Back

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΘΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ Σ' ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

TO MHNYMA TOY TPOYMAN POE TO KOTKPES50 AEIKNE QE : Ol AMEPIKANO! IMMEPIAAISTEY @A ENEKTEINOYN ἩΣ ΕΠΙΛΡΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙ Σ’ ΛΛΛΕΣ XOPES ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΕΝΑ TOXH THE WOPMOZAS. ΝΤΙΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ Η ΠΟΛΕΜΟΚΑΠΗΛΕΙΑ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡ . — 0 TPOYMAN ENEPTE! OYSIASTIKH KA- ΙΚΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ THN ΚΡΙΣΗ. ANATKH NA ENTABEL TO KINHMA TON YMEPASMISTON THE EIPHNHS ΜΟΣΧΑ, 24, ΗἩ ἐφημερίδα «Πράέδα» δημοσιεύει σήμερα, ἀνα- σκόπηση τῶν διεθνῶν γεγονότων. Η Ἰ]«Πράόδα» ἀνάμεσα σ᾿ ἄλλα ἆνα- φέρει καὶ τ’ ἀκόλουθα . «Ἡ δηµιο- σιευθεῖσα στὶς 18 τοῦ Ιούλη ἀπάν- τηση τοῦ Στάλιν στὸ μήνυμα τοῦ κ. Nepod δρῆκε θΦαθειὰ ἀπήχηση σ΄ ὅλο τὸν κόσµο, 'Η ἀπάντηση τοῦ Στάλιν γιὰ εἰρηνικὴ διευθέτηση τοῦ δητήµατος τῆς, Κορέας δικαϊιολογη- ϱ ρόδο ρακτηρίζεται σὰν πολιτικὴ ὑπεράσπισης ὅλων τῶν λαῶν τοῦ κὀ- σµου. α«Χαιρετίζω τὴν εἰρηνική σας πρωτοδουλία- γράφει ὁ San στὴν ἁπάντησή του πρὸς τὸν κ, Νεροῦ. Απόλυτα συμμερίζοµαι τὴν ἄποψή σας γιὰ εἰρηνικὴ διευθέτηση τοῦ ζη- τήµατος μέσον τοῦ Συµβουλίου ΄Α- σφαλείας μὲ τὴ συμμετοχὴ καὶ τῶν μεγάλων δυνάμεων, συμπεριλαμµ. θανοµένης καὶ τῆς Λαϊκῆς Δημοκρα- tag τῆς Κίνας». Σ υνεχίζοντας ὁ Στάλιν ὑπόδειξε στὴν ἀπάντησή του καὶ τὸν τρόπο, ποὺ ὅ ᾿Ὀργανισμὸς ᾿Ενωμένων '᾿Εθνῶν θὰ ἐξυπηρετήσει τοὺς σκοπούς, γιὰ τοὺς ὁποίους ἱ- δρύθηκε, «Γιά διευθέτηση τοῦ ζη- µστος--προσθέτει ὁ Στάλιν--ὑπο- θέτω πὼς εἶναι σκόπιμο νὰ παρα- στοῦν σὲ συνεδρία τοῦ Συµβουλίου Ἂσι αλείας καὶ ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ τῆς Κορέας». 'Η ὑπόδειξη αὖὐ- τὴ ἀνταποκρίνεται ἁπόλυτα στοὺς] κ. Μεροῦ, Ὅπως EE AD) OP ORD OOD 0-0 σκοποὺς τοῦ ᾿Οργανισμαῦ '᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν γιὰ ἀνάπτυξη φιλικῶν σχέ- σεων μεταξύ τῶν διαφόρων ἐθνῶν μὲ δάση τὴν ἰσοτιμία καὶ τὸ σεθασμὸ γιὰ τὴ λευτεριὰ καὶ τὴν ἀάνεξαρ- τησία τῶν λαῶν. ‘H ση τοῦ Στάλιν εἶναι αύµφωνη μὲ τὶς φιλει- ρηνικὲς ἐπιδιώξεις τῶν λαῶν. Ἡ πρόταση τοῦ κ. Ἠεροῦ ἀνταποκρί- νεται στοὺς κανονισμοὺς τοῦ ΟΗΕ καὶ μαρτυρᾶ τὴν naga tex τῆς κυθέρνησης τῶν 'Ενωμένων [ο- λιτειῶν νά καλύψει τὴν ἐπίθεσή της ἑνάντια στὴ Φορμόζα μὲ τὴ σημσία τοῦ ᾿Οργανισμὀῦ Ενωμένων ᾿Εθνῶν. Οἱ παράνομες πράξεις τῶν ᾽Αμερικά- νων ἱμπεριαλιστῶν δὲν ἐξαπάτησαν κανένα, 'Ἡ ἐπέμδασή τους στὴν Κο- Ρέα φάνηκε σὰν προσπάθεια γιὰ ὁ- ποδούλωση τῶν λαῶν τῆς ᾿Ασίας. Οἱ ᾽Αμερικάνοι ἰμπεριαλιστὲς δοέ- θηκαν μπροστὰ στὸ δίληµµα - Νὰ δεχτοῦν τὴν εἰρηνικὴ πρωτοδουλία τοῦ κ. Ἠεροῦ καὶ ν᾿ ἀποκηρύξουν τὶς ἐπιδρομικές τους ἑνέργειες ἢ νὰ συνεχίσουν τὴν ἐπιδρομή. Τὸ ζήτη- μα ως ἔγραψον οἱ ἁμερικάνικες ἐφημερίδες ἦταν λεπτό. Οἱ κυδερ- γητικοὶ κύκλοι τῶν ᾿Ενωμένων Πολι- τειῶν δρέθηκαν σὲ δύσκολη θέση. Τὸ ἁἀμερικάνικο ὑπουργεῖο τῶν ἘΕ. ξωτερικῶν ἐπίμονα καθυστέρησε νὰ αυντάξει τὴν ἀπάντησή του πρὸς τὸν Ύραψαν οἱ έφη: μερίδες, χρειάστηκε νὰ τροποποιη- θεἰ τρεῖς φορὲς τὸ κείµενο τῆς ἆ- πάντησης τοῦ κ. Ατόεσον πρὸς τὸν κ. Ἠεροῦ. Τελικά, ἡ κυδέρνηση τῶν ᾿Ἐνωμένων Πολιτειῶν ἀπέρριψε τὴν πρόταση τοῦ κ. Μεροῦ. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι κατάδηλη ἀπόδειξη πῶς ἡ κυθδέρνη! πῶν Ενωμένων Πολι- τειῶν δὲ θέλει νὰ συνεχίσει τὴ ρα του τὸ Συμθούλιο 'Ασφα- Zia. sTavréxypova, τὸ µήνυµα τοῦ Τρούμαν πρὸς τὸ άμερικάνικο κογ- κρέσσο ἐνισχύει τἷς ἀπόψεις αὐτές. 0 Τρούμαν μάταια προσπάθησε, χρη: σιμοποιώντας ὄὅλες τὶς διανοητικές του ἱκανότητες, νὰ δώσει στὸ ας τηµα διπλωματικὸ Χαραχτήρα. Ἰὸ μήνυμα τοῦ Τρούμαν δείχνει πὼς ἡ ἀμερικάνικη ἐπέμέαση στὴν Κορέα εἶναι µόνο ἕνα -µέρος τῶν ἐπιθετι- κῶν σχεδίων τῶν ᾽Αμερικάνων ἵμπε- fraktoxty, Στὸ μήνυμά του, ὁ ρούμαν ζήτησε τὴν ἔγκριση ποσοῦ 10 δισεκατομμυρίών δολλαρίων γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς ἐπιδρομῆς τους ν. Κορέα. Όπως εἶναι γνωστό, on Anpog 6 προὔπολογισμὸς τῶν 'Ἔ. νωµένων Πολιτειῶν τῆς ᾽Αμερικῆς εἴ- γαι µόνο 42 δισεκατομμύρια ὅδσλ- θςυ ΛΡΘΡΟ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΠΡΑΒΛΑ” λάρια. Σ τὸ μήνυμά του, ὁ Τρούμαν ζήτησε ἀκόμα ἀπὸ τὸ κογκρέσσο τὴν ἔγκριση τῆς αὔξησης τῶν ἑνό- πλων δυνάμεων τῆς χώρας του, ᾿Α- πὸ τὸ μήνυμα φάνηκε, ἐπίσης, πὼς δὲ θ’ ἀρκέσουν τὰ 10 δισεκατομμύ- Ρρια δολλάρια γιὰ τὰ καταχτητικἁ σχέδια τῶν ᾽Αμερικάνων ἵμπεριαλι- στῶν. Στὸ μήνυμά του, ὁ Τρούμαν ἀνάγγειλε ἀκόμα, πὼς ἐπίκειται νέα φορολογία. Ετσι, πάνω ατὶς πλά- τες τῶν μαζῶν θὰ πέσουν τὰ δάρη τῆς νέας φορολογίας γιὰ τὴν κάλυ- Φη τῶν πλεμικον δοπανῶν τῆς ᾿Α- μερικῆς. Στὸ μήνυμα τοῦ Τρούμαν φαίνεται, πὼς ἢ ἁἀμερικάνικη ἐπι- δρομὴ ἑνάντια στὸ λαὺὸ τῆς Kopé- ας θά ἐπεκταθεῖ καὶ ἑνάντια στοὺς ἄλλους λαοὺς τῆς νοτιοανατολικῆς ᾿Ασίας. «Ἔδωσα--λέει ὅ Τρούμαν-- διαταγἡ στὸ ἀμερικάνικο ναυτικὸ νὰ προστατεύσει τὴ Φορμόζα. Διέταξα, ἐπίσης, νὰ σταλε ἄμεση θοήθεια στὶς Φιλιππίνες καὶ στὰ ἐνωμένα κράτη τῆς Ινδοκίνας. Εδωσε, δηλαδή, ἐντολὴ στὶς ἔνοπλες δυνά- μεις τῶν Ενωμένων Πολιτειῶν νὰ ἐνεργήσουν οὐσιαστικὴ κατοχὴ τῆς Φορμόζας. Τὸ µήνυµα δείχνει ἀκόμα πῶς ὁ Τρούμαν δεν ἀρκεῖται ε μὲ τὴ Φορμόζα. Θέλει νὰ ὑποδου- λώσει καὶ τὶς Φιλιππίνες καὶ τὴν νδοκίνα. Παράλληλα, τὸ μήνυμα τοῦ Τρούμαν καθρεφτίζει τὴν προ: σπάθεια τῶν Αμερικάνων γὰ σώ- σουν τὴν οἰκονομία τῆς χώρας τους ἀπὸ τὴ θέδαιη κρίση καὶ χρεωκο- πία, ποὺ ν περιμένει μὲ Ών ἕν- ταση τῶν ἐξοπλισμῶν καὶ σὲ δάρος τοῦ διωτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ ἁμερικά- νικου λαοῦ. Όσον ἀφορᾶ τ' τὶς πομπώδεις ἐκφράσεις ποὺ περιέχον- ται στὸ μήνυμα τοῦ Τρούμαν, αὖὐ- τες εἶναι γιὰ νὰ καλύπτουν τὶς τυ- χοδιωκτικὲς ἑνέργειες τῶν ᾿Αμερι- Kévov ἱμπεριαλιατῶν, 'Ο Τρούμαν στὸ μήνυμά του δήλωσε ἀκόμα πὼς εκ εαξπίκειται ἐπίθεση ἐνάντια στὶς ῶρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου» γιὰ ν᾿ ναγκάσει τὶς χῶρες αὐτὲς νὰ ἐν. τείνουν τοὺς ἑὶ ισµούς τους. Τὸ μήνυμα τοῦ Τρούμαν δείχνει, πῶς οἱ ᾽Αμερικάνοι ἐμπρηστὲς τοῦ πο- λέμου θὰ ἐπεκτείνουν τὴν ἐπίθεσή τους κι ἀλλοῦ. Μπροστὰ σ᾿ ὅλους τοὺς ὁπαδοὺς τῆς εἰρήνης μπαίνει τὸ καθηκον νὰ ἐντείνουν τὸν ἀγώνα ik τὴν εἰρήνη ἐνάντια στοὺς ἆπο- ααυνοµένους ᾽Αμερικάνους ἵμπερι- ἁλίστὸς ἁμπρηστὰς, τοῦ πολέμου». POD TENE νου