Back

Οι δάσκαλοι θ΄αντιδράσουν δυναμικά...

Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΚΟΣ ΠΙΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε δυναμικά µέτρα. προειδοποιεί η MOEA σε nepi- πτωση που η Κυ- Βέρνηση παραχωρήσει στην ΟΕΛΜΕΚ την κλίµακα Α11, χωρίς να υπάρξουν οι ενδεἰ- Έεις ὅτιθα δοθεί η ἴδια κλίµακα και στους δασκάλους. Αυτό τονίζεισε συνἐντευξή του στη «Σ» ο πρὀεδρος της ΠΟΕΔ κ. Νίκος Παπαγρηγορίου καβι- στώντας σαφές ὅτι Π οργάνω- σἡ του βρίσκεται σε αναμονή και παρακολουθεί τα όσα yi- γονται μεταξύ της Κυβέρνη- σης καὶ της ΟΕΛΜΕΚ. Στην ἴδια συνέντευξη ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ υπογραμμίζει: ο Τίθεται θὲµα ηθικής τά- ξεως για την Κυβέρνηση αν προσποθήσει να αποσυνδέσει το αἴτημα της ΟΕΛΜΕΚ για αναβάθμιση στην κλίµακα Α11 ané το ἴδιο αἴτημα της ΠΟΕΔ. 9 Αν δε γίνονται έγκαιρα. οι εγγραφές στα δημοτικά, θα υπάρχουν πάντοτε τα προβλή- µατα καθυστερήσεων στις µε- τακιγήσεις µετά την έναρξη των µαθηµάτων. ο Η μισθοδοσία για τους διευθυντές Μέσης και Δημο- τικής δεν πρέπει να αποφασἰ- ζεται αναλόγως των μεγεθών. αλλά ανάλογα µε τα προσόντα καιτα καθήκοντα. Οιµετακινήσεις Ἡ Σε πρόσφατη ανακοϊνωσή σας αναφέρατε ὅτι γίνονται ακόµη μετακινήσεις και πα- ρατηρείται ἔλλειψη προσω- πικού στα δημοτικά. Το πρὸ- Βληµα αυτό εἶναι μεγαλύτε- ρο σε σχέση µε ἄλλες χρο- γιές Ποιες εισηγήσεις έχετε για την επίλυση του προβλή- ματος. Ώ Το πρόβλημα εἶναι διαχρο- γικό ᾿Έχω 29 χρόνια υπηρεσὶ- ας και απὀ τον καιρό που διορίστηκα αυτό το πρόβλημα, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, Με την πάροδο του χρόνου λόγω κάποιων ιδιαζουσών συν- Θηκών αρχίζει και μεγαλώνει. Η αλήθεια εἶναι ότι φέτος το πρόβλημα ήταν σε μικρότερη €xtaon απὀ πέρσι, πλην όμως. εξακολουθεί να εἶναι πρόβλη- μα. Η επισήµανση που κάναμε Εἶχε σκοπὀ να ευαισθητοποι- ἧσει όλους τους φορείς που εμπλέκονται, να κάτσουν να μελετήσουν το πρόβλημα σε. βάθος και να δοθεί µια λύση. Προσωπικά αποδίδω ευθύνες. σε ὅλους, ακόµη και εμείς έχουμε ευθύνες. Έχουμε κά- ποιες εισηγήσεις αλλά ἴσως τώρα δε λύσουν οριστικἀ το. πρόβλημα. Για παράδειγµα η στελέχωση των σχολείων να τελειώνει απὀ τον Ιούνιο. Όλες οι ενστάσεις θα εξετά- Οἱ δάσκαλοι θ) αντιδράσουν δυναμικἀ... ζονται και µε την έναρξη του νέου σχολικού χρόνου θαθε- ωρούνται τελικές. Αλλο ση- weio nou βλέπω εἶναι το πολύ μικρό χρονικό διάστηµα που μεσολαβεί απὀ τις τελευταῖες. εγγραφές. Κάνουμε εγγραφές. από τις 10 µέχρι τις 14 του Σεπτέμβρη. Ας πάρουμε τη φετινή χρονιά. 10 του μηνός ἦταν Παρασκευή, 11 και 12 Σαββατοκύριακο. Με ἄλλα λόγια υπήρχαν μό- νο δυο μέρες, καιτην επομένη ἦλθαν οι μαθητές στο σχολείο. Αυτὲς τις δυο μέρες έγιναν εγγραφές και εστάληκαν στα επαρχιακἁ Ὑραφεία του Ὑπουργείου Παιδείας. Τα επαρχιακἁ γραφεία του Ὑπουργείου κάθησαν κάτω και Εἶδαν πόσο προσωπικό απαι- τεῖται γιατο κἀθε σχολείο. Στη συνέχεια έστειλαν τις εισηγἡ- σεις τους στα κεντρικά γρα- φείατου Υπουργείου Παιδείας για τις ανάγκες των σχολείων. της κάθε επαρχίας. Από εκεί οἱ εισηγήσεις ἔφυγαν για την. Επιπροπή Εκπαιδευτικής Yrm- ρεσῖας. Για να γίνει αυτή η διαδικα- σία απαιτούνται κάποιες ηµέ- ρες. Εἶναι λογικό να µην εἶναι ἔτοιμα κάποια σχολεία την. επομένη της έναρξης των µαθηµάτων. Αν οι εγγραφές Εγίνονταν κανονικά μέσα στον. Ἰανουάριο ὅπως λέγει το Ὑπουργεῖο Παιδείας Θα ἦταν ασήμαντο το πρόβλημα Ὅμως πολλοί γονείς αμελούν. γα εγγράψουν τα παιδιά τους τον Ιανουάριο και έρχονται το Σεπτέμβριο. Τι σηµαίνει όμως. αυτό Αν υπἀρχεικἀποιοτμήµα µε 34 µαθητές που εἶναι ο μέγιστος αριθμός, το Σεπτὲµ- βριο µε τις καθυστερηµένες εγγραφές γίνονται 36 που σημαϊνειαυτόματα δυο τμήµα- τα. Επειδή ο προγραμματισμὀς ἔγινε για ἕνα τµήµα και ἑνα δάσκαλο αυτόματα δηµιουρ- γούνταιανάγκες γιαακόµη ἑνα δάσκαλο. Επομένως ὄχι µόνο Χ ....Αν η Κυβέρνηση αποσυνδέσει το αἴτη- µα της κλίμακας Α11 * Θα δημιουργηθεἰ αναταραχή λεία. στα σχο- οι γονείς πρέπει να υποχρε- ώνονται να κάνουν τις εγγραφές ὅπως προνοεί ο νόμος αλλά πρέπει να υπάρ- χουν και κάποιες ποινές. Προγραμματισμὸς Ta TeAeuTaia χρόνια ἐχουμε. Επίσης µια ροή απὀ την επι- στροφή των αποδήμων. Έχουμε τα προβλήµατα µε τους ξένους εργάτες που Epxovrat omy Κύπρο και τα παιδιά τους εἶναι απρὀβλεπτοι αριθμοί. Ὑπάρχει και η μετακίνηση προσωπικού. Με την ἑλλειψη δασκάλων που παρατηρείται, τώρα ἐρχονται φιλόλογοι στα σχολεία µας. Τοποθετούνται κανονικά και όταν έλθει η ώρα va nave στα σχολεία, η Μέση, έχει ανάγκη απὀ π.χ. 20 φιλό- λογους. Παΐρνειτους 20 φιλό- λογους που εἶχαν τοποθετηθεί στη Δημοτική και αυτόματα δημιουργεῖται κενό. Μέχρι να έλθουν οι ἄλλοι 20 περνά µια βδομάδα. @ More υπολογίζετε ὅτι θα εἶστε αυτάρκεις σε δασκά- λους Ώ Το Ὑπουργεῖο Παιδείας. ισχυρίζεται ότι µετά απὀ τέσ- σερα χρὀνιαθα εἵμαστε αυτάρ- κεις ὅμως υπάρχουν αμϕιβο- λίες, Στην περίπτωση των σχολεὶ- ὧν δεν εἶναι θέµα απλής διαίρεσης. Δηλαδή δεν µπορεί να πεις ὁτι π.χ. έχω 200 παιδιά άρα θέλω εφτά ἡ οκτώ δασκά- λους. Σε ἑνα σχολείο το ἑνα τµήµα µπορεί να έχει 34 µα- θητές και το ἆλλο 18. Υπάρχει ἔπειτα αἴτημα της ΠΟΕΔ για μείωση του διδακτικού ωραρί- ου. ΄Αρα ο προγραμματισμός πέφτει έξω. Τέλος υπάρχει περίπτωση αὔξησης ωρῶν πα- ραμονής στα σχολεία. Αυτή τη στιγμἠ οι μαθητής της Α και Β τάξης μένουν στο σχολείο µόνο 29 περιόδους. Η Βέση της ΠΟΕΔ εἶναι ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν σταδιακἁ 35 περιόδους στα σχολεία. Για κάθε περίοδο που. προστίθεται δημιουργείται και γέα ανάγκη προσωπικού. ΓΙ΄ αυτό δεν πιστεύω ότισε πέντε. χρόνια θα λυθεί το πρόβλημα του προσωπικού. Παρόλο που δεν έχω τα ακριβή στοιχεία αυτή η ιστορία αναμένεται να συνεχιστεί για µια δεκαετία. HA11 BH Ynoupyéc Παιδεῖας κ. Αγγελίδου σε συνἐντευξή της στη «Σ» εἶπε ότι αν δοθεί η Α11 στην ΟΕΛΜΕΚ τότε ἔχετε προειδοποιήσει ὅτι θέλετε και εσείς την ἴδια κλίμακα. Πράγματι έχετε υποβάλει το αἴτημα αυτό ΓΙ Το θέµα της διαφοράς της µισθοδοσίας του δασκάλου και που καθηγητἡ ἦταν κάτι που βασάνιζε απὀ πολύ καιρό την. ΠΟΕΔ. Η θέση µας ἦταν ότιο δάσκαλος θα έπρεπε να απο- κτήσει πανεπιστημιακή µόρ- Φφωση και να µην υποτιμάταιη δημοτική εκπαΐδευση. ΄Ετσι µε αυτά τα δεδομένα και αυτά τα προσόντα η μισθοδοσία θα εἶναι η ἴδια. Αυτή ἦταν και η φιλοσοφία της συμφωνίας του 1986. Αφού τα προσόντα µας. αναβαθμίστηκαν, αφού έχουμε. συμφωνία µε την Κυβέρνηση ότι διασωαλίζονται τα συμφέ- ροντά µας, ότι η κλἰμακά µας. θα εἶναι η ἴδια µε τη µισθοδο- σίατης Μέσης, δεν μπορούμε. να δεχθούμε διαφοροποίηση αυτής της ισορροπίας. Δε λέμε να µην πάρουν την κλί- µακα οι καθηγητές. Όμως ἔχουμε καιεμεῖς κάποια δικαι- ὤὦματα που απορρέουν από τις συμφωνίες. Σίγουρα σε κάποιο στάδιο θαζητήσουµε καιεµείς την κλίμακα για τα µέλη µας. Πρακτικά αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει θέµα. H αναβάθμιση. τέθηκε σε ισχύ απὀ πέρσι. Για να μπορέσει ο πρώτος δάσκα- λος να καρπωθεί περίπτωση κλίμακας Α1 Θα πρέπει να περάσουν τέσσερα χρόνια. Οἱ πρώτοιπου θαπάρουν την Α11 εἶναι ὁσοι σήµερα βρίσκονται στην κλίμακα Α10, δηλαδή περίπου 800 δασκάλοι. ΄Ἔχουμε ειδοποιήσει την Κυβέρνηση µε επιστολἡ το τέλος Απριλίου ότι θα θέλαµε. γα εἵμαστε και εμείς εµπλεκό- µενα µέρη σε οποιεσδήποτε συνομιλίες έχουν σχέση µε την κλίμακα αυτή. Αυτό το πράγμα δημιούργησε κάποια παρεξήγηση. Η ΟΕΛΜΕΚΕΘε- ώρησε ότιη ενέργεια µας αυτή. ἦταν αντισυνδικαλιστικἡ. Αρ- γότερα µας έστειλε ένα ἐγ- Ύραφο, το οποίο απαντήσαµε, και η παρεξήγηση έχει αρθεί. Βεντέτα Ἡ Δεν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί κάποια βεντέ- τα μεταξύ της ΠΟΕΑ kai ms ΟΕΛΜΕΚ µε αφορμή την κλί- µακα Α11 ΓΙ Εμεὶς αντίθετα λέμε ὅτι όλες οἱ εκπαιδευτικὲς οργα- νώσεις πρέπει να συμπήξουν. ἕνα κοινό φορέα, ο οποίος θα Επιλαμβάνεται όλων των οικο- νομικών προβλημάτων που αφορούν όλες τις συντεχνίες. Ἆς πούμε ότι έχουµε μπροστά μας θέµα αυξήσεων. Τιγίνεται Πρακτικά πάει η ΠΑΣΥΔΥ συ- νομιλεῖ µε την Κυβέρνηση κλείει συμφωνία και έρχεται ὕστερα και µας λέει ότι έχου- µε συμφωνήσει αυτό το πρά- yua. Εμείς ουδεμίαν ανάμειξη éxoupe. Ότι αποφασίσει η ΠΑΣΥΔΥ αυτό εἶναι. Αυτό δε µας αρέσει. Δεν µπορεί η Κυβέρνηση την ώρα που συ- ζητά µετην ΠΑΣΥΔΥνααγνοεί ὅτι υπάρχουν ἄλλες ουντεχνί- ες οι οποίες εκπροσωπούν γύρω στις 8-10.000 µέλη. χουμε κάποιες επαφές µε όλες τις εκπαιδευτικές οργα- γνώσεις για το θέµα αλλά εἶναι σε κατάσταση νάρκης. Ο εισαγγελέας Ἡ Η σύσκεψη στο Προεδρι- κὀ την περασμένη Δευτέρα αποφάσισε ὅτι θα γίνουν µε- λέτες για προσπάθεια υλο- ποΐησης του αιτήµατος της. OEAMEK yia Thy A11. Π Εμείς αυτή τη στιγµή τη- ρούμε στάση αναμονής. Δεν έχουμε καμιά επίσηµη πληρο- φόρηση απὀ την ΟΕΛΜΕΚ. Εκείνο όμως που µε προβλη- µάτισε στη σύσκεψη στο προ- εδρικό ἦταν η παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα. Για να ἦταν παρών ο Γενικός Εισαγ- γελέας σημαϊνει ὅτι αναζητεί- ταιπλξον µια νομική ἡ τεχνητὴ λύση. Αν αυτό συμβαίνει, ση- μαίνει ότι υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της να βρει µια λήση που δημιουργεί πρόβλημα σε ὁποίους επίδοξους Θα προ- σπαθήσουν να πάρουν αυτή την κλίμακα. Αν εἶναι έτσι τα πράγµατα δημιουργείται και θέµα ηθιηκής τάξεως για την Κυβέρνηση. ΄Όμως η Kupép- νηση πρέπει να εἶναι σίγουρη ότι εδώ εἵμαστε και απὀ την. ώρα που τα συμφέροντα µας Θα πολεμηθούν µε τον αἠ β τρόπο εμείς θα αντιδράσουµε. δυναμικά και θα δημιουργηθεί. αναταταρχἡ στα δηµοτικά σχο- λεία. Οι διευθυντὲς Ἡ Με ποια δεδοµένα και λογικὴ ζητάτε αναβάθμιση των διευθυντών Μόλις έχει δημοσιευθεί στον Τύπο ὅτι διατυπώσατε αυτό το αἴτημα, υπήρξαν παρασκηνιακές αν- τιδράσεις απὀ την ΟΕΛΜΕΚ. µε το εξής σκεπτικὀ. Πώς εἶναι δυνατό ἑνας ὄιευθυν- τῆς δηματικαύ που µπορείνα ἔχει τέσσερις δασκάλους.να ἔχει τα ἴδια αιτήµατα σε απολαβές µε ἑνα γυμνασιάρ- χη ἡ ἑνα λυκειάρχη που έχει υπό τη διεύθυνση του 30 π.χ. καθηγητές Ώ) Δε γνωρίζω αν υπάρχει αυ- τὴ η ἄποψη οὖτε γνωρίζω αν υπάρχει. Δε θέλω να δοθεί η εντύπωση ὅτι υπάρχει αντιπα- ράθεση μεταξύ ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ. Σίγουρα δεν υπάρ- χει. Εμείς όταν τεκμηριώσαμε. αυτότο αἴτηματοτεκμηριώσα- µε σε τρεις παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος αφορούσε το τι συμβαίνει στη Δημόσια, Ὑπηρεσία. Η δεύτερη παρᾶµε- τρος αφορούσε τη σύγκριση του τι συμβαίνει στη Δημοτική και στη Μεση Εκπαίδευση, και ο λόγος εἶναι απλός. Είμαστε. δυο όμοιες υπηρεσῖες. Η τρίτη παράμετρος αφορούσε τις ενδούπηρεσιακές ισορροπίες. ΄Ἔχουμε συζητήσει µε τον Ὑπουργό Οικονομικών και πι- στεύω ὁτιτον έχουμε πείσει. Ac ἔλθουμε om σύγκριση των διευθυντών Μέσης και Δημοτικής. Σίγουρα κάπου υπάρχουν διφορετικά μεγέθη. Το ερώτημα που τίθεται τώρα. εἶναι αν η μισθοδοσία της Κυβέρνησης βασίζεται στα μεγέθη ἡ στα προσόντα, στα καθήκοντα καιτις ευθύνες. Ας πάρουμε ἑνα που έχει θέση διοικητικού λειτουργού στην Κυβέρνηση που έχει την κλἰ- µακα 16. Αυτός που παίρνει την Κλίμακα 15.την παίρνει γιατί έχει πολλούς ὑφιστάμε - νους, ἡ γιατὶ εἶναι τα καθήκον- τα της θέσης τέτοια Καθήκοντα Ας δούµε και διαφορετικὰ το θεμα. Ο διευθυντής Δημο- τικἠς που ἔχει 400 µαθητές. υπό την «κυριαρχία» του παἱρ-- γει περισσότερα απὀ το ὅιευ- Βυντήτης Τεχνικής Εκπαίδευ- σης που ἔχει 200 ἄτομα Συνεπώς για µας δεν υπάρχει θέµα μεγεθών. Υπάρχει θέµα προσόντων καθηκόντων και ευθυνών... Είναι απαράδεκτο. να λέμε ὅτι ἑνας διευθυντής. που έχει π.χ. 30 δασκάλους να παίρνει όσα παίρνει ένας κα- θηγητής. Τώρα ας πάρουμε éva διευ- Βυντή µε τρεις δασκάλους, Μιλάμε για περίπτωση όπου οἱ συνθήκες εἶναι πολύ άσχημες. Καταρχήν ο διευθυντής αυτός θα εἶναι στην ύπαιθρο και θα εἶναι µακριά απὀ την εδρά του. Θα ταξιδεύει καθημερινά που σημαϊνει ότι θα έχει ὡράριο Εξαπλάσιο που έχει ένας κα- Βηγητής. Αυτός ο άνθρωπος. θα πάει εκεί θα κάνει τρία τέσσερα Χρόγια και µετά θα πάει σε σχολείο της πόλης που. µπορεί να έχει και 300 µαθη- τὲς. Εμεῖς δεχόμαστε να ἐλθει η Κυβέρνηση και να met or διευθυντής στην εκπαϊδευση παίρνειτην α κλίμακα. Από εκεί και µπρος ανάλογα µε τους μαθητὲς που διευθύνει το σχολείο και τους δασκάλους που. ὀχοι καθηγητές. να. παίρ- wou ἑνα επιπλέον επίδομα.