Back

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΕΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΓΑΜΟΥ

Γεωργίου ἀνήκει εἰς τὴν κοινότη- BOWS TOU ἀπήντησεν ἐκνευρισμέ- Ἠτε τῆς ἐχκλησίας καταστενοχῶ- , y εἶναι ἀντιχριστιανικόν. Elote 6 ' LUVWV, GAA επισης προς ε-α- Ἱπερισοον WES. AOMMATINON ENENSOAOK E12 A. FEOPTION ADANADDAD KATA TH ΜΗΝ [AMOY ‘O Sc6. Wepyapov ἠβνήθη νὰ 5εχθῇ τὸν tea ρέα ᾽Αγλαοντζιᾶς καὶ τέως γενεκὸν ἀντιπρό- σωπον τοῦ Mi. Δέρχκων — “Ὁ dads ᾽Αγλαν» socks Ἠνάγκασε τὸν Σεθασμιώτατον νὰ ὑπο- χωρήσῃ --- Αὑθόρμητος ARERR ἐκδήλωσαις πόθεσιν». ΠΕΡΓΑΜΟΥ : «Ἔτσι δέλει ὁ ἅγιος Ἔξαρχος καὶ ἔτσι πρέ- τει νὰ γίνη». AIL. : ’Eq’ ὅσον δὲν κανονί- ζετε ae bxddeow ἡ κοινότης ᾽Αγλανιξζιᾶς ἔχει δικαίωµα νὰ Ἀλείσῃ τὴν ἐκκλησίαν, διότι ἁνή- ει εἰς αὐτήν. Ὅταν ἐγνώσθησαν τὰ ἀνωτέ- eo sic td FEW συγκεντρωµέ- vov πλῆθος τοῦτο ἐξωογίσθδη, ἢ- αάγκασε τὸν αἶδοσιμ. Τ απᾶ Με- Φόδιον νὰ ἐνδυθῇ, τὸν ὤθησεν ἐντὸς τῆς ἐχκλησίας καὶ τὸν ἑ- τοποθέτησεν ἔμπροσθεν τῶν µελ- λονύμφων, Τὸ µπαπλῆδος, μεταξὺ τοῦ ὁποίου περιελαμδάνοντο καὶ πολλοὶ γηραιοὶ κάτοικαι τοῦ προ- αστείου, ἐκραύγαξε : «Δὲν δέλο- μεν χομµατάρχας εἰς τὴν ἔκκλη- σίαν µας». ἘἙδημιουργήθδη μικρὸς θόρν- θος καὶ πολλοὶ ἐν τῶν προσκεκλη- µέγων φοθηθέντες πρὸς pa ἐτράπησαν els φυγήν, ᾽Αγλαντζιῶτες ἕἔ ἔσπευσαν καὶ + καδησύχασαν. Τότε ὁ Σε6. Τερ- γάμου εἶπε: «Παπᾶ Μεθόδιε ἕ- λα στάσου πλησίον µου», πρᾶγμα τὸ ὁποῖον καὶ ἔγινεν, ‘Oo ἔξαρχος Χδὲς εἰς τὰς 11.50 π. µ. ἔγι- γεν εἰς τὸ ἱ, ναὸν “Αγ. Γεωργίου ᾿Αθαλάσσας, ἐπεισόδιον κατα τὴν διάρκειαν τῆς τελέσεως γάμου ὑπὸ τοῦ Σε6. Περγάμου ὑπὸ τὰς ἀκολούθους περιστάσεις. “Otay ἔφῦασαν οἱ μελλόνυμφοι κ. A. Tuivns καὶ δ. Μαρούλα Θο. Τρύφωνος, μετὰ τῶν προσκεκλη- µένων tov, 6 Zeb. Περγάμου, ὁ ἔξαρχος ᾿Αρχιεπισκοπῆς οίκο. µος καὶ ὁ ἵερ. κ. ᾿Ἰάκωδος ΤΠ αὔ- λου εἰσῆλθεν εἷς τὸ ἱερὸν. διὰ νᾶ: ἐγῥυδοῦν. Μετ αὐτῶν εἰσῆλθεν ἐπίσης καὶ ὁ ἱερεὺς ᾽Αγλαντζιᾶς αἰδεσυμώτατος Παπᾶ Μεθόδιος ΤΠ απακωνσταντίνου διὰ νὰ 6ση- Φήσῃ τὸν Σε6. Περγάμου νὰ ἐἑν- dvi καὶ συμµετάσχῃ καὶ ὁ ἴδιος ῆς τελετῆς κατὰ τὰ εἰωδότα, καθ’ ὅτι ὡς γνωστὸν ὅ ναὸς Ἁγ. τα ᾽Αγλαντζιᾶς. Σημειωτέον ὅτι ὃ αἶδεσ. ΤΠ απᾶ Μεθόδιος ἦτο γε- γικὸς ἀντιπρόσωπος τοῦ Μετώ- που Δέρκων, ἐκτυμᾶται δὲ µεγά- λως ὑπὸ τῆς κοινότητός του διὰ τὴν µόρφωσιν καὶ τὰς ἀρετάς του. Όταν ὁ Σεθ. Περγάμου τὸν εἶδεν, ἠρώτησεν ἐὰν εἶναι αὐτὸς 6 Π απᾶ Μεῦόδιος, ὁπότε τοῦ εἷ- πε: «Δὲν ἐπιτρέπεται νἁ ντυ- δῆς». Ὁ αἴδεσ. Taxa Μεθόδιος ἐξῆλθεν, ἀλλὰ μετ) ὀλάγον εἰσῆλ- δε καὶ πάλιν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ πα- ρεχάλεσε τὸν Σε6. εργάµου νὰ τοῦ ἐπιτρέψῃ νὰ συμμετάσχῃ τῆς τελετῆς. Ὁ Σεῦ. Περγάμου ὅ- Ἱερώνυμος ἐστράφη ἐκείνην τὴν στιγμήν πρὸς τὸν Παπᾶ Μεθό- διον καὶ τοῦ εἶπεν : «Ἐσὺ τοὺς ἔφερες, αὐτούς», ἀλλ᾽ ot ΄Αγλαν- τξιῶτες ἀπήντησαν ἐν μιᾷ φω- vii: «Ἐμεῖς τὸν ἐφέραμεν, διότι ἡ ἐκκλησία εἶναι ἰδική µας». Ἑϊς τὸ σημεῖον τοῦτο ἐπενέόη ὁ ἐκ τῶν παρευρισκομένων «κ. Κ. γος: Atv ἔχεις Δέσιν. Δὲν δὰ Σεθέρης, δικηγόρος, ὅστις καθη- 1.6615 µέρος εἰς τὸ µμυστήριον. σύχασε τὸ πλῆθδος λέγων: «Ἔ- EE > χετε δίκαιον θρὲ παιδιά. ᾽Αλλὰ , ‘O Παπᾶ Μεθόδιος ἐξῆλθε τό- [τὶ απταίει τὸ ἀἆθῶον ᾖΓΚεῦγος ». Κατόπιν τῆς ἐπεμθάσεως τοῦ κ. Σεθέρη τὸ ἐπεισόδιον ἔληξε καὶ τὸ µυστήριον ἐτελέσθη xzavov- κῶς. Ὡς πληροφορούμεδα ἡ κοινό- της ᾽Αγλαντζιᾶς δὰ ἀποστείλῃ διαμαρτυρίαν πρὸς τὸ Οἰκουμενι- κὸν Πατριαρχεῖον διὰ τὴν στά- σιν τοῦ Σε6. Περγάμου. Σημει- ωτέον ὅτι ὁ αἶδεσιμ. Παπᾶ Με- ὑόδιος καταδιώκεται ποικιλοτρό- πως ὑπὸ τῶν κύκλων τῆς ᾿Αρχιε- πισκοπῆς, ἀρνουμένης νὰ δεχδῇ πιστοποιητικά, τὰ ὁποῖα: ἐκδίδει οὗτος. ρηµένος καὶ δακρύων ἐκ τῆς προσθολῆς, Τὰ διατρέξαντα ἀν- τελήφθησαν οἳ ἔξωδι συγκεντρῶ- µένοι 3900 περίπου κάτοικοι ᾽Αγ- λαντζιᾶς, οἵτινες εἶχον ἔλῦῃ διὰ νὰ ἴδουν καὶ προσκυνήσουν tov Σεθασμιώτατον. Τότε κάτοικοι τοῦ. προαστείου εἶπον εἰς τὸν Σεθ. Π εργάµου : «Σεθασμιώτατε ! Nouifouev ὅ- τι τὸ νὰ ἀποπεμφθῇ εἷς ἱερεὺς ἄρχων τοῦ κλήρου χαὶ σᾶς πα- ο αι ρακαλοῦμεν νὰ χανονίσετε τὴν ὃ- |