Back

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Θέλουμε επιστροφή όλης της Αμμοχώστου

we ‘. N ONLEOIVA της Κυριακής Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού © αἰτημά µας για επιστροφή ολό- κληρης της πόλης της Αμμοχώστου, ὅπως τη γνωρίζαμε κατά το. χρόνο του εκτοπισμού µας, δεν απαλλοτριώνεται. Αυτό τονίζει σε συνἑντευξή του στη «Σ» ο βουλευτής Άμμο- X@OTOU Kal υποιμήφιος Αντι- πρὀεδρος στο Παγκύπριο Συνέδριοτου ΔΗΣΥΚ.Σοφο- κλής Χατζηγιάννης. Ο κ. Χα- πζηγιάννης τονίζει επίσης. στη ουνἑντευξή του ότι 9΄΄Μετα σημερινά δεδοµένα διαδήποτε έκφραση ἄποψης για αισιοδοξία εἶναι εκτός πραγματικότητας. ο Μειονέκτηµα η σύνδεση. της επιστροφής µέρους της Αμμοχώστου µε την επανα- λειτουρία του αεροδρομίου Λευκωσίας. ο ΟιΤούρκοι κάνουν το επὀ- µενο βήμα µόνο αν εἶναι σἰ- γοῦροι για το αποτέλεσµα. 9 Έχω τις ικανότητες απὀ. τη θἐση του αντιπροέδρου να προσφέρω περισσότερα στο ΔΗΣΥ. ο Από την πρὠτη µέρα της διακυβέρνησης Κληρίδη ἁρ- χισε µια στείρα αντιπολίτευ- ση που δημιουργεί προβλή-' para. Παραθέτουµε ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης. του κ.Χ΄΄Γιάννη. Ἡ Σαν βουλευτής Αμμοχώ- στου πώς αντιµετωπίζε- τε τις διαπραγματεύσεις. που γίνονται στη Νέα Ὑόρκη αναφορικἀ µε την επιστροφή των προσφύ- γων στα σπίτια τους ΕΙ «Πιστεύω ὅτι ενόσω υπάρχει τουρκική αδιαλλα- ξία µε τους γνωστούς µα- Κροχρόνιους στόχους της Άγκυρας, στὀχοιπου δεν εἰ ναι ἄλλοι παρά η κατάληιµη όλης της Κύπρου, ὅταν ασφαλώς θα υπάρξει η κα- πἆλληλη ευκαιρία, δεν µπορεί κανένας να ελπίζει ὅτι η Τουρκία και ο Ντενκτάς θα παραχωρήσουν σπιθαµή κυ- πριακού εδάφους, εἶτε στην Αμμόχωστο εἶτε σε οποιοδή- ΠΟΤΕ ἀλλο σηµείο της κατε- χόµενης γῆς µας. Λαµβανο- µένου μάλιστα υπόψη του. γεγονός ότιη διεθνής κοινό- τητα ανέχεταιτη στάση αυτή της ᾿Αγκυρας, παρακολου- Βώντας παθητικά τα γεγονό- τα, οιαδήποτε έκφραση ano- Ψης για αισιοδοξία γιατις δι- απραγματεύσεις της Νέας Ὑόρκης εἶναι, πιστεύω, εκτός, πραγματικότητας. Θεωρώ ὅμως καθήκον μου µε την ευκαιρίαπου µου. δίνετε σ αυτή τη συνέντευ- ξη, να τονίσω πως η συζήτη- ση για την επιστροφή της Αμμοχώστου πρέπει να εν- πάσσεται µέσα στον ευρύτε- ρο πολικό στόχο µας που εἷ- ναι η επιστροφή όλων Των προσφύγων µας κάτω απὀ συνθήκες ασφαλείας σε éva λειτουργήσιμο σύνταγμα, χωρίς την παρουσία Των τουρκικών στρατευμάτων και πων εποἰκων και µε πλήρη κα- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΟΦΟΚΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | «Θέλουμε επιστροφἡ ὀληςτης Αμμοχώστου» ποχύρωση όλων των ανθρω- πίνων δικαιωμάτων όπως αυ-- τα κατοχυρώνονται σήµερα. -σ᾿ όλα τα δημοκρατικά πολι- τεύµατα». Οπισθοδρόµηση Β Πρώτα μιλούσαμε για επιστροφή των κατοίκων όλης της Αμμοχώστου, τώρα γίνεται λόγος για Επιστροφἠ µόνο των κα- τοΐκων της περιφραγμέ- νης πόλης. Ποια πλεονε- κτήματα Και ποια µειονε- κτήματα. βλέπετε σε µια τυχόν τέτοια διευθέτη- ση Ώ «Πιστεύω ειλικρινάπως το. θέμα της Αμμοχώστου δεν έτυχε μέχρι σήµερα του σῶ- στοῦ χειρισμού απὀ μέρους. της δικής µας πλευράς και µπορεί κάποιος να πει µε ασφάλεια ὁτι απωλέσθησαν. ευκαιρίες για επιστροφή της. Αμμοχώστου. στους νόμι- µους κατοίκους της. Η πρὀ- νοια που περιεῖχετο για την. Αμμόχωστο στο πολυσυζη- τηµένο ΑγΥλο- Καναδικό - Αμερικανικό σχέδιο πιστεύω πως παρείχε την ευκαιρία στη. δικἡ µας Πλευρά να ΕΠιστρα- φεί ολόκληρη η πόλη της Αμμοχώστου χωρὶς οποιεσδή- ποτε παραχωρήσεις απὀ μέ- ρους µας σε θέµατα, Ιδίως. αρχών, και χωρίς ανταλλά- Ύματα, αρκεί µόνο να δηλώ- ναμε προθυμία συζήτησης Tou όλου σχεδίου. »H σηµερινἡ συζήτηση για την Αμμόχωστο γίνεταιµε βά- “ση την περιφραγµένη Περιο- χἠ, που καλύπτει µόνο την. επιστροφή του μισοῦ πληθυ- σμούτης, όπως τον γνωρίζα- µε κατά το έτος 1874. Αυτό σίγουρα εἶναι οπισθοδρόµη-. ση και εἶναι ἑνα απὀ βασικά μειονεκτήματα της πρότα- σης των Ηνωμένων Εθνών. Το βασικότερο όµως µειονέ-- κτηµα εἶναι η σύνδεση της. επιστροφής του µέρους αι- πού της Αμμοχώστου µε την. επαναλειτουργία του ὅιε- θνούς αεροδρομίου της Λευκωσίας, γεγονός, που ὅπως διαπιστώνεταιαπ’ όλες τις ελληνοκυπριακὲές πλει- ρὲς, θα ἔχει καισοβαρές επι- πτώσεις πάνω στη δικἠ µας πλευρά. Σηµειώνω µε ικανο- ποίηση ότι ο Πρόεδρος Κλη- Ρίδης εδἐχθη να συζητήσει Ta éyypaga του Γενικού Γραμματέα µε στόχοτην απά- λειψη των αρνητικών προ-. νοιών των εγγράφων. »Πρέπει πιστεύω να γίνει ξεκάθαρο ὅτι απορρίπτεται οποιαδήποτε πρόνοιαπου εἷ- τε άµεσα εἶτε ἔμμεσα ανα- γνωρίζει το ψευδοκρᾶτος. Ντενκτάς και πως δεν εἶναι δυνατό µέσα απότην προσώ- ρινἠ αυπὴ διευθέτηση να ανοίξουν οι πόρτες της εκ- μετάλλευσης των κλαπέντων. ελληνοκυπριακών περιουσι- ὠὦν. Πρόσθετα θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν απαλ-. λοτριώνεται το αἰτημά µας. για επιστροφή ολόκληρης της πόλης της Αμμοχώστου. ὅπως τη γνωρίζαμε κατά το. χρόνο του εκτοπισμού µας. ῬΣαν πλεονέκτημα θα ἦθελα να επισημάνω το γε- γονός ὅτι η επιστροφή της. Αμμοχώστου Θα δώσει κινη- προειδοποιεί Λευκωσίας. τικότητα στο διεξαγόµενο εδώ και 19 χρόνια ενδοκυ- πριακό διάλογο, γιατίη συνε- χής στασιμότητα του πέραν πων συνεπειών της µονιµο- ποίησης των τετελεσµένων της εισβολής, έχει και σαν. συνέπεια την αποθάρρυνση. όλων όσων πραγματικά ενδι- αφέρονται για λήση του χρο- νίζοντος προβλἠματός µας». Ασφάλειες Ἡ Πὸσο ασφαλισμένοι θα εἶναι οι κάτοικοι που θα επιστρέψουν στο Βαρώσι όταν στο υπόλοιπο Βα- ρώσι θα υπάρχουν τουρ- κικἀ στρατεύματα Δεν υπάρχει κίνδυνος να µε- τατραπεί η πόλη των Βα- ῥωσίων σε µια εστία συγ- κροὔσεων μεταξύ Τοῦρ- κων και Τουρκοκυπρίων µετους Ελληνοκυπρίους Δεν κινδυνεύει να γίνει το Βαρῶσι µια νέα Βο- σνία ΕΙ «Με την πρὀταση των Ηνωμένων Εθνών η πόλη της Αμμοχώστου θα τεθεί κάτω απὀ την επίβλεψη και διοίκη - σήτους. Δε νομίζω ότιῃ ανα- σφάλειαπου υπἀρχεισήμµερα µε την παρουσία 0 χιλιάδων τουρκικού στρατού διαφο- ροποιείται καθ᾽ οιονδήποτε τρόπο µε το να τεθεί η πόλη κάτω απὀ τα Ηνωμένα ΄Ἔθνη Ο κίνδυνος συγκρούσεων πάντοτε υπάρχει και θα εξα- κολουθήσει να υπάρχει ενό- σω υπάρχουν στην Κύπρο ο. τουρκικὸς στρατὸς και οἱ ἐποικοι, Και δυστυχώς δεν. αποτρέπεται αυτός ο κίνδι- γος µε τη διατήρηση της Πα- ρούσης κατάστασης πραγμᾶ- των. »Το πρόβλημα τούτο που αφορά την επιβίωσή µας σ᾿ αυτό τον τόπο μπορεί µόνο. νααντιµετωπιστεί µε την ενῖ- σχυση στον υπέρτατο βαθµό. της αμυντικής µας ικανότη- τας. Η ενίσχυση της ἁμυνάς µας ενισχύει τη διαπραγµα- τευτική µας ικανότητα, ενερ-- Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου ---Μετα σημερινά δεδοµένα, εἶναι εκτός πραγματικότητας οιαδήποτε ἔκφραση αισιοδοξίας, ---Μειονέκτηµα η σύνδεση της επιστροφής µέρουςτης Αμμοχώστου µε την επαναλειτουργία του αεροδρομίου Υεϊαποτρεπτικάπρος την κα- πεύθυνση της ᾿Αγκυρας και Εμπεδώνειτο αἴσθημα ασφα- λείας στο λαό µας, στοιχείο. απαραίτητο για να σταθεί ὁρ- θιος και να αντιµετωπίσειτον τουρκικό επεκτατισμὀ στο νησί µας. Η Ιστορία μάς διδά- σκειπως οι Τούρκοι κάνουν. το επόμενο βήμα µόνο εὰν Είναι αἴγουροι για το αποτὲ- λεσμα. Εάν γνωρίζουν on οποιαδήποτε κίνηση θα µπο-- pei va ἔχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια όσων σήµερα κατέχουν, θα σκεφτούν πολ- λὲς φορές για να επιχειρή- σουν το επόμενο βήμα. Θέλω να τονίσω ότι θυ- σίαπου υφίσταταιολαός µας. γιατην ενίσχυσητης ἁμυνάς του εἶναι το τίμημα για την ελευθερία του. Οι σημερινές ερευνητικὲς εξετάσεις απὀ τη Βουλή για την ἄμυνα οἷ- Ύουρα θα πρέπει να ΟΛΟΚΛΗ- ρωθούν για να διαπιστωθεὶ Εάν πράγματι διατίθενται σω- στά τα χρήματα του κυπρια- κού λαού. Ἡ έρευνα πρέπει να στραφείπρος κάθε κατεύ- θυνση και εάν διαπιστωθεί ότι κάποιοι ἔκλεψαν τον τίμιο ιδρώτα του κυπριακού λαού. γα υποστούν και τις ανάλο- γες τιμωρίες. Είναι καιρός, νομίζω, να θεσπιστεί νοµο- θεσία για το πὀθε έσχες γιατί μόνο ἐτσι θα αποκαλυφθούν οι ἔνοχοι, που για μένα ὅια- φαΐγεται ότι υπάρχουν. » Ὅσο για την ανησυχία σας ὅτι το Βαρώσι θα κινδυ-- γεύεινα γίνειγέα Βοσνία, θα ἠθελα να παρατηρήσῳ -ὁτι αυτός ο κίνδυνος προβᾶλλε- ταικαιγιατη λύση του Κυπρι- ακού, αφού μιλούμε για επι- στροφή όλων στασπίτιατους, Ἑλληνοκυπρίων και Τουρκο- κυπρἰων. Πιστεύω ειλικρινά χωρίς καθόλου να παραγνω- ρίζωτον κἰνδυνο αυτό, πως η ανάμειξη του πληθυσμού θα βοηθήσει την επαναπροσέγ- yion tay duo κοινοτήτων, στοιχείο απαραίτητο αφού θα πρέπει όλοι να ζήσουμε στον τόπο τούτο. »Είμαι βέβαιος ὁτι η πο- ρείαπρος την Ευρώπη εἰναιη μόνη που µπορεί να δώσει ικανοποιητικἠἡ απάντηση στους φόβους σας. Σε µια ενωμένη Ευρώπη µε την Κὺ- προ στους κόλπους της, θα. εξουδετερωβούν τόσο ο κῖν- ὄυνος που αναφέι εστε όσο και οποιεσδήποτε άλλες αρ- νητικὲς πρόνοιες µιας συµ- φωνίας τελικής διευθέτη- σης. Αντιπρόεδρος Ἡ Διεκδικείτε τη θέση του Αντιπροέδρου του ΔΗ- ΣΥ. Με ποιο σκεπτικὀ κα- παλῆξατε σ᾿ αυτή σας την απόφαση Πὼς αντι- µετωπίζετε τους πιθα- νούς ανθυποψηφίους σας Γιατί οι εκλέκτορες. του ΔΗΣΥ να επιλέξουν εσᾶς και ὄχι τους ανθυ- ποψηφίους σας Ώ «Είναι αλήθεια ότι θα δι- εκδικήσω τη θέση αντιπροξ- δου στις εκλογές του louvi- ου. Πρέπει να πω επίσης ὁτι τούτο εἶναι και η απαΐτηση της επαρχίας µου που θέλει εκπροσώπηση στο επίπεδο της ηγεσίας του κόμματος αφού η ἴδια δίνει στο Δημο- κρατικὀ Συναγερμό το 42ο των ψήφων της. Πρόσθετα, νιώθω προσωπικά ὅτι έχω. προσφἑρει σ᾿ αυτό τον τόπο καὶ το κὀµµα καιπως έχωτις ικανότητες απὀ τη θέση του αντιπροέδρου να προσφέρω. περισσότερα. Απὸ της ανά- µειξής µου στα πολιτικά πρά- Ύματα εἶχα και ἔχω σαν κανό - νατης ζωής μοῦ ὀχι µόνο να. παίρνω απὀ τον κόσµο, αλλά, και να δίνω σ᾿ αυτόν. ΝΟ ΔΗΣΥ κάτω απὀ το νέο ρόλο που ευρίσκεται σήµερα πιστεύωπως ἔχει ανάγκη and στελέχη που εἰναιαφοσιωμέ - να στις αρχὲς του, αλλά και στελέχη που αποδεδειγμένα εἶναι Έτοιμα να εργαστούν για το µεγάλωμά του. Οι αν- θυποψἠφιοί µου εἶναι δοκι- μασμένα στελέχη του ΔΗΣΥ και μποροῦν να βασίζονται στην υπόσχεση ὁτι ο προε- κλογικός µου αγώνας θα διε- ξαχθεί µε ἐντιμο τρὀπο. Η επιλογή των εκλεκτόρων θα εἶναι σεβαστή οποιοδήποτε και εἂν εἶναι το αποτέλεσµα της εκλογής. Θέλω µε την ευκαιρία αυτή να απευθυνθώ προς όλους τους εκλέκτο- pec Tou Παγκυπρίου Συνε- δρίου καινατους διαβεβαιώ- σω για την εκτἰµησή µου προς αυτούς και να ζητήσω. την υποστήριξή τους στις επικείµενες ενδοκοµµατι- κὲς εκλογές». Το Συνέδριο Ἡ Δεν πιστεύετε ὅτι ενό- Ψει του νέου γύρου των συνομιλιών που θα γίνουν στη Νέα Ὑόρκη στις 14 Ιουνίου θα πρέπει να αναβληθούῦν οι εργασίες του Παγκυπρίου Συνε- δρίου του κὀμματός σας ΓΙ «Ειλικιρνά δεν πιστεύω πως οι συνομιλίες της Ί4ης Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, εἄν τελικά γίνουν, επηρεάζουν καθ᾽ οιονδήποτε τρόπο τις Εργασίες του παγκυπρίου. συνεδρίου ἡ και τανάπαλιν, Touvavtiov ol διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο για να ξεκινήσουν Εργασία οι νέοι αξιωματού- χοι, γιατί δε σας κρύβω στο κόμμα σήµερα παρατηρείται µια κατάσταση καθόλου επι- θυμητή. Πρόσθετα, µε τη συμπλήρωση των καταστατι- κὠν διεργασιών θα επέλθει η απαραϊτητη πολιτική ηρεμία η οποία σε κάποιο βαθμό δια- ταράσσεται σε περιόδους Εσωκομματικών εκλογών. Θέ- λω όµως να τονίσω πως οἱ ὅι- ανοιγόµενες προοπτικές για το µεγάλωμα του κόμματος τότε θα εἶναι ευοίωνες, εἂν. όλοι µας εργαστούμε υπεύ- θυνα, οργανωμένα και µεθο- δικά και χωρίς ἄλλη καθυστέ - pron». Ἔπεισε Ἡ Πώς αξιολογείτε το έργο. της Κυβέρνησης Κληρίδη. μέχρι σήµερα ΕΙ «Τοέργοτης Κωβέρνη- σης Κληρίδη θαπρέπεινα δι- αχωριστεῖσ᾽ εκείνοτης εσω- περικής διακυβέρνησης και στους χειρισμούς πάνω στο Εθνικό θέµα. Ξεκινώντας απὀ το τελευταῖο πιστεύω ὁτι η. Κυβέρνηση Κληρίδη éxave Ἐεκαθάρισµα των θἐσεών µας πάνωστις διάφορες πτυ- χὲς του Κυπριακού προβλή- µατος κατὰ τρόπο πειστικό. Δηλαδή, µε επιχειρηµατολο- γία ἐπεισε για την ορθότητα Των θέσεών µας πάνω σε βα- σικὲς πτυχές, ὅπως η ανάγκη για λειτουργήσιμο σύνταγμα, η ανάγκη ασφάλειας και των Ἑλληνοκυπρίων και Τουρκο-’ κυπρίων, γεγονός που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί µε Επεμβατικά δικαιώµατα και παρουσία τουρκικού στρατού και η ανάγκη ἑνταξής µας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Δυστυχώς μέχρι σήµερα πὲ- ραντου ότιδεν ξέραμε τιθέ- λαμε, δεν ενημερώναμε σω- στά, δίναµε την εντύπωση ότι είμαστε εὐκολοί και πως εἰ µαστε έτοιμοι να δεχτούμε οποιαδήποτε λύση µάς πρὀ- σφεραν »Στον εσωτερικὀ τοµέα νομίζω πως η Κυβέρνηση, Κληρίδη βρίσκεται ακόµη στο στάδιο της μελέτης και του προγραμμα.ισμού. Στο o1Ko- νοµικό χάος που βρέθηκε µε τα γνωστά δημοσιονοµικά Ελλείμματα, τα προβλήματα στις βιομηχανίες και στον 6 Ιουνίου 1993 - 11 πουρισµο, εἰναιλογικό να δώ- σει κάποιος την ανάλογη π- στωση χρόνου και µετά να αξιολογήσει το έργο της Πρέπει, ὅμως, να σημειώσω. ότι σήµερα δεν παρατηρείται η ἴδια υπευθυνότητα που επιδείξαµε εμείς στο παρελ- Θόν, απὀ τα κόμματα της αν- τιπολίτευσης. Από την πρώτη μέρα ἀρχισαν µια στείρα αν- τιπολίτευση, που δημιουργεί οπωσδήποτε προβλήματα στην όλη διακυβέρνηση» αμαλαμία Ἡ Πώς βλέπετε τα popo- λογικά µέτρα που εξήγ- γειλεη Κυβέρνηση Η αν- τἵδραση των συντεχνιών και γενικά του συνόλου, του λαού ἦταν ἄμεση, Σαν ΔΗΣΥ εἶστε σε θέση να μειώσετετο ύψος του νέου φορολογικού naKé- του «Οποιαδήποτε Φορολογι κά µέτρα δεν εἶναι καλοδε- χούμενα απὀ το λαό pac. H Κυβέρνηση Κληρίδη γνωρί- ζει ὅτι φορολογίες σημαί- γουν και πολιτικὀ κόστος Προσωπικά πιστεύω πως κ- ποια φορολογικά µέτρα µπο- ρείνα εἶναι απαραίτητα για να διορθωθούν τα οικονομικά του κράτους, αλλά αυτὲς οι φορολογίες δεν πρέπει να στρέφονται και να πλήττουν τα χαμηλά. εισοδηματικά στρώματα του λαού µας. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ σύντομα θα εξετάσε’ σφαιρικά όλες τις κυβερνη τικὲς εισηγήσεις και θα το: ποθετηθεί ανάλογα στη Βου An. Eivat όμως πεποίθησή μου ότι δεν πρὀκειται να επι- βληθούν φορολογίες οµσια στικὲς πάνω στις φτωχές τά ἔεις, γιατί πράγματι αυτό εἰ ναι αντίθετο µε την επιδίωξη να υπάρξει επιτέλους γικ δικαιοσύνη» κοινω μα