Back

ΥΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

ΥΠ0 ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ Οὐδέποτε ἐκλογὴ ᾿Αρχιεπισιό- που ἕγίνε μὲ τόσα προφνλακτοὰ μέτρα καὶ, κεκλεισμένων τῶν Br. ρῶν, ὡς συνέδη τὴν παρελθ. Te- τάρτην. Ol δεξιόφρονες µετέδαλαν, δί- wmv ναραντίνας, ὁλόκληρον τὴν Αοχιεπισκοπὴν εἰς ἀπηγορευμέ- γην ζώνην, περιζώσαντές την μὲ διπλῆν σειρὰν συρματοπλεγμάτων. Τὰ ἴδια καὶ χειρύτερα ἔγιναν μὲ τὴν εἴσοδον εἷς τὸν περίθολον ὅ- που εἰσήρχοντο μόνον ὡρισμένα (he | ΣΑλλὰ διατὶ πράγματι, αὐταὶ ὅ- λαι αἱ προφυλάξεις καὶ αἳ µυστι- κότητες '᾿Απ)ούστατα διότι οἳ δράσται δὲν εἴχον τὴν συγεί[δησίν των ἤσυχον. Ἐἶχαν συναίσθησιν τῆς ἐνοχῆς των. ᾿Ἐγνώριξον πὼς ὅμτι συνετελεῖτο ἤτο ἀποτέλεσμα φοθείας εἰς δάρος τοῦ λαοῦ. Καὶ παρ’ ὅλον τὸ ἐγνωσμένον θράσος πων, δὲν ἠσθάνδησαν wate τὴν τελευταίαν στιγμὴν ἑαυτοὺς ἵκα- νοὺς ν᾿ ἀντικρύσουν κατὰ απρό- σωπον τὸν απροδοθέντα λαόν. Ἔ- χάμφθησαν ὑπὸ τὸ θάρος τῆς ἔνο- ys tov. AQPON AAQPON ᾿Εχάλασαν τὸν κόσμον οἳ δεξιο- μακαρικοὶ καὶ ὁ ΙΤολύκαρπος διὰ τὴν ἀπόφασιν-- λέγε κομματικὸν τερτίπι---ὅπως δοῦῇ εἰς ὅλους τοὺς ἱερεῖς 15ος µισθός, ὡς' φιλοδά- νοημα. ἐ ῬΝομίζομεν ὅτι ἔγινε πολὺς δό- ρυδος διὰ τὸ τίποτε. Διότι eis τὴν πραγματικότητα ἡ παροχἡ 18ου μισθοῦ οὐδὲν πραγματικῶς προσ- φέρει εἲς τὴν πλειονότητα τῶν πτω χῶν ἱερέων µας, τοὐναντίον σκαν- δαλωδῶς εὐνοεῖ μερικοὺς καλο- πληρωνομένους κομματισμένους ἱερεῖς τῶν πόλεων. ' αἱ διὰ νὰ φέρωμεν ἕν μικοὺν παράδειγµα εἴς δεξιόφοων πα- πᾶς τῆς Λευκωσίας δἀ Λά- 6Η τὸ σεδαστὸν πωσὸν τῶν A.25, ἑνῷ ὁ ἱερεὺς λ.χ. τοῦ χωρίου Βου- vod, 0h λάδ6ῃ μόνον... 10 celina ἡ µίαν λίραν. Ὁ 1δος λοιπὸν μισθὸς εἶναι ᾱ- πλῶς ἕνα εχαρτοιυλίκι» πρὺς µερι- κοὺς «ἡμετέρους» ἱερεῖς, 'Εὰν τὰ κελλία ἑνδιεφέροντο πραγματικῶς διὰ τὴν οἰκονάμικὴν Δέσιν τῶν ἵε- οξων, δά συνύστων μᾶλλον μίαν φενικὴν αὔξησιν τῆς µισβοδοσίας των. . GPHNO! KYPIAKOY Φαιδρὰ πράγματα συµθαίνουν εἰς τὸ δεξιόφρσν στοατόπεδον. Μία δεξιἁ ἑφημερίσ, ἀντι νὰ σπεύσῃ νὰ συγχαρΏ τοὺς ὑπευθύ- γους τῆς ΕΔΕ καὶ τῆς ΙΕΚ Ἐυ- λοφάγου διὰ τὴν σύνεσιν, τὴν ὁ- ποἰαν ἐπέδειξαν ποὸς ἀντιμετώπι- σιν ἑνὸς κινδύνου, ὅστις Ἰπείλει καὶ ἀπειλεῖ εἰσέτι τὸ χωρίον τῶν, μὲ τὴν πιδανὴν ἐπίταξιν τῆς γῆς του πρὸς ἐκτέλεσιν στρατ. ἔργων, ἔσπευσεν ἀντιθέτως va ἐπιτεθῇ ματὰ τοῦ γ.γ. τῆς ΠΕΕ, διὰ τὸ ὅτι οὗτος ἐδέχθη νὰ συνοδεύσῃ ὁμοῦ μετὰ τοῦ γραµµατέως τῆς EAK, τὴν κοινἠν ἀντιπροσωπείαν µέχον τοῦ γραφείου τοῦ ᾿Αποίκια- κοῦ Γραμµατέώς. Ἐαὶ ὁ Κυριακός : ἸΑντὶ ν΄ ᾱ- παντήσῃ εἰς τὴν ἐπίθεσιν ἀνδρο- πρεπῶς, ματέφυγεν εἷς µίαν ἀξιο- Ὀρήνητον ἀπολογίαν, εἰπιὰνν ὅτι δὲν ἔτυχε νὰ γνωρίζῃ τὸν γραμματέα tis BAK dtd va καταλήξη εἷς τὸ θρηνῶδε: ὅτι «δέχεται κατὰ τὴν ποοσεχῆ γεν, συνέλευσιν οἱ λει- -youevor διὰ τὴν Φόσιν του, νὰ κα- ug τοοδώσουν νὰ τὸν στείλουν πίσω π-ὰ παιδιά του καὶ τὰ δένδρα Ττολῦ γρήγορα ἐναστάλγησεν ὁ Κυριαχός..καπνὸν ἀναθρώσκον- ta ! IOZOE EOA! «Σκωληκύθρυτον μεμθράνην» ᾱ- πεμάλεσε τὺν 3ε6. Μακάριον εἲς ἓν ἄρθρον τοι--ἴδε «Ἔθνυς Λτὸ» β4ης τρέχ.- “ὑπὸ τὸν τίτλον «Τὸ Ziuborove, & x. Zivov Totes, én’ εὐκαιρίᾳ τῆς τοποθετήσεώς του ἐπὶ τοῦ θρόνου τοῦ ᾿Αποστόλου Ῥαρνάδα. ο «Ὁμολογοῦμεν ὅτι ἡ ὡς ἄνω πα- ροµοίωσις εἶναι πράγµατι..-µακα- (8) gia! Mévov ποὺ ἄν τὴν ἐκά- µναμεν ἡμεῖς, ΟΔΟΙ ΟΙ ΔΕΞΙΟ- @PONES @A EXSXIZAN TA I- MATIA TQN καὶ τὰ ἔντυπά των Ga ἔθαλλον πῖο ὁμαδὸν ἐναντίον μας, ὑθριστῶν τοῦ Μακαρίον, κιτλ., ωτ.λ. ALBA SBSoz Feat oo TPia AVZTYXUMATA AYTOKINHTQN Ta ix’ ἀριθμὸν T. N. 2818 ἆ αἱ Τ. Χ. 2580 ἐπιδατιχὰ αὗτο- γίνητα. ὁδηγούμενα, τὸ μὲν πρῶ- τον ὑπὸ τοῦ Ἀρήστου Νικολάου, ἐξ Ἔγκωμης, τὸ δὲ δεύτερον ἕ- no tot Πανλελῆ ᾿Ομοοφιδκια” vot, ἐξ Ομορφίτας, συνεκροῦ- σὔησαν τὴν γύκτα τοῦ π. Σαθδά- του παρἀ τὸ ὅον μίλι τῆς ὁδοῦ Λευκωσίας --- Μόρφου. ᾽Αμϕότε- ρα τὰ ὀχήματα ὑπέστησαν ζημίας. κ. Ἐπιθατικὸν αὐτομίνητον πα- ρέσυρε ψὲς παρὰ τὴν ὁδὺν ᾿Αρ- σινόης τὸν ἐκ Λεμύδους καὶ νῦν κάτοικον Λευκωσίας Κώσταν Ἰο- φτερὸν, ἐπιθαίνοντα ποδηλάτου, καὶ τὸν ἐτραυμάτισεν ἐλαφρῶς. — To ὑπ' ἀσιὑμὸν T. Ν. 4158 αὐτσκίνητον, ὁδηγούμενον ὑπὸ τοῦ Ἐὐριπίδου Κωσταντίνου, παρέσυρε χθὲς παρὰ τὴν ὁδὸν Μίνωυς καὶ ἐτραυμάτισεν ἔλα- Meds Thy Βθντούτιδα Π ροκοπίαν Χριστοδούλου.