Back

Ο ΝΑΓΚΙΜΠ ΔΕΝ ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΝΕΑΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΟΥΕΖ

0 ΝΑΓΚΙΜΠ ΛΕΝ ΛΠΕΚΛΕΙΣΕ, NEAX AIMEPEIX AIA TO ZOYEZ ΑΠΕΛΥΘΗΣΑΝ SHMAINONTES ΛΙΓΥΠΤΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ. -- ΘΑ ΔΙ- ΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ ΣΥΝ- σημερινὰς δηλώσεις του πρὸς δημοσιογράφους. ὁ Πρόεδρος τῆς Αἰγύπτου Στρατηγὸς Ναγκίμτπ ὅστις ἀντικατέστησεν ἤδη τὸ χά- κιναν πηλήκιόν του μὲ τὸ κυανοῦν μπερὲ τοῦ πεζικοῦ, δὲν ἀπέ- κλεισε «περαιτέρω ᾿Αγγλοαιγυ- πτιακὰς δ.απραγματεύσεις πρὸς διευθέτησιν τοῦ ζητήματος τῆς Διώρυγος τοῦ Σουέζ. Πρόκειται περὶ τῆς πρώτης δηµοσιογραφι- κῆς διασκέψεως τοῦ Προέδρου ᾱ- πὸ τῶν δραματικῶν Υεγονότων τῆς παραιτήσεώς του. «Κἄποιαν εὔθετον ἡμέραν, προσέθεσεν ὁ Στρατηγὸς Ναγ- κίµπ, θὰ λεχθῆ. εἰς τὸν κόσμον ἡ ὅλη ἱστορία τῶν προσφάτων ἐν Καΐρῳ γεγονότων.» Ὁ Στρατη- γὸς ἀπηώθυνεν ἀκολούθως ἔκκλη- σιν πρὸς τὸν Αἰγυπτιακὸν λαόν, ὅπως «ἀναχαιτίση, προστατεύ- ση καὶ ἀντιπαρέλθῃ οἱουσδήπο- τε καὶ ὅλους τοὺς παράγοντας, οἱ ὁποῖοι δυνατὸν νὰ διαταρά- ξουν ἢ φράξουν τὴν ὁδὸν πρὸς νέον συνταγματικὸν κοινοδουλευ- τικὸν τρόπον ζωῆς, ἀνεξαρτήτως τῶν συνεπειῶν. Ζητῷ ἀπὸ τὸν Αἰγυπτιακὲν λαόν, ὅπως θεωρή- σι τὴν συμμετοχὴν του ὡς ἆ- κρογωνιαῖον λίθον μιᾶς ἐλευθέ- ρας συνταγματικῆς ζωῆς. Ὑπό- ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑ:ΙΡΟΝ ό (Ρέουτερ).---Εἰς| Ὁ Στρατηγὸς Ναγχίμπ σχοµαι νὰ πράξω τὸ πᾶν, διὰ νὰ ὁδηγήσω τὴν χώραν πρὸς τοὺς προκειµένους μεγάλους σκοποὺς καὶ νὰ προστατεύσω τὴν συν- ταγµατικὴν ζωὴν τῆς χώρας τῇ ὑποστηρίξει καὶ ἐμπιστοσύνῃ τοῦ λαοῦ». Ὁ Πρωθυπουργὸς Νάσσερ ἆ- νεκοίνωσε τὴν ἀπελευθέρωσιν ση- µαινόντων πολιτικῶν κρατουµέ- νων, συμπεριλαμθανομένων τοῦ ᾽Αντισυνιαγματάρχου Ῥάσαντ λλεχάννα, τοῦ Σεράγκ Ἐλ Νὲτὶν καὶ τοῦ Δρος Χουσεῖν Χοντέῖμπυ, ὑπάτου καθοδηγητοὐ τῆς Μου- σουλµανικῆς ᾿᾽Αδελφότηφος. ΚΑ:Ι'ΡΟΝ, 6 (Ρέουτερϱ). — Ὅ Αἰγύπτιος Πρωθυπουργὸς κ. Αὐδελ Μάσσερ ἀνεκοίνωσεν, ὅτι τὸ “Enax- ναστατικὸν Συμθούλιον ἀπεφάσισε νὰ διεξαγάγῃ γενικὰς ἐκλογὰς, δι΄ ὢν θὰ καταστῃ δυνατὴ σύνοδος μιᾶς ἐκλελεγμένης Συντακτικῆς Σ υνελεύσεως τὴν 23ην προσεχοῦς Σλουλίου. Κατὰ τὸν µμεσολαξοῦντα μέχρι τῶν ἐκλογῶν χρόνον τὸ Έπα: ναστατικὸν Σ υμθούλιον θά έξακο» λουθήσῃ νὰ διακυθερνᾷ τὴν χώραν. θοηθούµενον ὅμως ὑπὸ Συντακτι. κῆς Συνελεύσεως, διορισθησοµένης ὑπὸ τῆς Κυθδερνήσεως. ᾿Εγνώσθη, ὅτι ὁ κ. Πάσσερ ἔσχε ψὲς σειράν συζητήσεων μετ (ἴθυ- γόντων πολιτικῶν τῆς Αἰγύπτου, ovp- περιλαμδανομένων τῶν Αλυ Μάχερ καὶ Αόδελ Ράχμαν ᾽Αζάμ, ἐπὶ τοῦ σχηματισμοῦ Σ υνελεύσεως. 'Ο.΄Αλυ Μάχερ εἶναι Πρόεδρος τῆς ᾿Επιτρο- πῆς συντάξεως τοῦ Συντάγματος. Οὔὗτος ἐδήλωσεν, ὅτι αἱ ἐκλογαὶ θἀ διεξαχθοῦν τὸν ᾿Τούνιον ἢ “Tou. λιον. Ὁ Στρατιωτικὸς Μόμος θά καταργηθῃ πρὸ αὐτῶν. Αἱ ἔδραι τῆς Σ υνελεύσεως θὰ εἶναι αἱ αὐταὶ μὲ τῆς διαλυθείσης τῷ 1952. Ox καταργηθῇῃ ἐπίσης ἡ ἐπὶ τοῦ τύπου λογοκρισία, ἐκτὸς ἐπὶ ζητηµότων ἁ- φορούντων τὴν ἐθνικὴν ἄμυναν. eae =