Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

TO ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ZYNEAPION ———— ΚΕΡΥΜΕΙΑ, 6 Τοῦ ἀνταποκρι- tod pac). — — Thy παρελθ. πέμ.| πτην καὶ ὥραν 10 π.µ. συνεκροτήθη | τὸ ὑπὸ τοῦ Αγίου Κυρηνείας συγ- κληθὲν ἱερατικὸν συνέδριον ἓν τῇ Ι. Μητροπόλει Κυρηνείας. Προσῆλ- θον ἅπαντες οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπο- λιτικῆς περιφερείας Κυρηνείας. Πρὸς τοὺς συγκεντρωθέντας ὠμίλησαν ὁ Σ εὐασμιώτατος, ὁ Πανοσιολ. ᾽Αρχι- µανδρίτης κ. »]άκωθος ᾿Αρνόπουλος, ὁ Πανοσιολ. ᾿Αρχιμανδρίτης κ. A: vapy. Σ ταµατόπουλος καὶ 6 ἱερο- κηρυξ τῆς Μητροπόλεως κ. Λ. Ko. κολιός, ἐπὶ διαφόρων ἐκκλησιαστι- κῶν καὶ ἄλλων ζητημάτων, Διὰ τὴν οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν ποῦ κλήρου ὁ Σ. Μητροπολίτης @- Ρισεν ὡς κατώτατον ὅριον µμισθοῦ ἀντὶ τῶν 9 λ. τὸ ποσὸν 10 λ. µη- γιαίως ἀπὸ 1.1.1954. At& τῆς νέας διευθετήσεως κατ οὐδὲν θὰ Enda. ρύνωνται ἐπὶ πλέον οἱ πιστοί. ΔΙΛΜΛΡΤΙΡΙΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΘΗΝ ΚΤΗΜΑ, 6 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας). -- Τὴν παρελθοῦσαν Κυρια- κὴν συνεκροτήθη ἡ προαγγελθεῖσα σύσκεψις τῶν σεισµοπλήκτων εἰς τὸ Θέατρον «Τιτάνια». Παρέστησαν πλεῖστοι ἀντιπρόσωποι ἐκ τῆς ὑπαί- θρου. 'Ὁμιληταὶ καὶ ἀντιπρόσωποι περιέγραψαν τὴν οἰκτράν κατάστα- OW τῶν σεισµοπλήκτων καὶ τὴν ἕ- ναντι αὐτῶν ἁδιαφορίαν τῆς Κυδερ- νήσεως. Ἐν τέλει ἐνεκρίθη ψήφισμα διαμαρτυρίας πρὸς τὴν Κυδέρνησιν. Καθ’ ἁρμοδίαν ἀνακοίνωσιν, at µέσῳ τοῦ ἐν Λονδίνῳ Γραφείου τῆς Κυπριακῆς Κυθδερνήσεως γενόµεναι ὑπὲρ τῶν σεισμοπαθῶν Πάφου εἰσ- φοραὶ ἀνῆλθον εἰς A. 6.811.11.0. Παρεχωρήθη ἁρμοδίως δάνειον 466 λ. εἰς Μιτσερόν πρὸς δελτίωσιν|. τῶν ἁἀρδευτικῶν ἔργων του, πλη: ρωτέον ἐντὸς ἔξ ἐτῶν πρὸς 3%. AIA TON EOPTAZMON THE 2512 MAPTIOY ΛΕΜΕΣΟΣ, 6 (Τοῦ ἁταπ»- κριτοῦ µας) --- ἵὴν προσεχῆ Τρίτην (μεθαύριον) θὰ συνέλθη εἰς τὸ κεντρικὸν οἵκηιια τῶν Ἓ- θνικολαϊκῶν Συλλόγων ες συνς- δρίαν ἡ Συντονιστικἡ Ἐπιτροπή, ἥτις θὰ ἐπιληφθῇ, μεταξὺ ἀλλώ» θεμάτων τοῦ λαμπροτέρου ἑορτα- σμοῦ τῆς «2δης Μαρτίου» εἰς τὴν ὕπαιβρον, ὡς καὶ τῶν ἐνδοσωμα- τειακῶν ἑορτασμῶν εἰς τὰ οἰκή- µατα τῶν »Εθνικολαϊκῶν Συλλό- γων. Ἐπίσης θὰ ἐπιληφθῆ τοῦ ζητήματος τῆς εἰς Νόμο, θεσπί- σεως τοῦ Νομοσχεδίου διὰ τὸ ἐ- νοικιοστάσιον. ΛΙΛΛΕΞΙΣ ΕΝ ΚΥΡΗΝΗΛ ο Κατά τὴν σήμερον Κυριακὴν καὶ ὥραν 11 π.μ. θὰ κάμµῃ διάλεξιν ἐν τῷ οἰκήματι τοῦ Συλλόγου ᾿Α- ποφοίτων Γυμνασίου Κυρηνείας, προσκλήσει τῶν ἐθνικοφρόνων σωμα” τείων, ἡ κ. Καλλιόπη Καραγιώργη, καθηγήτρια, µέ θέµα «Ελληνίδες ποιήτριες». ee 0 ΑΓΙΟΣ ΠΑΦΟΥ ne Ὁ. Σ. Μητροπολίτης Πάφου θὰ χοροστατήσῃ αὗρίον Δευτέραν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν ποῦ ΜΕΥ. ᾿Αποδεί- πνου ἐν τῷ καθεδρικῷ von “Ay. Θεοδώρου Κτήµατος. Τὴν Παρασκευ. ἣν θὰ ἀναγνώσῃ τὴν πρώτην στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν καὶ θὰ ὁμιλήσῃ ἐν τῷ αὐτῷ νσῷ. a :. Κυθερνήσεως, ἥτις εἰ πως ἐξεδήλωσε καὶ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ Σ υνεπείαᾳ προψεσινῶν καταρρα- ριοχὰς τῆς ΠΝήσου, ὁ ἔξωθι τοῦ χω- ρίου ᾽Ακακίου χείμαρρος ἔρρευσε τὴν πρωῖαν τῆς χθὲς ὀρμητικὸς. Διά πρώτην φορὰν ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν οὗ- τος ὑπερεξεχείλισεν, ἰδιαιτέρως εἰς ἤν περιοχὴν διέρχεται κάτωθι τῆς παρὰ τὸ κοιµητήριον τῆς ρηθείσης κοινότητος γεφύρας. Εἰς ἕν μάλιστα σημεῖον τὸ ὕδωρ ἐκάλυψε τὴν &- σφαλτοστρωμένην ὁδόν, τοῦθ᾽ ὅπερ παρεκώλυσε τὴν χθεσινὴν πρωϊνὴν συγκοινωνίαν μετὰ τῆς Λευκωσίας. Περὶ τὴν 11 π.μ. ὥραν τῆς χθὲς ἔρρευσεν ἐπίσης ὁρμητικὸς διὰ τῆς γεφύρας τῆς πρωτευούσης ὁ Πεδιαῖ. ο:. Καθ’ ἅ πληροφορούµεθα, ἡ συγ- κοινωνία Λευκωσίας -- Παλαιχωρίου ταστροφῆς γεφύρας ὑπὸ πλημμυρισ. σάντων ὑδάτων ρύακος. ΛΙΑΝΟΜΗ ΒΗΘΗΜΛΑΤΙΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΗΚΟΔΥΣ ΚΤΗΜΑ, ό (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας). --- Τὴν παρελθ. Πέμπτην ἐπεσκέφθη τὴν πόλιν µας ὁ ἐκ τῶν μελῶν τῆς Κεντρικῆς ὮἘπι- τροπῆς Ἐράνων ὑπὲρ τῶν σει- σµοπλήκτων Πάφου κ. Γ. Πού- Ἔλιας, ὅστις, κατ᾿ ἐντολὴν τοῦ Ἕλ- } ληνικοῦ Προξενείου διένειµεν εἰς Ἕλληνας ὑπηκόαυς σεισµοπλή- 'κτους συµπολίτας µας διάφορα χορηγηθέντα εἰς τῆς Ἑλληνικῆς τοιουτοτρό- ἐμπιράκτώς τὴν συµπάθειάν της πρὸς τοὺς πληγέντας σεισµοπλήκτους Πα- φίους. δοηθήµατα αὐτοὺς ὑπὸ ᾿Ορεινῆς διεκόπη χθὲς, κατόπιν Ka-] | κτωδῶν θροχῶν εἰς τὰς ὀρεινὰς πε- |΄ ο ο -ὕ---- -----φθθν oe eR ee -ᾱ- ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕΗΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣΙ Η ΔΟΛΕΚΑΝΗΣΟΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ Σ ἤμµερον ἡ Δωδεκάνησος ἑορτά- ζει τὴν ἑδδόμην ἐπέτειον τῆς πε: λευθερώσεώς της ἀπὸ τὸν ᾿Ιταλικὸν ζυγόν καὶ τῆς ἑνώσεώς της μὲ τὴν μητέρα Ελλάδα. Σχολιάζουσα τὸ γεγονὸς ἡ ᾿Αθηναικὴ συνάδελφος «Εμπρὸς», ἔγραψε χθὲς τὰ ἑξῆς «Οἱ Δωώδεκανήσιοι καὶ µαζί των ὅλοι οἱ Ἓλληνες, θὰ ἑορτάσουν αὔ- piov (σήμερον) τὴν ἐθδόμην ἐπέτει- ον τῆς ἀπελευθερώσεώς των ἀπὸ τὸν ᾿Ιπαλικόν ζυγόν. στὴν ἰδίαν στιγμήν, οἱ Κύπριοι μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ᾿Εθνάρχην και ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. Μακάριον, καὶ μὲ τὴν συµπαράστασιν ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀγωνίζονται διὰ νὰ ἐπιτύχουν καὶ τὴν ἰδικήν των ἑ- θνικὴν ἀποκατάστασιν. Εϊναι οἱ µό- νοι Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἐξακολου- θοῦν ἀκόμη νὰ ζοῦν ὑπὸ ξένην κα- ποχήν καὶ νά στεροῦνται τοῦ πολυ- τιµοτέρου διὰ τὸν ἄνθρωπον ἀγαθοῦ, τῆς ἐλευθερίας των. Αἱ προσπάθειαί των καὶ οἱ ἀγῶνες των δὲν ἔχουν ἀποθῃ, ἐν τούτοις, ἐπὶ µαταίῳ. Αἱ πελευταῖαι. συζητήσεις εἰς τὴν Βου- λὴν τῶν Λόρδων, δὲν εἶχον ἄλλο &- ποτέλεσµα, παρὰ νὰ ἀναγνωρισθῃ ἡ ἀπόλυτος ἑλληνικότης τῆς Κύπρου καὶ ὁ ἕντονος πόθος της διὰ τὴν ἔνωσιν μὲ τὴν Ελλάδα. “Ὑπὸ τὴν πίεσιν αὐτῆς τῆς πραγµατικότητος,. flunope: θασίµως νἁ προσδοκᾶται, ὅτι τελικῶς θὰ ὑπάρξῃ µία εἰλικρι- γῆς καὶ πλήρης Φιλικὴ συνεννόησις μετὰ τῆς συμμάχου Μεγ. Βρεττανί- ας, διὰ τὴν ἀπόδοσιν τῆς µεγαλο- νήσου εἰς τὴν Ελλάδα». <2 ee 8 ee ee TO ΠΟΛΟΣΦΑΙΡΟΝ Τὴν 3.30 µ.µ. ὥραν τῆς σήμερον ἡ Μικτή Κύπρου ἀντιμετωπίζει τὴν Ἐθνικὴν ᾿Ισραήλ Β΄ εἰς τὸ Στάδι- ον ΓΣΠ. Διαιτητὴς ὁ διεθνὴς τῆς ΦΙΦΑ κ. Φαῖκ Κιοκάη, Λάϊσμεν οἱ κ.κ. Σιὲρ (Διεθνὴς διαιτητὴς τῆς φίφα) καὶ Φ. Μουφτιζατέ. Ὁ ὡς ἄνω ἀγὼν te θλοθετήθη διὰ ὀαρυτίμου κυπέλλου ὑπὸ τῆς Κυπριακῆς Ὁμοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ). Kat’ ἀνακοίνωσίν της, τὰ TH μεῖα τοῦ Σταδίου Γ.Σ .Π. θὰ ἀνοί. ἔουν τὴν Ίην μ.μ. Οἱ κάτοχοι τιμητικῶν προσκλήσε- ὧν «ἄσπραι κάρται» θὰ προσέρχων- ται εἰς τὸ στάδιον διὰ τῆς πύλης τῶν κεντρικῶν κερκίδων, οἱ κάτοχοι τιμητικῶν προσκλήσεων (μπλέ κάρ- ται) διὰ τῆς πλησιεστέρας πρὸς τὸ θέατρον «Ελλάς» πύλης καὶ κότοχοι εἰσιτηρίων ἐλευθέρας εἰσόδου --πο- δοσφαιρισταὶ -- (κίτριαι κάρται) διὰ τῆς πύλης τῶν κεντρικῶν κερκί- δων. Προπωλοῦνται εἰσιτήρια διὰ τὸνσημερινὸν ἀγῶνα εἰς τὰ οἰκήματα τῶν σωματείων ᾿Αποὲλ, Αύμα, ᾿Ο- λυμπιακοῦ, Ὁμονοίας καὶ Τσεττὶν Καγιά. Οἱ ποδοσφαιρισταὶ τῆς ᾿Εθνικῆς Ισραήλ. θὰ κατέλθουν μὲ ἄσπρες φανέλλες καὶ δαθὺ κυανόχρουν παν. τελονάκι καὶ ἡ Μικτὴ Κύπρου μὲ ἄσπρο παντελονάκι καὶ φανέλλες οὐ- ρανιές. ᾽Αλλαγὴ παικτῶν: Διὰ τὸν τερματοφύλακα ἐπιτρέπεται εἰς οἱἷον- δήποτε στάδιον τοῦ ἀγῶνος καὶ ἐπὶ πλέον τρεῖς παῖκται, νοουµένου, ὅ- µως, ὅτι μετὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ Β΄ ἡμιχρόνου θὰ ἐπιτρέπετοι ἀλλαγὴ Se Nw mK RAS RAK Μόνον ἑνὸς παίκτου (ἑνὸς Snr. ex) τῶν τριῶν). Πρὸ τῆς ἐνάρξεωξ τοῦ σημερινοῦ ἀγῶνος θὰ τηρηθῃ µονόλεπτος σιγὴ εἰς μνήμην τοῦ ποδοσφαιριστοῦ τῆς ENA Παπιὲν. Ἐν περιπτώσει θροχῆς ἢ ἀκαταλληλότητος τοῦ γηπέδου ὁ ἀγὼν θὰ γίνῃ τὴν ἐπαύριον Δευτέ. ραν. Χθὲς ἐδόθη δεξίωσις εἰς τὸ Προ- γεῖον ᾿Ισραήλ πρὸς τιμὴν τῶν ποδο- σφαιριστῶν τῆς Β΄ ᾿Εθνικῆς ‘lopa- HA. Παρέστησαν ἐπίλεκτα µέλη τῆς ᾿Εδραϊκῆς κοινότητος, αἱ ποδοσφαι. ρικαὶ ᾿Αρχαὶ, ἀντιπρόσωποι τῶν εἰς τὴν ΚΟΠ ὑπαγομένων σωματείων καὶ οἱ δημοσιογράφοι. Αὔριον Δευτέραν ἡ ὁμάς ᾿Ισραήλ θά ἐκδράμῃ εἰς Κυρήνεαν ptow Αγίου “Ἱλαρίωνος, Μπέλλαπαϊς καὶ θὰ καταλήξῃ εἰς τὸ κέντρον αζέ- φυρος). πτΣ ἥμερον Κυριακή, ὥρᾳ 10 π.µ., συναντῶνται εἰς φιλικὸν ποδοσφαι. ρικὸν ἀγῶνα ὁμάδες τοῦ Ταχυδρο- µείου Λευκωσίας καὶ τῆς «Γενὶ Τζα- μο. Λευκωσίας εἰς τὸ γήπεδον τῆς Τάφρου. 0 ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Κατὰ τὴν Μετεωρολογικἠὴν Ὑ- πηρεσίαν, ὁ καιρὸς σήμερον ἆνα- µένεται κατ᾿ ἀρχὰς ὀλίγον νεφε- λώδης μὲ σποραδικὰς θροχὰς τὴν µεσηµθρίαν. Ὁρατότης κα- An. Ανεμοι εὐμετάθλητοι. Θερ- µοκρασία κανονικἡ διὰ τὴν ἐπο- ) , ι χην. : Χθεσινὴ ἐπίσημος ἀνακοίνω- σις ἀνέφερεν, ὅτι ὅλαι αἱ πρὸς «αι. τὸ Τρόοδος ὁδοὶ ἦσαν χθὲς ἀνοι- κταί, Καιρικαὶ συνθῆκαι ἀθέδαι- Συνθῆκαι χιονοδρομιῶν Ἅλο- γικαί. Βάθος χιόνος παρὰ τὸ Ταχυδρομεῖον Τροόδους pels πόδες, was — azz 1 Onnm=> wu ΕΚΛΡΟΜΗ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΛΕΜΕΣΟΣ, ό (Τοῦ ἀνταπο- κριτοῦ µας)-- Αφ ἧς ἡμέρας ἆ- πεφασίσθη ὑπὸ τῶν ᾿ἸΕθνικολαϊ- κὠν Συλλόγων ἡ διοργάνωσις µε- Υάλης ἐκδρομῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸν προσεχή Σεπτέµόριον καθ’ ἥν θὰ γίνῃ ἐπίσκεψις καὶ τῆς διεθνοῦς ἐκθέσεως τῆς Θεσσαλ- λονίκης, ἀρκετὰ µέλη ἐνεγράφη- σαν, καὶ καταθάλλουν τµηµατι- κῶς ἔναντι τῶν ἐξόδων πρὸς εὖὐκο- λίαν των. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Β, ΛΙΟΙΚΗΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟΣ, 6 (Τοῦ ἀνταπο- κριτοῦ µας) --- Οἱ Βοηθοὶ. Διοι- κηταὶ Λεμεσοῦ κ.κ. Κώστας Σω- τηριάδης, Χαρ. ᾽Αρτέμης ἐπεσκέ- Ἴφθησαν χθὲς τὰ χωρία τῆς ἐπαρ- χίας των Moviv, Αοναγροῦλλι, ᾿Ασγάταν, Βάσαν καὶ Σανίδα καὶ ἐξήτασαν τὰ αἰτήματα τῶν χωρικῶν, τὰς διαφόρους εἰσηγή- σεις καὶ ἀνάγκας των. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΒΑΡΩΣΙΑ, ό (Τοῦ ἀνταποκρι- τοῦ µας). --- ᾽Απέπλευσαν év- τεῦθεν δι᾽ ᾽Αγγλίαν τὰ ἀτμό- πλοία «᾿Αράμπιαν Πρὶνο» μὲ Φορτίον πορτοκαλίων καὶ «[]αν- τόριαν» μὲ Φορτίον πατατῶν καὶ πορτοκαλίων. ᾿Αναμένονται µε- θαύριον Δευτέρα» (αὔριον) τὰ ᾱ- ᾽τμόπλοια «Σαντέρνο» μὲ Φφορτίον σίτου, «Σπολάντα» διὰ νὰ Φορ- τώσῃ λαχανικὰ διὰ Σουὲζ καὶ «Χέλιας» μὲ γενικὸν» Φφορτίον ἐξ Ολλανδίας. sae ES «παρξις μεγάλης τουρκικῆς 0 “EKOTOX” KAI 10 EXXATON ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ Ἡ ᾿Αθηναϊκὴ συνάδελφος «Ἔλευ- θερία» ἐδημοσίευσε Χθὲς τὸ ἀκόλου» θον σημείωμα «Τὸ ἔσχατον ἐπιχείρημα κατὰ τῆς ἑνώσεως τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ελλά. δα -- μετὰ τὴν κατάρρευσιν ὅλων τῶν ἄλλων, ποὺ κατὰ καιρούς προ- εθλήθησαν ἀπὸ ᾽Αγγλικῆς πλευρᾶς --εἶναι τώρα οἱ Τοῦρκοι... «Ἡ 6. μειονό- πητος εἰς τὴν Κύπρον -- γράφει ἡ ἔγκριτος ἐφημερὶς τοῦ ᾿ΤἘΕδιμόούρ. γου «Σκῶτος» -- ἀποτελεῖ ἕνα ἐκ τῶν λόγων, διὰ τοὺς ὁποιους ἢ ᾽Αγγλικὴ Κυδέρνησις δυσχεραίνεται νὰ προθῇ εἰς οἱανδήποτε παραχώρη- ow ἔναντι τῆς Ελλάδος, καθ) ὅσον οἱ Τοῦρκοι θὰ ἀντιταχθοῦν σφορδῶς εἰς τοῦτο. Αλλά, πρῶτον, ἡ Τουρ- κικὴ µειονότης δὲν εἶναι καθόλου µεγάλη. Καΐ, δεύτερον, ἀνεξαρτή- τως τοῦ μεγέθους της, ἡμπορεῖ ν΄ ἀποτελέσῃ δικαιολογίαν στερήσεως τῆς ἐλευθερίας τῶν δ2ὔ0 τοῦ πλη- θυσμοῦ ἐκ μέρους ἑνὸς τρίτου Ε- θνους:» H MAPATOTH ZIBANIAZ ἡ -ω-ορωρωωα Ὑπὸ τοῦ Τελωνείου Λευκωσίας ἀνεκαλύφθησαν προσφάτως, ὡς ἆ- ναφέρει ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν, πε: ριπτώσεις διυλίσεως ζιδανίας ἐκ σύ- κων Ἡ ἄλλων ἀπηγορευμένων ὑλῶν. Ὅλαι αἱ περιπτώσεις αὔὗται συνε- διδάσθησαν, ἡ δὲ οὕτω παραχθεῖσα ζιβθανία κατεστράφη. Ὑπομιμνήσκε- ται, ὅτι εἶναι παράνομος ἡ παραγω- yi διδανίας, ἄλλως, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πρωταρχικὴν διύλισιν οἵνου, οἰνικὴν τρύγα, σταφυλάς έν ζυµώσει ἢ στα- φίδας ἢ οἰαδήποτε παράγωγά των, περιέχοντα οὐχὶ περισσότρα τῶν 10650 οἰνόπνευμα, προελθὸν ἀποκλει- στικῶς ἐκ τῆς πρώτης ταύτης ἀπο. στάξεως. Ἡ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ὍὉ ἐκ Βώνης Κώστας Σάδθδα ᾿Ιατρὸς κατεδικάσθη χθὲς ἐν Λευ- κωσίᾳ εἰς φυλάκισιν 12 μηνῶν é- πὶ κλοπῇ ἱματισμοῦ καὶ ὦποδη- µάτων, ἀνηκόντων εἰς τὸ, ἐκ Λευκωσίας ΄Ιω. Φιλιππίδην. Κατεδικάσθη ἐπίσης εἰς τρίµη- νον Φφυλάκισιν ὁ ἐκ Λευκωσίας Λλουσταφά Χασὶμ «᾿Ανάμισης» ἑ- πὶ µαχαιροφορίᾳ. NS PS