Back

Πολυδιάστατη Πολιτική

Πολυδιάστατη Πολιτική Εἶναι να οικτΐρει κανείς τις απεγνωσµένες και ιλαροτραγικὲς προσπάθειες που κατέθα- λαν διάφοροι κύκλοι της αντίδρασης, για να περιορίσουν ἡ να υποθαθµίσουν τη σημασία της επίσκεψης Του Προέδρου Κυπριανού στη Μόσχα. Τα ελατήρια τους εἶναι διάφανα γι αυτο και δεν µπόρεσαν να φανούν πειστικοὶ οὖὗτε στους ἴδιους τους οπαδους τους. 6 ιδεολογικὸς δογμστισμὀς, οι πολιτικὲς προ- καταλήψεις, η µικροπολιτικἠ νοοτροπία και το πρόσκαιρο κομματικὀ συμφέρον, τέθηκαν για ἄλλη µια φορά πάνω απο το εθγικὀ συµ- φέρον αποτους ἴδιους εκείνους κύκλους που ευθύνονται θασικἀ για τά τόσα δεινά της Κὐ- πρου. . Για µας, εν πάση περιπτώσει και γιατη συν- τριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού λαού, η επἰακεψη του Προέδρου Κυπριανού arn Mo- σχα εἶναι υψίστης σηµασίας για τον αντικατο- χικὸ αγώνα του Κυπριακού λαού και την προὠθηση µιας εντιµης και θιώσιμης λύσης του Κυπριακού προθλήµαίος: Η επαναθεθαίωση απο τον ἴδιο τον Πρόε- ὅρο Μπρέζνιεφ της σοθιετικἠς υποστήριξης για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας, της ανε- ξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποξελεἰ µεγάλη ενίσχυση του αγώνα µας, προσδίδει κύρος και ενίσχυση στην ανεξάρτητη κρατικἠ µας υπόσταση και συνάδει πλήρως µε το εθνικά µας συμφἑρο- ντα. Η φιλοκωπριακἠ αυτή στάσητης Σοθιετικἠς Ένωσης δεν εἶναι ευκοιριακή και τυχαία. Είναι στάση συνέπειας και ειλικρινούς υποστήρι- ξης, που θασίζεται σε ρεαλιστική εκτίµηση, τόσο των Κυπριακών, όσο και των διεθνών προθληµότων και πηγάζει απο τους φιλειρη- νικούς οραματισμούς και επιδιώξεις της µε- γἆλης φίλης χώρας. Έχουμε λοιπὸν την αποψη ὁτι η επίσκεψη Κυπριανού στη Μόσχα επρεπε να αντικρυ- στεἰ απο όλους χωρὶς δογμοτισμούς, προκα- ταλήψεις και πάνω απο οποιοδήποτε µικρο- πολιτικό και κομματικό συμφἑρον. Γιατὶ στις κρίσιμες στιγμὲς που διέρχεται η Κύπρος, σαν μικρὀ και αδύναμο κράτος που έχει γα αντιμετωπίσει πανίσχυρους εχθρούς, δεν έχει την πολυτέλεια της επιλογής ἡ απόρρι- ψης φίλων µε κριτήρια ασχετα ἡ αν θετα προς το εθνικὀ συμφέρον. Γιατί όσο εἶναι σφάλμα να παρασυρόµαστε απο την πικρή πείρα για τις εωθύγες του ΝΑΤΟ στην Κυπριακή τρσγωδία και να παρα- γνωρίζουμε ἡ να υποθαβµίζουµε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν αν θέλουν ή αν πεισθούν ἡ αν πιεσθαύν οι ΗΠΑ στο Κυ- πριακὀ, αλλο τόσο εἶναι σφόλμο να ὄυσπι- στούμε ἡ να απὀλακτίζουµε το ρόλο και το ενδιαφἑρον της Σοθιετικἠς Ένωσης, παρα- συρόµενοι απο ιδεολογικὀ πάθος ἡἦ µίκροπο- λιτικές και κομματικὲς σκοπιμότητες. Όπως, εξάλλου, δεν εἶναι ορθὀ να ταυτίζουµε τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης µε την ηγέτιδα δύναμη του ΝΑΤΟ, παρογνωρίζοντας την ολοένα αυξανόμενη διαφοροποϊηση τους ἦ να εκµηδενίζουµε το ρόλο των αδεσμεύτων, μεγιστοποιώντας τις δυσκολίες και αδυνα- μίες που αντιμετωπίζει το κίνημα. Άλλωστε δεν εἶναι τυχαίο που η σηµερινή Ελλάδα της Αλλαγής, παρόλο που ανήκει ακόµα στο Βορεισατλαντικὀ συνασπισμὀ ακολουθεί στην ουσία πολυδιάστατη και δυ- ναµικἡ εξωτερική πολιτική, γιατὶ αυτό ακρι- θώς απαιτεὶ το Εθνικὀ συμφέρον. Σήµερα ολοένα και πιο πολλές χώρες συ- νειδητοποιοὀν οτι τα καλως νοούμενα εθνικὀ τους συμφέροντα, η παγκόσμια ειρήνη και η ισότιμη ανάπτυξη της ανθρωπότητας εξα- σφαλίζονται και διασφαλίζονται οχι µε τη δέ- σµευση πολιτική, οικονομική, στρατιωτική, αλλα µε την αδέσµευτη και αυτοδύναμη πα- ῥουσία στο διεθνἠ χώρο. Θέλουμε λοιπόν να πιστεύουμε οτι η Επί- σκεψη του Προέδρου Κυπριανού στη Μόσχα έγινε µέσα σ᾿ αυτά ακριθώς Τα πλαίἶσια και σαν τέτοια την επικροτούµε, γιατι προάγει τον οντικατοχικὀ αγώνα του Κυπριακού λαού και συνάδει µε τα εθνικἁ συμφέροντα της KU- πρου.