Back

ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ ΕΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙ ΟΤΙ Η ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΛΠΑΝΤΗΣΙΣ ΙΜΗΙΝΗ η [ΗΝ Ἡ ΜΤΙΝΙΝΗΝΗΙΙ ΗΝΙΛΛΗΙ ΠΡΙ ΤΙΝΝΜΗΝ ”Ας ἀπαντήσουν χωρὶς σοφιστείας A Τὸ εἶκα προθλέψει. Ὁ κ. Κ. Α, ωνσταντινίδης τοῦ «NEO Kozo. Φύλόκος». εὑρίσχεται σὲ πλήρη ᾱ- θύναμίαν, Lovo 7 ἦτο καὶ εἶναι που- φανὲς ἀπὸ τὸ σχοινοτενὲς ἑναντί- ον µοῦ, πλήρως ἀκατανόητον, ᾱ- συναρμολόγητον καὶ μεστὸν χα- Ἱαμπουριῶν (ἀξιοτήλεύτος τῷ ὄν- τι ἐπιδεξιότης |!) σηµείωµά του. Χαρὶς νὰ ἀπαντᾷ, ἐαὶ τῆς οὐσίας τῶν σαφεστάτων ἐρωτημάτων, τὰ ὁποῖα τὸν ἔθεσαν ὑπὸ ἀσφυκτιιοὺς Ἀλοιούς, dvtpacd τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, τὰ στερεότυπα καὶ Ξεθωοσια- σμένα ἐπιχειρήματα, τὸ «ροῦτον καὶ τὸ δόλωμα On. γιὰ τοὺς ᾱ- «ελεῖς τῆς πολυταράχου ἐποχῆς μας. ἁλαῦοι not ἄρχτοι, Γιούγκο- σλανϊκοὶ λύκοι, μουσιμὲς καὶ ταµ- ποῦρλα, ᾿Αλθανίτικες ὕαινες., καὶ θόρειον σέλας, ἰδοὺ al ἀπαντήσεις τοῦ κ. Κωνσταντινίδη. 'Ἡ Μόσχα φυσικὰ δὲν μποοοῦ- σε νὰ λείψῃ ἀπ᾿ αὐτὰ ὅλα, ὅπως ἐπίσης καὶ ὀλίγη πὐπριώτιχὴ γαο- χιτοῦρα µάρχας ΚΑΚ, ὡς π.χ. τὰ εὐτράπελα καὶ ἐξυπτνότατα «λογο- ποπέων, Ὀορυθολογέων καὶ φασ- σαριάζων». Ῥαὶ τὰ Ἑλληνικὸν ατωχὺν λεξινὸν πλουτίζεται μὲ τὲς πρωτύτυπες καὶ πρωτάκονύστες λέ- Ἑεις {λέγε καμουφλαρισμένες {- ύρεις) ὡς π.χ. τὰ περιλάκητα 11 9γμα-χισμός, Ἑνωσιολογίστας, πυναριώδῶς καὶ τὰ παρόμοια. Μὰ ἂν ἤθελεν ὁ, κ. Κωνσταντινίδης νὰ ξεσκάσῃ, ὑθρύων καὶ ἐπιτιθέ- µενος ἐναντίον µου, διότι ἐδημο- σίευσα «ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙ- ΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΘΗ- ΡΗΝ ΕΝΩΣΙΝΣ, ἧτο ἐλεύθερος νὰ χρησιμοποιήσῃ ἐναντίον μου ἄλλας λέξεις -ὕδρεις, ἐξ ἐκείνων μάλιστα ποὺ θρίδουν oi τόμοι τῆς ἐφημερίδος tov, αἳ ὁποῖαι εἶναι νοηταὶ εἰς τὸ ἁπλοῦν κοινὸν καὶ πλέον ἄνδρικαί, Τὸ Κάτω-κάτω τῆς Ὑραφῆς λυποῦμαι τοὺς δυστυχεῖς ἀναγνώστας τῆς ἐφημερίδος του, οἱ ὁποῖοι ταλαιπωρηθέντες προ: χθὲς δὲν κατενύησαν τί Ὄθελε νὰ πῇ καὶ νὰ διακηρύξῃ ἑναντίον µου, φδάσας καὶ µέχρι περιλαιµίων. Μὰ ἐγὼ κ. Κωνσταντινίδη δὲν σᾶς ἔδρισα. Δὲν σᾶς ἐπροκάλ εσα. Λὲν σᾶς ἠπείλησα μὲ περιλαίμια. Σᾶς συμπεριεφέρθην μὲ τὸν πλέον εὐγενῆ καὶ ἀθῶον τρόπον. Eava- διαθᾶστε παρακαλῶ προσεχτικὰ τὰς πρὸς σᾶς ἐπιστολός μου. Δὲν ξεύρω ἐὰν γιὰ σᾶς ἀναθιοῦν αἱ παλαιὰ ἐκεῖναι ἐποχαὶ τῶν ἆτε- λειώτων. λογοτεχνικῶν σας µα- χῶν!) (Ἀέγε ὀχετῶν) μετὰ τοῦ τοῦ πρώην ἀσπόνδου ἐχθροῦ σας καὶ σημερινοῦ λατρευτοῦ ἀρχη- yoo σας x. GBaiotonhh Δέρδη. ᾿Εὰν τὰς νοσταλγεῖτε, σᾶς δηλῶ ὅτι δὲν εἶμαι διατεθειμένος νὰ σᾶς θοηδήσω oa até, διότι σέόοµαι προπαντὸς τὸν λαὸν καὶ ἐπιπλέον, οὐδέποτε ὑπῆοξα. εἰδιχὸς τροφο- δότης λεξικῶν καὶ ἐγκπκλοπωιδεί- ὤν. Μοῦ εἴχατε ἄλλῳστε πρὸ ἐτῶν διδάξη, ὣς καθηγητής pov τῶν Φρησκευτικῶν {δεολόγος σεῖς) νὰ sina ἀνεκτικός, νὰ συγχωρῶ καὶ γὰ ἀγαπῶ τὸν λησίον μου. Αλήθεια, πόσον ἔχομεν ἔπιθν- μήση νὰ σᾶς ἀκούσωμεν xnguttoy- τα τὸν Deiov λόγον καὶ δὴ 10. «E- an τὶς σὲ ραπίσῃ στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην». ᾿Εθγικὰς περγα- μηνὰς μου ἐγὼ δὲν ξεδίαλωσα, «γιατὶ οὔτε ἔχω τοιαύτας οὔτε καὶ «υλάττω ταιαύτας, ἵνα τὰς παρα- δώσω εἰς τὴν δηιιοσιογραφ[ανπρὸς ἐκμετάλλευσιν. Ῥυχαίως δυμήδη- za ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἁποῖα σᾶς ᾱ- πηύθυνα στὲς προηγούμενές µου Ἱοῦ κ. ΠΥΓΜ. ΙΩΛΝΝΙΔΗ ——- ἐπιατολές, καὶ τὰ ὁποῖα θεθαίως.. ἀφοροῦσαν. τὴν ἅκαμπτον, ἄνευ ἑλιγμῶν καὶ πλήρη θυσιῶν (0 δρᾶσιν ἡμῶν καὶ τῆς ἐφημερίδος σας. Αλλωστε ὁ ἀξέχαστος ἔρα- γυς σας διά τὴν χαταθυθισθεῖσαν «Ἕλλην» ἀφῆχεν ὑποδειγματικά χρονικά. Διατὶ καὶ πάλιν ταπεινο- αρόνως ἀποκρύπτετε ὠὐτὰ ὅλα Καὶ τώρα, ἀφοῦ σᾶς δηλώσω ὅτι σᾶς πρατῷ ἀκόμη, ὑποδίκους ποὺ τῆς κοινῆς γνώμης διὰ τὰ τρία ἀρχικά μου ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα ἀφήσατε χωρὶς ἀπάντησιν ἐπὶ τῆς οὗσίας, ὑπεκφεύγοντες, ἢ μᾶλλον ὡς ἐγράψατε σεῖς ὁ Bios, οιψοκινδυνεύσντες ἀπαντήσεις δι- φολαθικὰς καὶ οὐχὶ..δεολογυιὰς καὶ θεοφοδουμένας, ἀπαντῶ στὸ ἐρώτημά σας, οὐχὶ γιὰ σᾶς ἢ τὸν στενόν σας κακόπιστον χύκλον, ἆλ- λὰ διὰ τὸν λαόν µας, τὸν λαὸν αὖ- τόν, τὸν ὁποῖον θέλετε πάντοτε νὰ ἀποχκοιμίφετε χαὶ νὰ παραπλανᾶτε μὲ δοχισησοφίας, φληναφήματα, μὲ σκιάχτρα καὶ ἀντεῦνικοὺς μπαμ, ποῦλες, ξηλεύοντες q μᾶλλον προ- τιμῶντες νἁ ἀκολαυθεῖτε τὴν ἀνώ- devov πολτινήν, τῆς δῆθεν περιῶ- πῆς, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως καὶ τῆς περιατροφικῆς πολυθρόνας. ᾽Απαντῶ λοιπὸν διὰ τὰ «ΑΛΜΑ TIA THN ENGIN». Μάλιστα x. Κωνσταντινίδη. ΠΠροσέξατε τὰ ἑξῆς : α) Ἡ Ἑλ- ληνικὴ Κυδέρνησις «δὲν ἔχει χαι- ρὀν» νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἑνωτικόν μας ζήτημα (ἀρνεῖσδε τὰς δηλώ- σεις τοῦ Σ. Κ. Ἑσαλδάρη:) ϐ) 'Ἡ ᾽Αγγλωαὴ Ἐυδέρνησις ἐδήλωσεν ἐπισήμως, χωρὶς νὰ τύχη τοῦτο διωφεύσεως ἢ κἂν διαμαρτυρίας ὑπὸ τῆς Ἕλλην. κυθερνήσεως, ὅτι «οὔτε ἔγιναν οὔτε πρόκειται νὰ γί- νουν διαπραγματεύσεις διὰ τὴν “Evoow τῆς Κύπρου μὲ τὴν 'Βλ- κάδα» (ἀργεῖσδε τὸ ἐπίσημον ἆ- νακοιχωθὲγ τοῦ Κυδερνήτου Δόρ- δου Οὐΐνστε) γ) ᾿Αεροδρόμια καὶ πάσης πολεμικῆς μοοφῆς θά- σεις ἱδρύονται διὰ προφαγεῖς σκο- πούς, μὲ καταφανὲς πνεῦμα καὶ μακροχρόνιον προοπτικὴν ὑπὸ τῆς Μ. Boettaviag καὶ ὃ) 'Emxov- ρυιῶς δηλοῦται ὑπὸ tod Zeb. κ. Μακαρίου ὅτι «ΔΕΝ ΘΑ ATQ- NIZOQMEN> ba thv “Evoow, δήλωῶσις ἡ ὁπαία δυστυχῶς δὲν δύναται σοθαρῶς νὰ ἀμφισθητη- δῃ, οὔτε ὑτὸ τοῦ ἴδίου τοῦ Σε68. κ. Μακαρίου, διότι 6 Péouteg ἐπρόλαδε τὰς σχετικὰς τοοσπολα- γίας καὶ μαγειρεύµατα σας, Κατόπιν ὅλων τούτων Π[- ZTETQ KAI AIAKHPTTTQ ἐν πεποιθήσει καὶ μαξὺ μὲ ἐμὲ ὁ σχλάθος λαὸς ποὺ νοιώθει τὲς ᾱ- λυσίδες καὶ τοὺς μονοκρατικοὺς πτερνιστῆρες νὰ τοῦ πληγώνουν τὸν λαιμὸν καὶ τὸ κορμί, ὅτι τυχὸν παραχωρηθησοµένη πρὸς τὸ ΗΑ- PON αὐτοκυδέργησις ὑπεύθυνος, ἐν τοῦ λαοῦ καὶ ποὸς τὸν λαόν, εἶναι ΑΛΜΑ- ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΛΜΑ ΜΕΓΑ αροιωνίξον δετυκὴν πα- ράλληλον ἑργασίαν καὶ ὃδρᾶ- σιν πρὸς ἠἐπίτευξιν τῆς πο- δητῆς Ἡνώσεως, ἀρκεῖ ο νὰ ἔκμεταλ, λευβῶμεν αὐτήν, νὰ φα- γῶμεν τίµίοι πατριῶται καὶ οὐχὶ καιροσκόποι καὶ τυχάρπαστοι. Οὐ- δεὶς οὐδὲ ἐπὶ στιγμὴν ἐκ τῆς πα- οατάξεώς µας, ἐγκατέλειψε τὸν ἐδνικοαπελ ευθερωτικόν ἀγῶνα. Τὸ ᾿ὑπερήφανον δὲ ΠΑΡΟΝ μας πρὸς τὴν κατεύδυνσιν αὐτήν, τὸ ἔχσμεν δώσει, μὲ τὸ θααικὸν καὶ ἄποφα- σιστικὺν ἄρθρον τοῦ καταστατικοῦ τῆς ᾿Οογανώσεώς µας Ε.Α.Σ. AYPION : Τὸ τέλος. ΕΠΟΙΓΙΓΙΓΣΙΓΠΊΓΙΓἼΙΙΓΙΓΠΙ es eee ee eee es ee eee ee eee