Back

Εκδήλωση του εγώ στην εγκληματικότητα.

κ. τα ο Ww. I. Fielding : Ἐκδήλαση τοῦ ἐγὼ στον ὀγνληματικότητα, (Ἀπὸ. τὸ sAtwyya® τῆς ᾿Ατομικότητος».). Ay vas µεγαλοφυὴς ἄντρας γεννηθεῖ στὸ κπακορίνικο περιβάλλο ἑνὸς φτώχικοῦ σοκακιοῦ, αν ἡ ἀποψή του, γιὰ τὴν ζωὴ χαλρστεῖ ἔτσι καὶ στρεβλωθεῖ ἀπὸ τὶς : αχαωτικὲς ἑύναμες γύρω του, δὲν χάνει φατ᾽ ἀνάγκην τὴν πελώρία, ἱκανότητα του γιὰ ἐνέργεια ὁῦτε καὶ τὸ Εγώ του τὴν φύρινή ἀγώτη γιὰ ἐκδήλωσή, ἐνέργενα até ήλοας ταυ δὰ ᾿ζητήσουν καὶ δὰ βῥοῦν κάποια διέξοδο. Ἡ. ἀνάπτυξη τῆς maconmiowni ig ieee ατὶς, κοι- νῶνικὲς γραμμὲς δὲν ἀαραμελήθηκε μο- vaya. Ὀλότελα, μὰ αιμα όθηὰ νιόλας. Οἱ πράξες τοῦ-λοιπὸ γέρνουν νάχουν an λαστικὲς ἀντικριγωνικὲς ἰδίότητες. Αὐτη ἡ φυσικἡ «ἀλληλουχία τῆς ἀφορμῆς καὶ τοῦ ἀποτελέσματος, ae τὸν παθηγητὴν Lester F. Ward oto onpeio va évopdoe: τοὺς μεγάλους κακούργους, μεγαλοφυΐες daca tec. 3 «Ἡ. κοινωνία ἔχει µεγάλη εὐθύνη γιὰ τὴν ἐγκλήματικότητα. Ὁ πακοῦργος δὲν εἶνε ἁπλὰ ἄνθρωπος διαστρεµµένος εἶνε προϊόν τῆς κοινωνίας, καὶ κατὰ συνέ: πειαν ἡ κοινωνία εἶνε ὑπεύθυνη γιὰ τήν * vox) vov. “Av θέμε λοιπὸ νὰ φυλακίδου-, 2 tots κἀκούθγους πρέπει νὰ φνύλαχί- ουμε καὶ τοὺς ἑαυτούς µας μαζύ τους, ἁλιῶς καθῆκο µας εἶνε νὰ προσπαθοῦμε νὰ τοὺς φέρὀυµε πίσω στὸν ἴσιο δρόµο μὲ τήν καλωσύνη. | os Ἡ ἐπίδραση πα poh a ee ésto- Λέίχτηκε μὲ μιὰ πολὺ γερή. δυκιµή ποὺ χνήκε ae στήν ψυχολογική, κλινική τοῦ ἁ ποα ημίν τῆς Πεγσυλβάνιας πάνω δὲ παιδιὰ ποῦ ὑπῆρχε ὑποψία πῶς εἶχαν ἑλαττωματική - διανοητικότητα. Τὰ ἅπστε- λέσματα δείῖαν ὅτι 90 ἀπὸ ἑκατὸ. παιδιὰ presets: τήν κανονική tous dvdatvEn τοὺς, δόθηνς ἡ κατάλληλη περιποίη- ση στήν Κλινική. ' Σχετικὰ μὲ τήν παρατήρηση πῶς ατὰ ὀθφανοτροφεῖα Ὑενικὰ, σχεδό τὰ μισὰ παιδιὰ εἴνε ἐλαττωματικὰ στὸν νοῦ, καὶ πώς τὰ μεγάλα εἴνε, πιότερο τέτια παρά τὰ μικρό, οἳ ψυχολόγοι ἴσχυρίζονται πῶς πολὺ λίγα ἀπ' τὰ ῥταιδιὰ ἀφτὰ εἶνε στ’ ᾱ- λήδεια ἑλαττωματικά. “Ὁ λόγος elve ποὺ : teens μὲ τήν καθημερινή κοι- .. τερη τοῦ θεραπευτικοῦ΄ µύρου τῆς ἀγώσὴ pa τῶν ἑφχαιριῶν γιὰ μι ψυχι” «ή αι’ αἰσθητική ἀνάπευξη ποὺ βρϊσκουν πάντα στήν οἰκογενειακή ζωή, τὰ πας ha ἀφτὰ γίνονται ἀνισόρροπα din’ τήν glean τοῦ. διασερεμµένου περιβάλλωνει «δν ἀφτὸ πρὶν) ἀντεροθοῦνε σωματικἀ, Δὸ κἄποια χρόνο τῆς πᾶιδιάσεικης τους ἠλικίας, ὃ νούς τους κρουσταλλώνεταὶ καὶ i) πολλὰ σπίτια, ἕνεκα τῆς γεβρικῆς ἑάσης καὶ τῆς υγτοβλεψιᾶς τῶν γονιῶν, μα e : eae te Groen καὶ Begs . μµεών την τε δώ γε Tie αἰσθηματική Τους φύση. 3 1 Πθανὸ νᾶνε ἀλήθεια,. Κεινο που Λένα εἶδικοὶ γιά φάτσες, πὼς ες ὅνανο» ο ών λα δὲν ἆχπα ito “tle xoMan amd ς ἁφτὸ εἴνε ὅλο. Τὸ yeyo- Bs she αν ἀναπτυχθοῦν τέλεια 3 ἔμφύτες ἴτικὲς Ἰκανότητες, εἴνε ἠνάγκη νά δσθοῦν ἐφκαιρίες. > Kai τοῦτο σήμαίνι πὼς ἡ ἀνάπτυξη aS τόρνορα τῆς μορφωτιῆς μµεριᾷς αµικάτητας εἶνε σφιχτά συνδεµένα δὲ τὸ πρόβληµα τοῦ πο ῥώλληντος, Ὡς q : πλάσματα τοῦ εἰκοσταῦ αἰῶνα μαστε πῤοϊόντα τοῦ περιβάλλοντος µας. Βιολοικὰς δὲν ωφέέσόμα οὔτα ἕνς, μά, {α ἀπὸ τοὺς πρὀπαππούς µας, ποὺ στε- κόντουσαν κύκλο καὶ ψήνανε ζωντανὲς ετὶς Μάγισσες» ατὸ σουβλὶ µέσα στά δά- 6η. Ὁ τελευταῖος eres ἔδειξε καλά . ν συγγένειά µας ὁ τους,---γιά νά µή Teaches a Ἀνσσάντοιομο, oe he α τῆς µ! » καὶ πολλὲς ἄλλες ἑκδή- fer i pale oa ὑπόφέρνοννται, ἂν καλλιεργοῦνται συστηματικά, στή πα- SRE THe VA (Avéxbovo— Merdpgacn.) τς ΑΝΤΡΕΑΣ POAANAHS