Back

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ἸσημεθινΆ της Κυριακής : 13 Δεκεμβρίου 1992 11 Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού Ν υπολογίσετε πως ο κ.Βα- σιλείου έχει σαν µόνα δε- ¢ δοµένα τα ποσοστἁ του AKEA kai Tou AAHZOK, nou ἰαμβάνουν και τους πολιτικούς φἰ- αι σημερινού Προέδρου τους βρισκό- του χῶρου των δυο κομμάτων, μου ape πως οιόποιοιαριθµοί ὀχιμό-- ie βοηθούν στην επανεκλογή του, αλλά a βαιώνουν τη σίγουρη εκλογή του Γλαύ- Κληρίδη. Ὕστερα απὀ τα δεδοµένα που, εκθέσει ο μόνος τρόπος να χάσει ο Γλαύ- τος Κληρίδης τις. επικείµενες εκλογές εἶναι ο οἶδιος ζητήσει απὀ το λαό να το μαυρίσει». Αυτά τονίζει στη συνέντευξη του στη «Ση- yr» MOU: ακολουθεί ο αντιπρόεδρος του λημοκραπκοῦ Συναγερμού κ. Νικος Αναστα- σύδης ο οποίος επισημαίνει επίσης ότι: ο Οι ψήφοι της εξουσίας αλλά και οι κύκλοι των συμφερόντων. θα επανεκτιμήσουν. τη στά- σπτους που. τελικάἀθα δώσουν την ψήφοτους, ται έτσι, ὀχι μόνο δε θα έχουµε απώλειες, ἁ τουναντίον αὐξησῃ Του ποσοστού που ο Παύκος Κληρίδης θα πάρει απὀ τον πρώτο γύρο. ο Υπάρχουν βασικὲς και σημαντικές διαφο- ρὲς μεταξύ Κληρίδη και Βασιλείου, που αν- Ύονται εἴτε στην πείρα εἶτε στη βαθιά γνώση. του Κυπριακού. ο Τα μέχρι στιγμής πολιτικά δεδομένα δίνουν πηβεβαιότητα συνεργασίας του ΔΗΣΥ τόσο µε τοΔΗΚΟ όσο καιµε άλλες πολιτικές δυνάμεις. και προσωπικότητες, εἶτε απὀ τον πρώτο, είτε στο δεύτερο γύρο των Προεδρικών Εκλογών. 9 Η εξουσία δεν αποφἑρει µόνο οφέλη αλλά προκαλεί και ζημιά όταν Ιδιαίτερα ο ερασιτε-- χνσμός ἡ το μάρκετιγκ αποτελούν τα κύρια συστατικά του τρόπου διακυβέρνησης. To 2% -Το ΑΚΕΛ χρησιμοποιεί προεκλογική δι- κἡ σας συνέντευξη µέσα απὀ την οποία παρουσιάζεστο να δηλώνετε ὅτι ἕνα πο- σοστὸ 296 του ΔΗΣΥ ψηφίζει Βασιλείου. Μπορεῖ αυτό το ποσοστὸ ο ΔΗΣΥ να το πάρει πίσω ---Στη συνέντευξη εκείνη ἑκαμα σαφή ava- φορᾶσ᾿ ἑνα ποσοστόπου κυμαϊνεται μεταξύ 1 1/2% kai 2% nou, HEoa στο πολιτικό κλίµαπου. επικρατούσε όταν ρωτήθηκε, φερόταν να ψη- φῖζει τον κ. Βασιλείου. ΄Ἠταν η εποχή που. έφεραν το ΔΗΣΥ να συνταυτίζεταιµετον Πρό-. εδρο του κράτους. Πρόσθετα ακόµα πως Το πιο πάνω ποσοστό αγππροσωπεύει µια μερίδα ψηφοφόρων που συναρτούν την ιμήφο τους µε κάποια συμφέ- ῥονταπου συνδέονται µε την εξουσία, λέγον-. τας πως εὔκολα θα διαφοροποιηθεί η στάση. τους αν πειστούν πως ο Γλαύκος Κληρίδης θα εἶναι ο νέος Πρόεδρος πης Δημοκρατίας. ΄Ὅμως θεωρώ επιβαλλόμενο να αναφέρω και τουςλόγους που µε οδήγησαν στοναπωευθέ- ως αυτό που µε ανησυχούσε... Πρώτο, ἦταν ο εφησυχασμὸς αξιωματούχων και µελών του κόμματος πως κερδίζουμε τις εκλογές και χωρίς την αναγκαία προσπάθεια και δεύτερο, ἑνα μήνυμα προς την ηγεσία και τους οπαδούς του ΔΗΚΟ πως µε τις δικές τους επιλογές δε θα΄ταν ανύπαρκτος ο κἰνδυ. γος επανεκλογἠς του κ. Βασιλείου. Έκτοτε τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί κἁ- κου -.θετα, ἡιατί µπορεί να. µην ἑγίκε κατορθωτή ῃ συνεργασία µε το ΔΗΚΟ απὀ τον πρὠτο γύρο, δεν παὔειόμως να αποτελεί επίσηµη πολιτικἠ Ίου Μετώπου ΔΗΚΟ - ΕΔΕΚη εθνική ανάγκη Ύα µμηΥ επανεκλεγεί ο κ. Βασιλείου. Τούτο το δεδομένο πολιτικά μεταφράζεται. σπὶν αναγκαιότητα ευρύτερης συνεργασίας στο δεύτερο γύρο γεγονός που κατά την ἀπο- Ψἡ µου αριθµητικά ευνοεί ἡ καθιστά σἴγουρη ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σίγουρη η εκλογή του Γλαύκου Κληρίδη την εκλογή του Γλαύκου Κληρίδη, Συγεπώς, όσο κι αν το ΑΚΕΛ ἡ όποιοι ἄλλοι χρησιμοποιούν δηλώσεις σκοπιμότητας, οιψή OI TNS εξουσίας αλλά και οι κύκλοιτων συµ- φερόντων θα επανεκτιµήσουν πού τελικά θα δώσουν την ψήφοτους και έτσιὀχιμόνο δεθα ἔχουμε απώλειες αλλάἀτουναντίον αύξηση του. ποσοστού που ο Γλαύκος Κληρίδης θα πάρει απὀ τον πρώτο γύρο. Πού διαφωνούν ---Εἴπετε ὅτι, τότε Συναγερμός και Βασι- λείου ταυτίζονταν. Σήµερα πού συµφω- νοῦν καιπού διαφωνούν ώστε ναπειστούν οιψηφοφόροινα ψηφίσουν αντὶΒασιλείου. Κληρίδη --«Ἡ ἐννοια που αποδίδω στην ταύτιση αφο-- ρά περισσότερο την εντύπωση που εἶχε δηµι- ουργηθεί σαν αποτέλεσµα της πρόταξης απὀ ΤΟΔΗΣΥ. Τούτο εἶχε σαν συνέπειατους χαµη- λούς τόνους στην ασκούμενη κριτικἡ γεγονός. που επἐτρεψε να υποτονίζονται οι υπἀρχου- σες διαφορές οι οποίες ὀχι µόνο δεν εξέλει- παν µα επιτάθηκαν και οδηγούν σε ανοικτή ρήξη, ὕστερα και απὀ τους τελευταίους χειρι- σμούς του κ. Βασιλείου που οδήγησαν σε απα- ράδεκτη οπισθοδρόµηση το εθνικό µας θέµα. Ὑπάρχουν συνεπώς βασικὲς και σημαντικές. διαφορές μεταξύ Γλαύκου Κληρίδη και Γιῶρ- γου Βασιλείου. Διαφορές που ανάγονται εἴτε στην πείρα, εἶτε στη βαθιά γνώση του Kunpia- κού, εἶτε στους πολιτικούς προσανατολἰ- σμούς, εἴτε ιδιαίτερα στον τρόπο χειρισμού των διαφόρων θεμάτων και πιο συγκεκριµένα στην τέχνη της διαπραγμάτευσης εθνικών θε- αµάτων,που οἴγομρα ελάχιστα ΕχΟυΝ ὀχέση µε τις εμπορικές συναλλαγές. Καγθίνανγθγονός--- πως πολλοί θέτουν το ἴδιο µε σας ερὠτημα, γιατί Κληρίδη και όχι Βασιλείου, αφού πολλές φορές λέχτηκε πως η πολιτική Βασιλείου εἶναι η πολιτικἡ Κληρίδη Εδώὠθα πρέπει νατονιστεὶ, µια σηµαντικότα- τη διαφορά μεταξύ σύμπτωσης θἐσεων σπην υιοθέτηση τακτικής σε θέµατα διαδικασίαι ὁπως εἶναι η επιλογή του διαλόγου σαν μεθό - ὅδου επίλυσης του Κυπριακού απὀ την τακτική. που επιβάλλεται να ακολουθηθεί κατά τους. επιµέρους χειρισμούς που αφορούν την ουσία που προβλήματος. Έτσι, ενώ σαν κόμμα εἶχαμε σύμπτωση θέ- σεων µε τον Πρόεδρο Βασιλείου στην τακτική που ακολουθήθηκε για να διαφανεί η αδιαλλα- Εία και ευθύνη του Ντενκτάς, ἄλλο τόσο δια- φωνούμε στους επιμέρους χειρισμούς της. ουσίας, σαν αποτέλεσµα των οποίων ο Πρόε- ὄρος Βασιλείου έδωσε την εντύπωση πως η Ελληνοκυπριακή πλευρά εἶναι ἑτοιμη για την ὁποια λύση το Συμβούλιο Ασφαλείας θεωρή- σει σαν την πρέπουσα για το Κυπριακό πρὀ- Βλημα. Σαν συνέπεια τούτου εἶναιη πρόσφατη ἔκθεση του Γ.Γραμματέατου ΟΗΕ αλλάκαιτο ψήφισμα 789 που σαφέστατα αναφέρονται στην αποδοχή των Ιδεών Γκάλι σαν βάσης για λύση του εθνικού θέματος, γεγονός που ο Γλαύκος Κληρίδης και ο ΔΗΣΥ εἶναι σαφώς αντίθετοι. Μια ἄλλη σηµαντική διαφορά μεταξύ Κληρί- δη - Βασιλείου εἶναι η συνειδητὴ πίστη του Γλαύκου Κληρίδη στο μέλλον της Κύπρου μέ- σα στην ενωμένη Ευρώπη κατ᾽ αντίθεση µε τον Πρόεδρο Βασιλείου, που µε τις πράξεις ἡ παραλείψεις του έπεισε ακριβώς για το αντί- θετο. Υπάρχουν ακόµα θεμελιώδεις διαφορές στην οικονομική, πολιτική, αλλά και γενικότερα την εσωτερική διακυβέρνηση του τόπου, Οι Επιτροπές Μελετών του κόµµατος ἐχουν. με λεπτομέρεια επισηµάνεικαιτα όσα εσφαλ- μένα έπραξε και τα όσα παρέλειψε να πρᾶξει που αποδεικνύουν και την ασυνέπεια και τον. ερασιτεχνισμό στα µέτραπου εξαγγέλλει. Λε- Ἱπομέβξιες για όσα αναφἐρω θα δοθούν στις Ἑπόμενες µέρες, ἔτσι που ο λαός να αντιλη- φθεῖ τη διαφορά μεταξύ ΜαΓᾳθΙίπᾳ και φιλο- λαϊκής πολιτικής. Γιατί Κληρίδη --Το ερώτημα που βασανίζει το λαό εἶναι: Γιατί να ψηφίσει Κληρίδη και όχι Βασιλεῖ- * Ὑπάρχουν βασικὲς και σημαντικές διαφορἑς Κληρὶ- δή - Βασιλείου. Ἄ Οι ψήφοι της εξουσίας και των συμφερόντων θα επανεκτιµήσουν τη στάση τους πού θα δώσουν την ψήφο τους χαι θα υπερψη- φίσουν το Γλαύκο Κληρίδη. * Συνεργάτες του Μακα- ρίου και στελέχη της Είνη- σης Βασιλείου θα υποστηρἱ- ουν τον Κληρίδη. πο λαός µε την άνοδο Ἐληρίδη στην εξουσία θα νιώθει τη βεβαιότητα για επιβίωση. — Exandn avagépet pia ceipa and Adyouc, θα πρόσθετα ἑναν ακόµα που για κάποιους. προβάλλεται σαν μειονέκτημα. Εἶναι η αναφο- ρά στην ηλικία του Γλαύκου Κληρίδη, που θὲ- λουν κάποιοινατη συσχετίζουν σαν ἕνα από τα αρνητικά στοιχεία. Κατά τη δική µου ἄποψη, η ηλικία του Γλαύκου Κληρίδη ελάχιστα ἡ καθὀ- λου µπορεί να επηρεάσει αρνητικἁ τους η- Φφοφόρους, αφού η άριστη φυσική του κατά- σταση, η διαύγεια πνεύματος και καθαρότητα στη σκέψη εἶναι τόσο πασιφανής ακόµα και στον πιο κακόπιστο. Αντίθετα μάλιστα θα πρὀ- σθετα πως η ηλικία του Γλαύκου Κληρίδη που. συνδυάζεται µε τη μακρόχρονη πείρα και τη βαθιά γνώση του Κυπριακού, αποτελούν τα ασφαλέστερα εχέγγυα για έναν ιδανικό Πρόε- ὅρο. Θα πρόσθετα ακόµα το σημαντικότερο για μένα, το συσχετισµότης ηλικίας µε τη φιλοδο- Είατου ὁποιου πολιτικού στην ηλικίατου Γλαί - κου Κληρίδη να κτίσει αλλά και να διαφυλάξει ὀχιταπολιτειακά αξιώματα, αλλάτο ὑστατο για έναν πολιτικὀ που δεν εἶναι ἀλλο απὀ την υστεροφημία. Η φιλοδοξία για επίτευξη του πιο πάνω στόχου δημιουργείτα εχέγγυαγια µια συνετή διακυβέρνηση για εµπέδωση της αξιο- κρατίας, γιατους υπεράνω κομματικών σκοπι- µοτήτων χειρισμούς που θα δημιουργούν τις συνθήκες ενότητας και ὀχι διαίρεσης του λα- οὗ Επιπλέον εἶναι δεδομένο πως για να εκλεγεί ο Γλαύκος Κληρίδης χρειάζεται η συνεργασία µε ἆλλο ἡ άλλα κόμματα. Τούτο απὀ µόνο του δημιουργεί µιαν ἄλλη δυναμική στην ακολου- θητέα απὀ τον Πρόεδρο πολιτική, αφού θα διαθέτει την άνεση της πλειοψηφίας Tou No- μοθετικού Σώματος και συνεπώς τη χωρίς προβλήµατα εφαρµογή του εκλογικού προ- γράμματος ἡ της πολιτικής µε βάση την κο- σμοθεωρία των συνεργαζοµένων κομμάτων. Σε µια κυβέρνηση που οι αποφάσεις του Ὑπουργικού της Συμβουλίου θα λαμβάνονται από κοινού µε τους Υπουργούς του συνεργα- ζοµένου ἡ συνεργαζοµένων κομμάτων Sev μπορεί παρά να ἐχουν σαν βάση την εξυπηρὲ- τηση του συνόλου και ὀχιτην ικαγοποίηση του. Προέδρου ἡ του κὀμματός του. Ποσοστά --Ὑπάρχουν οιαριθµοίτων ποσοστών των κομμάτων που ἐἔχουν στις εκλογές. Σε ποια λογική στηρίζεται ο Δημοκρατικός. Συναγερμός για ν΄ αναδείξειτον κ. Γλαύ- κο Κληρίδη, Πρόεδρο της Δημοκρατίας — Elyoupa o ΔΗΣΥ απὀ μόνος του δεν µπο- ρεῖ να αναδείξει Πρόεδρο, χρειάζονται και απαιτούνται πολιικὲς συνεργασίες µε ἄλλα κόμματα και υποστήριξη απὀ προσωπικότητες που έχουν επιρροή µέσα στις μάζες. Τα µέχρι στιγμής πολιικἁ δεδοµένα, τα οποία µε την. εξέλιξη του προεκλογικού θα ενισχύονται, δἷ- γουν τη βεβαιότητα συνεργασίας του ΔΗΣΥ πόσο µε το ΔΗΚΟ ὁσο και µε άλλες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες, εἶτε απὀ τον. πρώτο, εἴτε στο δεύτερο γύρο των Προεδρι- κὠν Εκλογών. Αν σταπιο πάνω υπολογίσετε πως οκ. Βασι- λείου έχει σαν µόνα δεδοµένα ταποσοστάτου ΑΚΕΛ και του ΑΔΗΣΟΚ, που συμπεριλαμβά- γουν και τους πολιτικούς φίλους του σηµερι- νού Προέδρου τους εωρισκόμενους πέραν. που χώρου των δυο κομμάτων, γἰνεταιξεκάθα- PO πως οι ὁποιοι αριθμοί ὄχι µόνο δε βοηθούν στην επανεκλογή του, αλλά επιβεβαιώνουν τη σίγουρη εκλογή του Γλαύκου Κληρίδη. Ὕστε- ρα απὀ τα δεδοµένα που έχω εκθέσειο µόγος. τρόπος ναχάσειο Γλαύκος Κληρίδης τις ΕΚλο- γὲς εἶναι αν ο ἴδιος ζητήσει απὀ το λαό να τον μαυρίσει. --Όι προσωπικότητες που έχετε αναφέ- ρειανήκουν στον πέραν της Δεξιάς χώρο — AV Ue τον όρο Δεξιά, εννοείτε το ΔΗΣΥ, μάλιστα μιλώ για προσωπικότητες σίγουραπέ - ραν του κόμματος, που υπήρξαν παλιότερα στενοί συνεργάτες του Μακάριου, αλλά και σημαντικά στελέχη στην Κίνηση Βασιλείου. Δε θα επιθυμούσα στο παρὀν στάδιο να κάµω ονομαστική αναφορά, αλλά του λόγου το αλη- θὲς θααποδειχτείστις Ί0του Γενάρη κατά την. πανηγυρικἡ έγκριση του προεκλογικού προ- γράμματος του Γλαύκου Κληρίδη. 5,000 ψήφοι -- Όμως υπάρχει και η ἄλλη ἄποψη. Οταν οκ. Βασιλείου κἑρδισε τις εκλογές. που 1988 οπόταν δεν ἦταν µέσα στην πολι- τικἡ γιατίθα τις χάσει τώρα που ἔχει μαζι του την κυβερνητικἡ μηχανή ---Ἠ κυβερνητική μηχανή δε δίνει µόνο οφὲ- λη, αλλά και προκαλεί φθορά. Πέραν όµως της φθοράς και δωσαρέσκειας που προκαλεί η Εξουσία, εντελώς διάφορες και απόλυτααρνη - τικὲς για τον κ. Βασιλείου εἶναι οι συνθήκες. που σήµερα επικρατούν σε συσχετισμό µετις συνθήκες πουτο 1988 επικρατούσαν. ΄Ετσιτο. 1988 σαν κύριος αντίπαλος θεωρήθηκε κ. Κυπριανού «εναντίον της Κυβέρνησης του οποίου για µια 1Οετία ασκούσαµε, ὄχι απλἠ κριτική αλλά τολμώ να πω έντονη πολεμική. Οπως ἦταν φυσικό, η αντιπαράθεση ΔΗΣΥ. µε τον Πρόεδρο Κυπριανού αλλά και τους οπαδούς του, δημιούργησε εχθρότητα, αλλά, και προκάλεσε την αρνητικἡ τοποθέτηση των. οπαδών του ΔΗΚΟ. Λάθη καιπαραλείψεις στε- λεχὼν και µελών του ΔΗΣΥ µεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής αντὶ να προσελκύσουν, απομάκρυναν ψηφοφόρους του ΔΗΚΟ. Σαν αποτέλεσµα παρεμβάσεων απὀτηντότε. Ἑλληνική Κυβέρνηση, αλλά και παραπλανητι- κὠν υποσχέσεων του κ. Βασιλείου, η ηγεσία του ΔΗΚΟ οδηγήθηκε στη µη λήψη απόφασης. µε αποτέλεσµα ἑνα µέρος να αδρανοποιηθεῖ, Ενώ ἑνα μεγαλύτερο µέρος να ενεργοποιηθεί προς όφελος του κ. Βασιλείου, Παρά τα πιο πάνω, υπενθυµζω πως ο Γλαύ- κος Κληρίδης έχασε µε διαφορά μόλις 5.000: ψήφων. ΄Ἔκτοτε τόσο το ΔΗΚΟ όσο καιῃ ΕΔΕΚ,που τότε υποστήριξε ανοικτά τοῦ κ. Βασιλείου, βρί- ΄σκονταισε οξεία αντιπαράθεση µε τον ἴδιο και την Κυβέρνησή του. Οι σχέσεις ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ. ὀχιμόνο έχουν βελτιωθεί, µα οδήγησαν τα δυο κόμματα σε εκλογικἡ συνεργασία κατάτις Δη-- μοτικές Εκλογές. Πρόσθετα, ο Δημοκρατικός. Συναγερμός µε πλήρη σεβασμό στην πολιτική. αυτονομία του ΔΗΚΟ πρότεινε και επιμένει στην πρὀτασή του για συνεργασία και συγκυ- βέρνηση, κάτι που εκτιμάται θετικἀ απὀ την ηγεσία καιτους οπαδούς του κόμματος. To 4% --Ἑυμφωνείτε ἡ διαφωνεῖτε µε το νόμο της πολιτικής ὁτιη εξουσία παίρνει πάν- τοτε ἕνα ποσοστό 4% — de θα συμφωνοῦσα, γιατῖ κατάτην ἀποιψή. µου, αλλά καιτην παγκόσμµιαπρακτική, ονόµος. που επικρατεί στην πολιτική εἶναιπως εκείνος. που πείθει ότικερδίζειτις εκλογές, ἐχεικαιτα. Οφέλη απὀ το ποσοστὀ των αναποφάσιστων, αλλά καιτων οπαδών της εκάστοτε εξουσίας. Ἂν το αντίθετο συνέβαινε σπάνια θα εἶχαμε: εναλλαγή κυβερνήσεων. ΄Όπως έχω dn npo- αναφέρει, η εξουσία δεν αποφἑρει µόνο οφέ -- λη, αλλά και προκαλεί ζημιά, όταν ιδιαΐτερα ο ερασιτεχνισμὸς ἡ To Margeting anoTeAouy Ta κύρια συστατικἁ του τρόπου διακυβέρνησης. --Ο ΔΗΣΥ δεν υπολογίζει δηλαδή τη δὺ- ναµηπου ἐχειο Βασιλείου ο οποίος διαθέ - τπειτην κυβερνητική μηχανή της προεκλο- γικής εκστρατείας ---θΘα έλεγα πως δεν την παραγγωρίζει. ---Πῶς την αντιμετωπίζει ---΄Έχουμετην ευχἑρειαναπαρακολουθού- με, αλλά καινα γνωρίζουμε,τιο κ.Βασιλείου, οι Ὑπουργοί και συνεργάτες του πράττουν. Γνωρίζουμε την αγωνιώδη προσπάθειανατύ- χει της υποστήριξης παραγόντων πέραν του. χώρου της αριστεράς, µε υποσχέσεις, προ- σφορά για παροχές και µια σειρά απὀ εξαγγε- λίες που µόνο αφελείς µπορεί να πείθουν. Γνωρίζουμε ακόµα τα ὕστερα απὀ πιέσεις δεί- πνα που οργανώνονται και ομολογώ πως ντρε- πόµαστε για τη γελοιοποΐηση καιτον εξευτε- λισμό θεσμών, αξιών και προσώπων, nou Exouv υποβαθμίσει την πολιτική ζωή του τόπου σε ευτελεῖς συναγωγές για ανάλογες συναλλα- γὲς H δικἡ µας αντίδραση εἶναι η συνέπεια, σύ- νεση και σοβαρότητα που εκφράζεται µέσα από τις πολιτικές µας προτάσεις, αλλά καιτην. περιφρόνηση να γελοιοποιήσουµε και να γε- λοιοποιηθούμµε. --Ὁ Δημοκρατικός Συναγερμός καθορί- ζει τον προεκλογικὀ του αγώνα µε βάση το Κυπριακό. Πόσο πιστεύετε ότι μετρά στον κυπριακό λαό, το Κυπριακό πρόβλη- μα ὅταν προσέρχεται στις κάλπες — Mapa τα όσα περί αντιθέτου λέγονται, ο Κυπριακός Ελληνισμός γνοιάζεται γιατο μὲλ- λον της πατρἰδας του και χωρίς αμφιβολία καν - νας δεν µπορεί, αλλά και δεν εππρέπεται, να θέτει σε δεύτερη μοίρα το Κωπριακό πρόβλη- μα. Όπως φυσικά και δεν επιτρέπεται να πα- ραγνωρίζει τα άλλα των προβλημάτων που ο λαός αντιμετωπίζει, γι΄ αυτό και πέρα απὀ το εθνικό, ο ΔΗΣΥ και ο υποψήφιος του έχουν ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση, που καλύ- πτει όλους ανεξαίρετα τους τοµείς της κυ- Βερνητικής ὅραστηριότητας Βεβαιότητα. --- Ποιο εἶναι το µήγυμα που δίνει ο ΔΗΣΥ. µε πιθανή άνοδο του Γλαύκου Κληρίδη, στην εξουσία ---Πως ο Κυπριακός Ελληνισμός δε θα ελπί ζει µα θα νιώθει τη βεβαιότητα για επιβίωση µέσα απὀ µια δἰκαία και εθνικά παραδεκτή λύ- ση, σαν κομµάτιτης ενωμένης Ευρώπης, αλλά καιµε χρηστή διοίκηση, σωστή δηµοσιονοµικἡ πολιτική, που θα αποβλέπει όχι στο όφελος. των λίγων, µα στην προκοπή του συνόλου.