Back

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να συναποφασίζει μαζί με το Δημοκρατικό Συναγερμό

ηδη) ο ο λος ολ. ο Orca ae Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού ποφάσισανα διεκδικἠ- «Α σω τη θέση του Γενι- κού Γραμματέα του Δημοκρα- τικού Συναγερμού µετά and υποδείξεις και πιέσεις απὀ. πολλά στελέχη του κόμματος. αλλά καιαπὀ τον ἴδιοτον πρὀε- ὄρο κ. Μάτση». Αυτό αναφέρει στη συνέντευξη που ακολου- θείο βουλευτής του ΔΗΣΥ και υποψήφιος Γενικός Γραμματέ- ας του κόμματος στο Παγκύ- πριο Συνἑδριο του Δημοκρατι-. κού Συναγερμού κ. Χρίστος Πουργουρίδης ο οποίος επι- σημαϊνει επίσης: 9 Οκ. Μάτσης θα φανεί αντά- Έιος διάδοχος του κ. Κληρίδη. 9 Αν κάποια αξιόλογα άτοµα χάσουν στις εκλογικές αναµε- τρήσεις το κόμμα θα βρει ἆλ- λους τρόπους να τα αξιοποιή-. σει. 9 Πρέπει ν᾿΄ αποθαρρύνουµε την τοποθέτηση εκλεκτόρων µε τοπικιστικἁ κριτήρια. Λέγειστη συνἐντευξήτουο κ. Πουργουρίδης. τι, Πριν ανακοινώσετε την. απόφασή σας να διεκδικήσε- τε τη θέση του Γεγικοῦ Γραμματέα του ΔΗΣΥ στο Παγκύπριο Συνέδριο εἶχατε δηλώσει ὁτι θα διεκδικούσα-. τε τη θέση του αντιπροέ- ὅρου, Ποιοι οι λόγοι που σας. ώθησαν να διεκδικήσετε τη. θέση του Γενικού Γραμμα- Téa --- Εἶναι γεγονός ότι πριν and μερικούς µήνες διάφοροι φί- λοι, µου υπέδειξαν ναδιεκδική- σω τη µία εκ των ὅυο θέσεων τῶν αντιπροέδρων. ΑπέρριΨα, Απαιτούμε απὀ την Κυθέρνηση να συναποφασίζε! μαζί µε Τὸ Λημοκρατικὀ Συναγερμό την εισήγηση γιατὶ στο στάδιο εκεῖνο δεν εἰχα πρόθεση ναδι- Εκδικήσω αξίωμα στην κεντρι- κἡ ηγεσία του κόμματος. ΄Ὕστερα όμως απὀ υποδεῖξεις και πιέσεις απὀ πολλά στελέχη καιτον Πρόεδροτου κόμματος αποφάσισα να διεκδικήσω τη. θέσητου Γ.Γ.γιανα καλύψωτο. κενό που θα δημιουργεῖτο. Πιστεύω ότι η θέση του Γ.Γ. εἶναι νευραλγικἠ και ένας υποψήφιος για τη θέση αυτή πέραν απότη νομική κατάρτιση που τη θεωρώ αναγκαία γιατίο ΓΙΓ. εἶναι θεματοφύλακας του καταστατικού του κόμματος, πρέπει να χειρίζεται µε άνεση τόσο το γραπτὀ ὁσο και τον προφορικό λόγο. Πιστεύω επἰ-- σης ὁτιο Γ.Γ. πρέπεινα ἐχειτο θάρρος να τοποθετείται πάνω σε διάφορα καυτά προβλήμα- τα, γιατί οι οπαδοί του ΔΗΣΥ. δεν αρέσκονται στο κολοκύν- θισμα. Κενό Με δεδομένο το κενό που άφησε η αποχώρηση του κ. Κληρίδη απὀ το ΔΗΣΥ πόσο σας προβληματίζει η τριβή που παρουσιάζεται στο κὁμ- µα σας στα πλαίσια της διεκ- δίκησης των θέσεωντηςηγε- σίας του Δημοκρατικοῦ Συνα- γερμού ---Πράγματιη εκλογήτου Γλαῦ- κου Κληρίδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας έχει αφήσει ἑνα δυσαναπλήρωτο κενό στο. ΔΗΣΥ. Εἰμαιπεπεισμένος ὅτιο κ. Μάτσης θα φανεί αντάξιος. διάδοχος του κ. Κληρίδη. Όμως ο κ. Μάτσης δεν µπό- ρεσε να δείξειτι μπορεί να κά- γειγιατὶ συνέπεσε η αποχώρη- ση του Κληρίδη να γὶνειλίγους µήνες πριν τα συνέδρια του κόμματος, γεγονός που δεν του επἑτρεψενατροχιοδροµή- σει εκεΐνα που θα κάλυπταν το κενό. Γνωρίζωόμως ὁτιοκ.Μά- τσης έχει επεξεργαστεί ἕνα σχέδιο που ο κεντρικὸς του ἀξονας, εἶναι η στελέχωση του. κόμματος µε ικανότατους επαγγελματίες. Ἔτσι αισιοδο- ξὠ ότιτα προβλήματα που πα- ρουσιάζονταισήμεραθαξεπε- ραστούν µέσα στους επὀ- µενους λίγους µήνες. Εἰναι φυσικό µια εκλογική αναμέτρηση να δημιουργεί προβλήματα στους υποψήφι- ους εκείνους που χάνουν τις. εκλογές. Η πικρία όµως θα μπορούσε να ξεπεραστεί εὖ- κολα αν δεν υπήρχαν κάποια ανεπίτρεπτα παρατράγουδα, ὅπως λασπολογία και συκο- φαντίες σε βάρος αντιπάλων. και ἄλλα παρόμρια. Παραταύτε πιστεύω ὁτ' το κὀμμα δε θα βγει ζηµιωμένο απὀ τις διαδι- κασῖες αυτὲς αλλά αντίθεταθα βγει ενισχυμένο. Κι αν ακόµη, κάποια στελέχη αξιόλογα χά- σουνστις εκλογικές αναµετρή- σεις εἶμαι σίγουρος ότιτο κὀμ- µα θα βρει άλλους τρόπους να τους αξιοποιήσει Θ΄ αντέξει -- Όμως υπᾶρχουν αξιόλογα ἄτομα τα οποία μένουν εκτός Μικρού Πολιτικού Γραφείου ὅταν θα χάσουν. Δε σας απα- σχολεί αυτό Οιµόνοιπου κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Μικρού Πολιτι- κού Γραφείου απὀ αυτούς που συμμετέχουν σήµερα στις εκλογές εἶναι ένας εκ των ΝΙ- κου Αναστασιάδη και Αλέκου Μαρκίδη καθώς και οι Χρ. Σο- λωμής και Παναγιώτης Δημη- τρίου, Όπως τόνισα καιπιοπά- νω πιστεύω ὅτι το κόμμα θα βρει τρόπο ν΄ αξιοποιήσει τις υπηρεσίες των όσων θα χά- σοῦν. Θα πρέπει να τονίσω ότι kara Thy Grown µου συµµετο- χἠ στο Μικρό Πολιτικό Γρα- φείο δεν εἶναι σημαντικό γεγο- γός. Βάσειτου καταστατικού οι εξουσίες του Μικρού Πολιι- κού Γραφείου εἰναιπεριορισμέ- γες. Μπορεί εκεί ναλαμβάνον-- ται αποφάσεις σε θέµατα τρε- χούσης φύσεως. Στο Μεγάλο. Πολιτικό Γραφείο όμως εἶναι που λαμβάνονται οι κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις και σ᾿ αυτὸ συμμετέχουν σχεδόν όλοι οἱ πιο πάνω εἴτε χάσουν. εἴτε κερδίσουν. Κατά συνέπεια αν κάποιος αποτύχει και δε συμμετέχει στο Μικρό Πολιπι- κὀ Γραφείο η ζημιά Θα εἶναι ελάχιστη µιακαιθα συμμετέχει στο Μεγάλο Πολιτικό Γραφείο, Ο Δημοκρατικός Συναγερ- μός εἰναιτόσο ισχυρός που αν «έχασε» ἑνα Γλαύκο Κληρίδη, καιαντέχει, σίγουραθ΄ αντέξει και αν χάσει ἕνα Μαρκίδη, ἑνα Αναστασιάδη ἑνα Σολωμή, ἑνα Ἱεροδιακόνου, ἑνα Χατζηγιᾶν- γη και ἑνα Πουργουρίδη -- Ὑπάρχει ο ψίθυρος ὁτι ἑνας Λευκωσιάτης υποψήφι- ος παρουσιάζει περισσότερα πλεονεκτήματα αφού η πρω- αξιοποιήσει. κατάντηµα. τεύουσα ἐχειπερισσότερους εκλέκτορες στο Ανώτατο. -- Όταν μιλάμε για δηµοκρα- πικὲς διαδικασίες κανένας δεν μπορεί να, στερήσει απὀ τη Λευκωσία που εἶναι η µεγαλύ- τερη πόλη και επαρχίατης Κύ- πρου να εκροσωπεῖται µε το μεγαλύτερο αριθμό εκλεκτό- ρών. Βασίζομαι όμως στην κρὶ σητων εκλεκτόρωντου Παγκύ- πριου Συνεδρίου και πιστεύω ότιδε θα τοποθετηθούν µετο- πικιστικἁ κριτήρια ἔναντι των. διαφόρων υποψηφἰων. Πρέπει νααποθαρρύνουµε τηντοποθέ- τηση των εκλεκτόρων µε τοπι- KIOTIKG κριτήρια και να τους κατευθύνουµε τοποθετών- Χ Διεκδικώ τη θέση του Γ.Γ. του ΛΗΣΥ μετὰ απὀ πιέσεις στελεχὠν καιτου προέδρου του κόμματος. Χ΄ Αν ορισμένα αξιόλογα άτοµα χάσουν τις εκλογές το κόμμα θα βρει άλλους τρόπους να τα Ἄ΄ Δεν μπορεἰτο ΑΚΕΛ Να φωνάζει για αντιλαϊκά µέτρα γιατί εἶναι συνυπεύθυνο µε το Βασιλείου yia To σημερινό οικονομικό µας τας µε κύριο κριτήριο την ικα- νότητα των υποψηφίων. H Ku6épvnon -- Πώς αντιμετωπίζετε την Κυβέρνηση Κληρίδη σαν ΔΗ- --- Ἡ Κυβέρνηση Κληρίδη εἶναι δικἡ µας Κυβέρνηση. Συνεπώς θα τη στηρίξουμε και στις κα- λές της καιστις κακές της στι- YEG. “Opws and my Kupep- νηση Θα έχουµε την απαίτηση να συναποφασίζει µαζί µε το κόμμα. Οι πράξεις της Κυβέρ- νησης 8a έχουν άμεσο αντί- κτυπο στο κόμμα, συνεπώς οἱ θέσεις του κόµµατος ὅεν µπο- ρεῖ να παραγνωρίζονται Ας πάρουμε ἑνα παράδειγµα. για το οποίο το κὀμμααισθάνε- ταιέντονα. Αναφἑρομαιστοθέ- μα της αξιοκρατίας. Διάφοροι Ὑπουργοί δηλώνουν καθηµε- ρινά πως Θα εφαρμόζουν την αξιοκρατία. Συμφωνούμε και προσυπογράφουµε τις δηλώ- σεις αυτές, όμως η αξιοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται οι Ὑπουργοί της Κυνέρνησης Κληρίδη διαφέρει απὀ Την αξι- οκρατία όπως την αντιλαμβανό- µαστε εμείς στο κόμμα. Για µας η πρῶτιστη και κὐρια πτυχή της αξιοκρατίας εἶναιη δικαϊω- ση των αδικηµένων. Χωρίς τη, δικαϊωση των αδικηµένων εἶναι τραγελαφικὀ να γίνεται λόγος για αξιοκρατία Δε θα διστά- σουµε να συγκρουστούµε µε την Κυβέρνηση σε θέµατα όπως τα υπό συζήτηση, ἡ ἄλλα θέµατα αρχών. Η συγκυθέρνηση ---Πῶς βλέπετε να συνεχίζε- ταιη συνεργασία ΔΗΣΥ - ΔΗ- ΚΟ σπη συγκυβέρνηση ---Έχω κατ' επανάληψη δια- κηρύξειπως η σωτηρίατης Κύ- πρου βρίσκεται στη συνεργα σία ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ. Ταδυο κόµ- pata πιστεζώ Πως µπορεί να οδηγήσουν την Κύπρο σε µια εθνικἁ αποδεκτή πορεία στο Εθνικό καιστην ένταξη της Κύ- πρου στην Ενωμένη Ευρώπη. που εἶναι το µεγάλο µας ὁρα- μα. Συνεπώς δηλώνω Φανατι- κός υποστηρικτής της συνερ- γασίας. Όμως δε δέχομαι τη θέση που προβάλλει η ηγεσία του ΔΗΚΟ yia ion συµµετοχή σε όλους τους τομεὶς της δια- κυβέρνησης του τόπου. Πέραν ano my Κυβέρνηση που η ion συμμετοχή συμφωνήθηκε, στους ἄλλους τομείς η εκπρο- σώπηση πρέπεινα είναι ανάἀλο- γη µε τη δύναμη των δυο κοµ- µάτων. Νοεΐται ότι αν δεν υπάρχουν ἄξιοι και ικανοί απὀ. πο ἑνα κόμμα θα μπορούμε να καταφύγουμε στο ἆλλο κόµµα yid να βρούμε ἄξιους και ικα- νούς. Φορολογίες — Ta φορολογικά µέτραπου εξάγγειλε η Κυβέρνηση χα- ρακτηρίστηκαν απὀ αρκε- τοὺς σαν αντιλαϊκά. Σαν ΔΗΣΥ πώς αντιδράτε --- Πιστεύω ὁτι τα φορολογικά µέτρατης Κυβέρνησης Κληρί- δη εἶναι απόλυτα αναγκαία, λαμβανομένης υπόψη της πραγικἠς κατάστασης που Bpi- σκεται η οικονομία του τόπου. Όμως πιστεύω πως παράλλη- λαµετις φορολογίες η Κυβέρ- γηση επιβάλλεταινα προχωρή- σειστη λήψη και ἄλλων µέτρων. προς ὀφελος των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων του λα- οὗ. Δεν µπορεί το ΑΚΕΛ να φωνάζει σήµερα για αντιλαϊκά μέτρα γιατί εἶναι συνυπεύθυνο μετοΓ..Βασιλείου γιατο σηµε- ρινό κατάντηµα της Οικονομἰ- ας µας. Είναι ἑνα κατάντηµα που δεν αφήνει περιθώρια πολλών υπαλλακτικὠν λύσεων. Στο χάλιπου βρίσκεται η ἰκο' νομία, τα ἴδια ακριβώς µέτραθα ἦταν αναγκασμένος να πάρει καιοκ.Βασιλείου αν βρισκόταν omy εξουσία, γιατὶτο Διεθνὲς Νομισματικό Ταμείο και άλλοι Εένοιπου µας δανείζουν χρή- ματα, εἶναι εκεἰνοιπου υποδει- κνύουν εν πολλοίς ποια εἶναι τα µέτρα που πρέπει να λη φθούν για να µας δώσουν νέα δάνεια Δυστυχώς χωρίς νέα δά- γεια η Κύπρος δεν µπορεί να επιβιώσει τουλάχιστον µεσο- πρόθεσµα. ee ee