Back

ΗΠΑ - ΝΑΤΟ ΠΙΕΖΟΥΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ

Οπώς καταγγέλλει το Σοθιετικὸ πρακτορείο «ΝΟΒΟΣΤΙ» ΗΠΑ - ΝΑΤΟ ΠπΙΕΖΟΥΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ. ΤΗΣ ΑΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ «Η Κυπριακή Κυθέρνηση πιέζεται. διαρκώς απο τους κύκλους του NATO kai Twv ΗΠΑ, για να υποχρεωθούν οι Κὐπριοινα συμθιθαστούν µε τη ντὲ φάκτο διχοτόµιση του νησιού και να τη συμπεριλάθουν στην τροχιά της δυτικἠς επιρροἠς». Αυτὸ τονίζει σε νὲο σχόλιο του για το Κυπριακό το Σοθιετικὸ Πρακτορείο «Νοθόστι», το οποίο και προσθέτει ότι στην πράξη το πιο πάνω θα σήμαινε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του Κυπριακού εδάφους σαν διαμετακομιστικού σταθμού αποτις «δυ- νάµεις ταχείας ανάπτυξης» των ΗΠΑ . Οπως υπογραμμίζει Το Πρακτο- ρείο, στα σχέδια αυτά, όπως πιστεύουν στην ΕΣΣΔ, µπορεί ν᾿ αντιταχθεἰ al Στο σχόλια του το «Νοθόστι» κάνει εκτενἡ αναφαρᾶ στις οι- κόὀνομικες, επιστημονικές, πολι- τιστικὲς και ἄλλες σχέσεις µε- Taku Κύπρου και Σοδιετικῆς Ένωσης και τονίζει τη χρησιμό- τητα των σχέσεων αὐτῶν. Ava- φέρει σχετικά: Ανάμεσα στα κρᾶτη µας ἔχουν υπογραφει και ισχύουν πάνω απο 20 διαφορετικὲς συμφωνίες, πρωτόκολλα και προγράμματα. Μονο τον τελευταῖο χρόνο µο- ψογραφήθηκαν συμφωνίες για την αποφυγὴ της επιθολῆς δι- πλῆς φορολαγίας, για συνεργα- σἷα στον τοµέα της τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, υπογράφτηκε συμφωνία για τις αρχές συνορ- γασίας ανᾶμεσα στους αθλητι- κους οργανισμούς, ανανεώθηκε Ἄ ιοχύς της µακροπρόθεσµης εμπαρικῆς συμφωνίας. Το ὄφελος πρέπει να εἶναι αμοιθαίο -- αυτη ειναι η αρχῆ, που τηρούν αυστηρὰ και στα- Βερἀ στις εµμπορικο-οικονομικὲς τους σχὲσεις οι χώρες µας: Παράδειγμα ειναι οι συνεχὼς αυξανόμενες εμπορικὲς ανταλ- λαγὲς ανᾶμεσα τους, που τό 1981 ξεπέρασαν τα 72 εκ. δολ- λᾶρια. Κατα την πρώτη ἄποψη ο αριθμός αυτος ειναι μικρός, πίσω οµως απα αυτο θρίσκονται τα προϊόντα Της δουλειὰς δεκά- δων χιλιᾶδων αγροτικὠν οικογε- γειών: κρασὶ, οινόπνευμα, σουλ- τανίνα, εσπεριδοειδῃ, µε ἄλλα λόγια: εκεινα τα προϊόντα, που αρνούνται να αγορᾶσουν στη Δύση. Σ' αντάλλαγμα οι Κὑπρισι αγορᾶζουν απο τη Σοθιετική Ἔνωση τα αναγκαϊα προϊόντα για την ανάπτυξη της θιομηχανίας τουὸ -- πετρελαιοειδῆ, µηχανή- µατα και εξοπλισμό. Αναπτύσσονται δραστήρια οἱ επιστημονικές και πολιτιστικὲς σχὲαεις ανἅᾶμεσα στη Σοθιετικἠ Ενωση και την Κυπριακή Δημο- κρατία µε θάση τη Συμφωνία για συνεργασία στον τοµέα της επι- στήµης, παιδεῖας καιπολιτισμοώ, που κλείστηκε το 19790. . Οι πολιτικὲς επαφὲς σε ὅια- φορετικὰ επίπεδα συμθόλλουν στην ἄνοδο της αµοιθαῖας κατα- νόησης ανάμεσα στους λαούς των δυο χωρῶν.» . ΗΡΩΣΙΚΗ Τέλος, το «Νοθόστιυ αναφὲ- PETA στη στᾶση της ΕΣΣΔ στο Κυπριακό και τονίζει: «Καθοριστιός παράγοντας στην ανάπτυξη των διακρατικὠν σχέσεων ειναι η συνεπὴς θέση ΒΛΕΠΕ δη ΣΕΛΙΔΑ Qn wee es cr ce ees care er came mes mow ο ϱ- ϱ-ϱ-ϱϱ4- ου μυ. ου ο ----------ᾱα σσ Μοναδικά δυνατή επιλογἡ η δίκαιη και ειρηνική λύση προς το συμφέρον ὅλων των Κυπρίων μόνο µια μοναδικά δυνατή επιλογή --η δικάιη και ειρηνική λύση του Κυπριακού. Οπως εξηγεἰ, µια δίκαιη λἠσή σηµαίνει ότι πρέπει να λη- φθοῦν αντικειμενικά υπ' ὀψη τα συμφέροντα τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων και ειρηνικά ότι θα επιτευχθει χωρις τη χρήση θίας. Για µια τέτοια ακριθώς λύση Του Κυπριακού, τονίζει, µε θάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τάσσεται σαφώς η Σοθιετικἠ Ενωση. Ο Λεονίντ Μπρέζνιεφ µε Tov Κύπριο πρόεδρο κ. Σπ. Κυπριανού στη Μόσχα. Τό σχόλιο του «Νοθόστι» για το Κυπριακό» ΑΠΟ Ίη ΣΕΛΙΔΑ αρχώντης ΕΣΣΔ οὲ vii uyopa To Κυπριακό. Η Σοθιετικἠ Ενωση ἔκφρασε επανειλημμένα την αλ- ληλεγγύη της µε το λαό της Κὺύ- πρου στην πάλη του για ανεξαρ- τησία, κυριαρχία και εδαφικῆ ακεραιότητα της χώρας του, εν- ἄντια στις υπονομευτικὲς ενἑρ- χειες των ιμπεριαλιστικὠν δυνἁ- µεων, που αποσκοπούν στη µε- τατροπή του νησιου σε ορµητή- ριο του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ΕΣΣΔ υποστηρίζει σταθερὰ την επιθυμία της συν- τριπτικἠς πλειοψηφίας των Κυ- πρἰων ν᾿ ακολουθούν αδέσµευτη πολιτική, να εξασφαλίσουν την αποστρατικοποΐηση του νησιού και να διώξουν τις ξένες στρα- τιωτικὲς θάσεις απο το ἕδαφος του».