Back

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

η Κυπριακή σελ. 3 ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ — Η τάξη των δημοσίων υπαλλήλων αντιμετωπίζει σήµερα μα χωρίς προηγούμενο επίθεση τὀσο ano το µεγάλο κεφάλοιο όσο κα απο κύκλους της σρι- στεράς, που ενώθηκαν σε µια αφύσικη συμμαχία για να κτυπήσουν τις κατακτήσεις Της που ἄίκαια κέρδισε σε σκληρούς αγώνες να σεσυνεργοσίαµε τές άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η τάξη συτη ήτον πάντο ο στόχος μερικών που µε τη νοοτροπία κακού εργοδότη και γενικεύοντας μεμονωμένα πε- ριστατικά, κατηγορούν συλλήβδην πως «τους Πλη- ῥρώνσυμε χωρις να εργάζονται» και άλλα παρόμοια! Αυτη τη φορά οµως πρόκειται γι µ/α συστηματική εκστρατεία παυ σκοπό έχει να στρέψει την κοινή γνώµη εναντίον γων υπαλλήλων, Φοργώνοντας στη ράχη τους την ευθύνη για όλα τα κακά της οικο- νοµίας και την ελαττωματική Αειτουργία του νρωτ!- χού μηχανισμού. Δεν µας ξενίζει ή επίθεση απο μέρους του ΚΕΒΕ που στο κάτω-κάτω υποστηρίζει τα δικά του συμφέροντα. Όταν οµως επαναλαµβά- ver ra ἴδια καὶ το κομµα της εργατικής τόξης τόνε δεν ξέρουμε τι νσ σκεφτούμε. Προβάλλοντοι σήµερα οι μσχυρισµοί πως οἱ σπο- Ααβές Των δημόσιων υπαλλήλων είναι ηγεµονικές ααι δυσανόλογες προς το εθνικὀ εισόδηµσ καπως, ούτε Α/γο ουτε πολύ, απ᾿ αυτό ξεκινούν τα ΟΙκονο- µικό µας προβλήµατα κα! η ελΛεινη κεφαλαίων γα παραγωγικά έργα. Κατηγορείται η ΠΑ.ΣΥ Δ.Υ. για έλλειψη ευθύνης στις διεκδικήσεις της, Ο/ ανεύθυ- νο! αυτοί πσχυρισµοί συνοδεύονται µε διάστρέ. Αβλωση των γεγονότων και εν στηρίζονται σε µα Λογική ανόλυση. Αποστομωγική απάντηση έδωσε η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στα πρόσφοτα ανακοινωθέντα κα ψηφίσματα Της καθώς και στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα της στη σύσκεφη στελεχών που έγινε στις 26.10.82. Στο σημερινό και στο επόμενο ἄρ- Θρο θᾳ.προσπαθήσουµε νο δώσουμε ωμα εικόνο της πραγματικής κατάστασης βοσισμµένης σε αρ!6- Μούς και γεγονότα που αντικρούουν τους ονεύθυ- νους ισχυρισμούς. Η πιο χαμηλή δέση στη δηµόσια υπηρεσία εἶναι αυτη του κλητήρα που αν ποτε πάρε! προαγωγή και φτάσει στο ανώτατο όριο της κλίμακας θα έχει συ- νολικές απολαβές ύστερα aro 20-30 xpovia υπη- ρεσίος περι τις 3200 Αίρες τὸ χρόνο. Σ᾽ συτές περ!- λαμβάνεται το τιµαριθµικό επίδομα κοι ο 73ος µι- σθός. Μετα την αφαίρεση του Φόρου εισοδήματος του µένουν περίπου 2800 λίρες. Η σνώτατη θέση είνα! αυτη του Διευθυντού Τµήµατος που θὰ πά- pe, ίσως στα 50 Του χρὀνια ἡ και αργότερα, 11500 λίρες το χρόνο ή, σφού αφαιρεθει ο φόρος, 7000 Αίρες. Ο αριθµός των Φιευθυντών δεν ξε- περνά τους 40-50. ΓΙ’ αυτές τις θέσεις, οπως σε πολλές κατώτερες, απαιτείται ὁ/πλωμα πανεπιστη- µίου κα πολλές Φορές δοκτορότο, δηλαδή απαι- τούντα! σπουδές διαρκείας 7-8 χρόνων. Εκτός σπ᾿ αυτούς υπάρχουν κάπου 12 Γενικοί Δπευθυντές που παίρνουν περ! τις 7000 Αίρες περισσύτερα απο τους Διευθυντές και οι θέσεις του Γενικου ΕΙ- σαγγελέα και του Προέδρου και των µελών του Α- νωτάτου «Δικαστηρίου µε πολύ υψηλότερες αποΛα- Βές. Ο µέσος όρος των ακαθάριστων απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων είναι 5600 Αἱρες. Αρκε- τοί ειδικευµένοι τεχνίτες στον 'πύτικό τοµέο παίρ- νουν τα idta κα! περισσότερα. Δεν πιστεύσυµε να υπάρχε Λογικός και ἆμερόληπτος άνθρωπος που να ισχυριστεί πως οἱ απολαβές των ὁημοσίων υ- πολλήλων απο Τους πλητήρες ως τους dieuBuvTés είναι υπερβολικαί. Τι γίνεται οµως µετις υπερωρ/ες για τις οποίες γί- νεται τόσος θόρυβος και που ανεβόζουν τις σποΛλα- Αές ορισμένων υπαλλήλων σε 18-20, 000 λίρες το ἁχρῤόνο Ο Γ.Γ, της ΓΑ.ΣΥ.Δ. Υ. έδωσε µια σοφή α- πόντηση. Η κυβέρνηση ωφελείται οΙκονοµικά απο ης υπερωρίες γιατι κάµνε τη δουλειά της µε Λιγό- τερο προσωπικό χωρις να επιβαρύνεται µε επιπρό- σθετες συντάξεις κΑπ κα εισπράττει απο αυτούς που εξυπηρετούντοι, (π.χ. στα λιμόνια, πολυ πε- ρισσύότερο απ᾿ οτ! πληρώνει ενω παίρνει πίσω απο τον υπάλληλο σα Φόρο εισαδήµστος τα 60906 των όσων πληρώνει). Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. επιμένει στην πρόσληψη περισσοτέρων υπαλλήλων για να µειω- θούν στο ελάχιστο οἱ υπερωρίες και να µην αναγ- κάζονται μερικοί υπάλληλο) να εργάζοντο 60-70 ώρες τη βόσμόδα, αντι Τις κανονικές 35 ώρες. Σ΄ αυτο, συμφωνούν και οἱ υπάλληλοι που υποτίθεν- τα! πως ωφελούνται απο τις ὑπερωρίες. την κυ- βέρνηση πρέπει να αποταθούν όσοι ιαμορτύρον- ΣΟ! για Τα υπέρογκα κέρδη Των υπαλλήλων απο τις υπεριωρίες. Οσο σµως συτές συνεχίζονται! είναι ε- ξωφρενικό να διαμαρτύρεται ένα κόμμα Της εργαΤ- κής τόξης γΙ᾿ αυτο το θεσμό που αποτελεί αναφαί- ῥετο ὀκοίωμα όλων Των εργατοὐπαλλήλων και όχι μονο των δημοσίων υπαλλήλων. Γράφουν επίσης πως οἱ συξήσεις που δόθηκαν στους δημόσιους υπαλλήλους στα Τελευταία τρία Χρόνια είναι αδικαιολόγητα ψηλές. Αυτές συµπο- σούνται σε 1456 αύξηση στο βασικό μισθό λόγω Της κατα κεφαλή αύξησης του εθνικου εισοδήµα- τος και σε µια αύξηση 3036 Λόγω του πληθωρι- σμού. ΟΙ περισσότεροι εργατούπόλληλο! πήρον τήν δια ή µεγαλύτερη αύξηση. Η πραγματική οµως αύξηση Της αγοραστικής δύναμης απο το 1978 ως το 19832 εἶναι µόνο Ἱ 196 αν υπολογιστούν οἱ κα- θαρές απολαβές σε σταθερές τιµές. Η διαπίστωση του κ. Ισκώβου πως, παρα Το τιµαριθµικό επίόοµα, ο πληθωρισμός επηρέασε τους ὁημόσιους υπαλλή- λους (και όχ µόνο αυτούς) στο ὀυσμενέστερο εἷ- ναι πέρα για πέρα σωστή, γιστ! το επίδοµα σναθεω- βρεῄίτοι κόθε έξη µήνες και ο! Φορολογικοί συντεἠε- ατές σε πολυ πιο αρα(ά διαστήματα, ενω στο µετα- ξύ το πραγµστικό εισόδημα μειώνεται. Η Χαραυγή Όµως προβόλλε/ αυτῃ τη διαπίστωση σον απλό /- σχυρισμὀό του κ. σκώβου. Αν δισφωνεί σς µας πει τους λόγους, ΓΙα να στηριχθει το επιχείρημα πως ο) µισθοί των ὁημοσίων υπαλλήλων εινσ απαρόόΦεκτα ὀψη- Άλοι γίνεται σύγκριση µε τους μισθούς των ιδικωτι- χών υπαλλήλων. Εἰ σύγκριση οµως δεν ευσταθει. ΣΤίς µεγάλες επιχειρήσεις ο) µισθοίτου διοικητΙκου και σνωτέρου Τεχνικου προσωπικου είναι κατά κσα- νόνα σνώτεροι απ᾿ αύτους που παίρνουν ο! ανώτσ- ΤΟ! κρατ!κοέ λειτουργοί. Σε κατώτερες οµως θέσεις και σε μικρές επιχειρήσεις ο! απολαβές των υπιαλ- Αήλων εἶναι γενικά πολυ χοµηµές. Αυτο οφείλεται στη µεγάλη σνεργία που επικρατει /διαίερα ανόµε- σα στους επιστήμονες κα που την εκµεταλλεύον- ται οἱ επιχειρηµστίες για να ρίξουν τους μισθούς. 4 ανεργίσ ε/ναι ένα δοκιμασμένο όπλο στα χέρια του κεφαλαίου εναντίον της εργατοὔπαλληλικής τόξης. Η προβολή όµως αυτου του παράγοντα αποµέρους του κοµµατος της εργστκης Τάξης γ/α να κγυπήσει τους δημοσίους υπαλλήλους εἶναι κἄτι που ὅεν ξέ- ῥρουµε πως να το xapaxtnpicoupe. H Snpoxonia αυτη γίνεται ακόµα πιο σποράδεκτη οταν προσπα- Ger va εκµεταλλευθει το δράμα των ονέργων επι- στηµόναιν κα! να Τους κάνει να πιστέφουν πως αν πέσουν οἱ µισθοί θα δημιουργηθούν πολλές και- νούργιες θέσεις στη δηµόσια υπηρεσία που θα σ- παμβλύνουν το πρόβλημα της ανεργίας! Σγο επόμενο µας άρβρο θα επανέβθουµε σ᾽ αυτο το θέµα pats pe άλλα σοβαρά θέµατα που περιέ- Χονται στην απάντηση της ΠΑ.ΣΥ.Λ. Υ. και στην 0- µιλία του Γενικου Γραμματέα της.