Back

ΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Λευκωσία, 10 Οκτωβρίου, 1380. Με αφορμή τήν αδικαιολόγητη καθυ- στέρηση στην ετοιμασία και αποστολή στην ΠΟΕὰ του μνημονίου συμφωνίας για την αξιολόγηση, συνήλθε σήµερα, 10.40.60, σε έκτακτη συνεδρία η Γραµµα- tela me TIOEA µετά των Προέδρων των επαρχιακών τμημάτων. Οι Πρόεδροι ενηµερώθηκαν, για τη θὲ- ση που βρίσκεται σήµερα το θέµα της αξι- ολόγησης. Ἐξεφράσθη η µεγάλη ανησυχία του διδασκαλικού κόσμου για την παρατη- ρούμενη καθυστέρηση ατην ετοιμασία του Μνημονίου και προώθηση της όλης συµφω- νίας για την τελική επικύρωση χαι υπο- γραφή απὀ τα αρμόδια σώματα, παρά το γεγονός ότι παρήλθε ενάµισυ μήνας από την ημέρα της επίτευξης της κατ᾽ αρχήν συμφωνίας. Αποφασίστηκε Ἡ αποστολή τηλεγραφηµάτων προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οὐυωνομικών. Σ᾽ αυτά να εκφράζεται η έντονη ανησυχία του κλάδου και η ανάγκη επίσπευσης της ολοκλήρωσης της σχετι- κής διαδικασίας για την έγκριση και εφαρ- μογή της συμφωνίας, ούτως ώστε να µη διαταραχθούν οι σχέσεις Κυβερνήσεως χαι Π.0.5.Δ. Συζητήθηκαν επίσης το οξύ πρόβλημα των µεταθέσεων χαι άλλα θέµατα οργα- νωτικής φύσεως, που θ᾽ απασχολήσουν σύντομα τούς Γενικούς Αντιπροσώπους ατην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη. * Aevxcoota, 25.10.1980. Συγκροτήθηκε ΄ σήµερα, 25.10.1980, ἐκτακτήη συνεδρία του Διοικητικού Συµ- βουλίου της ΠΟΕΔ κατά την οποία µελε- τήθηκε το Μνημόνιο της συμφωνίας Κυ- βερνήσεως και ΠΟΕΙΔ, για το θέµα της αξιολόγησης των δασκάλων. Το Σωμβού- λιο ενέκρινε το Μνημόνιο της συμφωνίας και αποφάσισε τη σύγκληση Εκτάκτων Επαρχιακών Συνελεύσεων των δασκάλων την ερχόμενη Πέμπτη, 20.40.80 καί ώρα ἃ μ.μ. ὡς ακολούθως: Λευκωσία --- Δημοτικό Σχολείο Λυκαβηττού Λεμεσός -- Α΄’ Δημοτικό Λεμεσού καί ώρα 4 μ.μ. Λάρνακα -- Δημοτικό Αγίου Λαζάρου Πάφας -- Α΄ Δημοτικό Αμμόχωστος -- Β΄ Δημοτικό Δερύνειας Μόρφου -- Αστρομερίτης Θέμα των Συνελεύσεων θα εἶναι το Μνημόνιο Συμφωνίας για την Αξιολόγη- ση. Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως καλέσει ΄Έκτακτη Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ στην αίθουσα της Πνευματικής Ἐτέγηε Λευκω- σίας την ερχόμενη Παρασκευή, 31.10.80 χαι ώρα 9.30 π.μ., για συζήτηση του Μνημονίου και λήψη σχετικής απόφασης. αχ. Αευκωσία, 31 Οκτωβρίου, 1950. Πραγματοποιήθηκε σήµερα Παρα- σκενή, 94/40/80 ΄Έκτακτη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώ- πων της ΠΟΕΔ η οποία ασχολήθηκε µε το θέµα του μνημονίου της συμφωνίας για την αξιολόγηση. ΤΗ Συνδιάσκεψη προαφώνησε ο Πρόε- ἄρος της Ὀργάνωσης κ. Μ. Ταπακούδης και ο Γενικός Γραμµατέαςκ, Α. Π. Πολυ- ᾿δώρου ανάλυσε το περιεχόµενο του µνη- µονίου. Ακολούθησε συζήτηση και αµόφω- νη έγκριση της συμφωνίας. Ἡ ΠΟΕΔ ava- μένει όπως η Κυβέρνηση προωθήσει την εφαρμογή τής συμφωνίας χωρίς καθυστέ- ρήση. χ Αευκωσία, 4 Νοεμβρίου, 1980. Ὃι Γραμµατείες των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΑΤΕΒ, ΠΟ- EA συχήλθαν σήµερα Τρίτη ἆ/11/80 σε κοινή σύσχεψη xo μελέτησαν την χατά- ΄αταση-που δημιουργήθηκε απὀ την χωλυ- σιεργία της Κυβέρνησης να προωθήσει τις ne συμφωνίες γιᾳ την αξιολόγηση των εκπαι- δευτυιών στη Βουλή. Αποφάσισαν τη σύσταση χοινής Επιτρο- πής που θα αυντονίζει τις προσπάθειες των τριών οργανώσεων για άµεση προώ- ϐθηση των συμφωνιών στή Βουλή. Από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις OEAMEK - OATEK - ITOEA χ. Λευκωσία, ὃ Νοεμβρίου, 1980. Ἡ Γραμματεία της ΠΟΕΔ ανακοινώνει πως πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή, 7/11/80, συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας µε εκπροσώπους των ΕἘκ- παιδευτικών Όργανώσεων ΠΟΕΔ -- ΟΕΛΜΕΕ -- ΟΑΤΕΚ. Κατά τη συνάν- τηση ο Πρόεδρος ζήτησε περαιτέρω πί- στωσήη χβόνου γιὰ προώθηση των συµφω- νιών µε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις στη Βουλή, εν όψει των διεξαγοµένων διαπρα- Ὑματεύσεων µεταξύ Ευβερνήσεως και ΠΑΣΥΔΥ Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ, όπως και των άλλων οργανώσεων, απόρριφαν κατη- γορηµατικά την εισήγηση, διότι θεωρούν απαράδεκτη και έξω από χάθε έννοια δι- καίΐου την εξάρτηση των συμφωνιών µετις οργανώσεις από διαπραγματεύσεις που διεξάγονται µε οποιαδήποτε οργάνωση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εισηγή- θηκε νέα συνάντηση µε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις την ερχόµενη Δευτέρα. Από την Π.Ο.Ε.4.