Back

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

7 ὲ a υ ό πο v - 1 v —_e~-— 8 ‘| MPOTAZEIS ΗΙΝΗΙ ΠΠ TOY METPOM. RITIOY RATA TOM CYHERBUASIN TRE ENITPOWELAE ERI TOY @OPOAOTIROY 2YETEMATOE THE 14 SEKEMBPIOY 1926 ν ν Ti παρελθοῦσαν Τετάρτη», συνεδρίασεν ἐν τῷ ᾽Αντιδα]άμῳ τοῦ ΝΜομοδετικοῦ Συμβουλίου ἡ πρὸς μετατροπὴν τοῦ pogoloyt- χοῦ συστήµατου διορισθεῖσα Β. Φμτροπεία. °O Παν. ἠ{ηεροπολίνης Κιτίου ὑπόβαλε τὰς ἀκολούδους παρα- τηρήσεις: ΑΊ Νὰ γείνῃ αύντομος ἱστορικὴ ἄγασκόπησις τῆς φορολογίας ἓν Κύ. πρῳ ἀπὰ τῆς ᾽Αγγλικῆς κατοχῆς µέχρι σήμερον μὸ συμπέρασμα τὴν σηµερι: νὴν δέσιν τῆς φορολογίας. B’) Διάκριοις τῶν φόρων καὶ τε λῶν κλα, καθ᾽ ὁμάδας, καὶ ἑτήσιοι στατιστικαὶ τῆς ἀποδόσεως τούτων, ‘nai τῶν ὁποίων εἲς ἃς ὑπεβλήθη ἡ Πολιτεία δι” ἕκαστον τῶν φόρων, μὰ σεήλην παρατηρήσεων, ἓν ᾖ νὰ ση μειοῦνται τὰ αἴεια τῆς ἑκάοτοτε αὖ Ἑομειώσεω:, Νὰ ουμπεριληφθοῦν καὶ ὅλα τὰ ὑπὸ μορφὴν σχολικῶν, δημο τικῶν φύρων καὶ dyyagelas ὁδῶν λα, ἀποτισθέντα ὑπὸ τοῦ λασῦ. Εὔ θεσις τοῦ μέσον ὕὅρον ἀποδόσεως τῶν φόρων καὶ τῶν δαπανῶν διὰ τοὺς φόρους κατὰ τὴν αὐτὴν περίοδον ἂνὰ δεκακτίαν. Γ’ Ὁ µέσος ἀριθμὸς κατοίκων τῆς νήσου κατὰ τὰς ὥς ἄνω δεκα- ετίας. Δ΄) Τις ὃ µέσος ὄρος τοῦ ἔθυικοῦ πλούτου καὶ τοῦ ἐθγικοῦ εἰσοδήματος τῆς τελευταίας πενταετία καὶ κατὰ τὸ 1926, τὶς ὅ τιµάριθμος τῆς ζωῆς καὶ ποία ἡ ἀναλογία μεταξὺ τῆς ἄπο τισθείσης φορολογίας καὶ τοῦ ἔδνι- κοῦ πλούτου ἂφ᾿ ἑνὸς καὶ τοῦ ἔθνι- κοῦ εἰσοδήματος ἀφ᾽ ἑτέρον κατὰ τὰς δύο ταύτας περιστάσεις (τοι τὴν τε- Γλευταίαν απθνταρείαν καὶ τὸ 1926. | Ε΄) Διάχρισις καὶ στατιστικαὶ τῶν Γδιαφόρων τάξεων τοῦ λαοῦ, τοῦ εἲ ὁ/ σοδήµατος μιᾶς ἕκάστῆς κεχώρισµέ 5΄νως καὶ τοῦ ὑφ᾽ ἑκάστης ἄποτισθέν. τος ποσοῦ φορολογίας κατὰ τὴν τε ς| λδυταίαν ταὐλάχιστον πενταετίαν καὶ ὁ τὰ 1936: ἤτοι: &) {Ἱαραγωγικαὶ τάξεις. 1) Γεωρ [γοὶ καὶ πτηνατρόφοι, 9) βιοτέχναι ᾿ἐπηγγελµατίαι, 3) βιομήχανοι, 4) ν| ἐργάται. β΄) Παρασυτικαὶ τάξεις: 1) δν Γποροι. 5) Τοχισταὶ χθηµατιαταί, 3) ΓΒϊσοδηματίαι. 4) Ὑπάλληλοι Κνβερ Γνητικοὶ καὶ ἰδιωτικ.[: καὶ 5) EAS Γ8ερα ἐπαγγέλματα. Γ ΣΤ] Σεστιστικαὶ τῆς παραγωγῆς (Γεωργία, κτηνοιροΐρία, Βιοτεχνία, βιομηχανία) τοῦ ἐψπορίου (ἐμπορικὸν αΙσοσύγιου) ἀπὸ τῆς ᾽Αγγλικῆς κατο εχῆς εἲ δυνατὸν µέχοι σήμερον, 73 ᾿Ισοζύγιον πηρωμῶν: κατὰ τὴν τελευταίαν τοὐλάχιστον πενταρ τίαν καὶ τὸ 1926. Ἠ} Στατισιωιαὶ γαιοχτητῶν aad | 1—10, 11—50, 51—100, 51— 5 3 μα i @%) Στατιστικαὶ ἰδιοκτητῶν da | ‘vito els τὰς πόλεις ἀπὸ £ 1—100, ‘amd £ 101—300, aad £ 301—500, (ἀπὸ 8 δ0Ι--.1000,ἀπὸ £1001 —| ‘rob ox, A. Σεβέρῃ ἁδιαῦετοῦντος. 19000, ἀπὸ ο 2001 ---8005 καὶ ἀπὸ] 1 £ 3001—5000 καὶ. ἀπὸ £ 5001: κοὶ ἄνω. Ε) Αξία ἀκινήτων ἰδιοκτησίας ἐν ᾿ Κύπρῳ καὶ διάκρισις ἀξέας ἄγροτι- ] κῆς ἀπὸ ἀξίας ἀστικῆς sit : | 11000 xat @x61001 xal dv@ ἑκτάρια. 1Α/ Χρήσιμοι ἔσονται καὶ αἱ πληθοφομίαι, αἴτινες ἐζητήδησαν ἤδη ὑπὸ τοῦ Μητροκολίτου Κιτίου | 1 ἐπερωτήσεως ἓν σχέσει πρὸς τὰ χρέη δι ὧν Hvar ἔπιβεβαρυμένη ἡ ἀκίνητος Ιδιοκτησία ἐν Κύπρῳ. «Η ἔπερώτησις ἔχει ὣς ἑξῆς : | A’) And 100 1919 καὶ ἐντεῦθεν / µέχρι σήμερον πεχὠρισµένως δι ἕ-| καατον ἔτας καὶ δι’ ἑκάστην ἐπαρχίαν καὶ δι’ ἑκάστην τάξιν (ἀστικὴν ἢ | γεωργικήν). { 1} Τίς ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐνεργηθέν- τῶν ἑνυποδήκων δανείων καὶ αρά, : ἔεων καὶ ἀνεὶ ποῖσοι πόσου. 9) Ποῖαι ἀγωγαὶ δννάµει γραμ.’ µακίων ἐνυποθήκων καὶ μὴ καὶ ὃν! yaper λογαριασμῶν ἐκινήθησαν, τί{ ποσὸν ἀντιπροσωπεύουν αὗται καὶ τέ! ποσὺν ἐπεδικάσδη. j 8) Πόσαι καταναγκαστικαὶ πω | λήσεις διειά(θησαν κινητῶν καὶ a1 κινήτων, πόσαν ἐξετελέοθησαν καὶ τί ποσὸν τῆς ἀπαιτήσεως ἐκαλύφδη, 4) Τΐνες οἱ ἄγορασταὶ τῶν ἀχι γῄτων ι (ποσα ἐδέχδησαν of Save στοὶ καὶ πόσα ἠγοράσθησαν ὑπὸ τῶν | ἄγοραστῶν). B’) Π]οία ἡ σημερινὴ δέσις τῶν υποθήκων γραμµατίων κατὰ ἑπαρ | [ | | χίας καὶ κατὰ τάξεις (ἀστικός ἢ γεωρ- γικάς). T) Etc τί ποαὸν Εἔκτιμᾶται τὸ λον χρέος τοῦ Γεωργικοῦ xdopou τῆς Νήσου σήμερον. Ὁ Μητροπολίτης Κιτίου εἰσηγήθη ἓν τέλει ὅπως ζητηθῶσι τὰ φῶτα τοῦ ἐν τῷ Εδυικῷ Πανεπιστημίῳ κα θηγητοῦ κ. Ανδρεάδου, ὅστις ὥς καθηγητής τῆς δηµοσιονοµίας καὶ Στακιστικῆς θὰ ἦναι εἲς θέσιν κάλ- λιον παντὸς ἄλλου νὰ μᾶς δώσῃ τὴν γνώμην αὐτοῦ περὶ τοῦ πρακτέον καὶ τοῦτο διόει τὸ φορολογικὸν σύ. στηµα τῆς Ἑλλάδος ἐξελιχθὺν ἀπὸ τοῦ Ὀδωμανικοῦ φορολογικοῦ. συ στήµατος συγγενεύει αρὸς τὸ ἡμέ- τερον ὅμοίως ἐξελιχθὲν ἀπὸ τοῦ ᾿Οδωμανικοῦ. Εγόνοντο ὁμοίως καὶ αἳ ἀκόλου. θοι προτάσεις ὑπ᾽ ἄλλων μελῶν της ᾿Επιτροπῆς, 1} Στατιστικαὶ τῶν Τραπεζῶν, κα ταθέσεις εἲς αὗτάς, ἴσολαγισμοί των, καὶ λογαριασμοὶ κερδοζημ.ῶν τοῦ 1936. 2) Κατάλογος µισδοδοσίας τῶν Κυβερνητικῶν, τραπεξιτικῶν καὶ λοι- πῶν Ιδιωτικῶν ὑπαλλήλων καὶ διά. Χρισις εἷς τάξεις α) ἀπὸ 6 1---100, B) ἀπὸ ε 101-900, Υ} ἀπὸ £ 201 300 καὶ ἐφεξῆς. 3) Ἠληροφορίαι διὰ τὰ ἐξαχθέντα μεταλλεύματα κατὰ τὴν τελευταίαν πενταετίαν καὶ τὰ πληρωδέντα goa: γνα]τίς, 4) Ἡοσότης εἰσάχθέντων πετρε- λαίών καὶ βενζίνης κατὰ τὴν τελευ- ταίαν πενταετίαν. Ἡ Ἐπιτροπεία συξητήσασα τὰ προταθέντα κατέληξεν ὁμοφώνώς εἲς τὸ νὰ προσκομισθοῦν αἳ ζητηθεῖσαι στατισεικαὶ πληρσφορίαι τὸ δυνατόν συντοµώτερον καὶ ἀνέβαλεν ὑπ᾽ ἀό. οιστον τὰς ἐργασίας αὐτῆς ἔπιφυλα- χδεῖσα νὰ συζητήσῃ τὴν πρότασιν περὶ μετακλήσεως τοῦ κ. ᾿Ανδρεάδου + «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΛ Τὴν παρελφοῦσαν Τρίτην συνῆλ- Bev i Σχολικὴ Εφορεία ὑπὸ τὴν προεδρείαν τῆς Α. Μ. εἲς συνεδρία σιν.. Παρῆσαν πάντα τὰ µέλη πλὴν ᾽Απεφασίσθη ὅπως παραχωρηδῇ δια συσαίτιόν ᾗ σχολὴ Αγ}. Κασσιανοῦ, τοῦ κ, ΝΜ. Ἰακώβίδου ἀποδεχθέντος τὴν Εκλογήν του ὅπως ἄνειπροσω πεύῃ τὴν ᾿Επιτροπείαν. Διὰ τὸ ζή -ι τηµα τή ὀνομασίας τῆς αχολῆς “Ay. ᾽Ανιωνίου κτισθείσης κατά μέγα µέ gos fxd cot έύγονς Α. Θεοδότου, ἄπεφασίσθη ὅπω: ἐν Bln dh A ov ζήτησις, μέχρις ὅτον ἡ ὑπὸ τῆς Α. Μ. ἀνακοινωθεῖσα πληροφυρέ« δει ὅ| Κύριος καὶ ἡ Κυρία Α. Θ:ρδότου εἶνε διατεθειμένοι νὰ | ἀχόμη τὴν δωρεάν των διὰ 500 de | ΓΧριστοδούλον. διὰ ψήφων 991, Κώ [βίδης Tyo χθὲς εἰς τὸν Μ. ᾿Αρχιπίσκοπον Ἡ Σχολικὴ Εφορεία ἐπελήρθη εἶκα τοῦ ζητήματος Παϊδούση, ὅσεις γράφων ὑπὸ ἡμερομηνέαν 11 Νοεµ- βρίου ἐρωτῷ τὴν 'Επιτροπείαν πύτε πρέπει νὰ κατέλθῃ διὰ νὸ ἀναλάβῃ τὰ καθήκοντά του. Ὁ κ, Θ. Δέρβης λέγει ὅτι τὸ ζήτημα τοῦτο τυγχάνει | λίαν σοβαρὸν καὶ ὅτι εν εὐθύνην φέρει προσωπικῶς ὅ κ. Ἰ. Κληρίδης, ὅστις ὥς γνωστὸν χωρὶς νὰ ἐρωτήσῃ τὴν ᾿Απικροπείσν ἐτηλεγράφησε κρυ φίως εἷς τὸ 'Ὑπουργεῖον ax µέρου: της, µαταιώσας τὸν ἑἐρχομὸν καὶ τὸν | διορισμὸν τοῦ κ. Παϊδούση, H τοι- αύτη σχανδαλώδης σεάσις τοῦ κ. Ἱ. Εληρίδον εἶπεν ὁ κ. Δέρβης, πρέπει γὰ ἀποδοκιμασδῇ ὑπὸ πάντων καὶ ὅτι ἐὰν τυχόν, ἡ ὑπόθεσις λάβῃ τὴν πρός τὰ δικαστήρια ἄγόνσαν, ὁ µό νος ὑπεύθυνος εἶνε ὅ κ. 1, Κληρίδης καὶ οὐχὶ ἤ λοιπὴ ᾿Επιεροπεία. Ἡ συζήτησις ἕνεκα τοῦ προκε χωρηκότος τῆς ὥρας διεκόπη ὅπως ἐπαναληφὺθῇ ἓν ὀλομελείᾳ τῆς Ἔπι. τροπείας. ΕΜΛΟΓΗ EMOPIAKOK EOITPOOEION Τὴν παρελθοῦσαν Κνριακὴν διε- ξήχθησαν ἐν Λενκωσίς μὲ μεγάλην τάξιν at ἐκλογαὶ αρὸς ἀνάδειξιν ἕνο οιαχῶν ἐπιτροπειῶν διὰ µίαν τρια- τίαν καὶ τῶν ὁποίων τὰ ἀποτελέσμα τα πάραθέτοµεν κατωτέρω. Φανερωμένης, Κώστας στας Χαιζηπαύλου ἰατρὸς 254, Χρ. Ἱερωχυμίδης ἰατρὸς 206, Κ. Σ. Δο ξίδης 168 καὶ Μ. Εὐστρατίου 120. Τρῶτος ἐπιλαχὼν ἔρχεται ὅ κ. Μιλ. τιάδης ἴζ. Καυράας Ἱατρός. ΑἉλινιωτίσαης: Xoto. Τραχωνίτης 108, Στ. Πανζαρῆς 103, Ε. Καραγεωργιάδης 107, 1, Ἰωαννίδης 106 καὶ Etg. Ἰωανεί- δης 104, “Αγ. Αντώνιος: F. Xoo δοβατζῆς διὰ ψήφων 78, ᾿Αρ. Πα λαντζῆς Τ8, Χαρ. Μαρθεύτης 77, K. Οἴκονομίδης 7Τ καὶ Μιλι. Κο- λιανδρῆς 75. Ἅγιος Ἰωάννης: Γ. Πιερίδης 161, 1. “Agyvelins 158, Κυρ. Γεωργίου 151, Χρ. Λουκάϊ δης 149 καὶ ‘Ave. ᾿Ασώτης 129. Τρυπιώτης: Γ. Κῶνσταν- τιγίδης 74, Δ. Σεβέρης 68, Χαρ. ιρκώτης 66, Μ. Σκουφαρίδῃς 64, καὶ Θ. Τουφαξῆς 64 Αγ. Σάββας: Ἡ Γ. Ύψη λάντης Τ8, Ἰ. Μαρτούδης 78, A. Ἐαρπγεωργιάδης Τδ, Θεσφ. Παντζα ρῆς 68 καὶ Ν. Πισσαρίδης 68. “Δ. Λονκᾶς Στ. Κλυτίδης πὰ, 1. Ῥόασης Τ{, Λ. Σεμεὼν 71, Αντ. Νικολάον 10 καὶ Δ. Χ΄ 38. Άγ. Κασσιαγνός:Σ. Σαβ 5U, Ιωάν. Κασουλίδης 43, ayhions 45, Ad. ἄδισιο οἱ καὶ Χαρ. Μικαηλίδης 43. Ἐκλοναὶ ἐνοριακῶν ἔπιτροπει. ὤν ἐγένοντο αὐθημερὸν καὶ εἷς ὅλα τὰ χωρία τῆς ὀχκλησιαστικῆς περι. φερείας τοῦ Ἰάακ, ᾿Αρχιεπισκόπου. | Βνσιάσεις κατὰ τοῦ κύρους τῶν γενοµένων ἐχλογῶν ὕτεβλήθησαν µέ is, δης αἱ ἑτῆ-. Παλουριωτίστης, “Ay. “lo άννου Μαλούντας, Κάιώ Βαρώσίῶν Ψημολόφου, “Αγ. Μέμγωνος, ποστ, Λουκά (Αευκὠσίαο, Καϊμακλίου, { ΑΥ. Μαρίνας (Κυδφαίας), «καὶ νά ρῶν, πραγματοποιηῦῇ. Ἶ ην ova, SE i 1 Ἰθοῦσαν ἑβδομάδα εἰς Αἴγυπτον κληθεὶς FRADT RERTPIKOY TAPE Tay πρωῖαν τῆς παρελθ τύσης Δευτέρας ἐγένετο ἐν ιῷ ἄντιθαλάμῳ | τοῦ Νωμοθεεικοῦ Συμβονλίον ὑπό: εν προεδρείαν τοῦ ἐνείμου ᾿Αποικι ακοῦ Γρυμµατέως ἢ ἐκλογὴ τῶν µε. Adv rob Κεντρικοῦ Ἱταρέ, ὡς το:αῦ- τα δὲ ἀγεδείχδησαν παιψηφεὶ ἐκί τῶν Ἑλλήνων οἵ κ. κ. Φυίδων Π. Ἰωανγίδης, Σπῦρος Χριστοδούλου, Χ” Εὐτήχιος Χ΄ Προκόπη καὶ Κυρι/ ακός Σεραφείμ ἐκ Λάρνακος, ἓκ δὲ | τῶν ὀδωμανῶν οἱ Φεχμῆ Βέης, Πε χᾶ ἐφένδης καὶ Φιτὴλ ἐφέγδης δικη χόροι καὶ Ἱχιουφῆ ἐφένδης targds. Ἐκ τῶν ἐκλεγέντων δὰ διορίσῃ δύω ἕλληνας καὶ δύο ὅθωμανοὺς ὥς! µέλη τοῦ: Κεντρικοῦ ἱταρὸ διὰ µίαν | τριετίαν ἣ Α. Ε. ὅ Νήσον. | ee ΙΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΘΕΝ 9 Δεκαμθρίου, 1956. Ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης συνοδενοµένη | ὑπὸ τῆς Δαίδης Στὸρρς καὶ τοῦ Λο χαγοῦ ΕΓκάννις ἐπεσχέφδη εὖν Λεμε σόν. 'Ἐσταμάτησεν ἓν Πολεμιδίοις μετὰ τοῦ Λοχαγοῦ Corbal'is καὶ τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ ἐλαφροῦ. πε: ζικοῦ Somerset. “H Atrod ἘἜξο χότης ἐπεθεώρησεν ὀλόκληρον τὸ Στρατόπεδον, ἐγέγατο δὲ οἷς αὐτὸν ὑποδαχὴ ὑπὸ Τιμητικῆς Φρονρᾶς 8 ὅλου τοῦ διαθεσίµου στρατοβ, Ἑν Λεμεσῷ ἐπεδέχδη τὴν Αὐτοῦ Ἔξο χότητα ἓν τοῖς Κυβερνητικοῖς Γρα- Κύριος ΒΡΟΥΠΘ, ὅστις συνέστησεν ! αὐτὴν εἲς τοὺς κυριωτέρους προκρί τους Λεμεσοῦ. Ἡ Αὐτοῦ 'Εξοχότης | Επίσης ἐπεσκέφθη καὶ ἐπεθεώθησα τὸ Νοσοκομεῖον, τὸν ᾽Ασινγομικὺν Στρατῶνα, τὸ Τελωνεῖον, καὶ ἔπε οκέφδη τὸν Δήμαρχον καὶ τὸ Σ0µ βούλιον ἐν τῷ Δημαρχείῳ, ὅπου Έμεινε συζητῶν τοπικὰ ζητήματα μετὰ τοῦ. Συμβουλίου ἐπ' ἀρνετὴν ὅραν. 10η Δεκεμθρίου, 1958. ‘H Αὔὐτοῦ ᾿Ἐξοχύτης ἐπεσχέφὺη τὴν Πάφον ὅπου, μετὰ ὑποδοχὴν ἓν τοῖς Κνβερνητικοῖς Γραφείοις, ὄπε σκέφθη τὸν ᾿Αστννομικὸγ Ἄτρατῶνα, τὸ Νοσοκομεῖον καὶ τὸ Τελωνεῖογ. Μειὰ γεῦμα μετὰ τοῦ Ἠνρίου | Surridge trévero Exlaxsyrc εὖς τὸ Μειαξουργ-ἴον πλησίον [άφου. Ἡ Αὐιοῦ. Ιξυχότης μετὰ τῆς ουν οδείας αὐτοῦ ἐπέσιψεψαν τὴν ἑσπέραν ες Δευκοσίαν. 1η Δεκεμβρίου, 1936. . Ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης περιῶρίσθη |κφνολογήματος. Ν. Δημητρίου, Μ. Β. Σ. Δήμαρχον Adovaxos και τὸν ᾿Αρχιμανδρίτην Eded-uov Η κπαδήκην, Ἠγούμενον τοῦ Μου.επτηρίου Αγίου Ἀφυσοστό μον. 13g Aexspfpion 1226. Ἡ Adrot Eoyorn etvus εἰσότι αλινήοης πάσχων dav Suvuroy xQv0- λόγτμα. By AexepEpicn 1925. ΗΒ. Αὐτοῦ Σωχατης εὑρίσχεταν εἶτέιν αλινή πάοχοισι ἀπὸ: Bu. νατὸν κρν' spt. ITS 1 YNOSNESIL FAMOY.—O x. Kavor, N. Γεωργόπουλλος καὶ ἡ καλλίστη δεσποινὶς Βλένη Ἡλίου ἐκ Κατδατας μονογενοῦς θυγοτρὸς ἀρχοντικῆς οἰκογεγείπς τοῦ χω Γᾳίου των ἔδωσαν ἁμοιβαίαν ὑπόσχεαιν γάμου. Τὰ συγχαρητἠριά µας. ΑΜΕΧΟΡΗΣΕΙΣ.---᾿ Ανεχώρησε thy waged | ἔσπουσμέγως ὅπως ἐγχειρήσῃ ἀοθονῆ, 6 | διαπρεκἠς παρ᾽ ἡμῖν θῶσσος χειρουργός ! κ. Ἡ» Σµιττεν. ΕΚΚΜΣΙΑΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΙΠΕΙΑ.--Τὴν παρελ. Φαῦσαν Ἰζυριακὴν ῥξεὶ by ‘Azan διὰ μεγάλης απλειονοφηφιας ἡ γέα ἐκκλησια στικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ χωριου ἀποτελουμένη ἐκ τῶν µ.κ.χ΄ Θωμᾶ χ΄ Γαβριήλ, Στασῇ Ε. Πελεκάνος, Δημήτρη χ΄ Χριστοφῆ, χ’ Χαραλάμπους. ISPYEIE, ANATNQETHPIOY—Ti ἐνεργείᾳ τοῦ ἐπιμελεστάτου καὶ φιλοπροόδου ἄιδα- σκάλον κ. Πολνδώρου Πετάση ἱδρύθη ἂν tay, Basel ΄Αναγωστήριον ὑπὸ τὴν ἐπωγυμίαν «Ὀμόνοια», Ἡ ἐπιτροπαία τοῦ ἐν λόγῳ Αναγνώστη: ρἱον εἶναι Ἰμελὴς κροεθρεύοντος τοῦ x. | Ἡ. Πετάση κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως | τῶν μελῶν. | Εἰς τὸ ἀρτισύοτατον .. τοῦτο Σωματεῖον | εὐχόμεθα πᾶσαν αρὀοδον, τὸν δὲ πρωτο στατήσαντα συγχαίροµεν. i EYNAPILTIAI.—'O κ. Μιχαήλ Σ. Καραολῆς A U'Mongrdeng Havdyouy, Expedtes xai δν, Uapay rag dmcigoug tov εὐχαριστίας πο coy Aye. ἵατρὸν Μύρτους κ. Χρ. Δ. Πε τρίδην ὅσεις διὰ τῆς πεοὶ τὴν μαιαυτικὴν [Πκαχότητός του διενήργησε τὸν δύσκολον Πκακετὸν τῆς συξύγου µου καὶ ἔσωσε καὶ | [αὐτὴν καὶ τὸ βρέφος ἐκ βοβαίου θανάτου, 4 EMISKEWIE KYBEPAHTOY—H Α. Ἡ. ὁ ΕΚυβευνήτης µετά τῆς Λαΐδης Στὸρρς μαὶ [τοῦ λοχαγοῦ Ῥούπερτ μεταξὺ τῶν ἄλλων καταστημάτων ἄτινα ἐπισκέφδη τὴν Δην ΓΛεκεμβρίου ἑείμησε διὰ τῆς παρουσίας του καὶ τὸ ἄριστον λενεουργ”ῦν έπιπλο η µητρίου Λοΐζου, Ὁ Κυβερνήτης παψι i πλοπαιείϊ ποιεῖον τοῦ γνωστοῦ ἐπιπλοποιοῦ x Ay: εἰς τὸ ἐν λόγῳ κατάστημα ἐπὶ 9 τ ρα: καὶ ἀπηύθυνε διαφόροὺς ἐί ἀλληνισεὶ πρὸς τον ἰδιοπτήτην τοῦ ου ἐν σχέσει μὲ τὰν ἀριῦ μῶν τύ ποῦ καταστήματος γαι τὸ εἴδοςὶ ον ἅτινα μεταχειρίτονται ὅμι τήν Gree b2 ercev dw gyrus cov whe qeiorg 6 Arornsis τῆς Επαρχίας, els «ὁ δώμάτιόν του ἕνεχει ὀννακοῦ Host τὸν Έντιμον Κύριον A. | Μιχαὴλ Γ. Κουτοπούλου καὶ Σευλιανοῦ χ΄ |: Κυβερνήτης τῆς | i rr owopéves Sid thy ἐπιτελουμένην ἐκοῖ λε πτουργικήν. ΚΗΡΙΑ ΚΑΛΜΤΕΧΗΙΣ- Κατόπιν εὐδοκί- µῶν σπουδῶν εἰς τὸ Conservatoire τῆς Ῥιόννης ἀφίκετο τελενταίως εἲς Κύπρον «καὶ φιλοξενεῖται ἀπό τινων ἡμερῶν ἐνλευ» κωσίᾳ ἡ συµπαθαστάτη ,καλλιτέχνις τοῦ ἄπματος δεσποιεῖς Καλλιόπη, Φ. Καστὰν 4 ὁποία ἐκ μικθὰς ἡλικίας διακθιθεῖσα διὰ τὸ φωνιτικό της τάλαπο καὶ snips λέστάτα καλλιεργήσασα τοῦτο κατώρθωσα νὰ ἀναδειχθὴ εἰς πρώης τάδεως καλλιτό- χνιδα, Ἔ δις Καστᾶν ἐπὶ τῇ, εὐκαιρίᾳ αὕτη αροτήθεται. νὰ δώσῃ, ἐν Ἰλευκωσίᾳ προ: σοχῶς εὐεργετικὴν Συνανλιαν. ἑλπίζομεν | δὲ ὅτι οἱ φιλόµαυσοι συμπολῖταν µας δὰ σπεύσωαν ἀθρόοινὰ τιµήσωσι τὴν συναν- λαν ταύτην διὰ νὰ ἄιατρανώσωσν τὴν ὅκ. σμησιν των πρὸς τὸ μωνσιχὸν τάλαντον Φῶσιν για ὄλίγας στιγμὰς οοἷς αἰθαιριωτό τῆς µονοτονίας τῆς παθημερινῆς ζωῆς. ΑΛΕΙΑΙ ΑΙΤΟΚΙΜΗΤΗΚ.- -Κατὰ ἀστυνομε! κἠν ἀγακοινασιν αἱ ἄδειαι τῶν αὐτοανή] τῶν ὅλης τῆς Κνκσον δὰ ἀχανεοῦνται ἐν] τῆς Ἰαχοναριιυ 191 µέχρι τέλους τοῦ) μηνός, τὰ δὲ σχετικὀ δικαιώµαυς δὰ πληὴ θώνωνται εἰς χαρτόσηµα. ΑΘΗΝΑ ΚΟΑ. ΣΚ.-- Μὸ πλονσιαν ὕλη ὅνυ κλοφόρησε τὸ «Αθιμγαϊκὸν ικ» τοῦ µη | vOg Δεκεμβριου τὸ ὁποῖαν συνιστῶμαι. οὗ κάθε φιλάρεσκον Ἐυριαν μαὶ Δδύποννιδα, Ἐθρισκεις καὶ πωλῆται παρὰ τῷ κ, Ὦ Κασουλίδη. Αγγλίας ὁ θάνατος πολυσεβάστου: καὶ ἐγκρίτου δεσκοίνις διαμενούοης ἐν Δονδί σφτῆς Ἑλένης Πειρίδου αροσφιλοῦς μητρὸς τῶν παρ’ ἡμῖν Ὑνωοτάτων ἄμπορι Πετριδου, πρὸς τοὺς ὁποίους ἐκφροῖομεν βαθύτατα συλλωπητήρκα εὐχόμενοι ὑπὲρ τῆς ἐν σκηναῖς. δικαίων κατατάβεως τῆς ψυχῆς τῆς σεβαστῆς των μητρός. παρελβοῦσαν Τοίτην ὁ Σαμονὴλ Κυρακο σιάγ, ἐπίλεκτον µέλος τής παρ’ ἡμῖν Άρμα γικῆς παροικνας. Ἡ κηδεια του ἐγώνετο wiv dno} μεγαλοπρεπῶς ἂν τῇ, Δομονικῇ Ἔκκλησια, ἑλρμενιων κ. Σαρατζιάν. | ἐκφράξομεν θερμὰ συλληρητήρια, Ἡ. ΚΙΝΝΜΑΤΕΓΡΚΦΙΚΛ.-- “Από τῆς παρελθού. σης Ἀνθιακῆς ἤρχιοεν τὰς κιτηµφνογραφν κάς παροστόσεις ἐν µέσῳ. ἀληδινῆς κοσμο ουρροῆς ποῦ ἐπλιμμύρησεν ἀσφικιικῶς ἵ τὸ «Θέστρον Ἡσπαδοπούλον» ἡ «ΠΑΡΑ. ΜΑΟΥΝΤ» παροισιάσασα τὸ ἀριατούργη, [ μα τέχνης μαὶ αλοχῆς ἔργον ὁ «Αγιασμέ νος Διάβολος» μὲ πρωναγαχιστὴν τὸν ἆλη. | θῶς γοητα παλλιτέχνην καὶ κατακτητὴν τῆς Κυπρίας καλλιτέχνιδας nad perageg-|, ag καὶ εὐγενεστέρας οφέρας ὑπεράνω]' τῷ ἀστυνομικῷ. οεαθμᾷ, Αθυκώσιας ἀπὸ] ΒΑΜΑΤΟΙ-- Ῥηλεγραφικῶς Ἰγήέλθη ἐς[. κῶν Ποακτόραν κκ. Ἀασιλ. καὶ Νόρμαν, --Ἐπίσης ἀπέδανε αἰφνιδίως κατὰ τὴν όνην{ Χοροστατοῦντος τοῦ sf ᾿Αρχιεπιάκόπον), Ἠρὸς τὴν οἰκογένεμαν τοῦ µετωσνάντος| —H «SINE ΟΡΙΑΝΝν ἐδακολουθεῖ τα πτικῶς τὰς παραστάσεις της μὰ πονκιλίαν ἐχλεκτῶν Ἠινηματογραφικῶν ἔργων ἐνώ πιον πολνπληθῶν θεατῶν. Τὴν παρελθοῦ σαν Κυρικκὴν παφουσίασετὺν «Ὀθέλλον, τοῦ Σαΐκσπηρ μὲ τοὺς γίγαντας τῆς σκη νῆς Γιάννικς καὶ Κράους, τὴν τὸ «Πάντα Τόλμη», τὴν Ἠθίτην νὴν «Θεα τρίναν» τὴν Τετάρεην ἁπανέλαβα τὰς «Δό- γα ἐνίολὰς», χθὲς δὸ παρέστησε τὸ τραγν κότατον καὶ συγκινητικότατον ἀρισεούργη μα «Τὰ κλφισμένα Χαίλη» τῶν γυναικῶν ἀλησμόνητον Βαλοντϊνο. Χθὲς Πέμπτην ἄπεξε μὲ μεγάλην ἁσιτυχίαν ὃ «Μυστικὸν τοῦ Τάφου». ε ο ο]