Back

ΑΙ ΒΡΟΧΑΙ, ΑΙ ΦΥΤΙΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΣΧΟΛΘΙΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΜΑΣ

ren A ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ν ΒΡΙΧΝ, Ν΄ ΦΙΤΙΚΝ ΛΘΕΝΗΛΙ ΚΛΙ ΛΙ ΜΣΧΝΛΙ ΤΙΝ ΓΕΡΙΝ ΝΑ Κατέπεσαν κατὰ τὰς ἆρ- χὰς τῆς παρούσης ἑθδομάδος σποραδικὲς ὀροχές, ἀλλοῦ οµ- youles, χα: ἀλλοῦ µικρές. Φαίνεται ὅτι ὃ γαιοὺς µετα- τρέπεται εἰς αἴθοιον, μετὰ τὰς ποοηγηθείσας ὀρογάς. Πρό- κειται περὶ τῶν πρωΐμων ὄρο- γῶν τοῦ ᾿Οντωθρίου, αἴτινες ἂν δὲν γορτάσιη Ἡ γῆν εἶναι ἂν δὲν ἔχουν συνέχειαν, καὶ μᾶλλον ποὺς θλάθην καὶ τη- µίαν, τῶν ὑποίων πικοὰν πεί- gay ἔχουν of γεωργοί. Αν. ἐπανέλθουν σύντομα οἱ θροχές, τότε θὰ ἀθγίση καὶ ἡ σπορ, μὲ πολὺ γολᾶς ἐλπίδας. Αν ὕμως ἐπακολοι- θήση γαλοκαῖοι ὡς συµθαίνει συνῄᾖθως, τότε καὶ τὸ χόρτον ποὺ (αστάνει μὲ τὰς μέχοι σήμερον θρογάς, καὶ τὰ σπαρ τὰ ποὺ θά σπείοοῦυν οι οκίν- ὄυνοι γεωυγοὶ ἀπὸ τώρα, θά εἶναι. χαταδικασµένα. Οἱ θροχὲς τώρα yor νΝ γὰ- μει καὶ ζημίας εἲς τὰ στι ὐ- λιάν Όπου Nouv oaydaies, 9} συνοδεήοντο ὑπὺ χαλάτης, φελαῖν ὅμως τὲς ἐληές, γεν χς τὰ δένδυα. Δεν ἔχει τελειώσει ἀχόμη ὁ τρυγητός. Ot πατατοφυτεῖες δὲν ὦφε- λοῦντιι οὔτε αὐτές, ἀπὸ τὲς ὀρογές. Καθώς πληροφορού- ure, ele peor: πεοιογὰς αὗται. ὑπέστησαν Lyles ἀπὸ τὸ λεγύµενον μαυροζάμπισμα. Οἱ πατατοπαοαγωγοὶ ἐλπίςουν o- i χα σὲ ναλὲς τιμές, διὰ τὴν πη- οραγωγψήν ταν. Τώρα εἰς τὰς ἀγοσὰς πωλαῦνται λιανικῶς, ugyor 100 wing Thy oztv, οἱ πατ πες πιλαᾶς ἐσοδείας. ᾿Ἠντὸς τῶν ἡμερῶν θὰ χάμµουν τὴν ἑπφάνισιν των καὶ πατά- τες τῆς ἐπὶ θύρας ἐσοδείας. Βοχισεν ἡ συ) αγ ἐ)αιο- Μάοποι, ἐχεῖ ὅπου ὑπάοσχει γέ- πο παθαγώγη. “Exel aoe i. πάρχει πολὺ ατωχὴ παφινω: vi, DEV συμφέρει νὰ, συνά- γη ὁ γαρπὸς. Εὐτυγῶ- αἱ πλεῖσαι ἐλαιοπασσγογιναὶ πε ριογαὶ dev ἔχουν τίποτε πα- οαγωνγήν, καὶ ἔτσι ξεγοιάζουν καὶ οἱ ἰδιοκτῆταν τῶν ἐλαιο- δένδρων. Άλλως τε ἢ πεφυ- σινὴ παραγωγή ἔληθιν καὶ hoe διοῦ, παραμένει αγεδὺν ἄθι- Ἅτας. Ποὺς τί λαιπὸν θά ἐ- χοειώτετο ἡ ἐἑφετεινῆ παφα- yor OU yemayot ἑτοιμάτουν. τοὺς τὰ Ἰπάσματά μνοῦγ. TOQDZUTAOZT WAS “GDA εογείας, OU THY ἐντὺς ὁλί- γου ἔνασξιν τῆς σπορᾶς. “Aa- πετὰ ἀντιδιαθρωτικὰ. ἔργα FOWW γνεν ἀπὸ παλλοῦς γεωρ- γοὺς εἲς τὰ χτήµατα των, καὶ τὰ ὑποῖα ἔθγα ἔπιγορη- γαῦντω ὑπὸ τῆς Kréeovn- σεως. Οἱ γεωοσγοί µας, εἶναι χα- γατὰ, τοῦτο ἀξιέπανον, § ὅτε ὕπυι το δυνατὸν νὰ ἔξευρε- 6Π. ὀλίγον νερόν, ἔχουν dvo- τῶν. σιτηρών σπόρους, γιὰ TOV, καὶ κά- = SR orp coi goe— οὔξει λάγνους, καὶ φυτεύοῦν, καὶ καλλιεργοῦν ὅ,τι εἶναι ὃνυ- νατὸν νὰ παραχθῆ. . : A : - 11ολ)οἳ ἀναμένουν νὰ τεθῆ ty laydi to Syédiov °A : ἐν ἰσχύν τὸ Ἐ χέδιον Αναπτυ- 2 ς : τῶν 2 EXATOLPVOLWV ξεως, λιρῶν, διά νὰ λάβουν δάνεια, νὰ, θελτιώσουν καὶ ἀναπτύ- Ἔσην πτήµατα καὶ καλλιερ- γείας τών. ‘H voreadunty κτηνοτροφία, τώσα ποὺ ἔθρεξ εν, ἔχει ἀνάγ- ην τροφῆς εἰς τὴν µάνδραν, ἀλλὰ ἂν ἐξακολουθήσουν αἱ ὀροχὲς, θὰ ἔχη σύντομα 6 «θωνον χύρτον, διότι ὃ χα ρὸς. εἶναι πρώϊμος, Οἱ κτηνοτρόφοι παραπυ χοῦνται ὅτι αἳ τιμά κοεάτων εἶνων διὰ, μὲν τοὺς ἰδίους χα- πηλαΐν διὰ, δὲ τοὺς χάτανα- λωτὰς ὑψηλαι, λόγω τοῦ κέθ- dove τῶν κρεοπω)ῶν.