Back

ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΛΕΠΡΩΝ

20 Τὶ πραγµατικὰ συµδαίνει... Αχ Ελ λε... ARRAN OS Ae ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΛΕΠΡΩΝ Διαφορετικά ἀπὸ ὅ,τι συμβαίνει σὲ πολλές χῶρες τῆς Μέσης καὶ τῆς Απω ᾿Ανατολῆς, ἡ λέπρα δὲν εἶναι καὶ πολὺ µεγάλη μάστιγα στὴν Κύπρο, ὅπου ἡ τακτικὴ εἶναι ἡ ἀναγκαστικὴ ἀπομάκρυνσις τῶν λεπρῶν, 90 περίπου ἀπὸ τοὺς ὁποίους βρίσκονται στὸ Λεπροκομεῖο. Οἱ ἄρωστοι αὐτοὶ ἀνήκουν σὲ διάφορα στάδια. Οἱ πιό πολλοὶ εἶναι ἀρ- κετὰ καλά, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ φροντίρουν οἱ ἴδιοι γιὰ τοὺς ἑαυτούς των καὶ νὰ κάµνουν ἐξωτερικὴ ἐργασία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο µέρος τῆς θεραπείας τῆς λέπρας. ”Αλ- λοι ὅμως εἶναι τελείως ἀνίκανοι, μὲ θλιβερά ἀκρωτηριασμένα µέλη, καὶ κάποτε ἐπίσης τυφλοί. 'Ὑπάρχουν ἐπίσης στὸ Λεπροκομεῖο ἕνας ἢ δυὸ λεπροί, που ἡ ἀρώστεια τους ἔχει «περιοριστῆ». Κανονικά, ὅταν ἡ ἀρώστεια εἴτε θεραπευτῆ, εἴτε «περις” ριστῆ», οἱ ἄρωστοι ἀπολύονται. ᾽Αλλὰἁ συχνὰ οἱ γεροντό- τεροι εἶναι τόσο ἀκρωτηριασμξνοι, ὥστε νὰ μὴ μποροῦν νὰ συντηρηθοῦν, ἂν γυρίσουν στὰ χωριά τους, καὶ σ᾿ αὐτοὺς ἐπιτρέπεται νὰ μένουν στὸ Λεπροκομεῖο. Οἱ λεπροὶ κατοικοῦν σὲ μακρὰ τετράγωνα, ἀπὸ πέντε δωμάτια τὸ καθένα, μὲ βεράντα µπροστά. Σὲ κάθε δωμάτιο µένουν δυὸ ἄρωστοι, πού, ἂν δὲν εἶναι ἀνίκανοι, εἶναι ὑπεύ- θυνοι γιὰ τὴν καθαριότητά του. Οἱ ἴδιοι οἱ ἄρωστοι συγν- ρίχουν καὶ στολίχουν τὰ δωμάτιά τους, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι πολὺ ἑλκυστικά, μολονότι, φυσικά, αὐτὸ ποικίλλει ἀνά- λογα μὲ τὸ γοῦστο, τὴν πρωτοβουλία καὶ τὴν ἐξυπνάδα τῶν ἐνξιαφερομένων ἀρώστων. Evtexa ὑπηρέτριες μαγειρεύουν καὶ καθαρίζουν γιὰ τοὺς ἀνικάνους ἀρώστους καὶ βοηθοῦν κάπως τοὺς ἄλλους. Σὲ κάθε λεπρὸ δίδεται Τροφή, ποὺ μπορεῖ νὰ τὴ µα- γειρεύσῃ ὅπως τοῦ ἀρέσει. Οἱ προμήθειες εἶναι ἄφθονες καὶ στὴν περίπτωση μερικῶν τροφίμων ποὺ διανέμονται μὲ δελ- τίο, ὅπως εἶναι ἡ 9άχαρις καὶ τὸ λάδι, εἶναι περισσότερες ἀπ᾿ ὅ,τι μπορεῖ νὰ πάρη ἕνα συνειθισµένο πρόσωπο. Ἡ Κυβέρνησις προμηθεύεί Τώρα στοὺς ἀρώστους καὶ ροῦχα. ως πέρσι, παίρνανε χρήματα γι’ αὐτὸ τὸ σκοπό, ἀλλὰ τὸ σύστηµα αὐτὸ ἐγκαταλείφθηκε λόγῳ τῆς δυσκολίας στὴν ἐξεύρεση ὑλικῶν καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐξόδων. Ἡ πρώτη διανομὴ ρούχων στοὺς ἀρώστους ἔγινε πέρσι τὸν χειμῶνα καὶ τοὺς δόθηκαν περισσότερα ἀπὸ ὅσα συνήθως παίρνει ὁ ἄλλος κόσμος. ᾿Εκτὸς ἀπὸ τὰ ροῦχα, οἱ λεπροὶ παίρνουν ἐπίσης 12 γρόσια τὴν ἡμέρα γιὰ τὰ µικροέξοδά τους. Αν. ἐξαιρεθοῦν τὰ φάρμακα καὶ ἡ συντήρησις τῶν κτιρίων, τὰ ἔξοδα τῆς Κυβερνήσεως γιὰ τὸ Λεπροκομεῖο τὸ 1944 ἦσαν κάπου 8,000 λίρες, δηλαδὴ παραπάνω ἀπὸ 87 λίρες τὴν κεφαλή. Οἱ ἀρτιμελεῖς λεπροὶ δικαιοῦνται νὰ ἐργάζωνται σὲ Κν- βερνητικὲς ἐργασίες καὶ νὰ πλη βρώνωνται, ἀλλὰ στὰ τελευταῖα πέντε χρόνια αὐτὸ ἦταν σπάνιο. ZuvelSigav ἔἐπίσης νὰ καλ- λιεργοῦν λαχανικά, ποὺ τὰ πουλοῦσαν γιὰ χρήση τοῦ Λεπρο- κοµείου, ἀλλὰ τώρα δὲν ἐνδιαφέρονται οὔτε γι᾽ αὐτό. Στὸ Λεπροκομεῖο ὑπάρχει νοσοκομεῖο μὲ {2 κρεβάτια. Aud φορὲς τὴν ἡμέρα γίνεται κλινικὴ θεραπεία γιὰ κείνους ποὺ χρειάζονται ἐπιδέσμους Καὶ φάρμακα. '“Ἡ θεραπεία εἶναι πλήρης. “Η Κλινική. θεραπεία γίνεται ἀπὸ τὴ διευθύντρια τοῦ νοσοκομείου καὶ τὸ νοσοκομειακὸ προσωπικό. Ὁ γιατρὸς ἐπισκέπτεται τὴν κλινικὴ καὶ τὸ νοσοκομεῖο τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάξα, καὶ ὁ ὀδοντογιατρὸς καὶ ὁ ὀφθαλμολόγος μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα ὁ καθένας. ᾿Επιθεώρησις τῶν ἀρώστων yi- νεται Κάθε ἑβδομάδα, σὲ ξεχωριστὴ µέρα γιὰ τοὺς ἄνδρες καὶ ξεχωριστὴ γιὰ τὶς γυναῖκες. . Μολονότι προσφέρεται πλήρης ἰατρικὴ θεραπεία σὲ ὅλους τοὺς λεπρούς, πολλοὶ ἀρνοῦνται νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ὡὥρι- σµένη συνταγη καὶ τητοῦν ἄλλα φάρμακα, ποὺ νοµίξουν πὼς εἶναι πιὸ κατάλληλα γιὰ τὶς ἀνάγκες τους. Φυσικά αὐτὸ τὸ πρᾶγμα δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀπὸ τὸ ᾿Ιατρικὸ Τμῆμα κι’ ὅμως μερικοί λεπροὶ ξώδεψαν πολλὰ λεφτὰ χωρὶς λόγο, γιὰ ν᾿ ἀγο- ῥάσουν δικά τους φάρμακα. Ὑπὸ Μ, G. Κάθε ὑγιὴς ἄνθρωπος λυπᾶται τοὺς λεπρούς. ᾽Αλλὰ εἶναι ψυχολογικῶς καὶ θεραπευτικῶς κακὀ γιὰ ἀνθρώπους, σ’ ὁποια- δήποτε κατάσταση κι’ ἂν βρεθοῦνε στὴ ζωή τους, νὰ οἶκτεί- ρουν ὑπερβολικὰ τοὺς ἑαυτούς των, Μ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο πολλοἱ λεπροὶ τοῦ »Ασύλου πάθανε κατάπτωση, πρᾶγμα ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα μιά παθητικὴ στάση ἐκ µέρους των καὶ πλήρη ἄρνηση συνεργασία». Τὸ προσωπικὸ τοῦ Λεπροκο- µείου ἔχει καταβάλτη µεγάλες προσπάθειες στὰ τελευταῖα χρό- via ve προσφέρῃ ἀμέτρητες διασκεδάσεις καὶ ἁπασχολή- σεις στοὺς ἀρώστους, ὅπως κινηματογράφο, σκηνὴ γιὰ πα- ραστάσεις ἀπὸ ὀργανισμοὺς ἔξω ἀπὸ τὸ Λεπροκομεῖο, γή- πεδο γιὰ φούτ-μπώλ, δισκοβολία, τέννις καὶ ἄλλα παιχνίδια, βιβλία καὶ παιγνιόχαρτα, καὶ εἰδικὰ ὄργανα γιὰ τοὺς τυφλούς. Ὅλα ὅμως αὐτὰ τὰ σχέδια καταστράφηκαν ἀπὸ πλήρη ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος ἐκ µέρους τῶν λεπρῶν καὶ ἀπὸ τὴν ἔλλειψη εὐθύνης καὶ μέριμνας ποὺ τοὺς χαρακτηρίξει γιὰ τὰ ἀντικείμενα ποὺ παραχωροῦνται γιὰ δική τους χρήση γιὰ νὰ τοὺς χαροποιοῦν καὶ νὰ τοὺς διασκεδάζουν. Οἱ ἀνέσεις αὐτές, καὶ ἄλλες, εἶναι ἀκόμη στὴ διάθεσή τους, ἂν τὶς θέλουν. Τὰ μόνα πράγματα ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀκόμη εἶναι ἡ λέσχη καὶ τὸ ἐξαίρετο ραδιόφωνο, πού δωρή- θηκε στὸ Λεπροκομεῖο πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο’ ἀλλὰ ἡ ἔλλειψις στοιχειώδους μέριμνας κάμνει συχνὰ τὸ ραδιόφωνο ἄχρηστο. Ἡ ᾿Κυβέρνησις παραδέχεται καὶ δέχεται τὴν εὐθύνη ποὺ ἔχει γιὰ τὴν εὐημερία τῶν λεπρῶν. ᾽Αλλὰ αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ πραγμµατοποιηθῆ µονάχα μὲ τὶς προσπάθειες τῆς μιᾶς πλευρᾶς, Ὑπάρχει ἕνα πρᾶγμα ποὺ ρίχνει περισσότερο φῶς ἀπὸ κάθε τι ἄλλο στὴν πραγματικὴ γνώµη τῶν λεπρῶν γιὰ τὶς συνθῆκες τῆς τωῆς τους: πολλοὶ ἄρωστοι ποὺ θεραπεύονται καὶ εἶναι ἔτοιμοι νὰ ἀπολυθοῦν ἀρνοῦνται νὰ φύγουν. Τὸ ye- (συνέχεια στὴ σελίδα 21) ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΛΕΠΡΩΝ (συνέχεια ἀπὸ τὴ σελίδα 20) γονὸς αὐτὸ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν εἰκόνα ποὺ δίδεται σουχνὰ στὸ κοινὸν γιὰ τὶς δῆθεν ἄθλιες συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὸ Λεπροκομεῖο. Εἶναι λυπηρὸ ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση περισσότερος κόσμος νὰ ἐπισκεφτῇ τὸ Λεπροκομεῖο. Αν αὐτὸ ἦταν δυνατό, γρή- γορα θὰ ἐξακριβωνόταν πόσο ἀβάσιμες εἶναι οἱ κατηγορίες γιὰ παραµέληση καὶ οἱ πληροφορίες ὅτι οἱ ἄρωστοι δὲν ἔχουν τὰ µέσα νὰ προμηθευτοῦν ὄχι τὶς μικρὲς πολυτέλειες τῆς εωῆς, ἀλλ᾽ οὔτε τὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα. lacie ὦ