Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Avo τρυφεραὶ ὑπάρξεις ἀλληλοα- πήχθησαν BAPQEIA, 2 (Tod ἀνταποκρι- τοῦ µας).-- Δύο νεαραὶ ὑπάρξεις, εἷς νέος ἡλικίας 25 ἐτῶν ἀξιωμα- τικὸς τοῦ Κυπριακοῦ στρατοῦ, καὶ µία νεᾶνις ἡλικίας 17 ἑἐτῶν ἐκ τινος χωρίου τῆς ἐπαρχίας µας, ἀλληλοαπήχθησαν τὴν δην ἑσπερι- νὴν τῆς χθές. Εἰδοποιηθεῖσα ἡ χώ- | popudakh ᾽Αμμοχώστου ὡς καὶ οἱ 1 ἐξακο- | | Aotmai ἀστυνομικαὶ ἀρχαὶ ' λουθοῦν νὰ ἀναζητοῦν ἀπὸ τῆς χθὲς Γτὰς ἐν λόγῳ ὑπάρξεις χωρὶς ἀπο- τέλεσµα μέχρι τῆς στιγμῆς. Χ. ΒΑΡΩΣΊΑ, Γτοῦ µας). - * | ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΑΓΓΛΟΥ ΙΔΙΑ ΜΑΧΔΙΡΕΑΣ Kis Αγγλος διεκοµίσθη πεοὶ τὴν μεσημύφίαν τῆς χθὲς ev θλίᾳ καταστάσει εἲς τὸ Γενιγὺν | Νοσοχομεῖον Λενκωσίας, «εέρον τρία τφαήματα ποοςανῶς ποοᾶε Γνηθέντα διὰ µαχαίρας. Οὗτος εἷ- ‘va ὁ Μάϊκ Μάρσαλ). ἠλιμίας 98 :ἐτῶν, τὰ δὲ αἴτια τοῦ τοαυµατι- Γσμοῦ του διερευνῶνται τὸ τῆς [ἀστυνωμίας. Οὗτος ὑπεθλήθη εἰς | ἄμεσον χειρουοργιχὴν ἐπέμύασιν i Γπὸ tot do00¢ Χφριστοπούλου, 6. 6- εποῖος διεπίστωσε τρία τραύματα εἰς τὴν κοιλιακὴν χώραν. Ἡ γι: ἱτάστασίς του εἶναι σοθαρά. : i: οι ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Tod ἀάνταποκρι. Τὴν Ί0ην πρωνὴν τῆς Ι σήμερον διεξήχθησαν εἰς τὴν θάλασ- ἴσαν τῃ . ἐπιτυχίαν οἱ Β΄’ [VEC ὀργανωθέντες Γλει µας Ναυτικοῦ [γασίᾳ μετὰ ς πόλεώς µας μὲ ἐξαιρετικὴν κολυμθητικοὶ ἀγῶ. ὑπὸ τοῦ ἐν τῇ πὀ. ὁμίλου ἐν συνερ. | τοῦ Δήμου ᾽Αμμοχώ. άν. Eig τοὺς ἀγῶνας µετέσχον οἱ Ναυτικοὶ Ὅμιλοι ᾽Αμμοχώστου. :Λάρνακος, Λεμεσοῦ. ὡς ἐπίσης ἄν. Ὃδρες τοῦ ναυλοχοῦντος εἰς TOW ALL :Ἠενα µας ΄Ελληνικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ | σκάφους «Ιέ Ρραξ)» καθὼς ἐπίσης καὶ [ ἀνεξάρτητοι. Εἰς τοὺς νικητὰς ἁπε. νεµήθησαν ἔπαθλα, ''μμμ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ |Al EPEYNAI BIA TON NEON ΙΦΟΜΟΝ ΠΕΜΕΣΟΥ Γ ΛΕΜΕΣΟΣ, 2 (Τοῦ ἀνταποκρι. Γ τοῦ µας).-- 'Η ἀστυνομία συνεχἰ. ζει τὰς ἐρεύνας της διὰ τὴν ἐξιχνί. [ασιν τῆς στυγερᾶς δολοφονίας τοῦ Γπέως ἐμμίσθου ὑπαλλήλου τῶν Νέ, ων Συντεχνιῶν ᾿Ανδρέα Παντελῆ ἐκ | Medivng xai τὸν σοδαρὸν τραυµατι. σμὸν τοῦ Χρίστου Γεωργίου 25 ἐ. Γπῶν ἐξ Ὕψωνα, ἓ ᾿Αστυνομικὸς ἐκπρόσωπος ἐδήλω. [σεν ὅτι ἡ ἀστυνομία συναντᾷ δυσχε. | pelag cig τὸ ἔργον της λόγῳ τοῦ 6. τι τὸ κοινὸν δεικνύει ἀπροθυμίαν νὰ παράσχῃ πληροφορίας καὶ ὅτι αἱ ἀνακρίσεις συνεχίζονται πρὸς ὅλας τὰς κατευθύνσεις. | Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ σορὸς τοῦ Φο- Γγευθέντος παρεδόθη εἰς τοὺς οἱ- κείους τοῦ θύματος καὶ ἐτάφη σή- | pepov. EE Gddov, tyvac8y ὅτι ἡ κα- | tkotaxon τοῦ ἑτέρου πυροδοληθέν- τος Χρήστου Γεωργίου ὁ ὁποῖος φέ- Γρει τραύματα ἐκ σφαιρῶν εἰς τὸ µέτωπον ἐξακολουθεῖ νὰ παραµένη εἰσξέτι σοθαρά. * | AIANEZEIS= THE L.E.O.K. Ἡ Γ. Γραµµατεία κῆς ΔΕΟΚ ἀνακοινοῖ ὅτι, πρωτοθουλία τοῦ Τμηματικοὸ Συµθουλίου Λευκωσί- ας. συγκροτεῖται τὴν προσεχῆ Πέµμ- πτην, δην Σεπτεµέρίου «καὶ ὥραν 5.30 μ.μ, εἰς τὰ ἐν Λευκωσίᾳ Κεν- Γτρικὰἁ Γραφεῖα τῆς ΔΕΟΚ ἡ πρώ- Γ τη ἐπιμορφωτικὴ διάλεξι2 πρὸς µέ- LAN, στελέχη, καὶ φίλους τῆς ΔΕΟΚ. Ὁμιλητῆς τῆς συγκεντρώσεως θὰ | εἶναι ὁ θδουλευτὴς Λευκωσίας Δρ. Βάσος Λυσσαρίδης, ὅστις θὰ ἀνα- πτύξη τὸ θέµα αἩ κίνησις θετι. Γ κῆς οὐδετερότητος καὶ οἱ σταθμοί της Βελιγράδι - Κάῑρον». Ἐξ ἄλλου, τὴν 5.30 μ.μ. τῆς προσεχοῦς Παρασκευῆς Της Σε- πτεµθρίου συγκροτεῖται εἰς τὸ Κι- νηµατοθέατρον «᾿Απόλλωνκν Κυθρέ- ας περιφερειακὴ συγκέντρωσις ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς ΔΕΟΚ. Τὴν συγ- κέντρωσιν θὰ Χαιρετήσουν οἱ 6ου λευταὶ Λευκωσίας κ.κ. Πέτρος Στυ- λιανοῦ, Βάσος Λυσσαρίδης. Ὁ ἐν Γ Κύπρῳ Πρέσόυς τῆς Γιουγκοσλα- δίας κ. Μάρκο Βογιαξζὶτς θὰ ἀπευ- θύνη χαιρετισμὸν πρὸς τὴν συγκέν- τρωσιν. χ. ΙΣΥΜΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΔΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΟΔΕΠ ΚΤΗΜΑ, 2 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας).-- ᾿Εντὸς ὀλίγων ἡμερῶν πε. ρατοῦνται αἱ ἐργασίαι ἐπεκιάσεως τοῦ ἐργοστασίου Σόδαπ, εἰς τὸ ὁ. ποῖον ἀπαθχολοῦνται ἄνω τῶν 500 Γἐργατῶν. Κατόπιν τούτου ἕνα τερά. .στιον πρὀθλημα τὸ ὁποῖον θὰ ἔχῃ νὰ | ἀντιμετωπίσῃ ἡ ἐπαρχία µας θά εἰ. ναι τὸ άνεργιακόν, τὸ ὁποῖον θὰ εἰ. γαι ἐγτονώτερον ἀπὸ ποτὲ καθ’ ὅτι δὲν ὑπάρχει προοπτικὴ ἀπορροφήσε. Γως τῶν ἐργατῶν τἰς οἰανδήποτε ἆλ. Γλην ἐργασίαν 1 Ὁ λαὸς διερωτάται τί διαθήµατα γγίνονται ὑπὸ τῶν ἀρχῶν δι’ ἀντιμε. Ι τώπισιν τῆς καταστάσεως αὐτῆς. x 294 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΚΡΕΦΝ Ι KYPHNEIA, 2 (Tod ἀνταποκρι- Γ τοῦ µας). Εἰς τὸ Δικαστήριον { Κυρηνείας ὑπεθλήθησαν μέχρι τῆς .25)8)62 ᾖ({(τελευταίας προθεσμίας :ὑποθολης) 234 ὑποθέσεις ᾿Αγροτι- :κῶν χρεῶν προερχόµεναι ἐκ 34 χω- Ρρίων τῆς ᾿Επαρχίας Κυρηνείας καὶ 2 ἐκ τῆς πόλεως Κυρηνείας κατα- Γ νέµονται δὲ ὡς ἀκολοθως: “Ex µέ- | poug Ελλήνων ὑπεθλήθησαν 143 Gno@ioeic Kai dvtimpogwnetouy no- ' σὸν 104.000. Ἐκ. µέρους Τούρκων 39 ὑποθέ. στις ἀντιπροσωπεύουσαι £13.000 καὶ μικταὶ ὑποθέσεις 52 ἀντιπρο- | σωπεύουσαι £.43.000, τὸ ~ £150 000 υλον