Back

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ν΄ Ἡ παχυσαρκία, οἱ κίνδυνοί της καὶ ἡ θεραπεία της TO NOAY MAS: ENAI HH ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ. -- N KG ΕΩΣ. --Η ΕΠΙΑΡ TS ΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΓΕΟΩΝ.-ΕΛΑΤΤΙΟΣΙΣ OEPMIAQN, ον, ALANA ricy.— 2ECAOYTPA. ‘ ΚΟΝ ΡΥΦΜΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕ. τὸ ΜΑΣΑ-, 2ev «Όταν ἃ κανονική λειτουργία τοῦ κέντρου αὐτοῦ διοταοαχθῇ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ τρῶμε περια- οὗτερο--ἡ καὶ Ἰωγώτερυ--ἂπ' ὅ Ἡ χοιραζόµαστε γιὰ νὰ τραφοῖ- µε. Οἱ περισσότερες περιπτώσεις Δαχνσαρνίας--2305 γιὰ µερικού ἡμγώτερο γιὰ ἄλλους, πάντως τοῦ- λάχιστον τὸ 50% Thy xrguttb- geov—opelhovta σὲ διάταραχές τοῦ κέντρου αὐτοῦ. Ῥήνα πολλὲς αἱ αἰτίες ποὺ µπο- poi νὰ δημιουργήσουν ἀνωμαλί- ες στὴ λειτονργία τοῦ κέντρου τῆς ὀρέξεως καὶ τοῦ χορεσμοῦ. Μία ἀπὸ τὶς ἀναμφισθήτητα σηµαντι- κὲς αἰτίες διαταραχῆς τον εἶναι οἱ ψυχικοὶ λόγοι. ΠΑΚΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΣΜΟΣ Ἔχει ἀποδειχθῆ, ἅτι τὰ πα- χέσαρκα παιδιά, ὀφείλυυν τὸ ἕ- περῥολικὸ λϊπος τοῦ σώματός τους, στὸ ὅτι τρῶνε πολύ, συνη- θέστατα, διόΣι αἰσθάνονται ὄνστυ- χισµένα, ἐγκαταλελειμμένα, To ἀρίχνυυνν στὸ φαὶ γιὰ παρηγο- gid. Τὸ ἴδο συμβαίνει καὶ μὲ πολλλοὺς ἐνήλικες παχυσάρκους. Ἰδιαίτερα μάλιστα, µεταξὺ τῶν γιναικῶν, Τὰ γλυκά, οἱ σάλτσες, αἱ καραμέλλες, τὰ σοχολατάνια ᾱ- ποτελοῦν, κατὰ τὴ γνώμη τῶν 'Α- μερικωνῶν, ἰδίως εἰδιιῶγ, συνη- θισμέγα «φάρμακο» γιὰ, ὅσοις εἷ- γαι στενοχωρηµένοι ἀπὸ πραγµα- sods ἢ ὑποθετικοὺς λόγους. πιο ΝΕΥΡΙΚΕΣ Τρεῖς ἔγκριτοι ἀμερικανοὶ ἐπι- στήµονες μελέτησαν μίαν µεγάλη ὁμάδα παχυσάρχκων γυναικῶν σὲ σύγκριαι μὲ χωνονικοῦ δάρους γν- valine, χρησιμοποιώντας διαφό- ρους Ψυχολογικοὺς τούπους ἑλέγ- χον. Τὰ συμπεράσματά τους εἲ- yu Sn of παχήσαρχες γυναῖκες Έχουν περισσότερες σκοντοῦψες ᾱ- xb ti ἄλλες. Ότι εἶναι πιό «νεν- οωές καὶ ἔχουν συχνότερα ἀπὸ τὶς ἄλλες ἄγχος, τὴ χαρακτηριστι- μὴ «πλάκωσι στὸ στῆθος» φείλετα σὲ καθαρὰ ψυχικοὺς λά- yous. Ou bev ἐξωτερικεύουν τὰ συναισθήματά τους: τὰ «Καταπί- νουν», Ότι ἀποφεύγουν τὶς και- voogytes yrogules, φοδοῦνται τὶς χαραϊδίες τοῦ κόσμου, ἀποφεύ- γουν εἰς κοσμικὲς συγκεντρώσεις. “On γενικὰ εἶναι δυστυχισµένες, χευρωσιχές. Καὶ ὅτι γι’ αὐτὲς τὸ φαἲ εἶναι ἡ παρηγοριά τους. Ἐλέπουμε, λαπόν, ὅτι οἱ χου- τροὶ εἶναι δύστυχεῖς ἐξ αἰτίας τοῦ πάχοις τους. 'Αλλὰ καὶ ὅτι πολλοὶ παχύσαρχαι ὀφείλουν τὴν κατά- | στασί τους στὸ ὅτι εἶναι δυστυχι. apévor, στὸ ὅτι δὲν εἶναι ψυχιχὰ Ἰσορροπημένοι.., Δημιουργεῖται ἕ- ται ἕνας ἐπιπίνδυνος φαῦλος κό: xhos. Te abtois 4 bins τῆς θεραπεί- ας τους εἶναι ἡ ψυχοθερωαία. Τὸ πρᾶῶτο παὺ πρέπει νὰ διορθωθῆ εἶ γω ἡ ἀνωμαλία τοῦ φηχισμοῦ τους. χει παρωτηρηθῆ ὅτι πολ- λὰ ἄτομα ποὺ ἔσαν στὴν κατάστα- σι αὐτή, «ἔκοψαν» τὸ πολὰ ακάζ, ἓ- λάτιωσαν τὺ θάρος τους. ἀλλὰ «τὄριξανν στὸ πιοτό. ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ἸΑχάλαγο εἶναι τὸ πρὀθληµα μαῖ ma τὰ παχίσαρκα παιδιά. ὋΑν παρατηρήσετε ἅτι τὸ παιδί σις τοώει ὑπερδολικά, ὅτι παχώ- ve ἐπικίνδννα, μὴν καμαρώνετε : λΑναξητῆστε τὶς αἰτίες τῆς στενο: χώριας του... Κι’ οἳ υἰτίες αὐτὲς μπαρεῖ νὰ εἶναι πολλὰς καὶ διά. φορες: ἡ ξήλεια τον γιὰ ἕνα κακρό , τερο ἀδελφάχι, ἆ μεγάλος δεσμὸς τῶν γονιῶν τον ποὺ τοῦ δίνει τὸ σθημις ὅτι ἀδιαφοροῖν Ἡι᾿ αὐτὸ, χνᾶ καὶ ἄδικα µαλώµατα τοῦ πα- τέρα, οἱ κοροϊδίες τῶν συνομιλή- χων του καὶ τόσα --τόσα ἄλλα. Κακῶς θεωρεῖτω ἀπὸ κολλούς, ὅτι οἱ παχεῖς εἶναι ὑγιέστεροι καὶ ἀνθεντικὠτεραι σὲὶς ἀσθένειες, ᾱ- πὸ τοὺς ἄλλους ἀνθυώπονς, Τὸ πάχος, σὲ μιχροὺς καὶ μεγάλους, δὲν εἶναι ἐκδύλωσις ἡγείας. AV τίθετα, φανερώνει ἁάποια σωμα: τική, ἀργαναὴ δλάζη, A ἀρχετὰ ανχνά, κάποια ψυχή ἀνωμολίά, Ποοδιαθέτει, ἐξ ἄλλου σὲ διάφο- οες παθήσεις. Δημιονογεῖ τὶς ποο- Ἐπαθέσεις γιὰ τὴν ἐγκατάστασι διαφόρων χοονίων νοσημάτων. Οἱ πιχήσαρχοι ἀθρωσταίνουν ουχνά- Trou ak, ware Κανόνα, πεθαί γουν γεώτεροι. Σύμφωνα μὲ ἀμερικανικὲς στα- ποὺ ὁ- { Ίνα ὅτι διευκολύνουν τὴν ἔφίδυο: Ἡ νενρικότης τῆς μητέρας, τὰ συ- | εἰδικωὺς καὶ αεπτιρµένους µααό — TPEN THE OPE, A NOYTPA KAL TA «: ποσότητα τῶν θερμίδων, ὥστε σι γά-σιγὰ νὰ ἐλαττώνετω τὸ θάρως Τὸ, ἀδυνάτισμα αρέπει νὰ γΏνετα ὄαθμιαία, ὅχι ἀπότομα, Λιάφσσε- τικά, ὑπάρχανν πολλοί κίνδυνοι καὶ ὁ φόδος τῆς πλήρους ἀποτνχί- ας, Μεγάλη σημασία ἔχει καὶ ἡ ἑλάττωσις τῶν 2ηοῶν. Τὸ νερό ᾱ- ποτελεῖ πολλούς «χοντροὺς» τὸν Ἀνριώτερο λόγο αὐξήσεως τοῦ ὀάρους τους, Σὲ πολλές περιατώ- πεις, πρέπει ἀκόμα νὰ ἑλαττώνε- ται τή ἁλάτι τοῦ φαγητοῦ. Όταν. φθάσουμε στὸ κάνονΙ- xb ζάοος, θὰ αὐδήσουμε τὶς 8εο- μίδες τῆς τοοφῆς µις στὸ veo γικὸ ὄψας, ᾿Αλλὰ προσοχή. νὰ μὴν ὑπερθοῦμε τὸν ἀριθμὸ αἰτὸ κ ἀρχίσουμε πάλι νὰ παχαΐνουµε. TV αὐτὸ, πρέπει ταµτιγέε νὰ B44. χουνε τὸ θάρος µε Ἡ ἑλάττωσις τῶν θερμίδων, δὲν agent vi yivetun ele Boos τῶν λευκωμάτων τῆς τουφῆς καί μάλιστα, τῶν λευκωμάτων τωομῆς ποοελεύσεως---γάλα, τνοί, Χθέας. ψάρι, αὐγὸ κλπ. --ἀδιαίτερα, ἂν πρόκειται γιὰ γεαρύ ἄτομο, ᾿Αντί- Gera av 6 παχύσαοκος ἔχει αἲ- Ἐπιένη οὐρία στὸ αἷμά τοι, δὲν πρέπει νὰ καταναλίσκη πολλὲς Ἰευκωματοῦχες τοοῴές. Καταλα- θαΐνουμε ὅτι αὶν ἀπὸ κάθε ἐφαρ. μογὴ, διαίτης, τὸ ἄτοιο ποὺ θὰ τὴν ἐποστῆ πρέπει νὰ ὑποδάλλε- τω σὲ λεπτοιερῆ κλινική καὶ & γαστηριακἡ ἐξέτασι. Αλλα σημαντικὰ στοιγεῖα τῆς τροφῆε µας, ποὺ δὲν ποέπει νὰ ἐλαττώνονται μὲ τῇ δίαιτα εἶναι τὰ ἀνόργανα ἅλατα καὶ οἵ ὄιτα- μῖγες. Καλὼν εἶναι, μάλιστα we συμπληοώνονµεν tic ἐλλείψεις τοὺς, παἰονοντάς τα σὲ χάπια, TA AAAA MEZA Τὰ σπὀρ καὶ οἳ σωιατικές, γε- φικά, ἀσκήσεις, δὲν ἀποτελοῦν κα: Ro τρόπο γιὰ νὰ ἀἠδυνατίση κανείς. Πρῶτα-- ποῶτα, γρειάζε ἕετωι πολὺ μεγάλος κώπος γι νὰ χόση κανεὶς λίγα νιλά, Αλλωστε. ἀλξάνουν τὴν ὄρεξι, μέ ἀποτέ: λεσμά γὰ τρώῃ κανεῖς περισαύ- τεσο καὶ νὰ Ἑαναπαίωνῃ τὸ θάοος. ποὶ μὲ τόσο κόπο ἔχασε. ᾿Απὸ τὶς διάφορες ἀακήσεις, 4 καλύτερη γιὰ τὸ σχοπὀ αὐτὸ εἴνα ἡ πεξοπαρία, ἡ καθηµερινὴ καὶ τα- ο y0adpetoa x δε πέρα. ἐν ἀνάγκη καὶ µέσα στὴν πόλι. κα. δέδαια. σὺ συνδυασιὀ μὲ τὴν ἑλάττωσι τῆς τροσῆς, Κα: λὸ απὀρ εἶναι καὶ τὸ κολύμπι ποὺ γυμνάξει γενικὰ τὸ σῶμα. Πολὺ ὠφέλιμη εἶναι καὶ ἡ ἑλαφριὰ ὄρει- Δααία, ἁνοίως γιὰ τοὺς νέους Τὰ γεύματα αὐτῶν ποὺ ὑτοβά Άονται σὲ δίαιτα πρέπει νὰ, εἶναι υχρὰ καὶ συχνά. Ποτὲ νὰ, μὴ χου- ταΐνουν τελείως. Ν΄’ ἀφήννυν πάν. τα λίγη θέσι στὸ στομάχι. Καὶ νά χόδουν τὴν ὄρεξί τους μὲ κάι- μιὰ ναραμέλα Ἡ ἕνα παξιμάδι. Τὸ πρωί παέπει νὰ τοῶνε κα Mi Τὸ πρωϊνό τους νὰ, εἶναι ἀπὸ τὰ κύρια γεύματα. Τὸ δριδννό, καλύτεσα γὰ τὸ καταφγοῦν τελεί ως. Ἡ γὰ τὸ ἀντικιθιστοῦν λίγα φοοῦτα, ἕνα γιαούρτι ἢ κ τι παρόμοιο. Ὠφέλιμη, σὲ ὠρισμένες τούλά- χιστον περιπτώσεις εἶνα καὶ ἡ πρόμλησις ἀφθόνων ἱδοότων, μὲ διάφορα μέσα. Πὰ λουτρά, τὰ φωτύλοντρα ναἲ τὰ διάφορα ἄλλα ονσινὰ, κά μη γανικὰ, μέσα εἶναι ἀμφιδόλου ᾱ- Siac. Ἡ κιριωτέρα τοὺς δρᾶσι εἷ- a. Τὰ μασὰς μποροῦν νά θοηθή- sow στὴ θεραπεία τῆς «ἠυτταυί: τιδος», τῆς τοπιλῆς δηλαδὴ ἐναπο- θέσεως λίπους. Ἠρέπει, ως, νε γίνωναι ἀπὸι Τὰ, μασὰς πρέπει γὰ ἀποτολῆται ἀπὸ ἑλαφοὲς κινήσεις. αύλις ve ἀγγίξουν τὸ δέοµα καὶ νὰ δονοῖν γρήγορα καὶ ουθµινά. Τὸ «ξύμω] μα» ποὺ αυνήθως γίνεται, δὲν ὦ] φελεῖ σὲ τίποτα καὶ μποσεῖ νὰ ἐλάψη. Τέλος, πρέπεν νὰ ουθµίζουν τὸν τούπο τῆς ζωῆς τους καὶ τὶς Bet τουυγίες τοῦ ὀργανισμοῦ τους χα: τὰ tov καλύτερο τούπο. Νά μήν κοιμοῦνται πολύ. wie κάταπολε- μοῦν τὴν δυσκοιλιότητα, ὅπως καὶ κάθε αἶτία ἀνωμαλίας στὸν ὀογα- Maus tors. Ohes, xdvting, ob λεατοµέρειες] τῆς θεφαπείας ἀδυνατίσματος πρέ-' πει νὰ παφαχολουβοῦντα ἀπὸ πρ Ἠπειοωμένα ἰατοῦ. Κάθε παχύσαο- τιστικές, ἡ θνησιμότητα στοὺς πα... Ἰωσάρκους εἶναι κολὰ μεγαλύτερη Ἂν σύγκρισ μὲ τὴ θυησιμύτητα τῶν ἀδυνάτων τῆς αὐτῆς ἠλικίας. Τὸ ποσοστό, στὴν κοϊσιµη ἡλικία τῶν 40---δὺ ἐτῶν, εἶναι κατὰ 25% πεγαλύτεοο, 6’ ἐκείνους ποὲ ἔχουν πειιασύτεφο ἀπὸ 1914, κιλὰ ἀπὸ τὸ κος ἀποτελεῖ μίαν ἰδιάίτεοη πεοί- πτωσι, ποὺ πρέπει νά ἄντμστω: πιαθῇ μὲ ἰδιώτερο κάθε φορά τρόπο. Καά μὴ Ἐεχνᾶμε τὶς µοο- φὲς παχυσαρκίας ποὺ συνδέονται ἡ ὀφείλονται σὲ εἰδικὲς παβολο- πικὲς αἰτίες καὶ παὶ πρέπει νὰ ἐξικοιδώννται ἡ ἀκοιδῆς Φύαις τους, γιὰ νὰ χαταπολεμηθοῦν οἱ πνονικὸ τους δάρος. Οἱ ἴδιες, αἰτίες τους. Στὸ ἐξωτερικά, | Ἐπατιστικὲς ἀναπέρουν ἀκόμα, ὅτεί διαίτερα, στην “Apes eaten πτοὺς 100.00 ἀγθοώπους τῆς κάς [χουν εἶδι ν «ἀδυνάτων», οἳ 98 | σηλειόμενοιν παχύσαρχοι ἆχο Ὁ. καθνίνο, ἐνῶ ατὶς θοῦν τὴν δίαιτά τους καὶ τὰ ἄλλα πεθάνουν οἱ | µέσα θεραπείας τους. Κάτω ἀπὸ τηγορίας τῶ πεθαίνουν ἀπί ἄλλες κατηγορίες 143, thenpa ducers. Elves καὶ ζ- τηµα ὑγείας. Τι αὐτὸ τόσο στοὶ μεγάλους, ὅσο καὶ στοὺς μιλοούς, ᾗ παχνσασνία ποέπει ἔγκαιοα νὰ Ἀντιμετωπίζεται at wh χαταπο: λεμᾶται μὲ τὰ κατάλληλα, μέσ, ποὶν δηµιοιογήση ἀγεπανόρθωτες ὄλλθες στύν ὀογανιαιό, Κυρίως. πρέπει νὰ πωθ αμθάνεται. ΜΗ Ἑς- χνᾶμε ὅτι εἶναι εἰκολώτεου νὰ a ‘Eno τοῦ δά- Ἰοφύγουμε τὴν αἲ ὅους µας παρὰ νὰ µε σημαντικά. ὁ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤτροποΣ νά ΑΔΥΝΑΤΙΣΟΥΜΕ, Στὶς περισσότερες περιπτώσεις. ὁ καλύτερος τοόπος γιὰ νὰ ἀδυνα- τίσουµε εἶνα νά ἑλαττώσουμε τὴν ποσύτητα τοῦ φαγητοῦ. Τὸν ἀριθμό, δηλαδή, τῶν λαμδανομό- γον ἡμερησίως θεοµίδων. Ἡ ἔ- λάττωσις αὐτὴ, πρέπει νὰ Ίίνη, θάσει ὑπολογισμῶν. ΄λαμύήνοντας ἐπ) ὄψιν τὴν ἡλικίαν τοῦ ἠτόμον. τὸ θάρος του, τὸ ὄψος του, τὶς ἵ- Διοµαρφίες τῆς κατασκενῆς τον,--- εἶδος σκελετοῦ, ὄγκος μυώνων-- καὶ τὴν ἐργασία ποὺ κάνει. Θὰ ὁ- πολογίσουµε πόσο εἶναι τὸ δάρος, ποὺ Exgene xevound va Fyn, θὰ 0ροῦμε τὸ περίσσευµα τοῦ λίπους καὶ θὰ ἑλαιτώσουμε ἀγάλογα τὴν τὸ ἐλαττῴσου- που οἱ ἔνο- eg whens ου- Γσννεχ ἐπιατημονινὴ, παφακολού- Τὸ λεπτὸ σῶμα δὲν εἶναι µόνο, θησι. την ΠΡΟΣΗΧΗ AEYTEPAN να ἁπλό μέσο γιὰ νὰ ἄδυνα: τίση κανείς Τὰ φάρμακα ποῖ ἀδννατίσουν--Οομύνες, dug ταµίνη, καθαρλτικάν. anon ες τῆς θεραπείας»--ΠΓοωτινὲς συμθοιλὲς καὶ ὁδηγίες. it AAAS, TA METAKA GEMATA THE YTEIAY MOY MPEME] HA TROPIZR KAGE ANJPOngS TI WIXTEYEI SHMEPO:. Π ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ