Back

ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΟΕΔ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΕΔΡΩ ΤΗΣ ΠΟΕΔ κ. MIXAHA,TANAKOYAH Εκλεκτοἰ προσκεκληµένοι, Αγαπητοί συνόδελφοι, Ex pépouc Tou Αιοικητικού Συμµθουλίου όας καλωσορίζω aT σηµερινή Ετήσια Παγ- κύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών αντιπρο- σώπων και σας απευθύνω θερμό aywviari- κό χοιρετιοµὀ. Ἡ σηµερινή ετήσια Συνδιάσκεψη 6pi- οκει το διδασκαλικὀ κὀσμο µε την φυχή πλημμυρισµένη απὀ πικρία και αγανάκτηση, γιατι η Κυθέρνηση έχει αποφύγει ὡς τώρα να αντικρήσει µε τη δέουσα σοθαρότητα τα καυτά προθλήματα της τάξης-µας στην κο ρυφή των οποίων δρίσκεται το Ἰθέμα της οξιολόγησης και τα προσφυγικά προθλήµα- τα. Στο θέµα της περιθόητης αξιολόγησης, την οπαία πρώτοι εἶχαν ζητήσει οι δάσκα- λοι για άρση της αδικίας, που µας επέθαλε ῃ κοινοτική συνέλευση το 1960 θασισμένη πάνω στην προκατάληψη που Είχε η αποί- κιοκρατία ενάντια στο δὁσκάλο, έρχεται η Κυδέρνηση µε τον ώς τώρα χειρισμό του θέµατος να προσπαθεί va διαιωνίσει, uno- θαθμίζοντᾶς περαιτόρω τη διδασκαλική τά- En, παραγνωρίζοντας και προσόντα και ευ- θύνες και προσφορά, καταρρακώναντας ἐτοι “10 κύρος και την αξιοπρέπεια του δασκάλου. Και τούτο γιατι επιμένει va ακολουθεἰ την αναχρονιστική μέθοδο των χωριστών δια» πραγματεύσεων και τή διαφοροποίηση της θαρύτητας των κριτηρίων των προσόντων, της προσφοράς, των εὐθυνών και των ουν- θηκών εργασίας απὀ κλάδο σε κλάδο και απὀ Βαθμίδα σε θαθμίδα. Η κατὰ παράδοση αδικαιολόγητη δια φορά στη. µιαθοδοσία, που υπήρχε ανάμε- σα στους λειτουργούς των διαφόρων θαοθμί- δων τηο Εκπαιδεύσεως, µε αποκορύφωμα τη διαφορά ανάμεσα στον πρωτοδιόριστο δά- σκαλο και τον πρωτοδιόριστο καθηγητή ε- γὸς ποσού Εθ8.-- που αντιπροσωπεύει µια διαφορά 6190 εξακολουθεί να υπώρχει᾽ και προσπαθεί η Κυθέρνηση να τη διατηρήσει, χωρίς να µπορεί να τη δικαιολογήσει, sni- καλούμενη απλώς οικονομικές αδυναμίες για ικανοποίηση Του αιτήµατός-μας. | | | Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΑ μιλά στην Συνδιάσκεψη Συνάδελφοι, Το παράπονο για την αδικία pac nvi- yer. H διαφορά του 61% δε χωνεύεται. Στις επαφές που εἶχαμεο µε αρχηγούς των κομμάτων, µε κοινοθουλευτικούς εκπροσώ- πους, µε συνδικαλιστές ηγέτες και µε ἆλ- λους παράγοντες θεωρήθηκε and ὁλους απαράδεκτη η τόσο µεγόλη διαφορά στη μισθοδοσία µεταξύ δασκάλου και καθηγη- τή. Ἑκατοντάδες ηγέτες εκπαιδευτικών Ορ- γανώσεων του εξωτερικού στους οποίους γνωστοποιήσαµε αυτή Τη διαφορά και µε τους οποίους συζητήσαµε το θέμα αδυνα- τούν να πιστέψουν ότι πραγματικά υπάρχει τόσο µεγάλη διαφορά µισθοδοσίας μεταξύ δασκάλου και καθηγητή. Μο την ευκαιρία αυτή επιθυµώ να εκφράσω θερμές ευχαρι- στίες προς τους εκπροσώπους του τύπου για τη θετικἠ αντίκρυση του θέματος της οξιολόγησης των δασκάλων και για την υ- ποστήριξη που µας παρέχουν στον αγώνα- µας για δικαίωση του δασκόλου. Για την άρση αυτής της αδικίας, που απὀ το 1960 γίνεται σε θάρος του δασκά- λου, µα και.για να δοθεί τέρμα στην υπο: τίµηση της Δημοτικής Εκπαίδευσης αγωνι- ζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζύ- µαστε µε όλες-μας τια δυνάμεις. ἸΚαι θα πετύχουμε στον αγώνα-μας γιατι έχομε δί- kalo, To Οποίο θεμελιώνεται πάνω σε α- τρώνταχτα επιχειρήματα, θᾳσιαµένα σε διε- θνή δεδοµένα καὶ τα οποία κανένας δεν µπαρεί να διαψεύσει. Δε ζητοῦμε ευνοϊκή μεταχείριση απὀ την Κυθέρνηση. Ζητούμε | ση μεταχείριση, ζητούµε καθιέρωση ενιαίων αρχών και κριτηρίων. Απαιτούμε να τοπο- θετηθεί ο δάσκαλος αξιολογικά στη Βαθμίδα που του ταιριάζει µέσα στην κρατική εραρ χία, σύµφωνα µε τα προσόντα, την Προσφο- ῥράντου, τις ευθύνες και τις συνθήκες ερ: γασίασ-του. Πιστεύοµε ακράδαντα ότι o a- γώνας-μας τελικά θα δικαιωθε!. Η πίστη-µας αυτή Θθασίΐζεται στο δίκαιο του αγώνα-μας από τη µια και στη µονολιθικότητα, την a- γὠνιστικότητα Kai THY αποφασιστικότητα των µελών-μας απὀ την άλλη, στοιχεία που µας οπλίζουν µε την απαραίτητη δύναμη στη διεκδίκηση του αιτήµατόσ-μας για δί- κα αξιολόγηση µε κάθε, νόμιμο µέσο που έχοµε στη διἀθεσή-μας. Θέλω όμως να τονίσω εμφαντικά ότι οι οποιοιδήποτε αγώνες-μας για την αξιο- λογική τοπαθέτηση του κλάδου-μας στη θὲ- ση που επιθόλλουν τα προσόντα, οι ευθύ- γες και η προσφορά-μας δε θα επηρεάσει καθόλου τη θἐσή-μας στο εθνικὀ-μας θέµα Ιδιαίτερα σήµερα που διέρχεται την πιο κρίσιµη φάση, 98a κατέχει δε πάντα την πρὠτη θέση. σε ὀλεα-μας τις προσπάθειες. Συμπαραστεκόμαστε στον Πρόεδρο της Κυ- πριακής Δημοκρατίας κ. Σπύρο Κυπριανού και την Κυθἐρνησή-του στο δύσκολο αγώνα για εθνικἠ και φυσική Επιθίωση. Συστρα- τευμέναι μ᾿ όλες τις δημοκρατικές δυνάµεις του τόπου-μας Θα προασπίσουµε την κρα- τική-μας οντότητα. Με τη συμπαράσταση της Ελληνικής Κυθερνήσεως και ολοκλή- ρου του Ελληνικού λαού προς ταις onol- ους εκφράζοµε τη θΒαθειά-µας ευγνωμοσύνη για την αδελφική-τους αλληλεγγύη και µε την υποστήριξη των «φιλελευθέρων λαών όλου του κόσμου θα συνεχίσουμε τον αγώ- να-μας, οσοδήποτε µακροχρόνιος κι αν Χρει- ασθεί να Εἶνάι ώσπου να φτάσουμε στο τέρµα-του, που εἶναι η αποχώρηση των ξέ- νων στρατευμάτων, η επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια τους, η ονεύρεση και ᾽απελευθέρωση των αγνοουμένων κι η επανένωση του Βορρά µε το Νότο σ' ένα κράτος ενιαίο, κυρίαρχο, ανεξάρτητο, αδέ- σµευτο και αποστρατικοποιηµένο. Καταθάλλοµε κάθε προσπάθεια για την επανασύνδεση των δυο κοινοτήτων και την αποκατάσταση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης. Θα αντιδράσουµε ἑν- τονα σε κἆάθε προσπάθεια για επιθολή λύ- σεως, που Θα νομµιµοποιεί τα τετελεαµένα γεγονότα και δε 84 ‘var σύμφωνη µε τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις των Ηνωμέ- γων Εθνών. Τελειώνοντας -επιθυµώ να εκράσω τις ευχαριστῖες της ΠΟΕΔ προς τον Πρέοθυ της Ελλάδας, τους θουλευτές, τους εκπρο- σώπους του Υπουργείου Παιδείας, τους εκ: Προσώπους των ΌὈργανώσεων και τους ἀλ- λους προσκεκληµένουσ-μας ποὺ μᾶς τιμούν με την παρουσία-ους, γεγονός που φανε- ρώνει την αγάπη-τους και την εκτίµησή- τους πρὸς την Οργάνωσή-μας. ~