Back

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Αυτή την πατρίδα δε θα την παραδώσουμε μικρότερη από ό,τι την παραλάβαμε

7] GHEEOIVA ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σάββατο 4 Ιουλίου 1992 -19 Του Χριστόφορου. Παπαστυλιαγού ΎΤΗ την πατρίδα CAA cucic ms enPo- ΤΟΠΟΡΙΑΣ» έχουµε δώσει όρκο πίστεως ὅτι δε θα την. PERL SOOIALS WINE STE ση ὁγι την παραλάβαµε». Αυτό τονίζουν στη συνἐντευξή τους oT «Ex NOU axohouses © mpdepog M¢ «MMpwrono- ρίας» Γιάννης Ιωάνναυ, οΖή- Ὑων Αποστόλου, Οργανωτι- κός καιο Βαγγέλης Νικολαῖ- δης τὲωςπρὀεδρος της παρά- ταξης. ---Ποιοιοι σκοποῖκαι στόχοι της «Πρωτοπορίας» Hidpuon maNoar: οπορίας ἦταν επιτακτική ανάγκη για την οργάνωση και λειτουργία. πάνωσε δημοκρατικἁπλαίσια που φοιτητικού κινήματος. Ενός κινήµατος που νοσοῦ- σε ιδιαίτερα στο χώρο των εθνικόφρονων φοιτητών. Το Φοιτητικό κίνημα νοσοῦσε από τις χρόνιες αρρώσπες του παραγοντισμού, της ἑλ- λειψης οργάνωσης και ενιαί- ου ιδεολογικού υποβάθρου, τις μικροφιλοδοξίες. τους αλλοπροσανατολισμούς και ετοιθελισμούς που µας οδή- Ύησαν σαν σύνολο σιγα σιγά αλλά σταθερά στη φθορᾶ, τη διχόνοια και σ᾽ όλα εκείνατα δυσάρεστα που χαρακτήρι- ζαν τη φοιτητική συνδικαλι- στικἡ δράση. Hidpuon mc «Mpwronopi- ας» απευθυνόταν στο φοιτη- τὴπουλατρεύειτην ελευθε- ρία και δε δέχεται τη Miwon. Σ΄᾿ αυτόν που έµενε καιµενει πιστός στις ελληνοχριστιανι- κὲς αξίες καικλείνειτ΄ αυτιά στις υλιστικὲς κοσµοθεωρίες και στη σύγχυση ιδεών και ιδανικών. H «Πρωτοπορία» απευθύνεται στον Ἓλληνα Κύπριο φοιτητή που έκλεισε. στην Ψυχἠ του την Ελλάδα καιτάχτηκε να φυλάγει Θερ- μοπῦλες, στους απόγονους της λεβεντογενιὰς της ΕΟ- ΚΑπουμέσαστην αγωνιστική πορεία κτυπήθηκαν αλύπητα, προδόθηκαν και εξευτελί- στηκαν. Η ἵδρυση της «Πρω- τοπορίας» τούς ἔστειλε Το μήνυματης ιερής παρακατα- ΔΒήκης Των προγόνων «την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώ- Ou», To 1981 Μέσα σ᾿ αυτὰ τα πλαίσια πραγματοποιήθηκε στη Λευ- Κωσία στις 31 Αυγούστου το 1981 η ιδρυτική συνέλευση της «Πρωτοπορίας» στην οποία πήραν µέρος μεγάλα κέντρα σπουδών ὅπως, την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κο- µοτηνή, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, παλια και (APISIME την Ίδρυση της «Πρωτοπορίας» συμπληρώ- Ίθηκε η οργανωτική δοµή του. ΔΗΣΥ στοφοιτητικὀ χώρο μέ- σα στα πλαίσια µιας πλατιάς. οργανωτικής και ανανεωτι- κής προσπάθειας, Ano my ἱδρυσή της η «Πρωτοπορία» πέρασε µέσα απὀ συμπληγᾶδες πέτρες, κπυπήθηκε απὀ εχθρούς και φίλους, αλλά ὀχιμόνο άντεξε σος“ ΠΡΟΤΟΠΟΡΙΑ (Αυτή τὴν πατρίδα δε θᾳ Την παραδώσουµε μικρότερη απὀ ὁΤι την παραλᾶθαμε) n ΑΣΤΗΣΕΣ NPSTONOPIA Από την πορεία της «Πρωτοπορίας» προς την Αμμόχωστο πἑρσι το καλ loxaipr. αλλά η συνέχεια, ῃ αγωνιστι- κότητα, και προσήλωση Των στελεχών - µελών και φίλων της στα ελληνοχριστιαγικά, ιδεώδη, την κατέστησαν πρω- ποπὀρα μαζική συνδικαλιστι- κἡ - πολιτική δύναμη. © βασικός σκοπός της Πρωτοπορίας ἦταν, εἶναι και θα εἶναι ῃ κατά το μέγιστο. συμβολή των φοιτητών στους. πολύπλευρους αγώνες του μαρτυρικού ελληνικού λαού, για εθνικἡ αποκατάσταση, ὅι- καϊωση καιπρόοδο. Λόγωτου. ότι η Πρωτοπορία προερχε- ται απὀ το φοιτητικὀ κόσμο έταξε την Ίδρυση - λειτουρ- γἱα - αποστολή της υπέρ των φοιτητών. Στην πραγµατο- ποίηση Τῶν σκοπών της η Πρωτοπορία χρησιμοποιεί αποκλειστικἁ δημοκρατικές. μεθόδους και µέσα. Ἡ «Πρωτοπορία» ξεκίνησε. µε μερικές δεκᾶδες µέλη και σήμερα µετά απὀ 11 χρόνια πλούσιας εθνικής, Φφοιτητι- κής, συνδικαλιστικής δράσης. αριθμεῖ γύρω στα 5000 µέλην μεταξύ Των οποίων εἶναι επώνυμα στελέχη που κατὲ- χουν σήµερα θὲσεις-κλειδια τόσο στο ΔΗΣΥ ὁσο και στην. κυπριακή κοινωνία. Η φοιτητική παράταξη µας. από της ἱδρυσής της-αποτε- λεί μέλος Των φοιτητικών παρατάξεων της Ευρώπης που ἔχουν σαν βάση της ιδεο- λογιας τους το άτομο καιτην ατομική ελευθερία. Ἡ οργάνωση αυτῆ εἶναι ῃ Ένωση Δημοκρατών Φοιτη- τών ΕΏΣ5 που περιλαµβάνει φοιτητικές παρατάξεις απ όλες τις δυτικοευρωπαϊκὲς, χώρες. Χαρακτηριστικό τους εἰναιοπλουραλισμός, γι΄ αυ- τὸ και στις τάξεις της υπὰρ- χουν χριστιανοδηµοκρατικές.. συντηρητικές και φιλελεύ- θερες παρατάξεις. Όλες οι παρατάξεις µέλη της ΕΏ5. μεταξύ των οποίων και ῃ Πρωτοπορία προσπαθούν στα συνἑδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις που οργανώ- νουν, να συζητούν τα κοινά θέματαπου αντιμετωπίζουμε. σαν Ευρώπη. Ἆς µην ξεχνούμε ότι λόγω της ὕπαρξης κοινωνικής πο- λιικής στις χώρες αυτές οι φοιτητικές παρατάξεις απο- τελούν τα φυτώρια των αυρι- ανών πολιτών των κομμάτων των χωρών τους. Η «Πρωτο- πορία» µε τη συµµετοχή της στο ΕΩΣ, εκπληρώνει τον ἆλλο µεγάλο στόχο, δηλαδή τη διαφώτισῃ και επηρεασμό της διεθνούς κοινής γνώμης πανωστο εθνικὀθέµατης Κύ- πρου. Εκδηλώσεις ---Ποιες ἦταν οι κυριότερες εκδηλώσεις σας για την προβολή του εθγικούµας. θέματος ---Στα πλαίσια της προβο-- λής για Το εθνικὀ θέμα η.. «Πρωτοπορία» σαν ζωντανή παράταξη διοργανώνει παν- τοῦ, ὁπου υπάρχουν opya- νωµένοι Κύπριοι φοιτητές, αρκετές εκδηλώσεις. ΄Ἔχουμε παράδειγµα τις δυο τελευταίες πορείες, το 19891 στα ελληνοτουρκικά οὔ- νοραασπότη Θεσσσαλονίκη και φέτος προς τα ελληνογιουγ- κοσλαβικἁ σύνορα µε τις οποῖες προβάλαμε στον Ελ- ληνισμό τοπρόβληµατης Κὺ- πρου σε παραλληλισμό µε τα ἄλλα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μητέρα Narpida. Άξιον αναφορᾶς Εἶναι καιτο περσινό καλοκαι- ρινό Πανεπιστήµιο µε τη συμμετοχή 15Οξένων φοιτη-. τῶν καθώς καιη επίδοση ψη- Φισμάτων στις ευρωπαϊκές χώρες για το καυτό ανθρωπι- στικὀ θέµα των αγνοουμέ- γων. Με πρωτοβουλία της Πρωτοπορίας τοξΏ5. υιοθέ-- τησε τους αγνοούµενους φοιτητὲς σαν αιχμάλωτους συ- νείδησης και καταβάλλει προσπάθειες για διάδοσητου ανθρωπιστικού αυτού προ- Βλήµατος Φοιτητικά προβλήµατα --- Σαν φοιτητική οργάνωση: ποιες προσπᾶθειες κα- παβάλλετε για επίλυση φοιτητικών npoBAnya- πων ---Παρουσιαστήκαµε αρ. κετὲς φορές ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Έπιτρο- πῆς Παιδείας στην οποῖα τα: ραθέσαµε τα προβλήματά μας. Αυτά εἶναι ο Στέγαση των φοιτητών. ο Φοιτητικά ναύλα. ο Υποτροφίες και βοηθήµα- τα φοιτητών 9 Αναγνώριση τίτλων σπου- δών. @ Aoxnon tou εκλογικού ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 3 4 4 δικαιώματος των φοιτητών στις χώρες ὅπου σπουδᾶ- ζουν. ο Ειδικά προβλήµατα των φοιτητών που σπουδάζουν στις χώρες του πρώην ανατο-. λικού συνασπισμού. 9 Αναγνώριση φοιτητικής ταυτότητας για την παροχή διάφορων ωφελημᾶτων. ο ᾿Ἱδρυσηπροξενείωνσεπό- Ἆεις ὅπου σπουδάζουν Κὺ- πριοι. ο Ἔξοδα µεταφορᾶς των φοιτητών στην Ελλάδα. ο Πρακτική εξάσκηση των αποφοίτων στην Κύπρο. ο Ανεργία των πτυχιούχων. Το Κυπριακὸ ---. Ποιες οι θέσεις σας στο εθνικό θέµα —H «MPQTONOPIA» m- στεῦει ὀτιπρέπειναεξευρε- θεῖ µια λύση µε ειρηνικά µέ- σα. Η επιθυμία µας όμως για µια ειρηνική διευθέτηση δε σηµαΐνει ὁτι είμαστε πρὀθι- μοι να παραδοθούµε στις αξιώσεις του Αττλα, οὗτε ἔτοιμοι να προσφέρουμε γην και ὕδωρ. Θέλουμε µια λύση ἔντιμη και εθνικά αξιοπρεπή, μιαλύσηπου να κατοχυρώνει τις ανθρώπινες βασικές ελευθερίες και να διασφαλί- ζει τον Κυπριακό Ἑλληνισμό στη γη των προγόνων του. Ἡ µοναδικη αποδεκτή λύ- ση για την «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» πρέπει απαραΐτητα να προ- νοεί τα ακόλουθα ϱ Αποχώρηση ΟΛΩΝ των τουρκικών στρατευμᾶτων κατοχής. ο Αποχώρηση ΟΛΩΝ των Εποϊκων οἘπιότροφῆ” σλαΝ τῶν προσφύγων στις πατρογονι- κὲς τους εστίες. 9 Διασφάλιση των βασικών ελευθεριών (ιδιοκτησίας, µε- τακίνησης - εγκατάστασης). ο Ισχυρὲς διεβνεῖς εγγυή- σεις 4 Διακρίβωσητης τύχης των 1619 αγνοουμένων. Η «Πρωτοπορία» συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια απόδειξης των υποφηφίων της συνεργασίας στη διόρκεια των τελευταϊων δημοτικών εκλογών. ο Πρόνοιαγιαένταξητης Κὺ- πρου στην ΕΟΚ. Σε περίπτωση που Προ- ταθεῖ οποιαδήποτε λύση χωρίς να περιέχει όλα τα προαναφερθέντα απαραίτητα. συστατικά, ηλύση αυτήθα εἰ- ναι καταστροφική και εθνικἀ απαράδεκτη. Αυτή την πατρίδα εμεῖς της «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ» έχουμε δώσει όρκο πίστεως. ότι δε θα την παραδώσουµε. μικρότερη απὀ ὅτι την παρα- λάβαμε. Γιατὶ αἰσθανόμαστε το βαρύ χρέος που έχουµε. ἕναντι των αγωνιστών του απελευθερωτικού µας αγώ- να, ἕναντι των θυσιῶν τους αλλά και ταυτόχρονα έναντι του μέλλοντος του Κυπρια- κού Ελληνισμού. Τον τελευ- ταῖο µήνα εἴδαμε τις διαβου- λεύσεις του Προέδρου Βασι- λείουστη Νέα Υόρκη να απο- τυγχάνουν. Καμιά πρόοδος επιτεύχθηκε καιη αδιαλλαξία. των Τούρκων φαίνεται ότι παραμένει. Τώρα η δική µας πλευρά κλήθηκε εκ νέου σε συνομιλίες στις 15 Ιουλίου. Δεν πιστεύουμε ὁτι κάµφθη- κε η αδιαλλαξία των Τοῦρ- κων, οὔτε εἵμαστε αισιόδοξοι ότι θα επέλθει κάποια Πρὀο- δος. Παρόλη την απαισιοδο- Εία µας πιστεύουμε ότι πρὲ- πει να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Μπούτρος, Γκάλι. Ο Πρόεδρος Βασιλεί- ου όμως πρέπει να αξιώσει επιτακτικά µια ειρηνική διευ- Θἐτηση στα πλαίσια του Κα- ταστατικού Χάρτητων Ηνωμέ-- γων Εθνών καιτου Διεθνοῦς. Δικαίου. Ο Πρόεδρος Βασι- λείου πρέπει να εξηγήσει σε όλους τους ενδιαφερὸµε- «νους, ἅτιιο-Ἑλληνιομός της Κύπρου δεθα δεχτείποτὲ λύ- ση αντεθνική, δε θα δεχτεί ποτελύσηπου δεθατον ὅια- σφαλίζει, Άνκαι στη νεα αυτή προ- σπάθεια της Ίδης Ιουλίου φανεί ότι η τουρκική πλευρά. παραμένει αδιάλλακτη ο διά- λογος πρέπει να σταματήσει διότιδεθα εξυπηρετείπλἑον. σε Πποτα. Επιβάλλεται τότε να χαρα- χτεί µια νέα σταθερή πανε- ΘΒνική πολιτική, η οποία µπο- ρεῖ µόνο να αποφασιστεί στα πλαίσια µιας πανεθνικἠς διᾶ- σκεψης στην οποία θα συµ- μετέχουν όλες οι πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Tou έθνους. Απέτυχε ο Βασιλείου Σ ποια η θέση σας για την. εσωτερική διακυβέρνη- ση Βασιλείου ---'Όσον αφορᾶτο εσωτε- ρικό μέτωπο πιστεύουμε ὁτι η διακυβέρνηση Βασιλείου απέτυχε παταγωδώς σε όλους τους τοµείς. Στο εθνικό θέµα µπορεί να. βρίσκουμε δικαιολογίες τη συνεχιζόμενη τουρκική αδι- αλλαξία, αλλάτικάναμε εµεῖς για να την κάµψουµε Γιατί δείχνουμε συνέχεια τυφλή. Εμπιστοσύνη στους τρίτους και γιατί αρνούµαστε να δε- XTOUPE ὀτιόλοι οι ξένοιπαρᾶ- Ύοντες βλέπουν το εθνικό µας πρόβλημα ανάλογαµετα δικά τους συμφέροντα. Ενώ η σύγκληση πανεθνι- κῆς διάσκεψης προβάλλει Εδώ και χρόνια σαν αδήριτη ανάγκη ο κ Βασιλείου καιο περϊγυρός του αρνούνται συστηματικά. Γιατί Μήπως δεν αντιλήφθηκε ὁτιτο πρὀ- βλημά µας εἶναι πανεθνικὀ και µόνο µε ενωμὲνες όλες πις δυνάμεις του έθνους μπορούμε να προχωρήσου- με, Ἡ οικονομική πολιτική της Κύβέρνησης Βασιλείου δε µας βρίσκει σύμφωνους. Μπορεΐνα περιμένουμε orto Βασιλείου θα αποτύγχανεπά- γω στο εθνικὀ θέμα διότι ἦταν στην ουσία αλεξιπτωτι- στης στην πολιτική, πιστεύ- Que ὅμως ὀτισαν διακεκριµέ- ος οικονομολόγος θα πετύ- Χαινε την ανόρθωση της οικονοµίας µας. Όμως δυ- στυχώς µας διέψευσε. Απὲ- τυχε να μειώσει τις κατανα- λωτικὲς δαπάνες, απέτυχενα περιορίσει τον εστερικό και Εξωτερικό δανεισμό, απέτυ- χε να μειώσει το ημοσιονο-- μικό ἑλλειμμα καιαπέτυχε να διασφαλίσει το μελλον της κυπριακἠς οικονοµίας. Στὸν τοµέα της εσωτερικής ὅια- κυβέρνησης η Κυβέρνηση. Βασιλείου απἐτυχε επίσης να. παρουσιάσει µία Πειστική εἰ- κόνα ἐκρυθµης και συντονι- σμένης λειτουργίᾶς των κρα- τικὠν υπηρεσιών µε αποτὲ- λεσμανα δημιουργείταιη εν- τύπωση ὁτιτα πάντα βρίσκον- ται υπὸ διάλυση. Τέλοσιόσον αφορᾶ τον τοµέα της χρη- στἠς διοίκησηςμ! Κυβέρνηση Βασιλείου απέτυχε να ὅηµι- ουργήσει εκείνο το κλίμα που δίνει την εικόνα της αμερολημίας και της Χρη- στής διοίκησης, την εικόνα. ὅτι ὄχι µόνο εἶναι αλλά και φαΐνεται ὅτι εἶναι τίµια Πιστεύουμε ακράδαντα στι κακώς ὄόθηκε τόση πολλή πίστωση χρόνου στον Βασι- λείου. Δεν εἵμαστε υπέρτης αντιπολίτευσης χάρη της αν- τιπολίτευσης, αλλά ο Βασι- λείου εκμεταλλεύτηκε αυτή. την ανοχή καιτη χρησιµοποί- ησε αποκλειστικά για δικούς. του σκοπούς που εἶναι συ- νυφασμένοι µε την προσπᾶ- Θειά του για επανεκλογή, Πιστεύουμε ὁτι τυχόν επανεκλογή του Βασιλείου θα εἶναι ζηµιογόνα για το μέλλον του Κυπριακού Ελλη- νισμού. Ὁ υποψήφιος του ΔΗΣΥ. ο αρχηγός του Γλαῦ- κος Κληρίδης, αποτελεί τη µεγάλη εγγύηση, τη µοναδι- κή επιλογή,’ την τελευταία ελπίδα του τόπου αυτού. Η. εκλογή του Γλαύκου Κληρί- δη θα αποτελέσει αναμφίβο- λα την απαρχή για ἑνα καλύ- τερο μέλλον, τόσο στο εθνι- κό µας θέµα όσο και στο εσω- TEPIKO µέτωπο. Ταλόγια αυτά. του Γλαύκου Κληρίδη ας ηχή- σουν στα αυτιά του καθενὸς μας: «Ἔχουμε Χρὲος απέναντι στους Πρωες µας αλλά και απέναντι στα παιδιά µας και στις επερχόµενες γενιὲς να πράξουµε το παν και τίποτα να µην παραλείψουμε για να πετύχει ο αγώνας µας. Και τούτο διότι οι αποφάσεις και οι χειρισμοί της δικής µας γενιας θα προκαθορίσουν to μέλλον της Κύπρου ἴσως για αιώνες». -- Πώς Βλέπετε τις ερχὀ- µενες Προεδρικές Εκλο- yes —HekAoyn του κ. Κληρίδη θα εἶναι υπερσίγουρη µε τη συνεργασία της κεντροδεξι- ᾱς. Σ΄ αυτὸ το σηµείο που φτάσαμε η συνεργασία κρὶ- νεται επιτακτική. ΄Οχι µόνο για να απαλλαγούµε and To ἅρμα Βασιλείου - ΑΚΕΛ αλλά για να μπορούμε να ελπίζου- µε σε ἑνα ευοίωνο μέλλον. Προοπτικες συνεργασίας υπάρχουν, ἄλλωστε εἶναι και η απαίτηση της βάσης. Οι Δημοτικές Εκλογές ἦταν η αρχή, οι Προεδρικές Εκλο- γὲς ας αποτελέσουν το απο- κορύφωμα. Από τη συνεργα- σῖα όλοι θα ωφεληθούν, πε- ρισσότερο όμως οτόπος µας. Τελειώνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ὅτι σαν «ΠΡΩ- ΤΟΠΟΡΙΑ» συναισθανόµα- στε τους κινδύνους. Ἔχου- μελοιπὀν καθήκον νααρθού- µε στο ύψος των περιστάσε- ων καινα δώσουμε Πρώτοι το παράδειγµα προς μίμηση. Καλοῦμαστε ὁλοι να συστρα- τευτούμε στον αγώνα. Να ενώσουµε τις δυνάμεις µας καιναβοηθήσουµε όλοιώστε η εθνικοφροσύνη να Πᾶρει ξανάτη δικαιωµατικήτης θὲ- ση. Καλούμαστε-να κτίσουµε ὅλοι μαζίτο μέλλον µας στην Ελληνική µας γη. Καλούμα- στε να αγωνιστοῦμε µε όπλα µας τις αρχὲς και τα ιδανικά μας. Το ἔργο εἶναι βαρύ καὶ δύσκολο και ο ὄρόμος µα- κρὺς και ανηφορικὀς. Θέση στις επάλξεις υπάρχει για όλους. ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ!