Back

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

πο τὸ ων 3 νὼώρ-- Ἑδθόσμαδιαία Ἐἰδησεολογικὴ ᾿Ἐπιθεώρησις --ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ-- ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ᾿Εδημοσιεύθη εἰς τὴν ᾿Εφημερίδα τῆς Κυθδερνήσεως ὑπὰ μορφὴν N6- µου, μὲ μερικὰς τροποποιήσεις, τὸ ἀπὸ 4 «Φεθρουαρίου Πομοσχέδιον θὰ τεθῃ εἰς ἐφαρμογὴν ἀπὸ τῆς Ίδης τρέχοντος. Ἡ ἐπιτρεπομένη γενικἡ αὔξησις ἐνοικίου ὠρίσδθη εἰς 1005ο διὰ τὰς οἰκίας καὶ 215500 διὰ τὰ καταστήματα. --Επαναδιωρίσθησαν µέχρι τέ- Ἄους τρέχοντος αἱ ὀἀφιστάμεναι Σχο- λικαὶ ᾿Εφορεῖαι καὶ τὸ Ἔκπαιδευ- πικὸν Συμδούλιον. --᾽Ανεκοινώθη ἐπισήμως, Κυθέρνησις δὲν θεωρεῖ νὰ ἀναλάέῃ τὴν καταπολέμῆσιν τοῦ σιριδιδίου, δεδομένου ὅτι ἡ κατα- πολέμησίς του δύναται νὰ γίνῃ πο τελεαματικῶς μὲ ἁπλῆν χρῆσιν Β. Ἠ.α. καὶ Δ.Δ.Τ. ὑπὸ τοῦ γεωργοῦ ἀντὶ πολὺ χαμηλῆς δσπάνης. --τὴν παρελθ. Τετάρτην ὁ Κυδερνήτης καὶ ἡ κ. Αρμιτεϊς έπε- σκέφθησοαν τὴν Λάρνακα. Την ἐσπέ- ρᾳν ὁ Διοικητὴς ἐφιλοξένησε τού: τους εἷς κοκτέῖλ πάρτυ μαξδὶ μὲ ἅλ- λα 50 πρόσωπα ἐκ Λάρνακος. —O εἰδικὸς µισθολόγος ὅτι ὃ ἀναγκαῖον γέος Zep Πέμπτην. Αἱ εἰσηγήσεις του περὶ τῶν μισθολογικῶν κλιμάκων τῶν κυθδερ- νητικῶν ὑπαλλήλων θὰ τεθοῦν ἐνώ- πιον τοῦ πρώτου Συµθουλίου, Εἰς ποδοσφαιρικὀν ἀγῶνα προ- πονήσεώς ἐν τῷ σταδίῳ Γ,Σ.Π. τὴν παρελθ. Τετάρτην ἡ μικτὴ Κύπρου Ἠπτήθη ὑπὸ τῆς Τσεττῖν -- Τουρκι- κῆς Λέσχης διά τερμάτων 4-1. —O x. A. N. Δημητρίου παρητή- θη τῆς προεδρίας τοῦ Κυπριακοῦ ᾿Εμπορικοῦ ᾿Επιμελητηρίου διὰ λά- Υους ὑγείας. Τὸ Προεβρεῖον τοῦ ἱ- δρύµματος ἀπήρτισαν οἱ κ.κ. Γ. Μ. Σ χίζας ὡς Πρδεδρος, Αἰμ. Παντε- λίδης Αντιπρόεδρος, καὶ Χρ. ᾖΠ. Μιχαηλίδης ᾿Επίτιμος Ταμίας. Els τὴν διὰ τῆς παραιτῄσεως τοῦ κ. Δη- µητρίου κενοθεῖσαν θέσιν τὸ Συµ- δούλιον ἐξέλεξεν ὡς µέλος διὰ τὴν Λάρνακα διὰ τὸ 1954 τὸν κ. Μιχ 1. Ἀαχολιάδην. ᾿Ωσαύτως συνεπλή- pace te θέσεις τοῦ Συμφδουλίου διὰ τὸ 1954 διὰ τῆς ἐπανεκλογῆς τῶν κ.κ. Ο. Σακαριάν, Iu. ᾿Ὀρχὰν καὶ Nixoy Ρώσσου. Αἱ λοιπαὶ dv. πιπροσωπεῖαι τοῦ Συµβουλίου κα- τηρτίσθησαν ὥς ἑξῆς: Σὐμµθουλευ- τικὸν Σῶμα ᾿Εμπορίου. Ὁ Πρόε- δρος κ. Γ. Ἐχίζας καὶ ὁ κ. Χρ, Π. Μιχαηλίδης. Συμδουλευτικὸν Σὅμα 'Εργασίας. Ὁ κ. Φαϊδων' Κωνσταντινίδης. Κυξερνητικὸν Συμθούλιαν διὰ προσφοράς. Ὁ Γεν. Γραμματεὺς. --Συνεκροτήθη τὴν παρελθ. Κυ- Ριακὴν Ἡ ἐτησία γενικὴ συνέλευσις τῶν μελῶν τοῦ Γ.Σ.Ο., καθ’ ἣν ἀπεφασίσθη ἡ ἐπέκτααις τοῦ ὁμωνύ- µου σταδίου. Ὁ κ. Χρ. Χατζηπαύ. λου ἀνεκηρύχθη ᾿Επίτιμος Πρόεδρος τοῦ Γ.Σ.Ο, Τὴν νέαν ᾿Επιτροπὴν αὐτοῦ ἀπήρτισαν οἱ κ.κ. Μ. τριτοφ- τίδης, Κ. Πολυδωρίδης, Μ. Φοιτίδης, Αλ. Μικολόου, Γ. Περικλέους, A. Ψυλλίδης, Τ. Μιχαηλίδης, Σ. Eyl. ζας καὶ H. ᾿Αργύρης. τἩρχισαν ὑπὸ τῆς Κυδερνήσεως. Δολιδοσκοπήσεις διαφόρων προσώ. πων πρὸς διορισμὸν των ὡς μελῶν τῶν γέων Σχολικῶν Ἐφορειῶν. --Τὸν παρελβ. ᾿Ιανουάριον ὁ πλη- θυσμὸς τῆς Κύπρου ἀνήρχετο εἰς 311.006, τὸ δὲ ἐν κυκλοφορίᾳ χαρ- τονόµισµα εἰς 6.265.000 λ. --Εξελέγησαν ἐκ τῶν ἐπισήμων ὡς Κλαδικἡ ᾿Επιτροπὴ τοῦ Συνδέ. σµου Κυθερνητικῶν Ὑπαλλήλων Λε- μεσοῦ οἱ κ.κ. Μυριάκος Άγκα. στιγιώτης πρόεδρος, Περικλῆς βΊαρ. κουλῆς ἀντιπρόεδρος, Κυριάκος ᾽Αντωνιάδης γραμματεὺς, Σ ναῦρος Βαθαγαἠλ. ταμίας, Ισμαήλ Καρά- κιοσλου µέλος. Ex τῶν προσωρινῶν ὡς µέλη τῆς Κλαδικῆς ᾿Επιτροπῆς ἐξελέγησαν οἱ κ.κ. Λουκᾶς Σάΐ6α καὶ Στέλιος Κωνσταντινίδης, Ὡς µέλη εἰς τὸ Ζυνέδριον τῶν ᾿Αντιπροσώπων ἐξε- λέγησαν ἐκ τῶν ἐπισήμων οἱ κ.κ. ᾿Ανδρέας µΠικολαῖδης, ἠΠερικλῆς Μαρκουλῆς, ᾿Ανδρέας Σεργίδης, ᾽Ανδρέας Χριστοφίδης, Λλενέλαος “A. Ὑαθαγγέλου, Πῖκος ἉΧριστοφίδης, ᾿Ἠλίας Μιλτιάδου καὶ Nikos Xapa- λάμπους, Ἐκ τῶν προσωρινῶν ἑξε- λέγησαν οἱ κ.κ. Λουκᾶς Σάδέα, ᾽Αντωνάκης Πλέῦπελ καὶ Σακίρ Κιανη. Ὡς µέλη εἰς τὸ Ἔκτελεστι. κὸν Συμδούλιον ἐξελέγησαν οἱ κ.κ. Χρ. Φυσεντζίδης καὶ Κυριάκος 'Αν- πωνιάδης. --Ἡ νέα ᾿Επιτροπὴ τοῦ ἐν Λάρ- γακι Κλάδου τοῦ Συνδέσμου Κυ. Φερνητικῶν Ὑπαλλήλων ἀπετελέσθη ἐκ τῶν κ.κ. Ν. Οἰκογομίδη προέ- ὅρου, Γιάγκου Κυριαζῆ γραμματέ- ως, Χριστάκη Κουλουμᾶ ᾖταµίου, Φοίδου ΠΜιλτιάδου, Τ. Levi, Fr. Γεωργιάδη καὶ Γ. ᾽Αντωνίου μελῶν -Ὁ Παναθηναϊκὸς θά κατέλθῃ εἰς Κύπραν διὰ τέσσαρας ποδοσφαι- ρικὰς συναντήσεις ἀπὸ 10 --25 τρέ- Χοντος Μαρτίου. 'Ἐκτελεστικοῦ περὶ ἐναικίων, ἐξώσεων κλπ. S ρΡὲξ Σάρριτζ ἀνεχώρησε τῆν Atv, ἐλήφθησαν ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Ἡ ᾽Αγγλικὴ ἐφημερὶς Σκῶτς ἠσχολήθη μὲ τὸ Μυπριακόν, ἔγραψε δὲ ὅτι ἡ “Ελλὰς υἱοθέησε τώρα νέαν στάσιν ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς ἑνώσεως τῆς Κύπρου. Μεταξύ - τῶν δυσκολιῶν, προσέθεσεν, αἴἵτινες ἐμ- ποδἰζουν τὴν Βρεττανικὴν Kuéép- γησιν νὰ προθῃ εἰς οἰανδήποτε ὑπο. χώρησιν, εἶναι τὸ πολυπληθὲς :Τουρκικὸν στοιχεῖον τῆς Κύπρου. --Κατόπιν τῶν προαφάτων énel- σαδίων εἰς τὴν ᾽Αμερικανικὴν Βου- ἕκτακτα µέτρα Φρουρήσεως τῶν ᾿Ανακτόρων Μπά- κιγχαμ, τοῦ Βρεττανικοῦ Κοινοξου- λίου καὶ τῆς ἐπισήμου κατοικίας τοῦ Πρωθυπουργοῦ Σὲρ ᾖΓουῖνστον Τσέρτσιλλ. --Ὁ Στρατηγὸς Παγκίμπ ἐδήλω- σεν, ὅτι δὲν ὑφίσταται πλέον οἰαδή: ποτε παρεξήγησις µεταξύ αὐταῦ καὶ τῶν ἄλλων μελῶν τοῦ Ἔπαναστστι- κοῦ Σ υµδουλέου τῆς Αἰγύπτου. --Εἷς ουνέἐντευξίν του πρὸς τὸν ραδιασταθμὸν ᾿Αθηνῶν ὁ Γεν, Δι. ευθυντὴς τοῦ Ελληνικοῦ ᾿Ὑπουργεί- ου ᾿Εξωτερικῶν κ. 'Αλ, Κύρου ἑ- δήλωσε, σύν ἄλλοις ὅτι ἡ Ελλάς θὰ προσφύγῃ εἰς τὸν Ο.Η.Ε., ἐὰν µέχρι τῆς Ίης προσεχοῦς Σεπτεµ. δρίου δὲν ἐπιτευχθοῦν διμερεῖς συν- οµιλίαι διἁἀ τὸ Κυπριακόν. -Ἠρχισαν διαπραγματεύσεις µε- ταξὺ Αγγλων καὶ Μάσυ Μάου τῆς Κένυας πρὸς τερματισμὸν τῶν ἐχ- θροπραξιῶν. --τὸ Βρειτανικὺν Ὑπουργικὸν Σ υμδσούλιον ἐπελήφθη τὴν παρελθ. Τετάρτην τῶν προσφάτών ‘yeyovd- των τοῦ Καΐρου καὶ τοῦ Σουδάν. Πιβανολογεῖται, ὅτι ἡ Αγγλία θά υἱαθετήσῃ περισσότερον ἁδιάλλακτον στάσιν ἔναντι τῆς Αἰγύπτου. —Td véov Διοικ. Σιμδούλιον τῆς ᾿Εθνικῆς Φαοιτητικῆς “Ενώσεως Κυ. πρἰων ἀπήρτισαν οἱ ἀκόλουθοι: Πέ- τρος Στυλιανοῦ Πρόεδρος, Nixoc Γεωργίου ᾿Αντιπρύεδρος, Μοδέστος Πετρίδης Γεν. Γραμματεὺς Γεώργιος Προδρόμου Ταμίας καὶ Ῥένος Κυ: ῥιακίδης µέλος, Συνελήφθη 24ετῆς Πορτορικανὸς, κατηγορούμενος ὅτι ἠπείλησε ve φονεύσῃ τὸν Πρόεδρον ᾿Αἰζενχάουερ, ᾿ἘΕλήφθησαν ἕκτακτα µέτρα φρουρή- σεως τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ τοῦ Μογκρέσσου. --Εἷς ἐπιστολήν του προς τοὺς Λογδινίους «Τάϊμον ὁ πρώην ὙΎπουρ. γὸς τῶν ᾿Αποικιῶν κ. Κρήηις Τζό- ουνς ἀναφέρει, ὅτι «αἱ σημερινοὶ θεσμοὶ τῆς Κύπρου δὲν εἶναι ἱκα. νοποιητικαί, καίτοι ὑὀπεύθυνοι διά τοῦτο δὲν εἶναι οἱ Κυδερνῆται αὐ- τῆς... Πρόκειται περὶ μιᾶς πολιτικῆς καταστάσεως, ἡ ὁποία δὲν προσφέ- ρει εὔκολον διέξσδον». —'O Έλλην “Ὑπουργὸς ᾿Εθνικῆς ᾽Αμύνης κ. Κανελλόπουλος ἀνεχώ- Ρησεν εἰς 'Αμερικὴν µέσῳ Παρισίων. --Ὅ Πάπας Πίος ΙΒ΄ ἑώρτασε τὴν παρελθ. Τρίτην τὴν Ἴδην ἐπέ- τειον τῶν γενεθλίων του. Οκτώ ἀξιωματικοὶ τοῦ Ιππικοῦ τῆς Αἰγύπτου, οἵτινες λέγεται ὅτι εἶναι καμμουνισταὶ, θὰ δικασθοῦν ὑπὸ Ἑτρατοδικείου, κατηγορούµε- νοι, ὅτι ἀπεπειράθησαν νὰ ἀνατρέ. ψουν τὸ ᾿Επαναστατικὸν Συμθούλι- ου. -Αἱματηρά σύρραξις εἰς Χαρτούμ. ἐματαίωσε τὴν παρελβ. το σος ματ πμ αρα. Δευτέραν |. τὴν πρώτην συνεδρίαν τοῦ Σαυδα»[ γικοῦ Κοινοδουλίου. Στοιχεῖα dyn. τιθέµενα εἰς τὴν ἔνωσιν τοῦ Σουδάν μὲ τὴν Αἴγυπτον ὑπῆρέαν ὑπεύθυνα τῶν ταραχῶν. ᾿Εκηρύχθη ὁ Etpa- τιωτικὸς ΠΜόμµος, --Τὸν ᾿Εθνάρχην Κύπρου ἐδεξιώ- θησαν τὴν παρελθ. Δυετέραν αἱ Πει. Ραϊκαὶ ὀργανώσεις. Τὴν παρελθ. Τρίτην οὗτος συνηντήθη μετὰ τῶν μελῶν τῆς Διοικούσης ᾿Επιτροπῆς τῆς ᾿Επέκ. — Πορτορικανοὶ ἍὮἈἤνοιξαν τὴν πὂρ εἰς τὴν 'Α- παρελθ. Δευτέραν μερικανικὴν Βαυλήν. ᾿Ετραυματί. σθησαν πέντε Βουλευταὶ, ἐξ ὢν δύο σοξαρῶς. Οἱ δράσται ἠκούσθησαν κραυγάξαντες «Ἡ πατρίς µας δὲν εἶναι ἐλευθέρα».