Back

Η ΕΘΝΙΚΟΦΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΙΣΤΑΤΑΙ ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

αα A μα. HEBNIKOOPON ATPOTIKH NEOAAIA ISTATAL AKAONHTOS EIS TAS EMAASEIE Δέν ὑπάρχει παμμία αμφιῤολία ὅτι η ἀνθρωπέτης διανύει μίαν πρωτεφανῆ καὶ ἄνεν προηγουμένου µπερίοῖον, fy oncix εἰς τὴν Μετέπειτα ἱστορίχκ' Be pvnpe- νεύεται ὡς Ἀρισιμωτάιῃ ὅ ἆ τὸ μέλλον τοῦ πόσµου. Πρόκειται νὰ κριθῇ. ἂν ἡ ἀνθρωπότης θὰ χατορθώσῃ νὰ δικτηρΊσηῃ thy ἐλενθερίαν της. καὶ τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπον. τὸ ἐποῖον ἐ 'ὅπλοῦται εἰς τὴν ἰδιωτιχὴν πρωτοξουλίαν μάθε ἁτό- Pew, τὸὰ- ὁποῖα ὡς τὸ µεγαλήτερον δῶρον. ἑχάρισεν ἐξ ἀρχῆς ὁ Μέγας Δημιουργὸς εἰς τὸ τελειότερον πλᾶσμα τευ, τὸν ἄν- Βρωπον. Η τοὐναντίον. ἂν θὰ ὑποχύφῃ adth ἡ ἀνθρωπότης, κάτω ἀπὸ τῆν πλέ- OV σκληρὰν καὶ σχτανικήν τυραννίκ«ν, τὴν ὁποίαν µόνον δικέσλικὸς νοὺς ἡ- Φδύνοατο νὰ σνλλάδῃ, διὰ νὰ πατα,τή- σῃ τὸν ἄνέρωπον. ἄδουλον. καὶ ἁπλοῦν ὄργανον εἰς τὴν ἐξονσίαν μιᾶς τρο0- κρατηιῆς ὀλιγαρχίας. RAL VE tov Une ῥιδάσπ εἰς τὴν τάξιν τὸν ἀλέγων ζώ- > ἄνευ olacSinore npwrteGou lias. Πρόνειτωι περὶ τῆς πάλης δύο κόσμων. Τοῦ ἀληθινὰ ἐλευθέρου. τοῦ κόσμου ποὺ ἔχει τὸ δικκίωµα ὁ παθεὶς νὰ ἐχφράςξε ται ἐλεύθερα, νά ἐργάζεται ὅπως θέλει. παὶ νὰ ακέπτεται ἔπως δέλει, νὰ ἔχῃ πρωτοξσυλίαν ἀτομικήν, τεῦ ἀληδινά ξη μοκρατικοῦ κέσμου μὲ λίγα λόγια ἂφ Eves, & ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ τοῦ κπὀ µου ποὺ ψευ- δὅῶς ἐπαγγέλλεται τὸν ὁἑημοκρατιπόον. καὶ τοῦ ὁποίου οἱ σκοτεινοὶ σκοποὶ εἶναι νὰ ὑπαγάγηῃ τὸν ἄνθρωπον ὑτὸ τὴν πλέ- ev ἀπηνῆ παὶ σηπληρἁὰν δικτατορίαν, ὃ- πὸ τὴν ὁποίαν δὲν ἐπιτρέπεται νὰ éx- φρασθή ἐλενθέρα γνώµη καὶ ὁ ὁποῖος ἐκ- προσωπεῖτχι ἀπὸ τὸ πέμμὀννιστικὸ κκ- δεστώς. / Δὲν παρέρχεται εὐναιρία, καὶ δὲν πα- ρέρχεται στιγμὴ ποὺ νὰ μὴ δηµιουργή- on & xoppovvicpes εὐκαιρίαν διὰ νὰ σπορ πίση τὰ ἁποτηλὰ καὶ παμουφλαρισμέν« συνθήµατά τον. Ὑπάρχει τόπος ἐργκχο:- ας : δὰ σπεύσῃ νὰ ρίφῃ τὰ σπέρµατκ« ποὺ θὰ γεννήσουν τὴν διάσασιν μεταξὺ τῆς ἐργασίας καὶ τῶν ἐργαζομένων καὶ θὰ φθείρῃ τὴν ἐργασίαν, διότι ὁ σκοπός του δὲν εἶναι, ὅπως φενδῶς ὅ.ἁτείνε- ται, ἡ προστασία τοῦ ἐργάτου, ἀλλὰ ἡ προαγωγὴ τεῦ μίσους, τὸ ὁποῖον είναι α ἡ δρησκεία τοῦ πομμουνιςμ:ῦ καὶ ἡ πε- a Ρβαιτέρω οἰπονομικῆ ἐξάρθρωσις, 'Εμυρί- a ee ee a 6θῃ. τίποτε δυσἀρέσκειαν μεταξὺ. μελῶν τῆς ποινωνίας, ἢ ἁπλῶς μιᾶς κοινότι- τοῦ ΦΘὰ προσέλθη νά ἐκμεταλλευξῆ τὴν πδρίπτωσιν, νὰ. εὑρύνῃ τὸ μῖσος δίὰ νά ἐξύπηρετήση τοὺς σκοπούς του. Μαὶ ἑναντίον τῆς Ἐνκλησίας Φκόμη καὶ τῶν Ἐκκλησισστριῶν ᾿Αρχῶν, ἢ καὶ τὸν λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας, δὰ λά- @ én ἀμέσως, ἀφορμῆν νὰ φωνάΣῃ ὅτι δὲν ἃ πρέπει νὰ παίρνουν δικνώµατα ἀπὸ τὴν a τἔλεσιν τῶν μυστηρίων, ἢ νὰ ἐμποδίσῃ S ρἰανδήποτε εἰσφερὰν διά τὴν συντήρη- αἷν τον. καὶ τοῦτο διὰ νὰ φαίνεται ἕ- τι πόπτεται τάχα Sik tov Axév, Eva cig sv npxypatinétntx axenig tov ei a γὰ σπείοῃ τὸ μῖσος καὶ ἐδδ. Όπου ἆ- κούση ὅτι ἔγιναν ιαραχοί, ὁμέσως Sa τὰς δηµεαιεύσῃ καὶ θὰ μεγκλεπτιήσα τὰ πράγματα, καὶ δὲν ἀποκρίπίει τὴν χατ βάν του ἀναγγέλλων ὅτι ἔστω xxi sic τὴν ἄπραν τοῦ κέσµου ἔγιναν ἀπεργίαι ἢ ἑπαναστάσεις. Καὶ δὰ παραστήση μὲ τὰ μελανώτερα χρώματα τὴν ἔσωτερι- κἢν Ὑατάστασιν ποὺ ἐπιπρατεῖ εἰς τὰς ἀντικομμευνισότικὰς χώρας. Kai πάμνει τοῦτο ῥιότι πιστεύει ὅτι τοῦ-ὁ προάγει τὀὺς σκοπούς του, Καὶ ἡ πολεμοχαρῆς αὕτηῃ δρησκεὶχ. διότι θρησκεία εἶναι ὁ πκομμµουνισµός» Ἀόπτεται διὰ τὴν εἰρήνη καὶ thy cup- φιλίωσι διἁ va Eeyeda τὲς µᾶξες τοῦ λαοῦ. Αλλά καὶ εἰς τὸ Εθνικὸν δήτημα δὲν ὑστερεῖ. καὶ ξελαρυγγίξεται γιὰ τὴν ἝἛἜνωαιν, φὐτὸς ὃ «πατριώτης» ποὺ αἷμα- τόκύλησε thy Ἑλλάδα. καὶ τῆς ἐπροξέ- νησε τέσα παπὰ ποὺ δὲν ὑπέστη οὔτε ἀπὸ τοὺς Σένους ἐχθρούς της. Καὶ γνωρί- ξει κάλλιστα ὁ πομμουνισμὸς ότι πολὺ naxhy ὑπηρεσίαν προσφἑρει εἰς τὴν Πκ- εις: A: μαι πα πα απ η ἵτὰς ἐπάλξεις, ἁκοίμητος φρευρὸς τῆς ᾱ- Καὶ τὸ φυχικών σθένος του τὸ ἀνπτλεῖ ὁ μα απ ι: ο απ απ πύα ”α . απ. -.α. LI A A A Tod [. [. τῆς BEY | κ. ΧΑΡ. ΚΑΙΖΗΧΑΡΟΥ τρίδα εἰς τὸ Σἠτημα τῆς Ενώσεως, διότι γνωρίζει ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ στέρξη ἡ Αγγλία τὴν ἕνωσιν τῆς Κύ- πρου ὡς κομμουνιστικῆς. Ηδη τὸ πρό- σχηµα τοῦτο µετεχειρίσ-ησαν καὶ Τουρ- πικαὶ ἐφημερίδες ὅτι τάχα δὲν πρέπει νὰ γίνῃ ἕνωσις διότι κνριαρχεῖ ὁ κοµ- μοννισµός. ᾽Αλλὰ καὶ ἀνάμεσα εἰς τὸν ἀγρθτικὸν κόσμον προσπαθεῖ καὶ παιδεύεται νὰ εἰσχωρήση, σπείρων μὲ τέχνην τὰ φδο- ροποιὰ καὶ ἁπατηλὰ συνθήµατά του. ἐχ- µεταλλευόμενος χάθε περίπτωσιν ποὺ παρουσιάξεται, οἱονδήποτε ζήτημα xype- τικῆς ἢ καὶ χοινοτικῆς φύσεως. Ὁ ἀγροτικὸς πόσμος εἶναι ὁ στόχος τοῦ πομμουνιομοῦ τὸν ὁπο-ον φαντάξε. ται ὅτι θὰ ἁλώσῃ, διὰ νὰ ατορθώσηῃ µέ- σον τοῦ ἀγροτικοῦ κέαµου νὰ ἐπιδλη- 8ῇ. Πλὴν µαταίως κοπιάζει, διότι ἤδη ὁ Αγροτικός κόσμος ἐγνώρισε τὶ εἶναι κζὶ τί ἐπιδιώκει ὁ πομμµουνισµός. 'Ὁ ἐθνιπέ- Φφρων ἀγβροτικὸς πέσµος καὶ ἰδίως ἡ ἐ- δνικόφρων ἀγροτιχκὴ νεολαία ἴστάται εἰς ΠΜ 52 Π Π Π Ἱ ληδινῆς ἐλευθερίας. 'ὁ ἀγροτικὸς ndspes ποὺ ἀγεννήδη καὶ ἐμεγόλωσε στὸ ὑύπαι- δρον, καὶ πεὺ ἀγαπᾶ τὴν γῆν του περισ- σότερὀν καὶ ἀπὸ τὸν ἑαυτέν τὸν. εἴναι αὐτὸς ποὺ στέχει πάντοτε ἐμπέδιον εἰς τοὺς καταχθονίους σκεποὺς τοῦ χεμµον- νισμοῦ, Εΐναι αὐτὸς ὁ γεωργὲς ποὺ ἐρ- γάξεται σπληρὰ παὶ δὲν τὸν &moyen- τεύει οὔτε ἀποτυχία, οὔτε ἀστοσιά, ἀλλ᾽ οὔτε καὶ ἡ ἀδιαφορία ἐπείνων ἀπὸ τοὺς ἀποίευς ἔπρεπε νὰ ἔχῃ προστασίαν, οὔ- Te xxi ἢ ἀγνωμοσύνη ἐπείνων τοὺς ἑ- πφίους εὐεργετεῖ διὰ τῆς ἐργασίας του. γεωργές, ἀπὸ τὴν συναίσθησιν, ὅτι ἐργά- ξεται ἕνα ἐπάγγελμα ἐλεύθβερον, ἕότω καὶ κοπιῶδες, ἀλλὰ δὲν ἔχει νὰ δώσῃ λόγον σὲ κανένα, Αὐτὸς λοιπόν ὁ Α- γροτικὸς πόσμος εἶναι ὁ ἐράχος πάνω στὸν ὁποῖον συντρίξονται τὰ ἀφρισμένα Hai: δηλητηριώδη χύµατα ted xoppouvie sped. «ἈΑλλὰ εἰς τὸν ἀγῶνα του ὁ ἀγροτικὸς όσο, πρέπει νὰ ἔχῃ συµπαραστάτην καὶ τὴν ἄλλην ἐβνικόφρονα κοινωνίαν διότι ποινὸς εἶναι ὁ ἀγὼν πρὸς δικτήρη- av τῶν ἰδεωδῶν ἐχείνων, τῶν θρηήσκευ τικῶν ναὶ Ἐθνινῶν, τὰ ὁποῖα ἐμπνέουν χάθε ἐλευθέρως φρονηματισµένον ἄνδρω πον. Περισσότερον ὅμως παντὸς ἄλλον ἔχει παθῆκον, νὰ προατατεύση TOV Ge ypotimev xOspov καὶ νὰ τὸν ἐνισχύση εἰς τὴν ἀντίστασίν του ἐναντίον τοῦ νομ μουνισμοῦ αὐτὴ ἡ Κυδέρνησις τοῦ τόπου. Νὰ τὸν ἐνισοχύσῃη οἰκονομικῶς. διὰ νὰ εἷ- ναι ὁλωσδιόλονυ ἄτρωτος ἀπὸ τὰς ἐπιθέ- σεις του, καὶ τοῦτο εἶναι εὐκόλον νά yivn, &v Here ve δείδῃ πραγματικὴν otopynv xxi νὰ ἐπιληφδῇ μὲ εἰλικοινὲς ἐνδιαφέρον τῆς οἰπονομικῆς ὀἀναπτύδε- ως τῆς γεωργικῆς τάξεως. όσον ἡ ᾿Αγγλία ὅσον καὶ ἡ ᾽Αμερικὴ ἐδοδεύευν τεράστια ποσὰ διὰ νὰ εἶναι εἰς δέσιν νὰ ἀμυνθοῦν νχτὰ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ, καὶ ὁ ὀργανισμὸς τῶν Ἠνομέ- νων Εθνών διακηρύττει ὅτι ἡ αὐτάρπενα συντείνει εἰς τὴν ἀντίστασιν ἐναντίον τῶν προσπαθειῶν τοῦ κομμουνισμοῦ. Προ ατατεύουσα ἡ Κυθέρνησις τὰ συµφέρον- τα τοῦ ἀγροτικχοῦ πόσµευ καὶ καθιστῷ- σα τοῦτον οἰπονομικῶς εὑὕρωστόν, κα- ταφέρει πλήγματα κατὰ τοῦ κοµµευνι- σμοῦ, ἑνὸς ἐχθδροῦ ἐναντίον τεῦ ὁποίου πολεμεῖ καὶ χύνει τὸ αἷμχ τῶν παιδιῶν της εἰς τὴν Ἰορέαν. Είναι ἰπανοποιητικὸν τὸ ὅτι καὶ ἡ ᾽Α- στι Ἐθνιιὴ Νεολαία πηινεῖται ἤδη πρὸς τὸ καθῆκον, ὀργανουμένη καταλ- λήλως, ὡς καὶ ἡ Φιλαγεοτικὴ Νεολαία ἐπίσης. Ας γίνη σύνθημα. «Όλη ἡ Νε- ολαία εἰς τὰς ἐπάλξεις κατὰ τοῦ Κομ- μουνισμου». ΠΠ η ο Ἡ ΠΠ ΠΠ μ ] ΙΙΙ πώς κ ιαπ πα Χ. ΧΑΥΖΞΗΝΑΡΟΣ απ αμα πα ή