Back

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

—— KAI META THN ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΝ : ΥΤΕ peta τὴν φυγή, ἀπὸ τὴν Κύπρο δὲν μᾶς ξεχνᾶ ὁ Λόρδος Γουΐνστερ. Οἱ πικρίες ποὺ ἐπότισε τοὺς Κυπρίους | ἐδῷ. μὲ τὴν διοϊκησίν του καὶ τὴν πλήρη περιφρόνησίν του πρὸς τὰ αἰσθή- µατά των δὲν ἦσαι ἀρκεταί. Με- τέφερε τὸν συστηµατικὸν πόλεμο) κατὰ τῆς Κυπριακῆς ἀξιώσεως καὶ ἔξω. Καὶ συ)ιστᾷ ὑπομονὴν καὶ ἀντοχὴν εἰς τὴν διαχείρησιν μιᾶς τόσον δυσκόλου ὑποθέσεως, ὡς τὸ Κυπριακόν, ΓΡΙΦΟΙ . 1 Geatpixai παραστάσεις A ποὺ ἐνεκαινίασεν ὁ Λόρδος Γουῖνστερ μὲ τὰ Κυπριακὰ φε- στιδάλ, ἐσυνεχίσθησα, καὶ εἰς τὴν Βουλὴν τῶ, Λόοδων. Ἐκεῖ κατέθεσε ψήφισμα ἐπισύρον τὴν προσοχὴν τῆς Βουλῆς ἐπὶ τῆς σο- 6αρότητος τοῦ Κυπριακοῦ, ἀκο- λούθως δὲ τὸ ἀπέσυρεν, ἐκφρά- σας τὴν εὐγνωμοσύνην του πρὸς τὸν Ὑφυπουργὸν τῶν Αποικιῶν, Λόρδο» Μάνστερ, διότι δέν ἔλα- 6εν ὑπὸ σοθαρὰν ἔποψιν τὸ περι- εχόµενον τοῦ ψηφίσματος, ἀλλ ἀπεφάσισε νὰ συνεχίση τὴν προ: γενεστέραν πολιτικὴν ἔ αντι τοῦ Κυπριακοῦ. Αν μὲν τὸ Κυπρι- ακὸν δὲν εἶναι σοδαρόν, διατὶ ὁ Λόρδος ὑπέδαλε τοιοῦτο ψήφισμα, ἄν δὲ εἶναι σοδαρόν, διατὶ ἐκ- ζει τὴν εὐγ»ὠμοσύνην του, Ὃ δὲν ἐκρίθη τοιοῦτο «[ία- αλῶ, ἀκοῦστέ µε, Λόρδοι», εἷ- πεν ὁ Λόρδος Γουΐνστερ. Καὶ per’ ὀλίγον «Εὐχαριστῶ, Λόρδοι, ποὺ δὲν μὲ ἠκούσατεν, Εἶναι ἤ δὲν εἶναι γρῖφοι αὐτά ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΕΣΣΑΡΑΣ φάσεις ἔχει πε- ράση ἕως τώρα τὸ Κυπρια- κὀν. Οἱ Αγγλοι κατ᾽ ἀρχὰς δὲν μᾶς ἤκουαν. Ἔπειτα μᾶς ήκου- αν καὶ μᾶς ἐκοροΐδευαν, ᾿Ακολού- θως μᾶς ἤκουαν καὶ μᾶς ἠρνοῦν- το. Τώρα μᾶς ἀκούουν καὶ συζη- τοῦν μεταξύ των. «Τὸ Κυπριακὸν εἶναι σοδαρὸν, δὲν μποροῦμε νὰ περιφρονῶμεν τὰ αἰσθήματά 400, 000 ἀνθρώπων, ἡ Ἑλλὰς εἶναι ὁ καλύτερός µας σὂμµαχος ἡ στρατηγικὴ σηµασία τῆς Κύπρου δὲν εἶναι σοδαρά...» καὶ ἄλλα καὶ ἄλλα. Εἶναι πολὺ καλὰ ση- μεῖα τῶν καιρῶ» τὰ τελευταῖα. Πολὺ σύντομα ἐλπίζομεν νὰ ἀρχί- σαὺν νὰ τσακώνωνται μεταξύ των, ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ Κυπρίων ἀποζοῦν κυρ΄ως ὁπότε τὰ σημεῖα θὰ εἶναι καλύτε- Pa. Θὰ νοιώσουν ὡς ἰδικήν τω» ἐντροπὴν τὴν συνέχισιν τῆς κατα- στάσεως. Καί, ὅπως λέγει καὶ ἡ Κυπριακὴ παροιμία, «Ολα ἡ ἀν- τροπἠ τὰ κουµαντάρεψ. ΑΙ ΣΗΜΑΙΑΙ ἀριθμὸς τῶν Ἑλληνικῶν ση- μαιῶ, ποὺ ἀναρτῶνται σὲ κάθε εὐκαιρίαν εἰς τὴν Κύπρον εἷ- ναι ἀσυγκρίτως μεγαλύτερος ἆᾱ- πὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν ᾽Αγγλικῶν σημαιῶν, παρατηρεῖ ὁ Αγγλος ἀνταποκριτὴς τοῦ «᾿Ὀμπσέρθερ». Πολὺ σωστὴ παρατήρησις, ποὺ δὲν χρειάζεται μαντικἡ ἱκα.ότης, διὰ νὰ ἑρμηνευθῆ. Ἐφ᾽ ὅσον Ἔλ- ληνες κατοικοῦν τὴν Νῆσον, ἐπό- µενον εἶναι καὶ ἡ Ἑλληνικὴ ση- µαία νὰ κυριαρχῇ παντοῦ. Ἐκεῖ- νο ποὺ χρειάζεται ἑρμηνίαν, εἶναι ποῦ εὑρίσκονται αἱ ᾽Αγγλικαὶ ση- µαΐῖαι. ᾽Αλλὰ καὶ αὐτὸ εὔκολα ἑρ- µηνεύεται, Εἶναι αἱ σηµαῖαι τῶν Κυθερνητικῶν ἱδρυμάτων, τῶν i δρυµάτων τῆς Λατινικῆς µειονότη- τος, καὶ τῶν καταστημάτων τῶν ἀπὸ τὴν ᾽Αγγλικὴν πελατείαν. Ἔπο- µένως λόγοι συμφέροντος, ὄχι ἰ- δεολογικοί, οὔτε ἐθνικοί ὑψώνουν τὰς ᾽Αγγλικὰς σηµαίας εἰς τὴν Κύπρον. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ διορισμὸς, ἡ µετάθεσις καὶ ἡ παῦσις τῶν διδασκάλων ἐμπίπτουν εἰς : τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Γραφείου τῆς Παιδείας, εἰς τὴν ὁποίαν ἐμπίπτει καὶ ἡ διενέρ- γεια διαλέξεων διὰ τοὺς διδασκά- λους, Οχι ὅμως καὶ ἡ ἄμεσος διδασκαλία τῶν παιδιῶν, ἔστω καὶ διὰ περιοδικοῦ. Σχολεία, ἑνώ- σεις, ὀργανισμοί, ἄτομα ἐκδίδουν περιοδικὰ διὰ τὴν µόρφωσιν τῶν μελῶν των, ὄχι ὅμως καὶ Κυ- θερνητικὰἁ Γραφεῖα. Εκτὸς ἄν τὸ προορίζουν διὰ τὰ µέλη τών, δηλ. τοὺς Ὑπαλλήλους τοῦ Γραφείου Παιδείας καί, ἔστω, τοὺς διδα- σκάλους. Τὸ περιοδικὸν αὐτὸ θὰ ἡμποροῦσε νὰ τὸ ἐκδώσῃ ἡ “Eveo- σις τῶν Διδασκάλων δι᾽ ὑπευθί- νου συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς. ‘H συμπληρωματικὴ µόρφωσις τῶν Ἑλληνόπουλων τῆς Κύπρου οὔτε ὀρθὸν οὔτε δυ.ατὸν εἶναι νὰ γί- νεται διὰ περιοδικοῦ, ἐκδιδο- µένου ἀπὸ τὸ ᾽Αγγλικὸν Γραφεῖ- ον Παιδείας, |: ΚΥΠΡΙΟ Σ