Back

Το Γραφείο του Γαλανού προώθησε τον Κιττή...

3 ση ερινη Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού ΝΟΙΚΤΗ επίθεση’ εναντίον του Αντι- προέδρου του ΔΗ- ΚΟκ.Γαλανού κάνει ο υπεύθυνος Τύπου του κόμ- µατος κ. Χάρης Κυριακίδης, κατηγορώντας τον ότι δούλε- We έμμεσα υπὲρ της εκλογής. του κ. Κιτπὴ στη θέση του Γ.Γ. την οποία διεκδικούσε και ο ἴδιος. Ο κ. Κυριακίδης σε συνἐντευξή του στη «Σ» ἄνα- φἑρει ότι εἶχε καταγγείλει και πριν το Συνέδριο ότι στελέχη της νεολαίας του ΔΗΚΟ που εργάζονται στο Γραφείο του κ. Γαλανού προωθούσαν τον αγ- θυποψήφιὀ του. Στη συνέν- πευξἠ του ο κ. Κυριακίδης υπογραμμίζει επίσης και Τα εξής: ο Ο Μάρκος κάνει το λάθος να δείχνει άγχος για την ανἑ- λιξή του. ο Οι καταγγελίες του Μουσι- οὗττα λένε τη µισή αλήθεια. 9 Ζήτησα να κάνω επισκέψεις στη βάση του κόμματος αλλά δε µου επετράπη. 5 Πίσω απὀ τον πρόεδρο λένε ορισμένα πράγµατα, μπροστά του διστάζουν. Ὁλόκληρο το κείµενο της συνέντευξης του κ. Κυριακίδη. ακολουθεί Αποτυχία --Πώς ερμηνεύεις την απο- τυχία σου να εκλεγεὶς στη θέση του Γ.Γ. του κὀμματός σου στο Συνἑδριο ΑΠ: Το αποτέλεσµα µε τιμά αν ληφθεί υπόψη ότιπήρα το 2096 των ψήφων απὀ τους παρευ- ρεθέντες --Ποιοι λόγοι πιστεύεις ὅτι συνέτειναν στο να µην εκλε- γείς ΑΠ: Υπάρχουν και αντικειµενι- κοί και υποκειμενικο[λόγοι. Οι υποκειμενικοί παράγοντες αφορούν το κλίµαπου υπάρχει στην Κύπρο. Αλλά και της αδυναμίας της άμεσης επα- φὴς µε τους συνέδρους λόγω κυρίως των καθηκόντων µου ως εκπροσώπου του κόμματος και Γραμματέα Τύπου και Δι- αφώτισης. Αυτό δε µου άφηνε χρόνο σε σχέση µε την υπο- της Κυριακής Το Γραφείο του Γαλανού προώθησε τον Ψηφιότητα του συναγωνιστή Kitm ο οποίος για αρκετό καιρό εργαζόταν στη βάση του Κόμματος για την εκλογή του. Οι αντικειμενικοί λόγοι εἶναι. τα κριτήρια µε τα οποία ψη- φίζει ο λαός µας σήµερα και τα οποία όπως έχει διαφανεί πολλὲς φορές δεν εἶναι πολι- τικἀ, Ασφαλώς υπήρξαν και ἄλλες προσπάθειες που αφο- ρούσαν εσωκομματικούς πα- ράγοντες για την προώθηση, Tou συνδυασμού των υποψη- φιοτήτων του κ. Κιτπὴ και του κ. Νέστορα Κυριακίδη. Από πού προήλθαν αυτές οι προσπάθειες Η νεολαία του ΔΗΚΟ εργαζόταν συστηματικά για την προώθηση του Νέστο- ρα Κυριακίδη ο οποίος ήταν πρὀεδρός της. Από το περι- βᾶλλον του προέδρου της Βουλής προωθούσαν την υπο- Ψηφιότητα του κ. Κυριακίδη και µε έμμεσο τρόπο την υπο- Ψηφιότητα Kir εἶτε µε προ- σεγµένη ιδιαιτερότητα εἴτε µε ἑνα προβληματισμό που έλεγε περίπου ὅτι ο κ. Κπτής εἶναι κρίμα γιατί την περασμένη φορά έχασε µε διαφορά µι- κρού αριθμού Ψήφων. Ὑπήρ- Έαν ὅυο µέτρα και δυο σταθμά στην προώθηση επιλογών. Γαλανός --ο πρὀεδρος της Βουλής Γαλανός έχει διαψεύσει ότι ἔχει αναμιχθεί στην υπόθεση της προὠθησης υποψηφίων µε τον ἕνα τρόπο ἡ τον ἄλλο. ΑΠ: Δεν μπορούν να διαψευ- στούν τα αδιάψευστα. Τα στε- λέχη της Νεολαίας εργάζονται στο Γραφείο του προέδρου της Βουλής και εἶχα προειδο- ποιήσει πολλές φορὲς και εἶχα καταγγείλει τις προσπάθειες που καταβόλλονταν τέσσερις μέρες πριν and τον συνέδριο. --Πώς αντιµετωπίζεις τα όσα αγέφερε στο Συνέδριο ο κ. Ν. Μουσιούττας και πώς εξη- Κιττή... Ο Γαλανός δεν µπορεί να dia- ψεύσει τα αδιἀψευστα. Ο Μάρκος δίνει την εντύπωση ότι έχει άγχος ανέλιξης και δε δικαιούται να παραπονείται. Υπάρχουν και ευθύνες του Μου- σιούττα ο οποίος εἶπε τη μισή αλήθεια. Ζήτησα να κάνω επισκέψεις στη βάση του κόμματος αλλά δε µου επετράπη. γείτε το φαινόμενο τα ἴδιατα. ΤΏς ηγεσίας του ΔΗΚΟ ηγετικἁ στελέχη του κὀόµµα- τὸς σας να κάνουν κριτική ΑΠ: Πολλά απὀ αυτά που ανέ- φερε ο κ. Μουσιούττας εἶναι ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ αληθή και σωστά. Δηλαδή τις οργανωτικές αδυναμίες, την προσπάθεια να αποκλεισθούν κάποιοι στο επαρχιακό ἆλλο επίπεδο του κόμματος. Φυσι- κά το θέµα εἶναι εωρύτερο και χαρακτηρίζειτη νοοτροπίατου τρόπου λειτουργίας του ΔΗ- ΚΟ. Ὑπάρχουν ευθύνες και του ἴδιου του Γ.Γ. του κὀμμα- τος αλλά για να εἶμαστε δίκαιοι τις εντάσσω και αυτὲς στο όλο σύστημα. Στην πραγµατικότη- τα δεν υπάρχει πρόγραµµα δράσης αλλά περιστασιακή λειτουργία και εἶναι κάτι που το έθεσα αρκετὲς φορές στο Εκτελεστικό Γραφείοτου κόμ- µατος. Δε νοείται οργανισμὸς ο οποίος δεν παρουσιάζει σαν. σύνολο και σαν επιµέρους τμήματα πρόγραµµα δράσης. στο.τέλος εκάστου έτους για τον επόμενο χρόνο και Το οποίο να παρακολουθείται και να ελέγχεται ώστε να επιβρα- βεύονται οι ἄριστοι και να «τιμωρούνται» εκείνοιπου δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους Από αυτή την άποψη οἱ καταγ- γελίεςτου κ. Μουσιοὐτταλένε τη μισή αλήθεια. Επαναλαμβά- γω ὅτι η ευθύνη αυτή εἶναι συλλογική. Πρέπει να πω ὅτι πολλές φορὲς ζήτησα να γίνουν προ- γράμματα για επισκέψεις µου και πολλὲς φορές πήρα Πρω- τοβουλία για πραγματοποίηση Εξορμήσεων στη βάση του κόμματος, πράγμα που δε µου επετράπη. Ο Μάρκος --Να περάσουμε στο κεφἀ- λαιο Μάρκος Κυπριανού. Με- τά την απόσυρση της υποψη- φιότητας του Μάρκου και μετά απὀ κάποια δἠλωσή σου εἶχες κατηγορηθεί ότι ήσουν ο κύριος υπαϊτιος της απὀ- συρσης αυτής. Τι έγινε ακρἰ- Bas ΑΠ: Το θέµα, όπως εἶπα σπη δἠλωσή, µου πολλές φορὲς το συζήτησα µε τον ἴδιο τον κ. πρὀεδρο, µας απασχόλησε πολλές φορέὲς, και κατά τις βουλευτικές και τώρα µε αφορμή την υποψηφιότητά του στο Συνέδριο. Το θέμα εἶχε και έχει δυο πτυχές. H pia εἶναι ότι κατ᾽ ουδένα λόγο δεν πρέπει να αδικούνται τα παιδιά. του προἑδρου ενός κόμματος και ότι πρέπει να έχουν την ευκαιρία της ανέλιξης όπως κάθε στέλεχος. Από την άλλη εἶτε το θέλουμε εἶτε όχι, χρει- ἄζεται µεγαλύτερη προσοχή, λαμβανομένου υπόψη ότι όση αξία και να έχει ἑνας γιος του. προέδρου η εντύπωση που επικρατεί δίκαια ἡ ἅδικα εἶναι ότι κερδίζει κάποιο ἐδαφος απὀ το βαθμό συγγένειας. Για να εἶμαστε δίκαιοι και δυνατότητες και ικανότητες, έχει, πολύ περισσότερες απὀ πολλούς που αµείφθηκαν και ανελίχθηκαν στο ΔΗΚΟ κατά καιρούς. Πλην όμως δε δικαι- οὗται γα παραπογείται ότι αδι-. κείται επειδή εἶναι γιος του προέδρου, λαμβανομένου υπόψη ὁτικαιη εκλογήτουως βουλευτή οφείλεται σε πολύ µεγάλο βαθμό αν όχι απόλυτα σε αυτὸ το γεγονός. Εἶχε δημιουργηθεί ἑνα κλίµα ὅτι τυχόν µη εκλογή του γιου του κ. προέδρου θα ἦταν µομφή εναντίον του ἴδιου του προέ- ὅρου. ΄Ετσι εἶναι τα πράγματα. Μπορεί να εἶναι σωστό µπορεί να εἶναι λάθος. --Δηλαδή το ἴδιο θα ἴσχυε και στο Συνἑδριο αν δεν εκλεγό- ταν Γ.Γι ΑΠ: Ασφαλώς ήταν ἑνα δίκοπο. μαχαίρι. Κάπου το διαπιστώνει και ο ἴδιος ο Μάρκος στη δἠλωσή του, Από την άποψη της πολιτικής εκπροσώπησης. που κόμματος --- και το εἶπα στον πρόεδρο αυτό παραµο- γὲς του Συνεδρίου --- ο Μάρ- κος θα μπορούσε να εκπληρώ- σει τα καθήκοντα του Γ.Γ. καλύτερα απὀ τον νυν ΓΙ, Ταυτόχρονα τού τόνισα ότι ο Μάρκος Θα πρέπει να εἶναι πολύ πιο προσεκτικός στις διεκδικήσεις του µέσα στο κόμμα ώστε να µην υπάρχει κόστος στο κόμμα καιστον ἰδιο τον πρὀεδρο. Πιστεύω ότι ο Μάρκος έχει κάνει λάθος επι- δεικνύοντας ἡ δίνοντας ἔστω την εντύπωση ὅτι έχει άγχος. ανέλιξης. Αυτό φαίνεται να το έχει παραδεχθεί και ο ἴδιος, όπως για παράδειγµα ότι η µη υπουργοπο[ησή του οφείλεται στο βαθµό συγγένειας. Μετά εἶχε ενδιαφερθεί για τη θέση του Αναπληρωτή Κοινοβου- λευτικού Εκπροσώπου του κόμματος. Πιστεύω ότιο Μάρ- ρολά ς ολλ 10 Ο Χάρης Κι υποβόλὶ, eine ning υποψηφιότητα, Mou του κ. τα Ιου σιούττα πριν Συνέδριο σπό το του. my κόμματός του και να vl cg Εὔκολα στο περιθύριο πιο οποιοσδήποτε Παρά --Πιστεύεις ] ων Ἑπόμεγη πουν νο αετία δεν πρέπει A ΑΠ: Γιατί να µη SiexBucioe: 7, θέμα ὅμως εἶναι ότι πρέπο, ug αλλάξει ριζικά νοοτροπία rc κόμμα σ᾿ ὅτι αφορά. Tv avé- AEN όλων e000 aurd, Ο πρόεδρος σεΠώς εξηγεί το φανόμεγο όλη σχεδόν η ηγεσία τοι κόμματος γα επικρίνει την ἴδια την ηγεσία και απὀ την ἄλλη γα τάσσεται υπὲρ του προέδρου Κυπριανού. ΑΠ: Πιστεύω om kavévag and την ηγεσία δεν έπρεπε να βγει και να κάνει κριτικἠ χωρίς να κάνει αυτοκριτική. Δε νομίζω ότι θα ἦταν σωστό να γίνει αὀριστῃ κριτική εναντίον της ηγεσίας. “Eva καλός φίλος. και συνεργάτης δεν πρέπει να ἔχει αναστολή να λέει την. αλήθεια στον πρόεδρο. Είμαι ἑνας απὀ αυτούς που éxouv άποψη ἑναντι του προέδρου μαζί µε αρκετό σεβασμό και εκτίμηση στο πρόσωπό του. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει για πολλούς. Μπορεί πίσω απὀτον πρὀεδρο να λένε ορισμένα πράγματα αλλά μπροστά του διστάζουν. ΄Ἠταν πολλές οι φορές που αρκετοί περίµεναν va δουν πού το πάει ἡ πώς σκέφτεται ο πρὀεδρος για να τον ακολουθήσουν. j