Back

Ο Τύπος και οι προβληματικοί εκπαιδευτικοί

Τύπος Και 0! T1006 Tou Χριστόφορου Παπαστυλιανού ΤΗΝ αρχή υπήρξαν αυτοί που µας κατηγορουσαν. ὅτι πάντοτε εἶμαστε απαισιο- δοξοι στο Κυπριακό και ποτε δεν εἶμαστε αισιόδοξοι για κάτι το πιθανό θετικὀ. Πριν Aiyo καιρό κάποιοι ἀλλοι μᾶς είπαν ὁτιπροβάλλουμε περισσότερο οπὀ το κανονικό, σύµφωνα µε ν ἀποψή τους, τα τελευταία γκλήματα υποστηρίζοντας ὁτι πρέπει να τα υποβαθμίσουμε. Προχθές η OEAMEK υποστή- ριξε σε διάσκεψη Τύπου ότιτα μέσα μαζικής επικοινωνίας πρόβαλαν περισσότερο απὀ το κανονικό κατάτην ἀποψήτους το θέµα των προβληματικών εκπαϊδευτικὠν, συστήνοντας ταυτόχρονα και την προσοχη μας γιατί δίνουμε, όπως ελὲ- χθη, λανθασμένη εικονα για τους εκπαιδευτικούς µας Kal στις τρεις περιπτώσεις υπάρχει κἀτιτο κοινό, Ὅτιδε µας αρέσει δεν πρέπει να προ- βάλλεται αλλά να υποβαθμίζε- ται και θα πρέπει να προβάλ- λονται τα αισιόδοξα μηνύματα καιὀλατα θετικά. Θα σταθούμε στο πρόσφατο παράδειγµα των * προβληματικώὠν εκπαιδευτι- κὠν. Τοπρόβλημα εἶναι γνωστό. απὀ παλιά και όμως κανείς δεν το εἰδε µε την απαιτούµενη προσοχή. Ακόμη και ο τέως Υπουργός Παιδείας κ Χριστο- φίδης όταν πήγε ναθἰξειτο θὲ- μααπέτυχε εκ προϊμίου μιλὠν- τας για «εκατόν πελλούς που τους θκιακλύζουμε ποτζιεἰ ποδἀ». Δηλαδή µετά ano To χαρακτηρισμό που eixe δοθεί στους προβληματικούς εκπαι- δευτικούς το θἐµα αντικρίστη- κε µονο ano THY ανθρωπιστική πλευρά ενώ η ουσία του προ- βλήματος εἶχε παραμείνει. Στη ee Του Χρ. Παπαστυλιανου Π ροκλητικὸὀς ὁσο ποτε Άλλοτε ο Ὑπουργὸς Παιδείος δε δίστασεχθες Ύα χαρακτηρίσει 100 αμό τους εκπαιδευ- πικοὺς µας... πελλούς! Το ολίσθηµα και οι χαρακτηρι- Ouoh έναντι που εκπαι- δευτικού µας. κόσμου απὀ ου κ. Χριστο- Φίδη σηµει- ὤθηκαν κατα την πρώτη συγεδρια της. χέας Έππρο- πής Παιδείας. της Βουλῆς. Τα µέλη της Επιτροπής. ἄκουαν ἔκπληκτα τον Υπουργό. Παιδείας ὙΎα Προσπαθεί να τα πείσει πια την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων χρησιμοποιώντας βαριούς χαρακτηρι. σμούς που δεν ακούστηκαν ποτὲ στη Βουλή µεχρι σήµερα, σχετικἁ µε το έργο Των εκπαιδευτικών µας. ™ Toga nrav n anopia Kot Π έκπληξη των µελων της Επιτροπής. πού σηροεύρος της κ. Ν΄ Ανοστασιόδης απευθυνόµενος προς Tow κ. Χριστοφίδη τον ρώτησε. «Εννοείε αυτα πού λέτε. γιατί καταγρόφονται απο Ίους δημοσιογράφους» Τόγε και πολ Εκπληκτοι οι βουλευτές ὀκουσαν Tov Η αδέξιασ παράθεση εκπαιδευτικούς «πελλούς». απὀ ανθρωπιστικής πλ ευράς συνεχεια το θἐµα ξεχάστηκε µε αποτέλεσµα αυτοί οι εκπαι- δευτικοῖ µε τα ειδικά προβλή- µατα να εξακολουθούν να βρἰ- σκονταιστην εκπαίδευση σε :- ρος των μαθητών καικατ᾽ επέ- κταση των γονιών που περιµέ- νουν απὀτο παιδίτους να µορ- Φωθεί σωστά. Ἔχουμε την πε- ποίθηση ότι ορθά τα µέσα µα- ζικής επικοινωνίας δίνουν διαστάσεις σε αυτό το θέµα αφού μέχρι σήµερατο κράτος, και συγκεκριµένα το Ὑπουρ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Θἐλετε να µας πεῖ- τε ὅτι τα σχολεία μας εἶναι παραρτήματα του Ψυχιατρεῖου» Ἡ πρωτοφανής αυτῇ ουνομιλία στην Επιτροπή Παιδείας. ὅπως Την καταγροψαµε. επιλέξει, εἶναι η ακόλουθη. » ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: «Στόχος µος εἶναι η ανοβοθμιση Της εκπαίδευσης κοι ῃ επιλογη Των υριστων, Τὸ πορον σύστηµα εγκυμονεί Ἱερόσπιους κιγδύγους και Βέλομε να το αλλάξουμε. αλλά το΄νέο οὔστηµα προοέ χρθυσε ος αντιδροσεις. Εμείς μιλούµε για Βελήωσητου καταλόγου και δε μιλούμε. yo κατάργηση. Είνοι ὅρο λέξεις πολύ διαφο. Ῥεπκες Αν συγεχιοει αυτό το οὐστημα, ένο πλεονέκτημα ἔχει. ναπαιργεις Εναν από τον καΤαλογο κοι να τον διοριζεις Όλοι οος οσοι έχετε παιδιά στα σχολεια θα ακούσετε Ὅπι δε θέλουμε εκείνον τον κοθηγητή γιατι επνοιὀρρωστος. θέλουμε να 1ον διωξουµε. Όσοι διαμαρτύρονται ους λεμε on Βκιοκλυζούμεν τους ποτζιεί τζιαι Ποδὰ, Έσιεις εκατόν πελλους. που εν να τους. βόλεις. Εν να βαλεις ὄκυο-τρεις ποτζιε ὄκυο Ἶρεις ποδὰ νο τους δώηείς νωοῦν» με ποτζεί-ποδά) ληματικοί εκπαιδευτικοί «(ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΛΛΟΥΣ που τους θκιακλύζου 36. προχθές και µόυλέει: ᾿Διομαβτύρομαι γιατι στο σχολείο µου ἔχει δέκα Προβληµατ.- κούς᾽. Της λέω. εν δυνατον γα ἔχετε δὲ. Μου ανέφερε ονοµοστικά ἐξι Τους έδωσα στο Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, του ειπα. ξέρεις τα τούτα τα ονόµαχα Παναγία μου, Εδιαµαρτυρηθήκαν, εδιοµαρτυρηθή- Χαν, τι να κάµουμε Αν ἑνα σχολείο έχει μόνο ὅκυό, βάλε ακόµη λίγους γα λιγοστέ- wouvan εδω᾽» » ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Δηλοδη θέλες Ὑα µας πείτε ότι τα σχολεια εἴνοι παραρ- Τηµοτα του Ψυχιατρείου» . ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: «Ae G0 eheyo cure TO πραγμα Έμεις τους Ovopd{oupe 10 ηπιότερο Προβληµατικους ΄Ἠδη στέλλου- με στο ιοιροουμβούλιο Είναι µια κατόστα- ση.. πολλούς στέλλουµε ος βιβλι οθήκες επειδή δεν µπορεί να στοθεί ος μια τάξη χαι τον βάζουμε ος µια ββλιοθηκη. Έτα. κ. Αγγελίδου έσιεις τζιαι εσυ». ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «δε σχολοζε, Ἀγγελίδου» ” ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: «Εινοι οοβοροτατο Θα ABE: µια μέρα που η Παιδεία µος θα εἶναι γεροντική. Σε 10 χρόνια δε ὃς διορίζεται καθηγητής’ πιο κότω οπὀ 50 χρόνων Θα εἶναι Τραγωδία Αν δεν κάτσου, µε να «γγιξουµε μαζι. ὄχι να επιβάλουμε. Να κατδει το Ἱατρικό Συμβούλιο νά κόµει ενσηγῃσεις. να ἔλθειῃ Βουλή ναπόρει θέση, πώς θα Ἰελτιώσει την κατάσταση.» ηκ του προβλήματος των προβληματικὠν απὀ τον τέως Υπουργό Παιδείας κ. Χριστοφίδη στις 31.7.91,ο οποίος χαρακτήρισε τους προβληματικούς ποτέλεσμα ἦταν να αντιµεχωπισθείτο πρόὀβλημακυρίως Χχωρ]ς ὠστόσο να προχωρήσει κανείς σε βάθος. γείο Παιδείας και έπειτα οιεκ- παιδευτικἐς οργανώσεις, δεν έχουν καταφέρει να κἀνουντί- ποτε απολύτως γιατην επίλυση του προβλήματος που xpovi- ζει. Apa ta µέσα μαζικής επι- κοινωνίας και Ιδιαίτερα ο Τύ- πος ἔχουν καθήκον να εξακο- λουθήσουν να υπερπροβάλ- λουν το πρόβλημα μέχρι να υπάρξει µια λύση. Μόνο όταν υπενθυμίζεται µε έντονο τρό- πο το πρόβλημα θα αποφασἰ- σουν οι αρμόδιοι να ενσκύ- Wouv σε αυτό. Ακούσαμε τόσο and my ΟΕΛΜΕΚ οσο και απὀ τη Συ- νομµοσπονδία Συνδέσμων Γονέ- ων Μέσης τις απόψεις yia eni- λυση του προβλήματος καιπρέ- πει να πούμε ὅτι συμφωνούμε µε αυτές. Δηλαδή ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί µε ειδικἀ προ- βλήματα θα πρέπει ἡ να µετα- κινηθούν σε ἄλλες ειδικὲς υπηρεσῖες, ἡ να αποζημιωθούν καινα απολυθούν. Τώρατο ζή- τηµα εἰναιποιαθα εἴναιη συνέ- “Του Σ Ισκωβίδη. Ε ερευνών λειονργός Tou Ynopyciou εἶδαν το πο της δημοσιότητας την Ερευνών λειτουργός εναντίον Γυ. μνασιάρχη που ανέσυρε πιστόλι περ βλομώδα -- ο εν λόγω Γωμνοσιορχης ανέουρε πιστό- ἃ ενώσιον καθηγήτριος του σχολείοῦ του που πονικοβλή- θηκε΄ κα κατάγτειλε την ωπό- θεση στο Διευθύντη Μέσης. Εκπαίδευσης κ Φυλακτού Αυτός µε τη σειρά Ίου κατάγ- ΥεΙλΕ πην υπόθεση στην Αστυ- νομια η οποία ουνέλαβε τον Γωμνοσιόρχη. το μετέφερε ος Ὀστυνομικό στοθρὀ και κατὲ- σχε Το τισγόλι Όπως δήλωσε om «Ie 6 Ὑπουργὸς Ποιδείος κ. Χριστο- Φφιδης. ο πιο πάνω Γωμνασιάρ- χης βαρύνεται και µε ἄλλα παραπτώματα Ο διοριοµός ερευνώντοξ λεβουργου εγω. Οχι γα Το πιστόλι Ὀλλά γιο ολλοιωση βαθμολογίας που έδωσε όλλη καθηγήτρια Ἱου σχολείου. Σύμφωνα µε τις δες Πληροφοριες ο Fue. 9ιάρχης. Ὑϊ΄ ὄγνωστο λόγο Ππορενέβη και ολλοιωος βα. θµολογα που εδωσε η κοθη- Ύπγρια Του σχολείου του Ere εγινε καταγγελία και γι΄ curd ορίστηκε ερευνών λειτουρ- we Όμως, µετοξώ των εκτ, δευτικών του Γυμνασίου αλλά καὶ µεταξύ των γο- nay επικρατεί χρατεὶ οοβαρός Αλλη µια υπόθεση που ἔκλεισε το 1991 χωρίς να γνωρίζει κανεῖς το απο τέλεσµα της ἔρευνας του Υπουργείου Παιδείας. Κάποιο λενε ὁτι επενέβηκαν «Θεο] και δαίμονες» γ/α να κλείσει η υπόθεση. Ως πότε θα γίνονται ανεκτο] ο οπ9ΙΟΙδήποτε-«Θεο[και δαίμονες» yia va ὅρουν σεβόρος της εκπαἰδευσής µας χεια. Οὖτε η Συνομοσπονδία Γονέων οὖτε η ΟΕΛΜΕΚ απαλλάσονται των ευθυνών τους αν δε δοθεί λύση, Θα απαλλαγούν µόνο και μόνο όταν μετά απὀ πιέσεις τους επιτευχθεί ο στόχος τους. Ιδι- αἵτερα η ΟΕΛΜΕΚ θα πρέπει ναεπιµένειγιανα αποδείξειτο αντίθετο σε αυτούς που κατά καιρούς την κατηγορούν ὁτι επιµένεικαι καγειαπεργίες 16- vo Οταν πρὀκειται για αιτήµατα. µε αυξήσεις. Ἀφήσαμε τελευταίο το Υπουργείο Παιδείας το οποίο δεν εἶναι ἅμοιρο ευθυνών Απεναντίας το Ὑπουργείο φέ- ρει αρκετή ευθύνη αφού απὀ τη δική του εισήγηση προς την Κυβέρνηση θα ληφθεί η ορι- στικἠ διευθέτηση. H «Σ» θα περιμένει καιθα επανέλθει αν ὡς τὀτε δεν υπάρξει οριστικἠ επίλυση του προβλήματος και αν χρειαστεί το θέµα θα προ- Βληθεί και πάλι σε ἑκταση. Δε λεμε ὅτι την ευθύνη φέρει η Ὑπουργός Παιδείας αφού μό- λις εννέα µήνες ανέλαβε Όμως θα πρέπει να προσέξει: Ἡ Θα πρέπει να προχωρήσει, σε ενέργειες χωρίς ναεπηρεά- ζεται απὀ κανέναν, που θα φέ- ρουν το αποτέλεσµα που πρέ- πει, οπόταν θα τη χειροκροτή- σουµε, ἡ αν µεῖνει απαθής θα την επικρίνουµε. Ο καιρὀὸς που τα κακώς ἔχοντα στην εκπαϊδευση πα- ρασιωπούνταν πρέπει να εκλείψει. Για παράδειγµα πὲρ- σι κάποιος διευθυντής τράβη- Ξε πιστόλι και όμως όπως µας ανέφεραν επενέβηκαν «θεοί και δαΐµονες» για να κλείσουν την υπόθεση στο Ynoupyeio. Αυτά τα πράγματα αποτελούν θανάσιμα πλήγματα κατά της εκπαίδευσης, ανεξάρτητα απὀ οποιεσδήποτε σκοπιμότητες, εἶτε αυτές εἶναι κομματικές εἴτε προσωπικές. Τελειώνον- τας επαναλαμβάνουμε τις ευ- θύνες του Ὑπουργείου Mai- δείας, της ΟΕΛΜΕΚ και των Γονιῶν. Ας επιδείξουν την ανά- λογη επιμονή καιας προχωρή- σουν σε τομὲς και λύσεις. Θα περιμένουμε σύντομα το απο- τέλεσμα. Αν δεν υπάρξει αποτέ- λεσμα θα επανέλθουµε. κι