Back

Αραδίππου - Αρης

Από τὀ μέχρι στιγ- μής αποτελέσµατα πού σημειώθηκαν και στὶς τἑὲσσερις αγωνι- στικὲς τού Πρωταθλὴ- µατος Α᾿ Κατηγορίας, φαΐνεται ὅτι η κούρσα για την κατάκτηση τού Πρωταθλήματος θα εἷ- ναι και δύσκολη και συναρπαστική. Αν ο Αρης, η Ανόρωση, ο Πεζοπορικός, τὸ Παραλίμνι και η Αρα- δίππου, συνεχίσουν να Ογωνίζονται µε τήν ἴδια σταθερότητα, εἷ- ναι σίγουρο ὅτι το φε- τινὸ Πρωτάθλημα δὲν θα εἶναι υπόθεση µόνο μεταξὺ ΟΜΟΝΟΙΑΣ καὶ ΑΠΟΕΛ όπως γίνε- ται συνήθως, αλλά προσιτὸς στόχος και γιά τὶς πιό πάνω ομά- δες, ποὺ στά προη- youpeva πρωταθλη- µατα, µε εξαίρεση τον Πεζοπορικὀ, δὲν εἶχαν τίς δυνάμεις να διεκ- δικήσουν μέχρι το τέἐ- λος τον επἰζηλο τἰτλο. Στῆν 5η αγωνιστική θα Ste- ξαχθούν οι ακὀλούθοι αγζ- vec: mt ΣΗΜΕΡΑ AEA — AAKH Zr Toipew, n AEA unodé- χεται τὴν ΑΛΚΗ απὀ τὴν οποῖα θα επιδιώξει µὲ κάθε θυσία τὴν νίκη και τοὺς δύο πολύτιμους θαθμούς, δια- ὀκεδάζοντας ετσι και τὶς δι- καιολογημένες ανησυχίες τών οπαδών της γιά τίς τε- λευταϊες της ατυχίες. Η AAKH µετάθαϊΐνει στὴ Λε- μεσό αποφασισμένη να δια- τηρήσει τα ὄϊκτυα της ανὲ- παφα΄ κτυπὠώντας και αυτή ακόµα την νίκη μὲσα στὸ αντρο του αντιπάλου της. ΕΠΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ στὸ Γ.Σ.Ζ. η ΕΠΑ συγ- κρούεται µε τὴν ΟΜΟΝΟΙΑ, και εκμεταλλευόμενη | Tov παράγοντα ἔδρα καὶ την αστᾶθεια που παρουσιάζει η αντίπαλος της θα κυνηγῆσει απὀὸ τὴν αρχη τοῦ αγώνα την Αραδίππου ~ Apnc Απόλλων - Ανόρθωση ΣΗΜΕΡΑ: ΑΕΛ-- ΑΛΚΗ ΕΠΑ -ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΥΡΙΟ: ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΠ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ - ὸΣΑΛΑΜΙΝΑ ΕΝΩΣΗ -- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ νίκη και τοὺς δύᾳ πολύτι- -μους θαθμούς. Μέ μοναδικό στόχο την νίκη θα αγωνισθεὶ και η ΟΜΟΝΟΙΑ, που οι τε- λευταῖες ασχηµες εμφανὶ- σεις της αρχισαν νὰ ανησυ- χοὺν τούς µπολυπληθεὶς οπαδούς της. ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΠ Mé tov AMON naive: to ΑΠΟΕΛ στὸ Μακάριο και αι- σιοδοξεῖ για μιά ευκοληνίκη. Ο ΑΠΟΠ ποὺ εδειξε οτι δια-. θέτει ἕνα υπολογἰσμο και σφιχτοδεμένο συγκρότημα, κατέρχεται στῆ Λευκωσία αποφασισμένος να κάμει «ζημιά» τού δυνατού αντι- πᾶλου του και να συνεχίσει την ανοδικἠ του πορεία. ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ -- ΑΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ Στὸ Toipsio στάδια ο Απόάλλωνας πού Βρίσκεται στα τελευταῖϊα σκαλοπᾶτια τοῦ θαθμολογικού πίνακα παΐζει µε τὴν πρωτοπόρο Ανόρθωση a’ Eva augippono αγώνα µε µοναδικὀ στόχο τὴν επιτυχία και τοὺς δύο :θαθμούς. H Ανόρθωση µε «αέρα» τὼν τελευταίων επι- τυχίων της, µεταθαϊῖνει στήν Λεμεσὸ µε διπλό στόχο: Τὴν νίκη και τη διατήρηση τῆς πρωτοπορίας στὸν ϐαθµμο- λογικό πίνακα. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Στό Γ.Σ.ζ. ο Πεζοπορικόὸς παῖζει µε την Σαλάμίνα η αποϊα ὄχει όλα τὰ φόντα να τὸν | νικήσει και να καρπωθεἰ τοὺς δύο πολύτιμους ϐ6ᾳαθ- μούς, Η Σαλαμίνα ποὺ 6pi- σκεται τελευταία µε ενα : µόνο θαθμὸ, θα ρἶξει στὸν αυριανὸ αγὠνα οτικαλύτερο διαθέτει για τὴν πρὠτη της νίκη και τὴν τόνωση τού ηθι- κού τών οπαδών της πού αρ- χισαν να ανησυχούν για τὶς κακὲς εμφανίσεις τῆς ομά- δας τους. ΕΝΩΣΗ .. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Τὸ σίγουρο φαθορὶ τοῦ αγώνα αυτού εἶναι η Ένωση ὀχι µόνο λόγω Έδρας αλλά και λόγω καλύτερης -αγωνι- στικἠς κατάστασης. . Ο ουραγός Ολυμπιακός πρὲπει να μµεῖνει ἱκανοποιη- μένος και µε τὸν 6αθμό τὴς ισοπαλίας, ἂν τελικὰ τὸν κερδίσει. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΑΡΗΣ Στήν Αραδιίππου τὸ τοπικὸ συγκροτηµα τὴς Ομόνοιας υποδέχεται τὸν φορμαρι- . αμένο Αρη σ ἐνα αμφίρροπο αγώνα, τού οποίου τὸ κἆθε προγνωστικὀ θα εἶναι επι- : σφαλῆ. Η Ομόνοια πού φὲ- τος εἶναι αποφασισμένη να ' διαπρέψει στὸ Πρωτάθλημα εκμεταλλευόμενη τὸν παράγοντα ἔδρα θα επιδιώ- ξει µε πείσμα τήν νίκη απο τὸν πρωτοπὀρο ΑΡΗ και την προὠθηση της στὸν ϐθαθµο- λογικό πίνακα. Ο ΑΡΗΣ μετὰ τὶς τελευταϊες του επιτυχίες . Tou Tov εφεραν στὴν κο- ρυφἠὴ τής θαθµολογίας, µε- ταθαῖνει στὴν Αραδίππου αποφασισμένος να κερδίσει τοὺς δύο πολύτιμους 6ᾳαθ- ‘pots διατηρώντας ετσι και υπο προθᾶδισµα στὴν ϐαθµμο- : λογία.