Back

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΟΥ

Π ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΛΛΙΣ ΑΚΛΜΙΤΟΣ ΣΝΕΧΙΤΕΙ ΤΟΝ ΛΓΠΝΛΤΙΥ ENANTIA STA ANEAEYOEPA METPA [1A TH AEYTEPIA TOY Ὅ ραδιοσταθμὸς τῇ 3 . I x ῆς Πράγας µε- ee: τὸ ἀκόλουθο σχόλιο γιὰ τὴν ᾖδόι 'ταση στὴν Κύπρο καὶ τὸ δη: 5 oat ae ὅπως μᾶς τὸ μετόδωσε ΘαΤΟΣ Ταποκριτής µας Κ. ΣΤΑ: «Στὶς ὃ τοῦ Ιούλη, ὁ κυπριακὸ λαὸς πέτυχε τὴν πρώτη ee Tov gone μαχη, ποὺ ἔδωκε μὲ ρα ὧν ζικο ἰμπεριαλισμό. Ύστε- αυ 0 τοὺς ἐπίμονους καὶ ἀδιάκο- ισα ῶνες του πέτυχε τὴν ἀποφυ- Norte τοῦ Δημάρχου καὶ τοῦ Δη- εἶχαν ο Συµόθουλίου Λεμεσοῦ, ποὺ eee συρθεῖ στὶς φυλακὲς πρὶν ἕνα tig” γιατὶ ἀρνήθηκαν ν᾿ ἀναρτή- σε. ἕνα δρόμο τῆς πόλης τὴν ακίδα μὲ τὄνομα τοῦ τυράννου τῆς ‘Cog, Πάλμερ. : τηκε ἡ ἑνέργεια αὐτὴ τῆς ο τανικῆς κυδέρνησης κάτ, gas τὸ οι θύελλα. Θάφτηκε κάτω ἀπὸ anh Ά αἰκὸ δημοψήφισμα ποὺ ἔγινε tol A εμεσὸ γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση a ο μοτεκθς Ζυμθδουλίου καὶ ποὺ ome. CEVIPwWOE Mave ἀπὸ 7. χιλιάδες περ es Εσπασε ἡ πολιτικὴ τοῦ ape eel τῆς Κύπρου ὅσον ᾱ- νὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ πάνω στὸ µα- ο παλλαϊκὸ ξεσήκωμα καὶ στὴ tee τοῦ λαοῦ νὰ ὀπερασπίσει τὶς ων σεις του. Όσο φουντώνει ὁ eGR απελευθερωτικὸς ἀγώνας τοῦ Ὃ μάνα τόσο θά δυναμώνει που ὁ ἐγγλέζικος ἰμ- thy ee Taha, ton ὃς cn mek γότητά του καὶ θὰ σηκώνει τὴν apn, του σὲ ἀνώτερα ἐπίπεδα ὁ κυ- πα. λαὸς τόσο καὶ ϐ᾽ ἁποτυ- to Όων οἱ προσπάθειες τοῦ ἱμπερια- μὲ μοῦ, Ὁ κυπριακὸς λαὸς ὄεχτηκε x µεγάλο EvOovctacuo τὸ δηµοτι- του συμθούλιο. 'Ο κυπριακὸς λα- ὡς κάνει τὸ δεύτερο ἐῆμα του γιὰμια ση ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ δημοτικοῦ συμδουλίου στὴ θέση του ποὺ τοῦ th οτέρησε ὁ ἐγγλέζικος ἵμπερια- λισµός. 'Ο κυπριακὸς λαὸς θὰ νικἡ- σει καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴ μάχη. ὍὉ δήµαρχος καὶ 10 δηµοτικὸ συμδούλιο Λεμεσοῦ, μετὰ τὴν ἀπο- φυλάκισή τους ἔστειλαν τὸν παρα- κάτω χαιρετισμὀ πρὸς τὸ λαὸ τῆς Κύπρου - «Χάρη στοὺς δικούς σου ἀγῶνες θγήκαμε σήµερα ἀπὸ τὶς φυλακές, ποὺ μάς εἶχε ρίξει ὁ ξένος ἱμπερια- λισµός, γιατὶ πιστοὶ στὰ στοιχειώδη καθήκοντά µας σταθήκαµε ἄκαμπτοι ὑπερασπιστὲς τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέ- πειας τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Σ ήμερα περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ ὁ κυπριακὸς λαὺς πρέπει ενωμένος χαὶ ἀδιάσπαστος νἁ συνεχίσει τὸν ἆ- γώνα του ἑνάντια στὰ ἀνελεύθερα µέτρα τῆς κυθέρνησης. ἐνάντια στὸν ἐπερχόμένο παλμερισµό. καὶ γιὰ την Ἑνωσῆ µας μὲ τη µητέρα Ελλάδα. Σ΄’ αὐτὸ τὸν ἀγώνα ὅλοι µας ἑνω- µέγνοι πρέπει νὰ δώσουμε ὅλες µας τὶς δυνάµεις παραμερίζοντας κάθε ἐμπόδιο, ἔτοιμοι γιά κάθε θυσία». ‘H ἐκστρατεία, ὅμως, τῆς ἱμπε- ριαλιστικῆς κυδέρνησης στὰ δίκαια τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐθνική του λευτεριά. συνε: Χίζεται. Τὴν ἴδια µέρα, ποὺ ἡ ὄρετ- τανικὴ κυθέρνηση. κάτω ἀπὸ τὴ λαῖ- κὴἡ πίεση, ἀνανκαζόταν ν᾿ ἀπολύσει ἀπὸ τὶς φυλακὲς τὸ δήμαρχο καὶ τὸ δημοτικὸ συμθούλιο Λεμεσοῦ ἔπαυε ἀπὸ τὶς θέσεις τους ά δασκάλοις, µέλη τοῦ διοικητικοῦ συμµθουλίου τῆς Παγκύπριας Διδασκαλικῆς ᾿Οργάνω: σης. Γι aut tay πράξη τῆς ἔρετ- τανικῆς κυθέρνησης ὁ ΕΑΣ Κώπρου ἐξέδωκε στὶς ὁ τοῦ. Ιούλη 1920 ἀνακοίνωση, μὲ τὴν ὁπυία καταδικάζεται ἡ κυθερνητικὴ πολι- τική. Ὁ ΕΑΣ ζητεῖ «Π΄ ἀποκατα- σταθοῦν ἀμέσως οἱ παυθέντες δα: σκάλοι στὶς θέσεις τους. Νὰ σταµα- τήσει κάθε δίωξη τῆς ἑλληνικῆς µας παιδείας. Νὰ καταργηθοῦν ὅλοι οἱ ἀνελεύθεροι νόμοι. Καὶ ὅλα αὐτὰ µέχρι τῆς Ένωσης, γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἑλληνικὸς κυπριακὸς λαὸς συνεχί- ζει τὸν ἀγώνα του». ‘O EAS ἕἔστειλε ἐπίσης ἐπιστολὴ στὸν κυδερνήτη τῆς Κύπρου. καὶ τη- λεγράφηµα στὸ ἀγγλικὸ ὑπουργεῖο τῶν ᾽Αποικιῶν, στὸ ὁποῖο διαμαρτύ- Ρρεται γιὰ τὴν παύση τῶν Ἓλ- λήνων δασκάλων. «Οἱ ἀπολύσεις αὖὐ- τές, ὑπογραμμίζεται στὸ τηλεγρά- Φηµα, ἀποθλέπουν στὸ νἁ καταπνί- ἔουν τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψης τῶν δασκάλων. ᾿Απαιτοῦμε τὴν κατάργη- ση τοῦ διατάγματος τοῦ κυθερνήτη καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῶν δασκά- λων», “Ἡ ἰμπεριαλιστικὴ κυδέρνηση τῆς Κύπρου, σαστισµένη ἀπὸ τὴν πρώτη Atta στὴν ἀναμέτρησή της μὲ τὶς λαϊκὲς δυνάμεις, ἔσπευσε νὰ παὐσει τοὺς 4 Ἕλληνες δασκάλους, τὸ ἆ- πόγευµα τῆς ἴδιας µέρας, ποὺ άναγ- κάστηκε νὰ θγάλει ἀπὸ τὶς φυλακὲς τὸ δήµαρχο καὶ τὸ δημοτικὸ ouu- ῥούλιο Λεμεσοῦ. Τόκαμε αὐτὸ ἡ κυ- ξέρνηση τῆς Κύπρου ἀπάνω στὴν ἆ- ποτυχία ποὺ εἶχε στὴ μάχη ποὺ ἕἔ- δωσε στὴν ὑπόθεση τοῦ δημοτικοῦ ovpSovaiov Λεμεσοῦ. Όμως θάχει νὰ δοκιμάσει κι’ ἄλλες πίκρες ὁ κυ- ξερνήτης τῆς Κύπρου. Καὶ στὴν πε- ρίπτωση τῶν δασκάλων, ὁ κυπριακὸς λαὸς καὶ ἡ παΥκοσµια δημοκρατικὴ youn 8a Κινητοποιηθοῦν γιά ν᾿ ᾱ- ποκαταστήσουν τοὺς πατριῶτες δα- σκάλοις ποὺ ἕκαμαν τὸ καθῆκον τους πρὸς τὴν πατρίδα».