Back

Διαφημιστικές εμπνεύσεις

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Διαφημιστικές εμπνεύσεις Διαφήμιση θα πε! να προκαλέσεις Την προσοχή όσο το δυνατό πλατύτερου κοινού πάνω στο είδος που διαφημίζεις. Κ αυτο δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Καταβόλλουν µεγάλη προσπάθεια ο, διαφημιστές για να βρούν κότιτοσυ- ναρπαστικό. Παρατηρούν έντονα την καθημερινή ζωή, για να πιάσουν µια εικόνα, µια Ιδέα, µια Φράση, που θα τους βοηθήσει να συγκινήσουν ἡ να εντυπωσιόσουν το κοινό. Στρέφονται επίσης στην τέχνη, στην Ιστορία, ακόµη και στη θρησκεία, για να τροφούοτήσουν Την έµπνευση τους. To anoréAeopa dev εινα! πάντα επιτυχημένο. Κάποτε εί- ναι άστοχο ή ξεκρέµαστο. Ἐαφνικά στη Γαλλία, διάβασα κά- που, πως µια βιομηχανία απορρυπαντικὠν χρησιμοποίησε για τη διαφήμιση Της ΤΟ δικό µας ΤΟ Σωκράτη. Τον παρου- σίασε να σὺν/στά στο κο!νό τα προϊόντα της σαν τα καλύτε- ΑΛλλό τ σχέση έχει ο αρχαίος Φιλόσοφος µε τα... anoppu- παντικά Αυτος πήγαινε στον /λισό και έπλενε τα πόδια του --. ΓΡΑΦΕΙΗ ΡΕΑ ΚΟΡΑΗ --- µε σκέτο νερό. Ίσως να χρησιμοποιούσε καί καµµιά πέτρα για να τα τρίβει, αλλα τ απορρυπαντικά, σίγουρα τ᾿ αγνοού- σε. Ο Σωκράτης θα ήταν κατάλληλος να διαφηµίσει είδη γιατα μωρό, δεδομένου 97Ι η µάνα τὸυ ήταν, ως γνωστό, µα[α. Αν, λοιπό, τόν έβαζαν να διαφημίζει... πάνες, ή τάλκ, θα το καταλάβαινε κανείς. Το ίδιο άστοχη εἶναι η Ιδέα που είχεµια άλλη ευρωπαϊκή ε- πηχείρηση να βάλει τον Γκαίτε να διαφημίζει µεταλλικα νερά. Δεν έχουµε καμμιά πληροφορία 91Ι/ ο Γερμανός ποιητής έπι- νε Τέτοια νερό. Και ούτε ήταν βέβαια κανένας ποιητής του... γλυκου νερού για να δικαιολογείται Τουλάχιστον έτσι η ὅνα- φήμιση. Τον Γκαίτε θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει κάλλιστα μα βιομηχανία ηλεκτρικών λαμπτήρων, γΙστ! είναι πασίγνω- στη η Φράση που εἶπε, πεθαίνοντας, ο δημιουργός του Φά- ouor: — Περισσότερο Φως!... Ανάμεσα στους μεγάλους άντρες που παρέλαβαν οἱ Ευ- ῥρωπαίοι διαφηµιστές, είναι και ο Φρόυντ. Σχετικά, μ᾿ αυτόν δεν αστόχησαν. Ο μεγάλος αυτος επιστήμονας, στον οποίο οφείλετα! η ψυχανάλυση, εἶχε γενειάδα και ο) διαφημιστές τον έβαλαν να ὄναφημίζει ξυραφάκια. Θα πείτε 01! ένας άνθρωπος που έχει γένεια δεν ξυρ/ζε- παι, όραουτε ξυραφόκια χρειάζεται. Αλλα η διαφήμιση δἼα- χυπώθηκε πολυ έξυπνα. Παρουσίασε τον Φρόυντ να λέει on Τα ξυραφάκια της µάρκας τάδε ειναι Τόσο καλά, ώστε αν υπήρχαν στην εποχή Του δε Gaon νεγένεια, αλλα θα ξυρ/ζό- 7ανε κόθε μέρα. i Πρόσφατα, µια αμερικάνικη βιομηχανία που παράγει §u- ῥραφόκια, πρόσφερε ένα εκατομμύριο δολλάρια στον Πολω- νό Βαλέσα, να δεχτει να ξυρίσει, µε ξυραφάκι το µουστάκ! τοµ..Ο Βαλέσα aes δε δέχτηκε γη θᾳσιάσει τοι μομοσσόκα του. Vane JS WOR aa ἡ H ‘vareponainan IOTOPIKWV προσώπων σ σε ee ant ὅσ- Φημίσεις, προκαλεί την αντίδραση πολλών, γΙατ τη θεω- ρούν ασέβεια. Όμως οἱ διαφηµιστές δεν πτοούντα! απο τέ- τοιες αντιδράσεις και αντιρρήσεις. Ειναι τόση η λαχτάρα TOUS Vg πετύχουν κάτ το πρωτότυπο κ! εντυπωσιακό, ώστε δε διότάζουν να καταφύγουν κα στα ιερά κείµενα, για να δισφηµίσουν ένα σύγχρονο προϊόν.