Back

Σκοτεινές προοπτικές για το Αύριο

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ οικονοµικὴ κρίση προκαλεί θᾶσιμα ερωτή- ματα για το μᾶλλον της υφηλίου. Γιατὶ η κρίση αυτήπου δεν συνταρᾶζει µόνο τις καπιταλιστικὲς, αλλά καιτις σοσιαλιστι- κὲς χώρες, εμφανἰζειολοὲνα και περισσότερο τα χαρακτηρι- στικἁ µιας κρίσης πολιτισμοῦ. Κάτω απ᾿ αυτὲς τις συνθήκες καθε πρὀθλεψη, κἄθε κρὶση για τις μελλοντικὲς εξελίξεις, δεν μποροῦν παρὰ να αποτε- λοῦν υποθέἑσεις. Ανάμεσα στους φορεὶς που θᾳ επιδρᾶσουν αποφασιστικἀ στην μελλοντικἠοικονομία θα ἤθελα να αναφέρω: α) Τις τεράστιες προδὀδους της επιστήµης και της τεχνο- λογίας. f 8) Tn diaipeon evdc Koopou NoAUNOAIKOU Kat ἀλληλλοε- ξαρτώµενου σε αντίθετα οικονομικᾶ και καινωνικἁ συστῆ- HATTA, Υ) Την eupavion twv vewv KpaTwv oT) διεθνἠ σκηνη. ὃ) Την μεγάλη κοινωνικἠπίεσηπου ασκούν οιοργανωμένοι σεισχυρᾶ συνδικάτα ΞΡΝΑΙΦΗΡΗ8ι, οι διανοουµενοι και οι νὲοι. Γ-- Tou Ayyedou Αγγελόπουλου----ῃ Σύμφωνα µε τη σηµερινή κατάσταση της οικονμίας καιτις εκθέσεις διεθνών οργανισμών (ὅπως ο ΟΗΕ, η διεθνἠς Tpa- πεζα, η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο καιτην Αναπτυξη Karo ΟΟΣΑ) μποροἦμε να προσδιορίσουμε την κοινωνικἠ και οικονομική εξελιξη κατὰ τη διάρκεια των προσεχών δεκαε- τιών και ὡς το ἔτος 2000 ως εξής: -Γιατις αναπτυγμένες χῶρες µε οικονομία αγοράς π οικο- νομική ανάπτυξη, ως το ἔτος 2000 θα εἶναι αισθητὰ χαμηλό- τερα απ ὅ,τι ἦταν στις προηγούμενες δεκαετίες µε ουντε- λεστη 206 περίπου σε σχέση µε το 836 των δεκαετιὼν του 1850 και 19680. Η μόνη εκθιομηχανισμένη χώραπου θα 8ξακο- λουθῆσει να αναπτύσσεται µε διπλᾶσιο ρυθμό απ’ ὅιτι οι ἂλλες εκθιομηχανισμένες χώρες θα εἶναι η [απωνία. Με πε- ριορισμένη ανεργία (276 Του ενεργού πληθυσμού σε σχέση µε το 1006 των υπολοϊπων) µε ελάχιστες αμυντικὲς δαπᾶνες (156 του ακαθῥιστου εθνικού προϊόντος) και συνεχώς αυξα- νόµενη παραγωγικότητα ( 806 εναντι 1,576) η Ιαπωνία θα κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά κατὰ τις επόμενες δε- καετες. Στις σοσιαλιστικὲς χώρες ο αναπτυξιακὸς ρυθμὸς, που αναμεσα στο 1950 και στο 1979 σηµείωε αισθητή ανοδο͵, θα εἶναι πολύ θραδύτερος στις επάµενες δεκαετίες και συγκε- κριµένα της τάξεως του 3,506 εναντι του 776 των δεκαετιῶν του 1960 και του 1970 για τις χώρες της Ανατολικής Ευρῷ- πης. Η ανεργία θα φθάσει σε αν ησυχητικᾶ υψηλά επίπεδα. ἰσως το 19980 κιόλας να υπάρχουν στη Δύση τριάντα εκατομμύρια ανεργοι, διπλᾶσιοι δηλαδη ano Tov σημερινὀ αριθμὸὀ ανὲρ- γων. Η αὐξηση αωτή της ανεργίας εἶναι αποτέλεσμα της αὐ- ξήσεως της παραγωγικότητας, που µε τη σειρᾶτης εξαρρτά- ται απο την τεχνολογ]κή πρόοδο. Ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί σε υψηλα επίπεδα. Γι auto. ο στασιμο-πληθωρισμὸς Θα εἶναι το κυριότερο χαρακτηρι- σττικό των εποµενων χρόνων. Η νομισματική αταξία θα επιδεινωθεί και υπάρχει κίνδυνος να φθάσουμε σε ἕνα χρηματιστηριακὀ κρᾶχ αν το πρόθληµα της υπερχρεώσεως των χωρών του Τρίτου Κόσμου - µε ετή- σια εξυπηρέτηση χρέους ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολ- λαρϊων- δεν λυθεῖ κατᾶ κάποιο λογικὀ τρόπο, Τα υψηλά επι- τόκια, που εἶναι αποτέλεσµα ὄχι µὀνο της αμερικανικής πο- λιτικής, αλλά καιτης ανισορροπίας ανάμεσα στην προσφορὰ και στη ζήτηση κεφαλαΐων στη διεθνἠ αγορά, θα εξακολου- θήὴσουν να αποτελούν σοθαρό εμπόδια στην ανάκαμψη της διεθνούς οικονοµικής ὁραστηριότητας. Το ενεργειακό πρὀθληµα -αν και θρίσκεται φαινομενικά σε υφεση μετᾶτην πτώση της τιμής του πετρελαΐϊου - θα εξακο- λουθήσει να αποτελεἰ µια απο τις κυριότερες αιτίες των ελλειμματικών προυπολογισµὠν, Ιδιαἵτερα στις αναπτυσσὀ- µενες χώρες. Οι προοπτικὲς λοιπὸν για τη διεθνἠ οικονομία και ειδικὀό- τερα για εκεῖνη των εκθιομηχανισµένων χωρών εξακολου- θοῦύν να εἶναι εξαιρετικἁ δυσοιώνες. Η συνεχιζόμενη αὔξηση της ανεργίας θα αποτελὲσει σοθαρή απειλή για την κοινω- νικὴ ειρήνη κἄἆθε χώρας και για την παγκόσμια ειρήνη. Οι σκοτεινὲς αυτὲς προοπτικὲς επιθᾶλλουν την αναζήτηση µιας νέας πολιτικής. Ο ἴδιος ο πρόεδρος τών ΗΠΑκ. Ρόνζλντ Ῥήγκαν, ὁτανπαρουσίαζε το οικονομικό του πρόγραμμα εκανε την εξἠς ανησυχητικῆ διαπίστωση: «Η οικονομικἡ κατάσταση των ΗΠΑ ποτὲ δεν υπήρξε τόσο κακἠ απο την εποχἠ της μεγάλης κρισης στη διάρκεια της δεκαετίας του 1930... Απειλούµεθα απο µια ἄνευ προηγου- µένου οικονομικῇ καταστροφή που δεν μπορούμε ν᾿ απο- τρέψουμµε µε τις Παραδοσιακές μεθόδους». Επιθάλλεται, λοιπὀν, η υιοθέτηση σε παγκόσμια κλίµακα µιας νέας στρατηγικἠς που θα θασίζεταισε µια στενή συνερ- γασία ανάμεσα στις χώρες αν θέλουμε να θγεῖ η παγκόσμια οικονομία απο το σημερινό αδιἑξοδο. --Σ.Σ.: Περίληψη αρθρου τού καθηγητή κ. ΑΥγελου Ayye- λόπουλου που δημοσιεύθηκε στην γαλλικἡὴ «Επιθεώρηση των δυὀὸ Κόσμων». Ἔθθθθ”