Back

ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΒΔΟΜΔΔΙΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ Α BNEVMATIR ΕΠΙΦΕΕΣΡΗΣΗ TEX NHE τν Κ. Προυσῆ, «Κυπριακὰ Γ χος εἰκοσάχρονων.---Ἡ Καθη ἡ Κύπρος.--«ἩΠ ληνας ποιητὴς 1. pap para» καὶ εἰδικὸ τεῦ- γήτρια Σοφία ᾽Αντωνιάδη καὶ Πάπισσα ᾿ωάννα» τοῦ Ροΐδη καὶ ὁ φιλέλ. Ὀιττε]], καθηγητὴς στὸ Παγκ. Γυμνάσιο, Τοῦ συνεργά ΤΑ «Κυποιακὰ Γράμματα», τεῦχος Μαρτίου, ὁ κ. ie Κρανιδι ams γράφει μὲ ἀγάπη μερικά χαρακτηριστικα ἑνὸς §e- χωριστοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κ. Mpou- σῆ, στὸν ὁποῖο πολλὰ ὀφείλει n νεώτερη λογοτεχνική γενιὰ τῆς Κύπρου (πιὰ νὰ μὴ ἀναφέρω ᾱ- Kova τὰ πάµπολα ἀπὸ ἐκπαιδευ- τικῆς ἀπόψεως ). ‘Amos κύρια σηµεία Υιὰ τοὺς ἀναγνῶστες τῆς στήλης αὐτῆς μὲ λίγα δικά μου: Ὁ κ. Προυσῆς ὑπᾶρξε ὁ κυρ: ως ἱδρυτὴς τῶν «Κυπριακών Γραμ μάτών» καὶ καλύτερα ὁ πνευμα: τικὸς Ἱδρυτὴς (χωρὶς μὲ αὐτὸ νὰ ὑποτιμῶ τὴ συμθολὴ, λντιάνου καὶ Κρανιδιώτη). Όταν ἦταν φοιτητής εἶχε ἀναλάδηῃ τὴ διεύ- θυνση τῆς συντάξεως τοῦ μηνιαί- ου περιοδικοῦ ὀργάνου τοῦ ᾿Ακα- δημαϊκοῦ Ομίλου, «Μελέτη — Κριτική». ἜἜχει τυπώσει ἕνα ἀπὸ καιρὰ ἐξαντλημένο θοηθητικὸ τὴν «Γραμματικὴ τῆς Δημοτικῆς». Συμμετέχει εἰς τὴν ἵδρυση τῶν «Κυπριακῶν Σπουδῶν», καὶ τοῦ «Ἑλληνικοῦ Πνευματικοῦ ὋΟμί- λου Κύπρου» (ΕΠΟΚ) ὅπου δού- λεψε καὶ ὡς διοικητικὸς σύμδου- λος. Δημοσιογβαφεῖ γιὰ ἀρκετὰ χρόνια γύσοω σὲ πνευματικἀ ζη: τήµατα. Σπουδάζει ξα ὰ Φιλολα- γία στὸ Πανεπιστήµιο τοῦ Σικά- you Kai ἀνακηρύσσετε διδάκτωρ (πρῶτος Ἕλληνας διδάκτωο τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Σικάγου), Συνεργάζεται τακτικὰ στὸ «Saturday. Review? Ted Lika γου καὶ τὸ «Athene>. Προε- δρεύει τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς Κυπρια- κου ᾿Ἀγῶνος τοῦ Σικάγου. Ἔτοι- μάζει στὰ ἀγγλικὰ μιὰ ἀναλυτι- κὴ ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς λο- Υοτεχνίας͵ Καὶ ἄλλα, ἰδίως στὸ τοµέα τῆς Κριτικῆς. Νὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ δίνω καὶ μιά πληροφορία. Τὰ «Κυπριακὰ Γράμματα» ἐνῶ εἴχα ε πρώτοεκ- 5087 τὸ, 1934 διέκοψαν γιὰ ἕνα χρόνο, ἔτσι ποὺ τὸν ἑπόμενο χρό νο θὰ μποῦν στὸ εἰκοστὸ ἔτος ζωῆς ἐνεργοῦ. Γιὰ νὰ ἐκτεθῇ κα- λύτερα nh συμδολὴ τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ στὴν πνευματικὴ ζωὴ τῆς Κύπρον, ἡ διεύθυνση σκοπεύει νὰ ἐκδώσῃ εἰδικὸ πολυσέλιδο τεῷῦ- χος, στὸ ὁποῖο θὰ συµπεριλαµ- θάνονται καὶ ἐπιλογὲς παλαιῶν συνεργασιῶν, θιογραφικὰ καὶ ὅ,τι ἄλλο ἀμέσως ἤ ἐμμέσως σχετίξε- ται μὲ τὸ περιοδικό. ΗΗΗΗΗΜΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΠΗ Κ. ΛΗΔΡΑΙΟΥ τον µας κ. ΝΑ γράµµα τῆς καθηγητρί- Ec ς ὄρος Σοφίας ᾽Αντωνιάδη, ἀπὸ τὴν Ὀλλανδία, μ᾿ ἔχει κάνει νὰ σκεφθῶ πόσο ἐλαττωματικά €- μεῖς οἱ Κύπριοι προθάλλουµε (ἤ καλύτερα δὲν προδάλλουμε) τὴν Κύπρο στὸν ἔξω κόσµο. ᾿Ασφα- λὼς τὰ τρία τέταρτα τῆς εὐθύνης φέρουν καὶ οἱ ὑπεύθυνοι πνευμα: τικοὶ ἡγέται τοῦ Ἑλληνικοῦ µας Κέντρου, ποὺ συνήθως θλέπουν τὴν Κύπρο καὶ τὰ τῆς Κύπρου μὲ τὸ, φακὸ τῆς ἐπικαιρότητος καὶ τῆς πολιτικῆς (ἤ καλύτερα κομματικῆς) σκοπιµότητος. Οἱ λίγες Φωτεινὲς ἐξαιρέσεις δὲν κα- ταργοῦν τὸν κανόνα, ἀλλά τὸν δείχνουν πιὸ Χπυπητά. Μεταφέρω ἐδῶ τὸ σχετικὸ κοµ- µάτι τῆς ἐπιστολῆς: «,.. Φέτο, μιλῶντας στοὺς φοιτητές μου γιὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνες τοῦ Βυ- ζαντίου, ἀνάφερα καὶ τὰ πάθη τῆς Κύπροιι. τὰ παιδιὰ μ’ ἐκοί- ταζαν μὲ τόσο ἀνώα μάτια { |. δέαν δὲν εἶχαν γιὰ ἔσα εἶναι ἡ ζωή µας. Ἡ Ἑλλάδα καὶ τὰ προ: θλήµατά της, μένουν πάντα τόσο μακρυὰ am’ τὴ δύση κι’ ἀπ᾿ τὸ Βορρᾶ, 33 he ae poe giro τῆς Νέας Ἑλλά δος καὶ τῆς νεοελληνικῆς λογο τεχνίας ποιητής 1. ὨΏιττεί] ἔχει μεταφράσει στὰ ἀγγλικὰ & πὸὀ καιρὸ τὴν «Πάπισσα ᾿Ιωάν- να», τοῦ δαιµόνιου Ροΐδη καὶ é- φέτος τὴν ἔχει θγάλει σὲ κομψὸ διθλίο (ἔκδοση Verschoyle). «Όταν τὸ μετέφραζα εθλεπα στὸ Ροΐδη, ἕναν ἝἛλληνα Βολταῖρον, Μοῦ ἄρεσε ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ μεταφραστῆ ποιητή καὶ τὸν µετα- φέρω καὶ ἐδῶ. ᾿Ἐνδιαφέρον ἔχει ὁ πρόλογος τοῦ θιθλίου. 'Ο κ. Durrell το- νιζει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ. δυτικοῦ κόσμου γιὰ τὴ νεοελληνικἡ λογο- τεχνία κ ἀποδειξη ἡ μετάφραση καὶ καλὴ ὑποδοχὴ του «Ζορτπᾶν (Καζαντζάκη) καὶ τῆς «Αἰολικῆς Γῆς» (Αἰολία τοῦ Βενέζη). Ἔξ ἄλλου τὸ ἔργο τοῦ Καθάφη θγαλ. µένο ἀπὸ τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα ἄρχισε νὰ ἐπηρεάζῃη τὸ εὐρωπαί- κὀ πνεῦμα. Ἕνα 6ιδλίο ἀσφαλῶς πολὺ ἐνδιαφέρο εἶναι καὶ ἡ «Πά- πισσα ᾿Ιωάννοω τοῦ Ροΐδη («Ρο- pe Ίοαπ» ὡς εἶναι ὁ ἀγγλικὸς τίπλος), yv αὐτὸ ὁ κ. Durrell τὸ ἔδωσε στὸ ἀγγλόφωνο κοινὰ μὲ ἕνα πολὺ δ αφωτιστικὸ γιὰ τὸ ἔργο πρόλογο. Θεωρῶ σκόπιμο νὰ ἐπανάφέ- ρω στὴ μνήμη τοῦ ἀναγνωστικοῦ µας κοινοῦ τὰ σπουδαιότερα & γα τοῦ Φιλέλληνα ποιητὴ κ. Ὀυντε]], Υιὰ τὰ ὁποῖα ἡ ἀγγλι- κἡ κριτικὴ ἔγραψε εὐνοϊκότατα. Τὸ ¢«Prospero,s Cell? elven ἕνα Epyo tou ποὺ ἀφορᾶ τὴν Κέρκι- ρα. Τὸ «Reflections on a Marine Venus εἶναι ἀπὸ τὰ τε: λευταῖα του ἔργα ποὺ ζἢ καὶ κι- νεῖται μέσα στὴ Ρόδο. 'ΗἩ «Sappho» pia τρίπρακτλ σὲ στἰ- χους τραγωδία μαζί μὲ δύο ἄλλες συλλογὲς τὶς «Α Ώτ]ναίε coun- try> «al «Cities Plains and Ῥεορίε» ἀποτελεῖ τὸ ὥς τὸ τώ- ρα τυπωμένο σὲ θιθλίο ποιητικό ἔργο. N& εὐχηθοῦμε νὰ περιληφθῆ καὶ ἡ Κύπρος σ᾿ ἕνα ἐμπνευσμέ- | vo καὶ φιλελληνικό τόμο του