Back

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ς λόγω», τοῦ ὑπὲρ αὐτῶν ἐκδηλουμέ- 2 HMEIQMAT BYZANTINA KEIMHAIA ΕΝ εἶναι δυνατὸν 6 novdapa- Δ twp χρόνος νὸ φεισθῃ τῶν ev! πολλοῖς ἐγκαταλελειμμένων evo τὴν Μῆσον πολυαρίθµων θυζαντινων κειμηλίων. ᾿Απὸ ἔτους εἰς ἔτος ταῦ. τα φθείρονται κατα πολυ ὅυσα.α. νου, ἄν καὶ σπὰνως, συµπτωµατι. κοῦ ἐνδιαφέρο,τος. Κατεσπαρµένα εἰς πᾶσαν γωνίαν τῆς ἱστορικῆ: Μύ- πρου τά ἐν λόγῳ κειμήλια, τινὰ πῶν ὁποίων ἔχουν καλλιτεχνικήν καὶ ἀρχαιολογικὴν σηµασίαν μοναδικὴν καθ’ ἅπασαν τὴν ᾿Ωρθοδοξίαν, ἀπο πελοῦν ἀφευδείς μάρτυρα» περασμέ- νου ἐκκλησιαστικοῦ καὶ ἐθνικοῦ µε- ψαλείου. Διεσώθησαν μέχρις ἡμῶν καὶ ἀντεπεξῆλθον τὴν μῆνιν τόσων κατακτητῶν, χάρις εἰς την xapa- κτηριστικὴν στοργὴν καὶ παραδειγ. ματικὴν φροντίδα τῶν προπσοτόρων µας, θὰ ἢτο δὲ ἀάσυνιπεια πρὸς τὴν. Ἱστοριαν καὶ τὰς παραδόσεις μας, ἀλλὰ καὶ προςδολὴ κατὰ τοῦ ἀγωνιστικοῦ ἡμῶν πνευματος, πᾶσα π.ραιτέρω ἐγκατάλειψις τῆς ἀτιμή- του ταύτης προγονικῇ κληρονοµίας εἰς τὸ ἕλεος τοῦ Χρόνου καὶ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν. * .. ΜΙΑ ΠΛΡΛΛΕΙΨΙΣ΄ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ AHMON ΓΡΑΨΑΜΕΒ καὶ ἄλλοτε, ἐπα. Ε ναλαμθάνομεν δὲ καὶ σήμερον: Δεν εἶναι µόνον ζήτημα * ro RE ἀξιοπρε- πειας καὶ ἐκδήλωσις πνεύματος φι- λοξενίας. άλλα καὶ ἐπιθεθλημένη πρᾶξις ἐθνικῆς τιμῆς ἡ ἑκ μέρους τῶν Κυπριακῶν Δήμων δεξίωσις τῶν ἀπὸ xatpod εἰς καιρὀν ἀφικνουμξ- γων καὶ διατριοόνιων, ἄοιάφορον ἐπὶ πόσον χρονικὸν διάστηµα, εἰς τὰ οἰκεῖα δημοτικὰ ὅρια ἐκλεκτῶν εκ-| προσώπων τοῦ Ελληνικοῦ δημοσίου 6ίου, τῆς Ελληνικῆς διανοῄσεως, τῆς Ελληνικης τέχνης κλπ. ‘H θλιδερά αὔτη παράλειψις µόνον αἰ- σθήµατα πικρίἰας καὶ Ψψυχρότητος προκαλεί ἀσφαλώς εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἐκλεκτῶν Ελλήνων ἐπισκεπτῶν, προδίδει δὲ πνεῦμα ἀδιαφορίας, τὸ ὁποίον ἀσφαλῶς δὲν ὑφίσταται ὣς τοιοῦτο. ᾿Επὶ πλέον ἡ δυσεξήγητος αὕτη παράλειψις τῶν Δήμων ὃ- πἀρχει Φόδος, ὅτι δυνατὸν νά προ: καλῃ παρὰ τῷ λαῷ τάσιν µμειώσε- ὡς τῆς σηµασίας τῶν τοιούτων ἐ- πισκέψεων καὶ τῆς προσωπικῆς ἆ- ξίας τῶν ἐν λόνῳ ἐπισκεπτῶν, τουθ᾽ ὅπερ δέον νὰ μὴ παροράται. Είναι δύσκολον νὰ ἐνθυμηθῇ τις περίπτω- ow, καθ᾽ ἣν Κυπριακὸς Δῆμος έἑ- δεξιώθη ποτὲ ἐκλεκτὸν ἐξ Ελλάδος ἐπισκέπτην ἢ ἀξιόλογον συγκρότηµα καλλιτεχνῶν ἢ ἐκδρομέων. Εἶναι ὅ- µως δύσκολον νἁ ἐνθυμηθῇ τις πε- Ρίπτωσιν, καθ’ ἦν Δδῆμο: τῆς έλευ. θέρας Μητρὸς ΓΠατῥίδος δὲν ἔσπευ- σεν ἀσμένως καὶ ἐνθουσιωδῶς va ὑποδεχθῇ εἴτε εἰς ἀεροδρόμια εἶτε εἰς λιμένας καὶ δεξιωβῃ εἴτε εἰς τὸ µέγαρόν του εἴτε ἀλλαχοῦ EKAE- κτὰ τῆς Κύπρου τέκνα -- πρόσωπα ἢ συγκροτήματα. Ὑπάρχει μήπως κανεὶς, ὁ ὑὁπαιο: τούς μὲν ἐν “EAL λάδι Δήμους ὑποχρεώνει γὰ πράξουν τοῦτο, τοὺς δὲ ἐν Κύπρῳ ἀγροὺς νὰ ἀγοράζουν ᾿Επὶ πόσον χρόναν Κυπριακὰ σωματεῖα θὰ ἀναπληροῦν εἰς τὸ ἐθνικὸν τοῦτο ἔργον τοὺς Δήμους καὶ παρέχουν εἰς «αὐτοὺς παραδείγματα πρὸς µίµησιν Πάν- τως, ὅ,τι καὶ ἄν συµδαίνῃ, ἡ παρά. λειψις αὕτη τῶν Δήμων: µας δὲν fu. πορεῖ παρἀ νὰ προκαλῇῃ δυσάρεστα αἰσθήματα. ᾿Ορθὸν λοιπόν εἶναι ὅπως τὸ ὅλον θέµα τύχῃ τῆς προ. σηκούσης μελέτης καὶ κατανοήσεως. 4 κ weed BYZANIAPIKA K ΑΚΗ, πολὺ κακὴ ἡ ουνήθεια νὰ µεταφἐρώωνται εἰς τοὺς κι. νηµατογράφους καὶ τὰ θέατρα 6ρέ. φη καὶ δή δυζανιάρικα. Οχι θέξαια διότι ὑπάρχει φόθος νἀ ἐπιδράσουν τὰ θεάµατα δυσμενῶς ἐπὶ τοῦ χα- Ρρακτῆρός των, ἄν καὶ ἡ ταιδαγω. γικὴ δὲν δύναται νὰ ἀποκλείσῃ τοῦτο. ᾽Αλλὰ κυρίως διότι, ἑνῷ εἰς τὸ κάτω κάτω τῆς γραφῆς τίποτε δὲν ἡἠμποροῦν νὰ καταλάδουν, ἐν τούτοις εἶναι καταδικασμένος νὰ ἀνα- πνέουν ὅλους τοὺς καπνούς καὶ τὰς ἀναθυμιάσεις τῶν κλεὶστῶν αἰθου. σῶν πρὸς δόξαν τῶν φιλοθεαμόνων γονέων καὶ τῆς ὑγιεινῆς, ᾿Επὶ πλέον ο Ss τα τὰ θρέφη καὶ τὰ δυζανιαρικα εἰ- αι πρόξ νυι ἐνοχλήνεως, µεσα εἰς τα 0 αιρα. τοσον διὰ τους γόγεις soy Ότον καὶ διὰ τους ἄλλους θεα. { τά. Πάντως κάτι πρεπει νὰ γίνῃ] μὲ τὸ ζήτημα τόὀυτο. Το ἐπιδαλλυον] ὁ πολιτισμὸς µας καὶ ἢ ὁγιεινη. ΔΗΜΟΙ ΚΛΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΜΑΝΤΙΚΟΝ ρόλον θύνανται ἀναμφιθόλως vo διαδραματί- σρων οἱ Κυπριακοὶ Δῆμοι διὰ τὴν ρἰστικῶν ἑορτῶν καὶ ἑργόνωσιν του é σιν καὶ Ἱ- περιόδων πρὺς προσέλευ κα οποίησιν περισσοτέρων ἐπισκε- πτῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Αἱ προσπά- θτιαι τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοδουλ.ας εἰς τὸν τοµέα τῆς ὀημιουργιας του: ρ στικοῦ ρεύµατος πρὸς τὴν Κύπρον εἶναι λίαν ἀξιέπαινοι καὶ ἀξιοπρό- σεκτοι, Δὲν δύναται ὅμως αὕτη, ᾱ- θοήθητος καὶ μόνη ὅπω: διατελεῖ σήμερον. νὰ ἐπιτύχῃ συμπλήρωσιν τῶν προσπαθειών της, δημιουργοῦσα τὸ ἁπαραίτητην το-ριστικΏν κλιμα δι. εκδηλώσεων τοπικυὸ κρώματος, χὸ ὁπυιον ὑφίσταται εἰ τὰς ἄλλας τουρίστι AG Kai συναγωνιστικὰς τή: Κύπρου χώρας. Εἰς τὸν τοµέα του: χον πολλα ὑύνανται γά προσφέρουν οἱ Δῆμοι εἰτε μόνοι, είτε ὅπερ Kat τὸ καλύτερον : συνεργαζοµένοι μὲ ἀναλόγους ποπικὰς ὀργανώσεις. Πάντως ἢ ὅλη πρωτοδουλία σκόπι- μον. elva να προέρχεται ἐκ τῶν Δήμων, αἱ δὲ ποικίλαι τουριστικαι ἐκδηλώωσεις τὰ τελοῦν, ὑπὸ τὴν αἱ- γίδα τούτων. ίσως νὰ, προταχοῇ. εν προκειμένω, ὅτι οἱ Δήμοι εἶναι θεθαρυμµένοι μὲ τόσας ἄλλας ύπο- χρεωσεις καὶ καθήκοντα. Οὐδείς: περὶ τούτου. ἀντιλέγει. ᾽Αλλὰ ἀποτελεῖ µόνον καθῆκον τῶν Δήμων ἤ φροντίς περὶ τῆν καθαριότητα, τὴν ἀσφαλτόστρωσιν, τὴν εἴσπραξιν φό- Ρων Kan. Elo καιρὸς πλέαν νά εὑὐρύνουν οὗτοι τὰ πλαισια τῆς ὅρα- στηριότητός των, ὅπως συµόαινει και ἀλλαχοῦ τοῦ κόσμου. Ναὶ πρω- τίστως νὰ ἐπιδείξουν ἔμπρακτον ἐν- διαφέρον καὶ διά τὴν πνευματικὴν καὶ καινωνικῆν προαγωγὴν καὶ προ- ξολήν τοῦ τοπου. Επί τοῦ θέματος πολλαὶ εἰσηγήσεις θὰ ἡδύναντο να Βιατυπωθοῦν. ἀλλά δὲν εἶναι τοῦ παρόντος. Θέμα µας σήμερον εἶναι ἡ τουριστική συµθολή τῶν Δήμων. H ὀργάνωσι: τουριστικῶν ἑορτῶν καὶ ἄλλων ἐκδηλώσεων εἰς μίαν χώραν δὲν ὠφελεῖ µόνον την πρα- σέλευσιν ξένων τουριστῶν. Δημιουρ- γεῖ καὶ προάγει πρωτίστως τὸν ἐσω. τερικὀν τουρισμὸν αὐτῆς, τοῦ ὁποί- ου ἡ σηµασια δέν εἶναι εὐκαταφρό- νητος. Καὶ εἶναι τοῖς πᾶαι γνωστὴ ἡ εὐεργετικὴ ἐπὶ τῆς οἰκονομίας κυρίως ἑγὸς τόπου ἐπίδρασις ἑνὸς καλῶς ὠργανωμένου ἐσώτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ τουρισμοῦ. Ἐκ τούτου δὲ δέν ὠφελοῦνται µόνον οἱ πολίται, ὡς ἰδιῶται ἐπιχειρηματίαι ἡ ἐπαγ- γἐλµατίαι, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οὗτοι οἱ Δῆμοι, ὡς δηµόσια σώματα. Αλλά καὶ ἀπὸ ἐθνικῆς πλευρᾶς ἡ προαγω- γὴ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ τουρισμοῦ µας θὰ ἠδύνατο νὰ προσ- κοµισῃ ἀνυπολόγιστα ὀφέλη. Αἱ ὅα- δὲν ψιλεις ἀρχαιόιτητὲς µας, τὰ γραφι- κἁἀ ἤθη και ἔθιμά µας, ἡ ἀξιόλογος λαΐκη τέχνη µας, αἱ ἀπαράμιλλοι φυσικαὶ καλλοναί µας καὶ ὅλαι αἱ λοιπαὶ «κδηλώσεις τοῦ αἰωνοθίου πολιτισμοῦ µας, ποὺ ὁμιλοῦν εὖ- γλώττως περὶ τῆς Ἓλληνικης κατα. γωγῆς µας καὶ τῆ ἐν γένει “EAAN- νικότητος τῆς Μεγαλονήσου, άναμ. φισθητήτως θὰ ὑπέξδαλλον τὸ δίκαιον τοῦ ἐνωτικοῦ µας ἀγῶνος εἰς ταὺς ξένους ἐπισκέπτας, οἱ ὁποῖοι διὰ μιᾶς καλῶς ὠώργανωμενης διαφηµι- στικῆς ἑ«κστρατεία περὶ τῶν ἑτοι- µμαζομένων ἓν Μύπρῳ µτουριστικῶν ἐκδηλώσεων, ὡς καὶ τῶν ἐξαιρέτων αὐτῆς πλεονεκτημάτων ἀσφαλῶς θὰ συνέρρεον εἰς µεγαλύτερον ἢ μέχρι τοῦδε ἀριθμὸν καὶ θὰ ἀπέδαινον οὕτω ζωντανοὶ µυριόστομοι κήρυκες καὶ συνήγοροι τῶν προαιωνίων ἐθνι. κὠν πόθων µας. Δι ὅλους αὐτοὺς, ἔπομενως, τοὺς λόγους τὸ θιγόµενον ζήτημα τῆς ἐπιθαλλομένης συμµθο- λῆς τῶν Κυπριακῶν Δήμων εἰς τὴν τουριστικὴν ἀξιοποίησιν τῆς Νήσου, δἑον νὰ τύχῃ τῆς ὀνδελεχοῦς καὶ on ταχείας ὑπ᾿ αὐτῶν μελέτης, ἐν ὄψει μάλιστα τοῦ ἐν Ἠπαπροκειμένῳ ἐθμρυωδῶς ἢ σπασμωδικῶς έκδηλου- µένου, διὰ τοὺς γνωστοὺς προφα. γῶς λόγους, ὑπὲρ τοῦ Κυπριακοῦ τουρισμοῦ κυθερνητικοῦ ἐνδιαφέρον- τος. EEE cere sre