Back

ΚΛΑΔΟΣ ΞΗΡΑΣ ΕΛΑΙΑΣ

KAAMO) “HPAD EAAIAD Εΐμεθα Εὐπριοι καὶ εἴμεθα ὑπερήφανοι, διότι ὁ «Θεὸς ηὐδόβησε νὰ γεννηθῶμεν. Ἕλληνες. Δικαίως εἴμεθα ὑπερή- φανοι διότι ἀνήχκομεν εἰς τὴν τιµιωτέραν καὶ ἐνδοξοτόραν φυλὴν, ἡ ὁποία ὑπῆρξεν ἡ χοιτὶς τοῦ πολιτισβοῦ καὶ τῆς ἰδέας τῆς Ἐλευδερίας καὶ τῆς Δημοκρατίας. Τὸ νὰ ἐπιδιώχουν οἱ Αγγλοι νὰ μᾶς διαφθείρουν καὶ νὰ 'μᾶς ἐξανοαγκάσουν νὰ ἀρνηδῶμεν τὸν ἐδνισμόν µας εἷ- ναι πρᾶξις δίας, ἀσυμέίθαστος πρὸς τὰς ἀρχάς, τὰς ὁποίας διοὐιηῥύττουν ὅτι ἀπολουθοῦν καὶ πιστεύουν. “Εθδομήκοντα χαὶ πέντε ἐνιαυτοὶ ᾽Αγγλικῆς κατοχῆς τῆς Νήσου θὰ ἔχουν ἤδη πείσῃ τοὺς Αὖγγλους ὅτι ἡ προσ- πάδειά των ὄχι µόνον εἶναι µατοαία, ἀλλά καὶ λίαν ἐπιξή- µιος διὰ τὸ Bpettavinoy γόητρον καὶ τὰ πραγμµατικὰ Ἡρεττανιυιὰ συμφέροντα. Εἶναι χιλιάκις προτιµότερον νὰ ἔχουν φίλους καὶ συµ- ἄχους, παρὰ νὰ δηµιουργουν ὑυσηρεστημένους καὶ διε- φθαῤμένους ἐθνικῶς λαούς, εἰς τοὺς ὁποίους δέν δὰ εἶναι δυνατὸν νὰ δασισθοῦν εἰς περιπτώσεις ἐχτάχκτου ἀνάγνχης. Οἱ ἐθνικῶς διεφθαρμᾶνοι λαοὶ εἶναι ἐπικίνδυνοι οὐχὶ µόνον διὰ τοὺς ἰδίους, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς ἄλλους λαούς καὶ ἐν Ψένει διὰ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ἠθικοχοινωνικὴν ἀσφά- λειαν τοῦ κόσμον. Ἡ ἐθνικὴ πόρωσις τοῦ Κυπριαχκοῦ λαοῦ, τὴν ὁποίαν ἑ- πιδιώκουν καὶ ἐπιθυμοῦν οἱ Αγγλοι, εἶναι πολὺ ταπεινὸν µέσον, διὰ νὰ παρατείνουν τὴν διὰ τῆς θίας καυριαρχίαν των. Ὁ καρτεριχὸς Κυπριακὸς λαὸς ἀνέχεται εἰρηνικῶς τὰ καταπιεστικὰ µέτρα τῆς Κυριάρχου δυνάμεως καὶ περι- φρονεῖ καὶ δὰ περιφρονή μέχρι τέλους τὸν τρόπὀν, μὲ τὸν ὁποῖον προσπαθοῦν οἱ ξένοι νὰ τὸν ὑποδουλώσουν, διὰ νὰ τὸν ἐχμεταλλεύωνται ὡς λαὸν χατώτερον καὶ ὑποδεέστε- pov καὶ ὡς εἴλωτα τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν «Ἀόρδων, οἱ ὁποῖοι μὲ τόσην ὑποχρισίαν παρουσιάζονται ὡς φιλελεύθδε- Ροι χαὶ ὁημοχρατικοί. Δὲν ἐπαιτοῦμεν τὴν ἑἐλευθερίαν µας, ἀλλὰ διεκδιχοῦ- μεν. τὰ ἀναφαίρετα µας δικαιώµατα, τὰ ὁποῖα χαταπατοῦν διὰ τῆς θίας καὶ κατὰ Χιτλερικὸν τρόπον οἱ δῆθεν φιλοδί- mare, καὶ φιλελεύθεροι Αγγλοι. Ὅπως ἡ ὑπομονή µας δὲν ἔχει ὅρια, ἔτσι καὶ ἡ ἔπιμο- νή µας θὰ εἶναι ἰσχυρὰ καὶ ἀλύγιστος. Ἐπιμένομεν καὶ δὰ ἐπιμένωμεν εἰς τὴν πλήρη ἰπανοποίησιν τῆς Ἐθνικῆς µας ἀξιώσεως μὲ ὑπομονήν, ἐπιμονὴν καὶ χυπριακὸν πεῖσμα. :Ὅ κλάδος τῆς ξηρᾶς ἐλαίας, τὸν ὁποῖον σείουν οἱ Άγγλοι, κρατοῦντες τὴν προσφορὰν συντάγματος ava χεῖρας, εἶναι µία εἰρωνεία, διὰ τὴν ὁποίαν καὶ οἱ ἴδιοι ᾱ- σφαλῶς θὰ γελάσουν, ὅταν σκεφθοῦν εἰς ποῖον σημεῖον κα: τήντησαν µένον ναὶ µένον, διὰ νὰ ἱχανοποιήσουν τὸν µι- κροεγωϊσμέν των καὶ τὰ μικροσυμφέροντά των. Εἰς τὴν Κυπριακχὴν γῆν ὑπάρχουν χιλιάδες ἐλαιοδένδρων εἰς τρό- πον ὥστε νὰ μὴ μᾶς χρειάζεται ὁ ξηρὸς Χλάδος ἑνὸς ὅθυλι- χοῦ ἀποιχκιακοῦ συντάγµατος. ΦΘέλομεν τὴν φιλίαν καὶ τὴν συµμµαχίαν τῶν Άγγλων, οὐχὶ ὅμως καὶ τὴν κυριαρχίαν των, ἡ ὁποία εἶναι ἀστήρι- πτος καὶ ἁπαράδεχτος. PPP πμ ὐἛθ-------. στρ Ὁ 5. 3232 eA ee