Back

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΕΖΟΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΠΠΛΗΕΣ ΤΝ AMEPIKANON ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΛΕΙΗΝ ΤΟΚΙΟ, 234 (Ρέουτερ). -- Τὸ ραδιόφωνο τοῦ Πιὸγκ Γιὰγκ ἀνάγ- Ύειλε χθὲς τὸ πρωϊ, πὠς οἱ δυνά- μεις τοῦ λαϊκοῦ στρατοῦ καταδιώκον- τας τὰ ἁἀμερικάνικα στρατεύματα τῆς περιοχῆς τῆς Ταεζὸν ἀπελευθέ- ῥρώσαν τὶς πόλεις ᾿Οκτσὸν καὶ Γιὸγκ Ἠτόγκ, συγκοινώνιακἀὰ καὶ σίδηρο- δρομικἁἀ κέντρα 12 καὶ 40 Χχιλιό- μετρα νοτιοανατολικἁώ τῆς Ταεζὸν ἀντιστοίχως, Οἱ δυνάµεις τοῦ λαῖ- κοῦ στρατοῦ ἐξολοθρεύοντας τὰ ὑπο- λείμματα τῆς 24ης ἁἀμερικάνικης μεραρχίας, σκότωσαν 1200 ᾿Αμερι- κάνους στρατιῶτες καὶ πῆραν αἰχ- µαλώτους 100, Σ.τὶς ἁμερικάνικες ἀπώλειες πολεμεφαδίων στὴ μάχη τῆς Ταεζὸν περιλαμδάνονταν 498 ὀχῆή- µατα, ϐ τάνκς, ἕνα ατρατιωτικὸ πραῖνο καὶ ἡ ἀποθῆκες γεμάτες ἐφό- δια. ΛΟΝΔΙΝΟ, 24 (B.B.C ) — T& δορειοκαρεατικἁ στρατεύματα πραν- µατοποίησαν σήµερα µεγάλη προέλα- ση στὴ δυτικὴ ἀκτὴ τῆς Κορέας κ᾿ ἔφθασαν σὲ σημεῖο 35 χιλιόμε- τρα ἀπὸ τὴν ἀκτή, ἀφοῦ κατέλαδαν ay πόλη Κομτζοῦ. Βοτιοδυτικἁἀ τῆς Ταεζὸν οἱ ᾽Αμέρικάνοι ὑποχώρησαν πάλι σὲ νέες θέσεις. Τὸ πρωϊνὸ άνα- κοινωθὲν τοῦ στρατηγείου τοῦ Μὰκ ἜΑρθουρ ἀναφέρει, ὅχι οἱ Βαρειοκο- Ρεάτες μεταφέρουν ἐνισχύσεις στὴν ἀνστολικὴ ἀκτή, 'Ὁ Βρεττανὸς πρε- σθευτὴς στὴ Σεοὺλ καὶ δυὸ µέλη τῆς ἐκεῖ δρεττανικῆς πρεσδείας ἔ- στειλαν σήµερα ραδιοτηλε ράφημα στὸ Λονδῖνο, ὅτι εἶναι ἀσφαλεῖς. “Ο- πως εἶναι γνωστὸ ὁ Βρεττανὸς πρε- αἐευτὴς ἐξαφανίστηκε ὅταν ὁ Λαϊκὸς Στρατὸς κατέλαθε τὴ Σεούλ. ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῃ τοῦ Ρέουτερ “Ev- τουαρτ Γουΐλσον). -- Όπως ἰσχυρί- ζονται οἱ ᾽Αμερικάνοι, πυροξολικὸ τῆς 22ης ἀμερικάνικης μεραρχίας ἁ- μονο 1 θα υαπο: οιορρ-ςυ χρήστευσε χθὲς 8 and τὰ 11 δο- τάνκς ποὺ ξρίσκον- ταν ἐπικεφσλῆς τῶν προελαυνουσῶν θορειοκορεατικῶν δυνάμεων. ”Αμερι- αἱ αὐστραλιανὰ ce, κ» κτύπησαν, ἐπίσης, τὶς δυνάµεις τῶν Βόρείων ἐνῶ προ- σπαθοῦσαν νὰ διασπάσουν τὴν ἅμυ- να τῶν ἀγτιπάλων τους καὶ νὰ προ- ρειοκορεατικἁὰ κάνικα κ πύπου αΜάσταγ' άνο ελάσουν νοτιοανατολικά, ΗἩ 25η ἆ- µερικάνικη μεραρχία ὁρισκόταν ἐπί- σης σ᾿ ἐπαφὴ ue tig u Bopsiav 15 τολικἁἀ τοῦ Γιόγκ ΜΗτόγκ. σκεται στὴ σιδηροδροµικ Ταεζὸν --- Ταε ov Tartan Neiv, ποὺ ποντες. AONAINO, 24 (Péoutep). — “O- πως ἀναφέρεται στὰ τελευταῖα ψε- σινἁ τηλεγραφήµατα τοῦ Ρέαυτερ, στὸ νοτιοδυτικὸ τοµέα, ἀμερικάνικα A υνάµεις τῶν ιόµετρα δορεισανα- ποὺ δρί- γρσμμὴ Od. AZ IPKTON, 24 (Péoute Τὸ ὄνομα τοῦ ὑποστράτηγου νοεῖται ἡ τύχη του ἐμφανίστηκε χθὲς σὲ κατάλογο ἀπωλειῶν τοῦ ἁμερικάνικου ὑπουρ- γείου ἄμυνας ἀνάμεσα στοὺς ἑλλεί- ο” τοῦ τῆς Βόρειας Καρέας:. «Μονάδες Ὃυ- τοῦ λαϊκοῦ στρατοί πλήγματα κατὰ τῶν ἁμερικάνικων ἐπιδρομικῶν δυνάμεων τὴν ἐπίθεσή τους, Στὸ ξόρειο τμῆ- μα τῆς δημοκρατίας καὶ στὶς ἁπε- λε τοῦ νότιου υθερώμένες περι τμήματος, ἐνήργησε δάρδαρους ἐομῦδι ᾽Αμερικάνικα ἀεροπλάνα σαν τὸ Πιὸγκ Γιὰγκ ρίχνοντας ἕκα- κ, αν σὲ ση 2 χιλιόμετρα ἁμερικ. ἀεροπλάνα κτύπησαν συγκεγτρώσεις πῶν δυνάµεων τῶν Βορείων κοντὰ στὸ Γιὸγκ Pou ἀπὸ τὴ νότια ἀκτὴ τῆς χώρας. Σ τὸν ἴδιο τοµέα, οἱ ἐμ' Βορείων, αυναντώντας θόλου ἀντίσταση, ἓ ποὺ ἀπέχει μόλις 5 τἣ νότια ἀκτή. BAPBAPO! BOMBAPAIEMOI ΑΒ ὀρωνο κ pr ieede --τὸ Ραδιόφωνο τῆς ἀκόλουθο χθεσινοάόραδυγι θὲν τοῦ ἀρχηγείου τοῦ λαϊκοῦ στρα- 80 χιλιόμετρα υλακὲς τῶν fyn ἢ κα- μεῖο ἀπὸ ετώδωσε τὸ ἀνακοινω- καταφέροντας συνεχίζουν αρδιομιώς, ισμούς. ομθάρδι- ποντάδες θΦόμέες δάρους ἀπὸ 500 χιλιόγι αι ἑνὸς τόνου. Κα παστράφηκαν πολλά σπίτι καὶ ἐκπο- λιτιστικἁἀ Ἱδρύματα». Προηγούμενο ἀνακοινωθὲν τοῦ ἀρχηγείου τοῦ λαϊ- κοῦ στρατοῦ ἀνάφερε πὼς τὰ ἀντι. αεροπορικἁ πυρὰ τοῦ λαϊκοῦ στρατοῦ κατέἐρρίψαν 8 ἀμερικάνικα ἀεροπλά- γα ας 18 rol he νο ο ὅτι, περιοχὲς Βονσὰν καὶ Πιὸγκ Γιάγκ. Ἐπίαις, ἀεροπλάνα τῆς λαικῆς ce: βοπορίας, κατέρριφαν στὶς 20 τοῦ Ιούλη, 2 ἁμερικάνικα δθοµδαρδιστι- κά. Ταυτόχρονα, µονάδες τοῦ λαϊκοῦ στ Ὁ, ποὺ προέλαυναν πρὸς τὴν πόλη Τσουζοῦ, ἀπελευθέρωσαν τελεί- ως τὴν πόλη στὶς 20 τοῦ Ιούλη ροέλασή τους. καὶ συνέχισαν τὴν πι ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῃ τοῦ Ρέουτερ Ἠτέ- ρεκ Πήρσυ). -- Οἱ ἀμερικάνικες χὲς ἀπαγόρευσαν χθὲς τὴν κίνηση τῶν προσφύγων πρὸς 1ότο, διασαφη- γίζοντας πῶς ὅσοι κινοῦνται στὶς ΩΡΕΣ ζῶνες τῶν ἐπιχειρήσεων θά θεωροῦν- ταν σὰν ἐχθρικὰ στρατεύματα καὶ θὰ πυροθολοῦνῖαν. Τὸ µέτρα αὐτὸ πάρ- θηκε γιὰ τὴν ἀναχαίτιση τοῦ σαμπο» τὰς καὶ τῆς κομμουνιστικῆς διείσδυ» σης στὰ μετόπισθεν τῶν ἀμερικόνι- κων yeoundy. ‘Ag’ ὅτου ἄρχισαν οἱ ἐχθροπραξίες, ἡ µεγαλύτερη δυ- σκολία ποὺ συναντοῦσαν οἱ ᾽Αμερι- κάνοι ταν ἡ διείσδυση στὶς γραμ: µές τους στρατευμάτων τῶν Βορεί- ὧν μετεμφιεσμένων σὲ πρόσφυγες καὶ ἀγρότες τῆς Μότιας Κορέας. Ὅλοι οἱ πολίτες ποὺ παραμένουν στὶς ζῶνες τῶν ἐπιχειρήσεων θὰ πε- ριορίξονται στὰ σπίτια τους η τὴν ἡμέρα. Θὰ τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ Δγαίνουν δυὸ ὥρες τὴν ἡμέρα γιὰ νὰ φροντίζουν γιὰ τὰ τρόφιμα καὶ τὸ νερὸ ποὺ χρειάζονται, Κυχλοφο- ia tle ἄλλες 22 ὢρες τῆς ἡμέρας ἁ ἐπιτρέπεται µόνο στὴν τυνο- µία, τὶς δημοτικὲς ἀρχές, τοὺς για- τρούς, τοὺς ἐργάτες τηλεφώνων καὶ ἑργοστασίων ποὺ παράγουν ἐφόδια vice τὸ στρατό. Τὰ πρόσωπα οὐτὰ θὰ φέρουν διακριτικἁ σήματα.