Back

Η Κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να παραγνωρίζει τον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού

ί πιω Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ δεν έχει δικαίωμα να παραγνωρίζει τον. Κόσμο του Anpo- κρατικού Συναγερμού και οφείλει να τον δικαιώσει. Αυτό Tovigel om GUVETEUEN Tou nou ακολουθεί ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Λεμεσού κ. Τήµης Ευ- θυμίου ο οποίος ταυτόχρονα επισημαίνει και τα εξής: 9 Για μὲνα αξιοκρατία δε σημαίνει να ξεκινήσουμε επί ἴσοις ὁροις µε τους. άλλους αλλά να ξεκινήσουμε µε την αποκατάσταση των στελεχών. του ΔΗΣΥ που εἶχαν στο πα- ρελθόν διωχθεί και αδικηθεί, 9 Προξδρος, ηγεσία και µέλη του ΔΗΣΥ να αντιλη- φθούµετις ευθύνες µας ἑναν- τπιτου λαού. 9 Το ΑΚΕΛ ασκεί στείρα αντιπολίτευση ενώ η ΕΔΕΚ. έπρεπε να δώσει πίστωση χρὀ- νου στην Κυβέρνηση. 9 ΄Ἠταν θεθιασμένη η ενέργεια της Κυβέρνησης για τους διορισμούς στους Hyi- κρατικούς. 9 Τα δυο συγκυβεργώντα κόμματα δεν έδωσαν την πρέ- ποὺσα στήριξη στην Κυβόρνη- ση. 9 Εἶναι αδιανόητο. για μένα να συμβιβαστώ µε µειο- δοτικὲς θέσεις στο εθνικό. θέμα. Λάθη ΕΡ: Πώς εἴδατε τη μέχρι σἡμεραπορείατης Κυβόρνη- σης Κληρίδη ΑΠ: Σίγουρα θα μπορούσε να. ἦταν καλύτερη. Πιστεύω dri ἐγιναν λάθη και παραλεΐψεις, Όμως σ᾿ αυτό δε φταῖει µόνο η Κυβέρνηση. Μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση που δηµι- ουργήθηκε μέχρι σήµερα φέ-- ρουν τα ὅυο συγκυβερνώντα κόμματα τα οποία δεν έδωσαν την απαιτούµενη στήριξη και βοήθεια σπη νέα Κυβέρνηση. ἝἛνας απὀ τους. λόγους που εν εδόθη αυτή η. βοήθεια. εἶναι γιατί στην περίοδο που, ακολούθησε µετά τις προεδρικὲς εκλογές τα δυο συγκυβερνώντα κόμματα ανά- λώσαν αρκετό απὀ το χρόνο τους στις ενδοκομματικές. τους διαδικασίες θέτοντας σε. δεύτερη μοῖρα την ουβύνη, που ἔχουν για βοήθεια του κυβερνητικού έργου. Όμως για να εἶμαστε ειλι- Κριγείς τα συνέδρια των δυο, Κομμάτων απὀ µόνατους λόγω του γεγονότος ὁτι θα αναδεῖ- κνύαν τη γέατους ηγεσία ἦταν ανασταλτικὸς παράγοντας. αφού πριν την πραγµατοποίη- σή τους υπήρχαν cuvageic λόγοιπου καθιστούσαν δύσκο-. An τη λήψη ορισμένων. αποφά- σεων που εἶχαν σχέση µε διορισμούς και θέµατα συντο- νισμού. Το πρόβλημα αυτὸ ἦταν πιο Εμφανὲς στο Δημοκρατικό Συναγερμό ο οποίος για πρώτη. Φορᾳ παρουσιαζόταν έστω και προσωρινά ανανεωµένος υπό. ΤΗΝ ἔννοια ότιο Προέδρος του, κόμματός µας αποχωρούσε. απο αυτό καιάραη κορυφήτης κομματικής µας πυραμίδας Είχε αυτόματα αλλάξει, Έτσι ο ΔΗΣΥ µε αυτή την προσωρινή αλλαγἡ χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να μπορέσει να ξαναμπεῖ στον Κανονικό κύκλο της λειτουργίας του. Θα. ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Η Κυθἔρνηση δεν ἔχει δικαίωμα να παραγνωρίςει τον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού ἦταν άστοχο να υποστηρίξει κανείς ὅτι η αποχώρηση του κ. Κληρίδη δεν άφησε τα κενά τα. οποία χρειάστηκε αυτὸς ο χρονος για να πληρωθούν και αυτό χωρίς να υποτιμά κανείς. τις ικανότητες του σημερινού. προξδρου του ΔΗΣΥ κ. Μάτση. Παρά τις αδυναμίες όµως που παρουσιάστηκαν στη στή- Ῥιξή της Κυβέρνησης πιστεύω ότι η δημιουργία του Συντο- νιστικοῦ Φορέα που δηµιουρ- γείται τώρα µε τη. συμμετοχή Tov δυο συγκυβερνώντων κομμάτων καιτης Κυβέρνησης. θα βοηθήσει στην υλοποίηση των προεκλογικών υποσχἑσε- ὧν και των δεσμεύσεων του. Προέδρου Κληρίδη. Μπορεί αυτός ο Φορέας να διαδραµα-- τίσει εποικοδοµητικὀ ρόλο και να βοηθήσει ὦστε πολύ οὐν- τοµα η Κυβέρνηση να αρχίσει να λειτουργεί µε περισσότερη Ευχἑρεια και να παίρνει σε πιο Κυβέρνηση. Ημικρατικούς γρήγορο χρόνο τις αποφάσεις της. Δικαίΐωση ΕΡ: Ακούονται παράπονα ὅτι πα στελέχη του κὀμματὸς σας δεν εἶναι ουχαριστηµένα απὸὀ την αντιμετὠπισὴ πους μέχρι σήµερα απὀ την Κυ- βέρνηση. Πόσο δικαιολογη- μένα εἶναι aura ta napano- va ΑΠ: Δεν εἶμαι σε θέση va Ὑνωρίξω ὄλες τις μορφὲς των παραπόνων γι΄ αυτό προσωπι- κά Θα σταθώ µόνο σε κάποιο παράπονο που πιστεύω ότι δεν πρέπει να το Παραβλέίμουμµε. Είναι γνωστό ὁτι τα στελέχη. του Δημοκρατικού Συναγερ- μού απὀ της ἵδρμσης του κὀμματός µας εἶχαν διωχθεί και τεθεί στο περιθώριο µόνο και µόνο γιατί εἶχαν την |δι ολογία του Συναγερµικοι Χ΄ Αξιοκρατία σηµαίνει να ξεκινήσουμε απὀ την αποκατάσταση των αδικηµένων στελεχών του ΔΗΣΥ. * Ta duo συγκυβερνώντα κόμματα δεν ἑδωσαν την πρέπουσα στήριξη στην κ΄ Ἐϊναι αδιανόητο για μένα να συμβιβαστώ µε µειοδοτικές θέσεις στο εθνικό θέµα. * Ηταν βεβιασμένη η ενέργεια της Κυβέρνησης για τους διορισμούς στους Κυβέρνηση δεν έχει δικαίωµα, να παραγνωρίζει αυτό το Συ- ναγερμικό κόσµο και οφείλει να τον δικαιώσει. Ας µην ξε- Χνούμε ὁτι αυτός ο. κόσμος. εργάστηκε σκληρά για να εἶναι σήµερα στο Προεδρικὀ η πα- ρούσα Κυβέρνηση. “Apa and αυτής της πλευράς πιστεύω ότι τα παράπονα εἶναι δικαιο- λογημένα. EP: Τόσο το ΑΚΕΛ ὁσο και η ΕΔΕΚ κατηγοροῦν την Κυ- βέρνηση ὁτι διαµοίρασε. την εξουσῖα μεταξύ των δυο. συγ- κυβερνώντων κομμάτων. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατηγορἰα ΑΠ: Αν µε τη λέξη εξουσία Εγνοοῦύν τις θέσεις του Ὑπουργικού Συμβουλίου τότε λέμε ὅτι αυτό εἶναι φυσιολο- YIKO φαινόμενο αφού τα µέλη του θα έπρεπε να προέρχονται, από τα ὅμο κόμματα που Bo- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ᾖθησαν τον Προέδρο Κληρίδη να ανέλθει στην εξουσία, Μά- λιστα ο Πρόεδρος Κληρίδης εἶχε κἀνειπρόταση στην ΕΔΕΚ. για να διορίσει ἑναν Υπουργό, αλλά η πρόταση εἶχε απορριφθεί Δε θα ἦταν σωστό γα διοριστεί Υπουργός απὀ τις τάξεις του ΑΚΕΛ}ιατἰ ο ρόλος. του Ὑπουργού εἶναι να βοηθά την Κυβέρνησῃ και όχι να την. αντιπολιτεύεται ὅπως κάνει το. ΑΚΕΛ. Ας µην ξεχνούμε ότικαι ϱ κ. Βασιλείου όταν εξελέγη Πρόεδρος µε τη στήριξη Tou ΑΚΕΛ διόρισε Ὑπουργοῦς άτομα που μετείχαν της προ- εκλογικής εκστρατείας ἡ του ΑΚΕΛ όπως τους κ.κ. Π. Πα- παγεωργίου, Χρ. Χριστοφίδη, Α. Ἀλωγεύτη, Χρ. Βενιαμίν, Α. Γαβριηλίδη, Μ. Παπαϊωάννου, Ν. Πρωτοπαπά κλπ. Δεν κατα- νοώ τώρα ποιο εἶναι το πρὀ- βληµα των δυο κομμάτων. Τώρα σε ὅτι αφορά τους διορισμούς στους Ημικρατι- KOUG ἦταν και πάλι φυσικό να. διορισθούν ικανά άτοµα και κατάλληλα για να προωθήσουν το πρὀγραμµα της Κυβέρνη-- σης και ὄχι άτομα που θα την υποσκάπτουν. Είναι γνωστό, ὅτι ο Πρόεδρος Κληρίδης ει- σηγήθηκε όπως στα µέλη των Ἡμικρατικών περιλαμβάνονται Toya απὀ ὅλα τα κόμματα αλλά εἶναι και πάλι γνωστό ὁτι το ΑΚΕΛ αρνήθηκε να συµµε- τάσχει σε αυτά, Μπορώ να πω ὅτι ο κ. Κληρίδης τηρεί αυστηρά την αξιοκρατία στους υπόλοιπους. διορισμούς και θα επαναλάβω αὐτό που εἶπα προηγουμένως. Οτι δηλαδή τηρεῖται µε τί τοιο αυστηρὀ τρόπο η αξιοκρατία ὥστε στελέχη του. Δημοκρατικού Συναγερμού. που επιδεικνύουν ενδιαφέρον. για κάποια θέση να παραγνωρίζονται. Ὑπάρχει όμως και το θέµα. πων προαγωγών. Για μένα αξιοκρατία δε σημαΐνει να Ἐεκινήσουμε επὶ ἴσοις ὁροις αλλά να ξεκινήσουμε µε την αποκατάσταση των µέχρι σή- µερα στελεχὠν µας τα οποία ἔχουν αδικηθεί Αφού αρθεί αυτή η αδικία τότε θα µποροή- µε να μιλούμε για συνέχιση της αξιοκρατίας, Στείρα ΕΡ: Πώς κρίνετε την αντιπο- λίτευση του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ μέχρι σήµερα ΑΠ: Μετά τις εκλογές το ΑΚΕΛ είχε υποσχεθεί ὁτι θα έκανε δημιουργική αντιπολί- τευση. Ἡ αντιπολίτευση όμως. του ΑΚΕΛπου ακολούθησε και συνεχίζεται ακόµη εἶναι στεῖ- ρα και δεν έχει κανένα ἆλλο. στόχο απὀ τού να συγκρατήσει τους οπαδούς του που ἀρχι- σαν να φεύγουν λόγω του γεγονότος ὅτι για πρώτη φορά. βρίσκονται μακριά απὀ την Κυβέρνηση. Γιατην ΕΔΕΚ έχω να πω ότι εἶναι πολύ σύντομο στο διάστηµα των ἕξι μηνών να. κάνει αωστηρή κριτική ἔναντι της Κυβέρνησης αφού κατὰ την ἀποψή μου θα έπρεπε va δώσει περισσότερη πίστωση χρόνου. ΕΡ: Ὑπάρχει παραδοχή ὁτι ενέργειες της Κυβέρνησης στο θέμα των Ημικρατικὠν ναι βεβιασμένει ΑΠ: Καταρχήν πρέπει ναπω ότι ο νόμος που εμεῖς εἶχαμε ψηφίσει αποδείχθηκε λανθα- σμένος και κάποτε πρέπει να ομολογούμε. και τα λάθη που. κάνουμε. Ναι, ἦταν βεβιασμέ- νη η ενέργεια της Κυβέρνη- σης να ακολουθήσει τη διαδι- κααῖα εκείνη. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζου- µε το γεγονός ὅτι η Κυβέρ- νηση ακολουθησε πιστά τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγε- λξα. Τώρα η Κυβέρνηση οφεί- λει να μελετήσει µε πολλή. προσοχή τις παραπέρα ενἑρ- γειὲς της ὥστε να αποκατα- σταθεί το συντομότερο η εὖ- Ρυθµη λειτουργία των Ηµικρα- τικὠν Οργανισμών. Πρέπει να αντιληφθούν ὅτι µια νέα Κυ- βέρνηση οφείλει να ακολοι- θήσειτη διακυβέρνησή της µε γὲους ανθρώπους που να εφαρμόσουν το πρὀγραμμά της. ΕΡ: Πώς κρίνετε την κατά- σταση στο ΔΗΣΥ τώρα, µετά την αποχώρηση του Προξ- ὅρου Κληρίδη ΑΠ: ΄Οπως προανάφερα και στην αρχἡ το κενό του κ Κληρίδη εἶναι µεγάλο. Εμείς θα πρέπει να στηρίξουμε ὁσο. μπορούμε τη νέα ηγεσία του κόμματος ώστε ὄχι µόνο να κρατήσουμε το ΔΗΣΥ σαν πρὠτο κὀμμα αλλά να αυξή-- σουµε τα ποσοστὰ του Παράλληλα Πρόεδρος, ηγεσία, μέλη και οπαδοί του ΔΗΣΥ να αρθούμε στο ὖψος των περι- στάσεων και να αντιληφθούμε. ότι οι ευθύνες που έχουμε ναντι του λαού εἶναι τεράστι ες. Ελπίζω ότι µέχρι τον ερ. χόµενο µήνα το κόμμα µας θα ἔχει οργανωβεί πλήρως και θα σταθεί σωστά ἕναντι του κὀ- σµου του. Ο ΔΗΣΥ πρέπει να παράσχει στην Κυβέρνηση την απαιπούμενη υποστήριξη nou χρειάζεται για υλοποίηση του. προγράμματός της. Προθλήµατα EP: Ἔχει γραφτεί στον Τύπο. ὅτι μετὰ το Συνέδριο παρου- σιάστηκαν κάποια προβλήμα- τα κυρίως στη Λεμεσό. ΆΠ: Το ὅτι υπήρξαν κάποια προβλήματα ἁυτό δεν εἶναι μυστικό. Υπήρξαν αντιδράσεις απὀ διάφορες καταστάσεις. Πιστεύω ὁτιαυτό το πρόβλημα θα λυθεί µε τον πιο ενδεδει- Υμένο τρόπο. ΕΡ: Στις συζητήσεις για το Εθνικό θέµα εἴτε στη Βουλή Εἶτε στο κόμμα σας παρουσιάζεστε µε πιο ὄυνα- μικὲς θέσεις. Από πού πηγά- Ζει αυτὸς ο δυναμισμός: ΑΠ: ΄Οταν μιλά κάποιος γιατο Εθνικό δε χωρεί καμιά υπο- Χώρηση ἐναντι των θέσεων που πιστεύει και τον εκφρά- ζουν. Γνωρίζοντας την ιστορία αυτού του τόπου απὀ τον καιρό του απελευθερωτικού. αγώνα μέχρι σήµερα θα εἶναι αδιανόητο για μένα να συµβι- Βαστὠ µε οποιεσδήποτε µει- οδοτικὲς θέσεις. Οι θέσεις µου αυτές θα µε ακολουθούν πάντοτε µε οποιαδήποτε Κυβέρνηση. Ακόμα και αν η Κυβέρνηση αυτή δεν ακολου- θήσει τις θέσεις στις οποίες πιστεύω, τότε σἴγουρα θα. στεί και Την ανάλογη κριτι