Back

Νέα και περίεργα

ἹΝέα καὶ περίεργα Τὸ δημοτικὸ συμθρύλιο τῆς Γεομανικῆς πόλεως Γκόσλαρ ἐγέκρινε κατὰ τὸ ἔτος 1904 ὁ- µοφώνως τὴν δαπάνην διὰ τὴν ἀνέγερσι μιᾶς ἐπαγγελματικῆς σχολῆς. Πρὸ δύο μηνῶν, ὕστερα 5ηλαδὴ ἀπὸ 532 ἔτη, προεκηρύ- χθη ἡ σχζτικἡ Ρηµοπβασίᾳα, #% Οἱ τελευταες ἔρευνες ποὺ Ἴπινον στὴν Μαδασκάρη καὶ σὲι ἄλλες περιοχές ποὺ χαρακτηρί- ζονται ὡς «πηγὲς τῶν ἀκρίδων» ἀπέδειξάν ὅτι οἱ ἀκρίδες ἔχαυν ἁἀποκτήσει ἴσχυρότερο ὠὀθγανι- σμὸ καὶ Ὑεννοῦν περισσότερα αὐγά. Τεῦτο ἀποδίξεται ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς εἰς τὰ ἐντομοκτό- να ποὺ ἀνάγκασαν τὰ ἔντομα νὰ λάδου» ἐντονώτερα ἀμυντικὰ ρα διὰ νὰ διατηρήσουν τὸ δος τους. dy “Evo ἀγδρι, πού, ὅπως ᾱ- πεδείχθη ἐκ τῶν ὑστέρων, ἐζόγι- ζε τριάµιση κιλά, ἐγεννήθη τὴ στιγμὴ ποὺ ἕνα αὐτοκίνητο ge τρεχε μὲ ταχύτητα ὀγδόντα χι- λιομέτρων τὴν ὥρα ἐπάνω στὸν αὐτοκινητόδρομο τοῦ Μπροῦ: why. Ἡ μητέρα τοῦ μωροῦ, ἡ κ. Στάϊν, εἶνε ξεκινήσει, κἁπως καθυστερημένα ὡς φαίνεται, ἐπ᾽ αὐτοκινήτου, μὲ ἀντικειμεγικὸ σκοπὸ τὴν µαιευτικὴ κλινική. Ὅ ἄνδοας της, ποὺ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς καλυτέρους ὁδοντοῖα- τῆς Νέας Ὑόρκης, abn γοῦσε. Ξαφνικά, ἡ κ. Στάϊν ἑ- γύρισ: πρὸς τὸν ἄνδρα της καὶ τοῦ εἶπε: «Νομίζω πὼς 8° dpe χίσω νὰ γεννῶ», Ὁ κ. Στάϊν θέλησε τότε νὰ σταµατήση τὸ ἁμάξι, ἀλλ᾽ ἡ γυναίκα τοῦ τὸν ἐμπέδισε, «Οχι, ὄχι! τοῦ εἶπε. Συνέχισε, δὲν ὑπάρχει λόγως νὰ χάνουμε τὴν ὥρᾶ µας», Ἡ κ. Στάϊν εἶναι ἰατρός, καὶ ἔτσι ὁ ἄνδρας της δὲν εἶχε πιὰ to Ade Ὑο, Λίγα δευτερόλεπτα ἀργύτε- ρα καὶ ἐνῷ ὁ κ. Στάϊν ὡδηγοῦ» σε ἍἸὸ αὐτοκίνητο ὁλοταχῶς στὴν κλινική, τὸ μωρὸ ἐγενγή- Sne, ᾖ Ὁ κλεφτοκοττᾶς Αἱμίλιος ΑΑλὶρ εἶχε συλληφβᾶ, ἔπειτα ᾱ- πὸ ἐπανειλήμμένες κλοπὲς ὁρ- γίθων στὴν περιοχἡ τοῦ Λάἁ Ρε- όλ, κοντὰ στὸ Μπορντώ, κα: τώρθωσε ὅμως va δραπετεύσῃ ἀπὸ τοὺς χωροφύλακες ποὺ τὸν συγώδευαν στὸ. τραῖνο κατὰ τὴν µεταφορά του στὸ Μπαρντώ, Λάγες ὥρε- ἀργήτερα, οἱ ἁστυ- γομικοὶ ἔπαιρναν τηλεγράφηµά του, ποὺ εἶχε ὡς ἑξῆς: «Θὰ ἔλθω αὔριο στὶς 11, ἠμπορεῖτε νὰ, ἑτοιμάσετε τὸ κελλί µου» Try ἑπομένη καὶ στὴν Spa ποὺ εἶχεν ὀρίσει, ὁ ᾿Αλὶρ παρεδίδε- το ατὴν ἀστυνομία] ae Ὕστερα ἀπὸ 17 ἑτῶν ᾱ- πουσίαν κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ὁποίων δὲν ἔδωσε σημεῖα ξωῆς, ἐπέστρεψεν εἰς τὸ ᾽Αμ- θοῦργον ὁ Κοὺρτ Χάῑν, ὅπου ὅμως εὗρεν ἄλλον παρὰ τὸ πλευ» ρὰν τῆς Ἀδέτιδος δυζύγου του. Τὸ δικαστήοιον στὸ ὁποῖο προ- σέφυγε διὰ νὰ διεκδικήόη τὰ δικαιώματά του ἀπεφάνθη ὅτι ὕ- στερα ἀπὸ τόσων ἐτῶν ἀπουσίᾳ τὰ «συζυγικὰ δικαιώµατα» els χαν᾽ παραγραφῆ, ANESKAGIHEAN TAP THN POMHN TA BEMEAIA NPATOXPISTIANIKHE METAAONPENOYS ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΡΩΜΗ, Αὔγουστος. - Ση- μαντικὸν ἀρχαιολογικὸν καὶ ἱ- στορικὸν εὕρημα ἐπρσγματο- “Ἱποιηδθη κατ’ αὐτάς, διὰ της ᾱ- νακαλύψεως, εἰς τά περίχωρα τῆς Ρώμης καὶ πλησίον τῆς αρ- χσίας Νομεντανῆς ὁδοῦ, τῶν ἐ- ρειπίων μιᾶς µεγαλης δασιλικῆς τῶν πρωτοχριστισνικών χρόνων, Υτῆς ἐποχῆς τού Κώνσταντίνου που Μεγάλου. ΕΕ ἐπιγραφῶν ποὺ ἀνευρέθη- σαν επὶ Ίοπου καὶ κατὰ τὴν γνώµην ἐγκύρων ἀρχαιολόγων, ἡ δασιλικἡ αὐτὴ ἐκτίσθη ὑπὸ τῆς Κωνσταντίνας, Βυγατρὸς τοῦ Αὐτοκράτορος, εἰς µνήµην τὴς Χριστιανῆς πρωτομάρτυρος Ἁγνῆς, Ἡ. δασιλικἡ αὐτὴ εἶναι τρί- κλιτος τὸ κεντρικὸν κλίτος τής ὁποίας ἔχει πλάτος 17,50 µέ- τρων, ενῳ τὰ δυὸ πλάγια κλίτη ἔχουν πλατος µέτρα ἕκαστον, Πρόκειται λοιπὸν περὶ μεγαλο: πρεπους οικοδομήματος, τοῦ ὁ- πσίου τὸ ἀκριθὲς σχέδιον, τὸ σωζόμενον δάπεδον καὶ ἄλλα οἰκοδομικὰ τµήµατα θὰ dire καλυφθοῦν µόνον µετὸρ τὴν πρό- οδο τῶν ἀνασκαφῶν. Ἔκ τοῦ σχεδίου τής κατόψε- ὡς καταφαίνεται ὅτι ή δασιλικὴ ἤτο ὁμοία μὲ τὰς διασωθείσας μέχρι σήμερον µεγάλας δασιλι- κὰς τῆς ἰδίας ἐποχῆς, τοῦ 'Α- Υίου Σεδαστιανοῦ, ἐπί τῆς ᾽Απ- ‘Trias 6500, τῆς Σάντα Νἱαρία Ματζόρε καὶ της δασιλικῆς τοῦ Τιμίου Σταυρού τῆς Βαδεννας. Ἐκ τῆς τεχνοτροπίας τῆς κα- τασκευῆς καὶ τῆς Ἅτοιχοδομῆς συμπεραίνεται ὅτι ἡ ὁασιλική αὐτὴ ἐκτίσθη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 938. καὶ ὁμὰ μ.Χ. Δεδομένου ὅτι εἶναι ἱστορικῶς ἐξηκριθωμέ- νον ὅτι ἡ “Ἁγία ᾽Ἁγνὴ εμαρτύ-, ρῆσε τὸ ἔτος 304, φαίνεται λο- yik ἡ εἰκασίᾳ ὅτι ἡ Κωνσταν- τίνα ἀφιέρωσε τὴν ἐκκλησίαν εἰς τὴν πρὠτοµάρτυρα 'Αγγήν.