με την ayann του δασκάλου, τη θοήθειά-του, µε τον παραδειγµστισµό, τη νουθεσία, Τη διδασκαλία, παίρνουν τα απαραΐτητα εφόδια για µια ανθρώπινη ζωή. Extipw και συγχαίρω τον Θὁμότο κι αφανἡ ήρωα, τον ταπεινό εργάτη του πνεύ- µατος που µε προσήλωση και δημιουργική πνοή χαλκεύει αθόρυθα και σταθερά χαρα- κτήρες. Πιστεύω στην epyacia-tou KI ἐκτι- μώ τηυ προσφορά-του. Γνωρίζω τις SuaKo- λίες µέσα στις οποίες κινείται κι εργάζε- ται και κατανοώ τους αγώνεσ-του. Δε θα Είναι υπερθολή αν ισχυριστούμε ότι, κατά ἑνα μεγάλο µέρος, το ποιόν Της κοινωνίας καθορίζεται κι εξαρτάται απὀ την όλη δια- γωγή και δράση των δασκάλων. Γιατί, πέρα and ro απλό διδακτικό-τους έργο και τη σχέση-τους µε το οχολεῖο, αυμμµετέχουν και πρωτοστοτούν σε πολλές άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες κατά τρόπο που επηρε” άζουν αποφασιστικά τη ζωή της κοινωνίας µέσα στην οποία Ζουν. Είναι κοινἠ πεποίθηση ὁτι η παιδεία και οι λειτουργοί-της είναι πάντοτε παρά- γοντες καθοριστικοἰ στην πορεία και την τύχη ενός λαού. Γι’ αυτό εξηγείται εύκολα η. αγωνιώδης προσπάθεια που καταθάλλει πάντοτε η αντίδραση να κρατά υπό τον ἑ- λθγχο και την καθοδἠγησή-τηςο την παιδεία, Ξέρει καλά πως στο ἄνοιγμα της λεωφόρου της προόδου πρωτοστατεί πάντοτε η σωστή παιδεία. Είναι επίσης γνωστό πως ο oKo- ταδισµός µόνο µε αµαθείο και φανατιοµέ- νους, εµπαθείς και µισαλλόδοξους µπορεί να επιτήχει. Η πρόσφατη µατωµένη πείρα της Κύπρου έχει πολλά να µας διδάξει. Η δίδυµη προδοσία του πραξικοπήματος καὶ της εισθολής δεν ἧταν καθόλου άσχε- τη μ᾿ εκείνα που γινόντουσαν στα σχολεία. Το γεγονός καὶ µόνο ότι θρέθηκαν εκπαι- δευτικοἰ που ασπάσθηκαν τα ηχηρά και κού- φια συνθήματα µιας δράκας προδοτών και παράσυραν και φανάτισαν ένα σηµαντικό µέρος μαθητών στον ανελέητο πόλεμο της καταστροφής της Κύπρου, εἶναι παράδειγµα διδακτικότατο. Αυτοί όμως οι δάσκαλοι ἡ- σαν οι εξαιρέσει.. Η µεγάλη πλειοψηφία των δασκάλων-μας παρέμεινε πιοτή στο Μα- κάριο και στη νομιμότητα, προσηλωμένοι στις αρχές του υψηλού έργου που τάχθη: καν να επιτελούν. Ὁ δάσκαλος παρέμεινε λειτουργός της παιδείας, προοδευτικός, αᾱ- νωπότακτος αγωνιστής και απροσκύνητος δηµοκράτης. Αυτό το δάσκαλο θέλει κι εµπιστεύε- ται ο λαός της Κύπρου. Τον εκπαιδεωτικὀ που πιοτεύει συνειδητά στις αρχές της δη- µοκρατίας και της δικαιασύνης' το δάσκα- λα που υποστηρίζει ἑμπρακτα τους νόµους και τους θεσμούς της Κυπρισκής Δημοκρα- τίας᾽ εκείνον που ξέρει να τιµά τις νόμιμες αρχές του κράτους και να σέθεται τα αὐὑμ- ϐολα της εθνικής-του ύπαρξης και καταγω- γής. Το δάσκαλο που ξέρει να αντλεί and την παράδοση τα γόνιμα στοιχεία και να τα εναρῤμονίδει µε το ούγχρονο παρόν εκεί- νο τον εκπαιδευτικὸ που πιστούει στον ἀν- ϐρωπο κι αγωνίζεται για την πνευματική και κοινωνική-τοι θελτίωση. Μόνο ο εκπαϊδει- τικὀς αυτός µπορεί να δημιουργήσει τους ανυπότακτους αγωνιστές, όπως τοις ήθελε ὁ Εθνάρχης Μακάριος, για την ελευθερία της Κύπρου. Γιατι µόνο άνθρωποι µε ήθος και φρόνημα μποραύν να υπηρετήσουν τον τάπο-τους yw’ ανιδιοτέλεια και διάθεση για θυσία. . Είμαι θέδαιος ότι οι δάσκαλοί-μας σή- μερα, στη συντριπτική-τους πλειοψηφία, av- τιλαμθάνονται αυτό το θαρύ χρέος και πρω- τοπορούὐν στον αγώνα της επιθίωσης και της λευτεριάς της Κύπρου. Σταθερἀ και αίγουρα προετοιμάζουν µέσα οτα οχολεία τη νέα γενιό που θα οηκώσει το µεγάλο φορτίο της σωτηρίας-μας. Περήφανοι για την εθνική καταγωγή και κληρονομιά, δια- σφαλίζουν µε το παράδειγµα και τη διδα- σκαλίἰα-τους την κρατική οντότητα της Κύ- 'Ν''' -μμιλωνηνυνπυμ μεεε,εᾶ-ᾶ.ς πρου που τη θεωρούν προὐπόθεση της σω- τηρίας και της λευτεριάς-μας. Τελειώνοντας εκφράζω τη δεδαιότητα ότι θα επικρατήσει και πόλι στη συνδιάσκε- Ψψη των Γενικών-σας Αντιπροσώπων το ανώ- τερο εκείνα πνεύμα ευθύνης κι ευψυχίας που απαιτούν οἱ ανάγκες του αγώνα της Κύπρου. Μόνο έτσι θα υπηρετήσετε πιοτά κι απαρασάλευτα τις ὑποθήκεο του Εθνάρ- Χη Μακάριου που εγγυώνται τη σωτηρία, τη δικαίωση και την ευτυχία του λαού της Κύ- πρου. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. ΧΡ. Γ. ΖΑΧΑΡΑΚΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΟΕΔ Αισθάνομαι Ιδιαίτερη χαρά και τιµή, γιατι µου δίνεται, σήμερα, η ευκαιρία να εΠικοινωνήσω µε τοις δασκάλους της Κύ- προι, προσφωνώντας την ετήσια Παγκύπρια συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ. Η φετεινή Συνδιάσκεψή-σας θα αποτε- λέσει, όπως ἄλλωστε συµθαίΐνει κάθε xpo- νο, ένα σηµαντικό Θήμα απἁ το οποίο Ba εξετασθούν θέματα που απασχολούν τον κλάδο-αας ενώ, παράλληλα, ϐ6α ακουσθούν χρήσιµες και εµπεριστατωμένες απόψεις για το ἐργο και την αποστολή των Ἑλληνοκυ- πρίων δασκάλων, των κρατικών εκείνων Ἀειτουργών. στους οποίους η Πολιτεία α- νέθεσρ τὴ δαρειά ευθύνη για τὴ μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς του Κυπριακού Ελληνισμού. Ευθύνη που γίνε- ται ακόµη θαρύτερη στις σημερινές δύσκο- Acq ώρες της σύγχρονης κυπριακής τρα- γωδίας. Γιατι ο Έλληνας Κύπριος δάσκα- λος καλείται σήµερα να αντιμετωπίσει την πρόωρα τραυματισµένη τρυφερή παιδική Ψυ- xf Kat να προσπαθήσει να εξαλείψει τα αρ- νητικά κατόλοιπα των τραγικών εμπειριών που ἐζηααν τα παιδιὰ της Κύπρου µε το πραξικόπημα και την ειαθολή. Γιατι ο Ελ- ληνας Κύπριος δάσκαλος εἶναι εκείνος, που με την υπομονή και αγάπη θα σκύψει πάνω απὀ τα Ελληνόπουλα της Κύπρου για να τους εμπνεύσει αἰσθημα ψυχικής ασφάλειας και πίστεως για ἑνα- καλύτερο μέλλον της Κύπρου. Καὶ, ακόµη, γιατι ο Ἓλληνας Κύ- πριος δάσκαλος είναι εκείνος που, κληρονό- µος και φορέας µακραίώωνης ιστορικής πα- µαδόσεως, θα διαπλάσει στη σήμερινή ΕΠΟ- χή της έντονης συγχύσρως και αμϕισθητή- σεως αξιών και ιδεών, μακρυά απὀ παρα- πλανητικά συνθήματα και πρὀσκαιρες. σκο- πιµότητες, τα Ελληνόπουλα της Κύπρου σε υπεύθυνους και νοµιµόφρονες πολίτες της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας, Δισ- τηρώντας, συγχρόνως, και ενισχύοντας την πίστη και την προσἠλωσή-τους οτην εθνική- τους καταγωγή και τις παραδόσεις, τα ιδα- νικά καὶ την Παιδεία της Φυλής και υλο- ποιώντας, έτσι, µε ἔργα και όχι µόνο µε Αόγια τις υποθήκες του αείμνηστου Εθνάρ: χη Μακαρίου. Κυρίες και Κύριοι, Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιθολία ὅτι το Κυπριακό πρόθληµα εξακολουθεί να διὲρ- Χεται απὀ µια κρίσιμη φάση και καμπή. ΠΠα- ρά τις ἐµπροκτες εκδηλώσεις καλής θελή- σεως της Κυπριακής ἱκυθερνήσεως, η τουρ- κική πλευρά αρνείται, για µια ακόµη φορά, τη διεξἀγωγή ουσιαστικών διαπραγµατεύσε- ὧν προς εξασφάλιση µιας δίκσιης και µό- νιµης λύσεως, για την ταχεία επίτευξη της οποίας οἱ υφιστάμενες ενδείξεις δεν παρέ- χουν, δυστυχώς, περιθώρια αισιοδαξίας, ᾿Α- δήριτη, κατά συνέπεια, προθάλλει η ανάγκη συνεχίσεως του Ειρηνικού αγώνα του Κυ- πριακού Ελληνισμού, πού, αντλώντας απὀ την αοτείρευτη πηγἡ της Ελληνικής Παι- δείας, θα κρατήσει ἁσθεστο το φως του εθνικού φρονήµατος. Ενισχύοντας τους δε- σμούς µε το ευρύτερο εθνικὀ πλαίσιο στο οποίον ανήκει ο Κυπριακός Ελληνισμός και Χαλυθδώνοντας, συγχρόνως, την εθνική ταυ» τότητά-τουι, της οποίας εκδήλωση αποτελεί η ομόψυχα και αµέριστα παρεχόµενη πανελ- λήνια αλληλεγγύη και συμπαράσταση, που θα ουνεχισθεί αµείωτη μέχρι τη δικαίωση της ανηφορικής πορείας για µια ανεξάρτη- τη, ελεύθερη Κύπρο, όπου όλοι οἱ πολίτες- της θα ζουν µε ασφάλεια και ευνοµία, εκ- φράζοντας ανεµπόδιοτα την εθνική-τους κα: ταγωγή. Παράλληλα, όμως, µε τη διατήρη- ση και την ενίσχυση του εθνικού φρονήµα- τος, επιβάλλεται, σήµερα, περισσότερο από ποτέ ὀλλοτε, σε όλους τους Έλληνες της Κύπρου και μεταξύ αυτών, πρωταρχικά, στους εργάτες της Παιδείας, η διαφύλαξη τῆς ενότητας του Κυπριακού Ελληνισμού, που αποτελεί το απατελεσµατικότερο όπλο στον αγώνα-του. Γιατι φοθούμαι ότι χωρίς την καταξίωση αυτού του δίπτυχου της ε- θνικής ταυτότητας καὶ της πραγματικής ε- νότητας της Κύπρου, ἀμφίθολη και προ- Βληματική θα εἶναι η επιτυχής αντιμετώπι- ση των αντίξοων και τραγικά επικίνδυνων εθνικών περιστάσεων και η δικαίωση του αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού για φυ- σικἠ και εθνική επιθίωση. ‘ Σας ευχαριστώ και σας εὐχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Σινδιασκέψεώς- σας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ. ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΟΕΔ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Με αισθήματα αγάπης και εκτίμησης χαιρετίζω εκ µέρους της ΟΛΤΕΚ την Παγ- κύπρια Συνδιάσκεψη-σας. Η εφετεινή Συνδιάοκθοψή-σας πραγµα- τοποιείται και πάλι µέσα στις συνθήκες της σκληρής δοκιµασίας που έφερε σταν τόπο- µας το προδοτικὀ πραξικόπημα ανοίγοντας το δρόµο στο θάρθαρο Αττίλα. Σήµερα πε- ῥισσότερο απὀ κάθε άλλη φορά ζούμε στο άγχος της αθεθαιότητας, της ανασφάλειας και της σύγχυσης που µας έχουν δηµιουρ- γήσει τα σοθαρά ρήγματα του εσωτερικού- µας μετώπου µε πολύ ζαφερὲς προοπτικές για τη φυσική και εθνική-μας επιθίωση. H ΌὈργάνωσή-μας ἐχοντας επίγνωση των τραγικὠν αυτών στιµών που περνά η πατρἰδα-µας καλεἰ ὅλους τους δασκάλους είτε αυτοί εἶναι δάσκαλοι της Δημοτικής, Είτε δάσκαλοι της Μέσης Τεχνικής είτε δἀσκαλοι της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης γα δώσουν τα παράδειγµα της ενότητας και να κάνουν θαραλλέα δήµατα για πραγµατι- κή ενότητα µεταξύ-τους. Πιστεύουμε ὅτι η Παιδεία είναι ενιαία και το εκπαιδευτικὀ έργο που επιτελούµε απὀ τη φύση-του και µόνο δημιουργεί στους οργανωµένους φορείς-της την αναγκαιότη- τα για συνεργασία. Η συνεργασία auth 6a έχει σαν αποτέλεσµα οι ενἑργειὲς-μας στους διαφόρους τοµείς να εἶναι ουντονιομένες και επομένως περισσότερο αποτελεσματικές. Γι αυτό επανερχόµαστε πάλι στην παλιά- µας πρόταση για τη δηµιουργία ενός πανεκ- παιδευτικού ουντονιστικοὐ οργάνου από τους εκπαιδευτικούς φορείο που σαν épyo- του θα έχει εκτός απὀ την ανταλλαγή από- Ψεών το συντονισμό των ενεργειών-μας για την προθολή και Ἐπίλυση όλων των προ- Θληµάτων που αφορούν το θέμα «Παι- δε ία». Αν αυτός ο ενιαίος φορέας υπήρχε, θα Βρισκόμαστε ὁλοι οἱ εκπαιδευτικοί στο ἴδιο διαπραγµατευτικό τραπέζι κα ἴσως πολλά από τα επικίνδυνα εκκρεµή συνδικαλιστι- κά-μας αιτήματα να είχαν δρει τη λύση- τους. Κλείνοντας την προσφὠνησή-μου εὖὐ- Χομαι κάθε επιτυχία στην Παγκύπρια Συν- διάσκεψή-σας. (Συνέχεια στη σελ. 7) ΧΑΙΡΕΤΙΣΛΙΟΙ (Συνέχεια από τη σελ. 9) ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (OEAE} Δρα ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔ Κύριε Πρόεδρε, Εκλεκτοί προοκεκληµένοι, Ἀγαπητοί Συνάδελφοι, Οἱ Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευ- σης χαιρετίζουν τη συνδιάσκεψη των αντι- προσώπων του διδασκαλικοὐ κόσμου κι α- πευθύνουν µήνυµα συναδελφικής αλληλεγγύ- ης και συμπαράστασης, στους αγώνες που διεξάγουν, για να τοποθετηθεί ο κλάδος εκεί που του αξίζει. Αντιλήψεις παρωχηµένων εποχών, για τη σηµασία και το ρόλο της Δημοτικής Εκ- παίδευσης, διαποτίζουν δυστυχώς ακόμα τις σκέψεις μερικών και επηρεάδονται ανασταλ- τικ οἱ Προσπάθειες, για ν΄ αξιολογηθεί σω- στἁἀ η Δημοτική Εκπαίδευση. Ωρισμένοι επηρεασμένοι, Ίσως, και a- πό τον όρα «Στοιχειώδης Εκπαίδευση», τον οποίον ερμηνεύουν ως κάτι πολύ επουσιώ- δες και επιφανειακὀ, καθώς και απὀ Πα- λιές καταστόσεις, σχετικέο µε την κατάρτι- ση των λειτουργὼν της Δημοτικής Exnai- δευσης, τηρούν µια στάση προκατειληµμένη και αρνητική, Είναι καιρός να κατανοηθεἰ απ᾿ όλους, πως η Δημοτική και Προδηµοτική Εκπαίδευ- ση αναγνωρίζονται πια σναµφισθήτητα and τη σύγχρονη επιατήµη ὡς κεφαλαιώδους και αποφασιστικής σημασίας, και πως όχι µόνο δεν υστερούν σε σπουδαιότητα απὀ αποια- δήποτε άλλη θαθµίδα εκπαΐδευσης, αλλά |- σα - ίσα είναι τα στάδια εκείνα, στα οποία διαμορφώνεται κατἀ ἑνα 80% η όλη προ- σωπικότητα του ανθρώπου, Ιδιαίτερα στο συναισθηματικό τοµέα. Πρέπει επίσης να κατανοηθεί, ότι ο λειτουργός τὴς Δηματικής και Προδηµοτικής Εκπαίδευσης δεν εἶναι πια ο απόφοιτος του Αιδασκαλείου, αλλά ένας καταρτισµένος εκ- παιδευτικόα, µε τριετή µετογυμνοσιακή εκ- παίδεµση, και µε πανεπιστημιακά σε αρκε- τές περιπτώσεις προσόντα, που για τα επί- πεδα τὼν επιτευγµάτων-του μιλούν οι Εέ- νοι επισκέπτες των σχολείων-μας µε κολα- κευτικότατα λόγια. Ας ευχηθούµε πως οι αλήθειες αυτές 8 αναγνωριστούν και οὗντομα Θα ικανο- ποιηθούν τα δίκαια αιτὴματό-σαςσ, για να μπορέσετε απερίσπαστοι να επιδοθείτο oto δημιουργικό-σας έργο. Δεν µας διαφεύγει το γεγονός πως ο τόπος-μας περνά μέρες κρίσιες κι ὅτι σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να τίθενται ουνδικαλιστικοί και οποιοιδήποτε άλλοι στό- Χοι σε ψηλότερη µοίρα απὀ τον αγώνα που διεξάγει ο τόπος για επιθίωση και δικαίῶ- ση. ΄Εχουμε όµως τη γνώµη πως ο αγώνας αυτός ενισχύεται, όταν σε ζητήματα υπο- χρεώσεων και ὠφελημότων επικρατεί δικαι- οσύνη, πράγμα που σφυρηλατεί την ενότη- τα και την ομοψυχία ανάµεσα στα λαό. Και θέµατα δικαιοσύνης παραμένουν θᾳασικά τα αιτήματα του διδασκαλικού κόσμου. Αναφορικά µε το διεξαγόµενο αγώνα οι εκπαιδεωτικοί θα Βρίσκονται πάντα στις επάλξεις, δίπλα στον Πρόεδρο τὴς Λημο- κρατίας και την Κυθἐρνησή-του, έτοιμοι να προσφέρουν και απὀ το υατέρηµά-τους OKO: | μα, αγωνιζόμεναι για µια δίκαιη λύση Toe e8vikoU-pac HépaTac. Εκείνο που η δική-μας Οργάνωση Επί: θυμεί να. διαθεθαιώσει τη σηµερ ή συν διἀσκεφψή-σας, εἶναι πως είμαστε πάντα πρό- θύµοι για κάθε ουνεργασία, NPOKEIHEVOU va μελετηθούν και ουζητηθούν gure και οποια- δήποτε ἄλλα προθλήµατα σε θόθος, για να θρεθούν οι πια σωστὲς λύσεις. Με αυτές ης σκέψεις χαιρετίζω και πάλι τη σιδιἀσκεφή-σας κι εὔχομαι «κάθε επιτυχία, απο εργασίες-σας.