Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μεγήλη πολυκλινικὴ εἰς τὴν Μακε- doviticcay Συνεταῖροι ἕξη ἰα- τροὶ τῆς Π)σίας.-- Ὡς πληροφορούμεθα EEN γνωστοὶ ἰατροὶ τῆς Λευκωσί- ας συνέπηξαν ἑταιρείαν, ἡ ὁποία θὰ ἀνεγείρη παρὰ τὸ Μέλαθρον Εὐγηρίας εἰς Ma’ κεδονίτισσαν μεγάλην πολυ- κλινικἠν, ἡ ὁποία θὰ φέρη τὴν ὀνομασίαν «Πολυκλινικὴ Κύκκου». Ἡ ἀνέγερσις καὶ ὁ ἐξοπλι- σμὸς τῆς πολυκλινικῆς αὐτῆς θὰ στοιχίση περὶ τὰς 200 χι- λιάδας λίρας, ΑΠΕΛΥΘΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ᾿Απελύθη προχθὲς ὁ ἐξ “By πας Γεώργιος Τρύφωνος, ἅλ λως Διοικητής, ὅστις συνελή φθη ὑπὸ τῆς Αστυνομίας τὴν παρ. Παρασκευὴν ἐν σχάσει μὲ ὑπόθεσιν ἀποπείρας ὃῶρο Soxiag ἐξεταστοῦ ὁδηγῶν, ἆ- φοῦ προσήφθη προηγουμένως κατ᾽ αὐτοῦ ἡ σχετι κατηγο ρία. Όδτος θά παρουσιασθῆ συντόμως ἐνώπιον τοῦ Άικα. στηρίου. Ἐπεδίδοντο εἰς κυθείαν ανδρες τοῦ ᾽Αστυνομικοῦ Σταθμοῦ Βατυλῆς ἐπέδρα- μον τὴν νύκτα τῆς προχθὲς εἰς καφενεῖον τοῦ χωρίου Μα κράσυκα καὶ κατέλαθον ἐπ᾽ αὐτοφώρω ἕξ πρόσωπα ém- διδόµενα εἰς κυδεῖαν. Ὑπὸ τῆς ᾿Αστυνομίας κατεσχέθη- σαν χρηματικὸν ποσὸν καὶ | ζεῦγος κύδων ὡς τεκμήρια, Πάντες οἳ συλληφθέντες ἆ. πελύθησαν ἀφοῦ προσήφθη | κατ αὐτῶν ἡ σχετικἡ Korn ‘yopia. Χειροβυμβίς κυπριικῆς κιτασκευῆς ἑντύς ὀχήμιτος ἛΑνδρες τοῦ Οὐλαμοῦ Προ λήψεως ᾿Εγκλημάτων τοῦ ᾽Αστυνομικοῦ Σταθμοῦ Πά- Φου, διενεργοῦντες προχθὲς συνήθη ἔλεγχον παρὰ τὴν δια σταύρωσιν τῶν ὁδῶν Φιλού- σης -- Πραιτωρίου ἀνεῦρον ἐντὸς αὐτοκινήτου µίαν χει- ροθοµθίδα Κυπριακῆς κατα: σκευῆς,. Εὐθὺς ὡς ὁ ὁδηγὸς τοῦ ἐν λόγω αὐτοκινήτου ἀντελήφθη τὴν ᾽᾿Αστυνομίαν ἐξ ἀποστάσε ως 50 περίπου µέτρων ἔστα- µάτησε τὸ ὄχημα καὶ δύο ἢ καὶ περισσότερα πρόσωπα ἐ.- πιθαίνοντα τούτου διέφυγον µέσω ἀμπελώνων, ἐγκαταλεί Ψψαντες τὸ αὐτοκίνητον ἐντὸς τοῦ ὁποίου κατόπιν ἐρεύνης εὑρέθη ἡ χειροθοµόίς, -- Εναντίον τοῦ Χριστοφῆ ἐξεδόθη ἔνταλμα συλλήψεως, Ὡς διεπιστώθη τὸ ὄχημα ἀνήκει εἰς τὸν ἐκ ΒΝατᾶς Πά gov Ναπολέοντα ἉΧἈριστοφῆ, ὅστις ἐργάζεται εἰς Λεμεσόν. Ὡς γνωστόν, τὸ ὄνομα τοῦ Ν. Χριστοφῆ ἀνεμίχθη εἰς τὰς δραστηριότητας τοῦ ᾿Εθνικοῦ Μετώπου. TO XABBATON Q XOPOL TON TEQTIONON ᾽Αρκετὴν ἐπιτυχίαν προ: θλέπεται νὰ σημειώση ὁ ἐτή σιος χορὸς τῆς 'Ενώσεως Γε ὠπόνων, ὅστις δίδεται τὴν ἐ« σπέραν τοῦ προσεχοῦς σΣαῦ θάτου, 3 Μαρτίου, εἰς τὸ . «Χίλτον». -- EPTATIKH ΔΙΑΦΟΡΛ ΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΙ ΤΟΝ ΚΟΛ Ὡς πληροφορούμεθα, αἱ µετα. ξὺ τοῦ Διοικητικοῦ Συµθουλίου τοῦ Κυπριακοῦ ᾿Οργανισμοῦ ᾿Αθλητισμοῦ. καὶ τῶν ὑπ αὐτοῦ ἐργοδοτουμένων, προέκυψεν ἀδιέ- ἔοδον, λόγῳ ἀρνήσεως τοῦ ΚΟΑ νὰ δεχθῃ ἱκανοποιητικὴν λύσιν τῶν ὑποθληθέντων εἰς αὐτὸν δι- καίΐων αἰτημάτων. Κατόπιν τῆς ἐξελίξεως ταύ- της, ἐκηρύχθη ἐργατικὴ διαφο- ρὰ. ἡ ὁποία κατὰ συμµπληρωμα- τικἁὰς πληροφορίας µας παρεπέµ.- Φθη εἰς διαιτησίαγ. Δέν προθλέπεται συντόµως λύσις τοῦ Κυπριακοῦ Ὁ. ραδιοσταθμὸς «Φωνὴ τῆς Γερμανίας, μετέδωσε σχόλιον τοῦ Τούρκου δημοσιογράφου κ. Παπὰν ἐπὶ τοῦ Κυπριακοῦ. Εἰς τὸ σχόλιόν του, ὁ κ, Πα: πὰν ἀφοῦ ἀνεφέρθη εἰς τὰς ἑξε- λίξεις τοῦ παρελθόντος καὶ εἰς τὰς συνεχιζοµένας ἐἑνδοκυπρια- κἁς συνομιλίας, ἰσχυρίσθη ὅτι αἱ συνοµιλίαι, δὲν διεξάγονται Spades. “O x. Παπὰν ἰσχυρίσθη ὅτι διὰ τοὺς ἀκολούθους τρεῖς Ad- Ὑους, δὲν δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ λύσις τοῦ Κυπριακοῦ: a) “Η καλλιέργεια τῆς ἔχθρας κατὰ τῶν Τούρκων ὑπὸ τῆς ᾿Εκκλησί- ας. 6) ‘H φιλοδοξία τοῦ ᾿Αρ- Χιεπισκόπου Μακαρίου νὰ µιµη- Of τὸν Βενιζέλον διά νὰ κερδί- σῃ νίκην εἰς τὴν Κύπρον καὶ νὰ ἐπικρατήσῃ εἰς τὴν Ἑλλάδα. y) 'Η πολεμµοκαπηλεία τῶν ‘E- νωτικῶν. Anéde fi npwtn τοῦ Κινεζικοῦ συγκροτήµατος ἐν Δευκωσία ᾽Αϕίκετο΄ τὴν παρ.’ Παρα- σκευἠν εἰς Λευκωσίαν πολυ- μελὲς Μινεζικὸν συγκρότηµα δι ἐμφανίσεις εἰς Λευκωσίαν Λεμεσὸν καὶ ᾽Αμμόχωστον. Τὸ πρὀγράμμα τῶν ἐμφα- γίσεων τοῦ Κινεζικοῦ Καλλι- τεχνικοῦ ᾿Ακροδατικοῦ ΣΟΥ- κροτήµατος ἔχει ὡς ἀκολού- Owe: Λευκωσία: Δημοτικὸν Θέα. τρον: Δευτέρα, 26 Φεόρουα- ρίου καὶ Τετάρτη, 28 Φεδρου αρίου. Λεμεσός: Κινηµατοθέατρον Παλλάς: Παρασκευή, 2 Μαρ- τίου. ᾽Αμμόχωστος: Αἴθουσα Γυ µνασίων: Κυριακή 4 Map. τίου. Εἰσιτήρια διὰ μὲν τὰς πα- ῥραστάσεις εἰς Λευκώσίαν πω λοῦνται ἐκ τοῦ ταμείου τοῦ θεάτρου, διὰ δὲ τὰς παρα- στάσεις εἰς Λεμεσὸν καὶ “Au µόχωστον ἐπίσης ἐκ τῶν τα- µείων τῶν. θεάτρων. ΠΡΟΜΗΙΑΘΗΕΡ ΒΡΟΧΟΠΘΙΩΝ KAPHO®OPOYN Oi ἀγωνιώδεις προσπάθει- ες τῶν εἰδικῶν συνεργείων τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας γιὰ τὸν δομέαρδισμὸν τῶν νεφῶν ἐκαρποφόρησαν ἍἨρο- χθὲς Σά6όθατον, ὁπότε καὶ ἕ. πεσαν εὐεργετικὲς θροχὲς γιά τὴν γεωργία. Οἱ προσπάθειες τῶν 6ροχο ποιῶν συνεχίσθηκαν καὶ χθὲς, θὰ συνεχισθοῦν δὲ σήμερα κα θὼς καὶ θραδύτερον ἐὰν 6- πάρξουν νέφη. Ἐν πάση περιπτώσει εἶναι συγκινητικἡὴ καὶ ἐκτιμητέα ἡ προσπάθεια τῶν ἁρμοδίων κυθερνητικῶν τµηµάτων νὰ κατανικήσουν τὴν φύσιν καὶ νὰ προκαλέσουν θροχόπτω- σιν.