Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΜΙΑ ΑΝΤΙΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.Κ. ΚΤΗΜΑ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῆ μας).--Ἡ ΠΕΚ τοῦ χωριοῦ Χλώρα- κα, ἀπάντησε ἀρνητικὰ σ᾿ ἐπιστο- λὴ τῆς ΕΑΚ τοῦ χωριοῦ, ποὺ τὴν καλοῦσε σὲ κοινη σύσκεψη, γιὰ νὰ μελετήσουν τὸ ζήτηµα τῶν χωραφιῶν τῆς Μητρόπολης Πάφου, τά ὁποῖα ἡ Μητρόπολη ἀποφάσισε νὰ πουλήσει μὲ πλειστηριασμό. 'Η ΠΕΚ στὴν é- πιστολή της ἀναφέρει, ὅτι δὲ χρειά- peal σύσκεψη, ἐφόσο τὰ κτήµατα . πουληθοῦν σὲ πλειστηριασμό. 'Η ρνητικὴ σῖάση τῆς ΠΕΚ ἐἔξυπηρε- τει τὰ συμφέροντα τῶν µεγαλοκτη- ματιῶν τῆς ΠΕΙ, οἱ ὁποῖοι περι- peru τέτιους πλειστηριασμούς. “Ὁ- ἱ οἱ ἀκτήμονες Χλώρακας μαζὶ καὶ ἡ = veyed ποῦ χωριοῦ θὰ συγέλθουν σὲ κοινἠ σύσχεψη γιὰ νὰ μελετήσουν τὸ ζήτημα. 0 ΑΚΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας).--Μὲ πρωτοξβουλία τῆς Ε.Α.Μ. Πάφου, 2173 κάτοικοι τῶν χωριῶν Πέγεια καὶ Μέο Χωριό. ἔστειλαν ὑ- πόµνηµα σιὸ Σ υντηρητὴ τῶν Δασῶν σχετικἁ μὲ τὶς δυσκολίες, ποὺ πα- ρεµμθάλλει τὸ Δασονομεῖο στὴ 60- σκηση καὶ τὴν ξύλευση στὴν περιο” χἠὴ τοῦ ᾿Ακάμα. ᾿Αν συνεχισθει ἡ σημερινῆ κυθερνητικὴ τακτικὴ-- τονί- ζει τὸ ὑπόμνημα--ἄλλα χωριά τῆς περιοχῆς θὰ ἐξολοθρευθοῦν κι’ ἆλ- λα θὰ θυθιστοῦν στὸ μαρασμό. Οἱ κάτοικοι τῆς Πέγειας καὶ τοῦ Πέου Χωριοῦ ζητοῦν νὰ διαχωριστεῖ ἡ πε- ριοχὴ σὲ τρία τμήματα α) Σ᾽ ἕ- να τμῆμα, ὅπου μπορεῖ ν᾿ ἁναπτυ- χθεῖ δάσος. 6) Σὲ τμῆμα ξόσκη- σης καὶ ξύλευσης καὶ γ) Σὲ τμῆ- μα καλλιέργειας καὶ δενδροκαλλι- έργειας. αἱ ασν αν απ πω ED) AD A EE ED OE ED προ σσ ας ο»ύσροα ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ‘O διευθυντὴς τοῦ γραφείου δη- µοσίου πληροφοριῶν κ. Χουάϊτ, μὲ προφανῆ ἐντολὴ τοῦ προϊσταμένου του ἀποπειρᾶται μὲ χτεσινό του ava- κοινωθὲν νά...ἑλαττώσει τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀπεργῶν τῆς Ί9ης τοῦ ᾿Ιούλη. Ἔτσι τὸ χτεσινό του ἀνακοινωθὲν Νο 5 γράφει : «Ἐν ὄψει ἐξογκωμέ- νων ἐκθέσεων γιὰ τὴν ἀπεργία τῆς 19ης ᾿ΙΠουλίου, ἔγιναν ἔρευνες, ποὺ δείχνουν, πὼς δὲν ἀναμίχθηκαν στὴν ἀπεργία πάνω ἀπὸ 4.000 (σὶκ) ἑρ- γάτες». ie O TYMOEIAHZ ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ ΒΑΡΩΣΙ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῇ μµας).-Ὅπως πλη ρούμαστε, τὰ κρούσματα τυφοειδοῦς πυρετοῦ αὖ- ξάνονται συνεχῶς στὴν πόλη µας. Τὸ δημοτικὸ συμθούλιο ᾽Αμμοχώστου γιὰ ν΄ ἀντιμετωπίσει τὴν κατάσταση ἀποφάσισε νὰ θοηθήσει τὸ κύδερνη- πικὸ ὑγειονομικὸ τμῆμα στὸν προλη: πτικὸ κατὰ τοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ ἐμδολιασμό. 'Ο ἐμξολιασμὸς θά γἱ- γεται δωρεὰν ἀπὸ τὸ δημοτικὸ για- τρὸ κ. Μ. Μιχαηλίδη, στὸ ἰατρεῖο του, στὴν ὁδὸ ᾿Αρχιμήδους, ἀρ. 4, γιὰ τρεῖς µόνο µέρες, δηλαδὴ ἀπὸ αὔριον Τετάρτη, 26 τοῦ ᾿Ιούλη µέ- Χρι τῆς Παρασκευῆς, 28 τοῦ Ιούλη, μεταξὺ τῶν ὡρῶν δης π.μ. μέχρι τῆς Ί2ης μεσημδρινῆς καὶ 3ης μ.μ. μέχρι τῆς δης μ.μ. “Ὁ δεύτερος ἐµ- ‘| όολιασµς θὰ γίνει 21 ἡμέρες μετὰ τὸν πρῶτο, δηλαδὴ στὶς 16, 17, καὶ 18)8)50. Τὸ κοινὸ συμδουλεύεται νὰ ἐμδολιασθεῖ ἀμέσως. 2}. ------------ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζ0Η ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ ‘O φ. Χριστόφορος Παπαντωνίου, µέλος τῆς Κολλεκτίδας «᾿Ονήσιας» καὶ ἡ δ. Θεονίσα Βικόλα, ἀπὸ τὸ Κάτω Δίκωμο, ἔδωσαν ἁμοιδαία ὃ. πόσκεση γάμου. Α.Κ.Ε.Λ, ΑΜΜΟΧΟΣ ΤΟΥ Σήµερα Τρίτη, στὶς 7.30΄ μ.μ., καλοῦνται σὲ συνεδρίαση ὅλοι οἱ ὁμαδάρχες τοῦ ΑΚΕΛ ᾽Αμμοχώστου, Αὔριον Τετάρτη, καλοῦνται σὲ συ- νεδρίαση ὅλες οἱ ὁμάδες τοῦ ΑΚΕΛ ᾽Αμμοχώστου καὶ προαστείων στὸν καθορισμένο χρόνο καὶ Ἰόπο. AKTIB Καλοῦνται ὅλα τὰ µέλη τοῦ &- (1 κτὶΦ τῆς συντεχνίας ἐργατῶν ἐπέν- δυσης (τμῆμα Λευκωσίας) σ᾽ ἕκτα- κτη συνεδρία αὔριον Τετάρτη, 26) 750, στὶς 1.45΄ μ.µ., μὲ θέµατα: 11) ᾿Οργανωτικό. 2) Διάφορα. Ἐκ τῆς ἐπιτροπῆς 1ΗΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλοῦνται ὅλα τὰ µέλη τῆς συν- τεχνίας ἐργατῶν ἐπένδυσης (τμῆµα Λευκωσίας) σ᾿ ἕκτακτη γενικὴ συ- εως μεθαύριο Πέμπτη, 27)7)50 otic 1.30 u.p., μὲ θέµατα: 1) ‘E- Exunvn ἔκθεση δράσης τῆς ἐπιτρο- '|πῆς, 2) ᾿Εκλογὴ νέας ἐπιτροπῆς. Ἐκ τῆς ἐπιτροπῆς 5 υ 0-1 ED) 0 0 a) υπνο απο απο απ απ απο απο σπο αν ΤΑ ΛΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Μ’ ἐπιστολή της πρὸς τὸν ᾿Αποι- κιακὸ Fass. ἡ Συντεχνία Ερ- γατῶν καὶ Ὑπαλλήλων ᾽Αμιάντου δι- er εται γιά τὴν καθυστέρηση ς κυδέρνησης, ὅσον ἀφορᾶ τὴ λή- Yn µέτρων πρὸς προστασία τῶν ἑρ- γατῶν ἀπὸ τὰ δυστυχήµατα. “Av παίρνονταν τὰ ξέτρα, ποὺ εἰσηγή- θηκε τόσες φορὲς ή αυντεχνία--το- νίζει ἡ eaten δὲ θὰ σηµειώνον- ταν τόσα ἐργατικὰ δυστυχήµστα, ὅ- πως τὸν τελευταῖο καιρό. Οἱ ἁμιαν- Tape οι διαμαρτύρονται, ἐπίσης, γι- ατ ἕ κυδέρνηση δὲ θέτει σ᾿ έφαρ- μογὴ ὡς νάμο τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὶς ἐργατικὲς ἀποζημιώσεις, ποὺ δη- µοσιεύθηκε τελευταῖα στὴν ἐπίσημη ἐφημερίδα, * ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΡΩΣΙ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῆ αν ᾿Αθανάσης Σ. Χριστοφί- ης, ἀπὸ τὸν Πεδουλά καὶ τώρα κά- τοικος στὸ Κάτω Βαρώσι, παρα- μας σήµερα ἀπὸ τὸ δικαστὴ κ. Χ. Πιερίδη γιὰ ἐκδίκαση στὸ κα- κουργιοδικεῖο, κατηγορούμενος, ὅτι στὶς 13 τοῦ π. Μάη, ἀποπειράθηκε γὰ σκοτώσει στὴν τοποθεσία αλάξης» Κάτω Βαρωσιοῦ, τὸν Αγγλο στρα- τιώτη Ραμὸν ᾿Ισκούδτ. ο κ AIAMAPTYPIA ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΑΡΩΣΙ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας).--Οἱ λαϊικὲς ὀργανώσεις Φρενά- ρου, μὲ ὑπόμνημά τους πρὸς τὴν κυ- θέρνηση διαμαρτύρονται γιὰ τὴν en τῶν 4 μελῶν τοῦ Δ.Σ. τῆς ΠΟΛΟΣΦΛΙΡΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ, 24 (τοῦ ἀνταποκρι- τῇ µας).-- Σὲ ποδοσφαιρικὴ συνάν- τηση, ποὺ Εγινε χτὲς στὸ γήπεδο “Υ- Ψωνα, μεταξὺ τῶν ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων «Κεραυνοῦ» Ὕψωνα καὶ ἆ- θλητικοῦ ὁμίλου Ερήμης, νικήτρια ἀναδείχτηκε ἡ πρώτη, μὲ 2--0, --Ἔγινε ἐπίσης χτὲς ποδοσφαιρι- xh συνάντηση στὸ γήπεδο Κολοσ- σιοῦ, μεταξὺ τῶν ὁμάδων «Κούλας» Κολοσσιοῦ καὶ ΕΝΑΦ 'Αγ. Φύλα- ξης. Νικήτρια ἀναδείχθηκε ἡ ὁμάδα «Κούλας» μὲ 2--0. 'Η συνάντηση ἆ- θλοθετήθηκε ἀπὸ τὴν ὁμάδα «Κού- λας» Κολοσσιοῦ διά κυπέλλου. ΒΑΡΩΣΙ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῃη µας).--Χτὲς Κυριακή, συναντήθηκαν στὸ γήπεδο Βατυλῆς, σὲ φιλικὴ πο- δοσφαιρικἠὴ συνάντηση οἱ ὁμάδες Αὐγόρου καὶ Βατυλῆς. 'Ἡ ὁμάδα Αὐγόρου νίκησε τὴν ὁμάδα Βατυ- λῆς, μὲ τέρματα ἀ--δ, --'Επίσης σὲ ποδοσφαιρικὴ συνάν- ση τῶν 6᾽ ὁμάδων Βατυλῆς--Αὐ- γόρου, νικήτρια ὀγῆκε ἡ ὁμάδα Ba- τυλῆς, μὲ τέρματα 2--1. ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Αὔριον Τετάρτη, 26)7)20, στὶς 8 up, θὰ γίνει πανεργατικὴ συνέ- λευση στὸ οἴκημα τῶν συντεχνιῶν Λεμεσοῦ, στὴν ὁποία θὰ μιλήσει ὁ γραμματέας τοῦ τμηματικοῦ συµόου- λίου τῆς ΠΕΟ Λεμεσοῦ, μὲ ας : «Τὸ συντεχνιακὸ κίνηµα τῆς Μορέ- ας». Κανένας ἐργάτης δὲν πρέπει γ᾿ ἀπουσιάζει. a ΑΠΕΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΝΑΛΦΙ ΠΛΑΤΡΩΝ ΠΛΑΤΡΕΣ 24 (τοῦ ἀνταποκριτῇ µας).--Δώδεκα ἐργάτες, ποὺ ἐργά- οι ἐδῶ σὲ ρεστωράντ τῆς ΛΑΑ- Ι κατέθηκαν ἀπόψε σὲ ἀπεργία, δι- εκδικώντας Βωρο καὶ αὔξηση τῶν µεροκαµάτων κατὰ 5056. ᾿Οκτώ ἆἅλ- λοι ἐργάτες τῆς ΝΑΑΦΙ κατέέηκαν σὲ ἀπεργία ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς 12 συναδέλφους τους. Οἱ ἀπεργοὶ ο σε 18 Όρες τὴν ἡμέρα καὶ πληρώνονταν μὲ 3)- μεροκάματο. Φ0-9 ϱ ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Ὅπως δημοσιεύεται σ᾿ ἐπίσημη ἀνακοίνωση, ὁ δείκτης λειανικῶν τι- μῶν στὶς 13 τοῦ ᾿Ιούλη ἔδειχνε 101 ἕναντι 103 τοῦ προηγούμενου µήνα. Ἡ πτώση--καταλήγει ἡ ἀνακοίνωση --ὀφείλεται σὲ ἀπότομη ἑλάττωση τῶν τιμῶν τῶν φρέσκων λαχανικῶν καὶ τῶν φρούτων. ΛΙΛΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΕΑ ΒΑΡΩΣΙ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας).--Τὸ π. Σάδόατο, 22 τοῦ Ὁ]- ούλη, δόθηκε στὸ μορφωτικὸ σύλλο- γο eG peyote ΕΑΚ Δερύνειας διά- λεξη μὲ θέµα: «Ὁ ἀγώνας τοῦ κο- ῥρεάτικου λαοῦ» ἀπὸ τὸ Ὑραμµατέα ποῦ συλλόγου, Φφ. K. A. ᾽᾿Αδάµαντο. Τὴ διάλεξη παρακολούθησε ὁλόκληρη πε ον ἡ κοινότητα Δερύνειας. Σ τὸ τέλος ἐγκρίθηκε ψήφισμα ἀλληλεγ- γύης πρὸς τὸν ἡρωϊκὸ λαὸ τῆς Κο- péac. χ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ KONTEA, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας).-- Ἔγινε χθὲς στὸ χωριό µας παγκοινοτικὴ συγκέντρωση, στὴν ὁ- ποία ἀναλύθηκε ἡ σημασία τοῦ Παγ- κυπρίου Συνεδρίου Εἰρήνης. ᾿Εκλέ- χτηκαν ἀντιπρόσωποι καὶ ἐκτελέσθη- κε καλλιτεχνικὸ πρόγραµµα. 'Η συγ- κέντρωση ἔληξε μὲ τὸν ἐθνικὸ µας ὄμνο, ο αχ. . ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΒΑΡΩΣΙ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτὴῆ µας).--Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πια σμένου μηνα γεννήθηκαν στὴν πόλη καὶ τὴν ἐπαρχία µας ὁ3] καὶ πέ. θαναν 56 πρόσωπα. 0 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΛΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ AMIANTOZ, 24 (τοῦ άνταποκρι- τῇ µας).- Τὸ π. Σάδξέατο :ἔγινε ἡ κηδεία τοῦ ἐργάτη Προκόπη Χαρα- λάμπου, ἀπὸ τὰ Χαντριά, ποὺ δρῆκε οἰκτρὸ θάνατο στὸ μεταλλεῖο. Σ ἑ Ev- δειξη πένθους οἱ ἐργάτες σταµάτη- σαν τὶς ἐργασίες τους. 'Ἡ κηδεία ἕ- γινε στὰ Καντριά, παρέστησαν δὲ πε- ρισσότεροι ἀπὸ 300 ἐργάτες. *Ent- κήδειο εἶπε ὁ γραμματέας τῆς συν- τεχνίας Φ. Χρ. Λασέττας. Σὲ γΥε- νὰ συνέλευση οἱ ἐργάτες ἑνέκρι- ναν ὑπόμνημα πρὸς τὴν κυδέρνηση καὶ τὴν ἑταιρεία, μὲ τὸ ὁποῖο ζη- τοῦν δελτίωση τῶν ὅρων ἐργασίας καὶ τὴ λήψη µέτρων γιὰ τὴν ἆ- σφάλειά τους, νὰ χωριστοῦν οἱ µί- γιες σὲ πατώματα Όψους ὄχι περισ- σότερο ἀπὸ 30 πόδια, κ.λ.π. ᾿Απὸ τὴν κυδέρνηση ἰἴδιαίτερα, οἱ ἐργάτες ζητοῦν νὰ γίνει ἔρευνα στὰ µεταλ- λεῖα μὲ συμμετοχὴ ἀντιπροσώπων τους, γιὰ νὰ ὑποδειχθοῦν καὶ διορ- θωθοῦν οἱ ἐλλείψεις, γιὰ τὴν ἀσφά- λεια τῶν ἐργατῶν. Τελικἀ ἀπαιτοῦν τὴν ἄμεση ψήφιση σὲ νόµο τοῦ νο- µοσχεδίου γιὰ τὶς ἐργατικὲς ἁπο- ζημιώσεις καὶ τὴν υἱοθέτηση ὅλων τῶν εἰσηγήσεων τοῦ Κεντρικοῦ Γρα- φείου Μεταλλωρύχων. * H YAATONPOMHGEIA TON XOPION ΛΕΜΕΣΟΣ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας).--Ὁ μουχτάρης κι’ οἱ ἀζά- δες τοῦ χωριοῦ Φασούλλα, ἐπέδω- σαν τὴν π. Πέµπτη, πρὸς τὸ διοικητὴ Λεμεσόῦ ὑπόμνημα, ὑπογραμμένο ἀπ᾿ ὅλους τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, σχετικὰ ¢ τὴν ὑδατοπρομήθεια. Στὸ ὑπόμνημά τους οἱ κάτοικοι τῆς Φα- σούλλας τονίζουν τὴν τραγικὴ κα- τάστασή τους λόγῳ τῆς ἀνεπαρκοῦς ποσότητας καὶ τῆς κακῆς ποιότητας τοῦ νεροῦ. Ὁ διοικητὴς ὑποσχέθηκε, ὅτι θὰ ἐξετασει τὸ ζήτηµα σύντομα. -φοφ---------- ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ Ὅπως δημοσιεύεται σ᾿ ἐπίσημη ἀνακοίνωση, τὸ πρῶτο µέρος τῶν κυδερνητικῶν ἐξετάσεων «Σίδιλ Σέρθις» θὰ γίνει στὶς 47 καὶ 28 τοῦ Ιούλη 19256, στὴν ᾿Αγγλικὴ Σ χολὴ Λευκωσίας. Οἱ ἐξετάσεις O° ἀρχίζουν ατὶς 8 π.μ. Τὸ πρόγραµµα τῶν ἐξετάσεων εἶναι τὸ κλοιθο, Πέμπτη, 27)1)520. 8-- π.μ... Ἔκ- θεση. 9.15—11.30 π.µ,: ᾿Αριθμητι- κὴ καὶ 4--6δ µ.μ.:. Γενικὲς Γνώσεις. Παρασκευή, 28)7)50: 8--10.30 π.μ. Γεωγραφία καὶ 10.45 π.μ.--Ί μ.μ. “Ἱστορία. -'Ὁ Σάδδας Μάρκου, ἀπὸ 1d Παλαιχώρι, Korey ορούμενος, ὅτι ἕ- ΚλεΨε τσιγάρα, ἀξίας 16) 3, ἀπὸ τὸν AA Μεχμέτ, ἀπὸ τὴν ᾽Αμμόχωστο, καταδικάστηκε σήµερα σὲ ΕΞ10 πρόὀ- στιµο, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΑΣΟΣ 'Επίσημη ἀνακοίνωση ἀναφέρει, ὅ- τι στὶς 20 Ιουλίου σημειώθηκε σο- δαρὴ πυρκαγιὰ στὸ δάσος ᾿Ορείτης, ποὺ διάρκεσε γιά 11 ρες καὶ κατά- στρεψε µεγάλο µέρος τοῦ κυδερνητι- κοὈ δάσους καὶ προξένησε ζημιὲς σὲ ἰδιωτικὸ δάσος. Εἶναι ἡ τρίτη α. πυρκαγιὰ ποὺ σημειώθηκε φέτος στὴν ἴδια περιοχή. alt στὶς τρεῖς πε- ριπτώσεις δὲν ἀποκλείεται ἡ πιθανό- τητα κακόδουλης πυρκαγιᾶς. recent ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΑΝ 'Ο Θεοφάνης 'Ηρακλέους ἀπὸ τὸν Πύργο κι' ὁ Παγκράτης ᾿Ιωάννου ἀπὸ τὸν ᾿Αγρό, δραπέτευσαν προχτὲς ἀπὸ τὸν ἀστυνομικὸ σταθμὸ τῆς ᾽Αγύρτας, ὅπου δρίσκονταν ὑπὸ νό- µιµη κράτηση. “H ἀστυνομία τοὺς συνέλαθε χθὲς στὶς 8.30 π. µ. στὴν τοποθεσία αΚολοκόσιη», ἀφοῦ τοὺς κατεδίωξε ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν in- ποδροµίων, --Τρεῖς Τοῦρκοι κρατούμενοι δρα- πέτευσαν προψὲς ἀπὸ τὴν ᾿Αναμορ: ικὴ Σχολὴ Λαπήθου. Μέχρι τώρα ἐ συνελήφθηκαν, i eee χ. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ AYZTYXHMA ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ, 24 (τοῦ ἀἄνταπο- κριτῃ µας).- Τὴν περασμένη Tetap- τη, πέθανε συνεπείᾳ µοτοσυκλεττιστι- κοῦ. δυστυχήµατος, ὁ συγχωριανός µας Γιάγκος Α. Χάΐρος, σὲ ἡλικία 31 χρόνων. 'Ὁ ἀποθανὼν ἤταν ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ δραστήρια µέλη τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου. ᾿Εγκατέλει- ψε oe. καὶ τρία παιδιά. 'Ὁ por: σύλλογος ἔκλεισε γιἀ 3 Φφωτικ. μέρες σ᾿ ἕἔνδειξη πένθους. * AIMENIKA ΛΕΜΕΣΟΣ, ὁ4 (τοῦ ἀνταποκρι- τῇ µας).--Μὲ τὸ ταχυδρομικὸ ἀτμό- πλοιο «Φουατιὲ» ἔφθασαν χτὲς 190 ἐπιδθάτες καὶ μὲ τὸ ἑλληνικὸ έπιδα. τικὸ «ἰΚορίνθια» ἔφθασαν 297. οἵ πλεῖστοι ξένοι παραθεριστές. Μὲ τὸ «Κορίνθια» ἀνεχώρησαν 30 περίπου ἐπιδάτες. ΛΕΜΕΣΟΣ, 24 (τοῦ ἀἁνταποκρι- τῆ pes) Ne τὸ ἰταλικὸ ἐπιδατικὸ ἀτμόπλοιο «Καπιτόλιο» ἔφθασαν σή- μερα 96 ἐπιδάτες καὶ ἀνεχώρησαν περὶ τοὺς 90.